LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS

MINISTRAS–VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS

MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. KOVO 16 D. SPRENDIMO NR. V-387 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMO PASKELBUS KARANTINĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 9 d. Nr. V-809

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimą Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ ir 1.2.5 papunktį išdėstau taip:

1.2.5. Patologoanatominiai (patologinės anatomijos autopsijos) ir teismo medicinos tyrimai:

1.2.5.1. Mirusiųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigoje su nustatyta COVID-19, mirusiųjų, kuriems įtariama COVID-19 ir esant paimtam tyrimui dėl COVID-19 ir mirusiųjų, kuriems įtariama COVID-19, bet nesant paimtam tyrimui dėl COVID-19, patologoanatominiai tyrimai (patologinės anatomijos autopsijos) asmens sveikatos priežiūros įstaigoje neatliekami. Mirusieji, kuriems reikalingas patologoanatominis tyrimas (patologinės anatomijos autopsija), ištiriami dėl COVID-19 imant medžiagą iš mirusiojo minimaliai intervencinėmis priemonėmis. Patologoanatominis tyrimas (patologinės anatomijos autopsija) atliekamas gavus neigiamus šių tyrimų rezultatus;

1.2.5.2. Asmeniui mirus ne asmens sveikatos priežiūros įstaigoje su nustatyta COVID-19, nesant teismo, prokuratūros ar ikiteisminio tyrimo pareigūnų pavedimo atlikti teismo medicinos ekspertizes ir tyrimus (toliau – Pavedimas), asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios buvo prisirašęs miręs asmuo, gydytojas išduoda medicininį mirties liudijimą, nurodydamas šią ligą mirties priežastimi. Asmeniui mirus ne asmens sveikatos priežiūros įstaigoje su įtariama COVID-19 ir esant paimtam tyrimui dėl COVID-19, ir laukiant COVID-19 tyrimo rezultatų, ar nesant paimtam tyrimui dėl COVID-19, nesant Pavedimo, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios buvo prisirašęs miręs asmuo, gydytojas išduoda medicininį mirties liudijimą, nurodydamas pagrindinę ligą, sukėlusią mirtį, COVID-19 nurodant, kaip kitą svarbią patologinę būklę, sąlygojusią mirtį, bet nesusijusia su pagrindine mirties priežastimi. Asmeniui mirus ne asmens sveikatos priežiūros įstaigoje esant patvirtintam neigiamam COVID-19 tyrimo rezultatui ar nesant įtarimų dėl COVID-19, nesant Pavedimo, medicininį mirties liudijimą išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios buvo prisirašęs miręs asmuo, gydytojas, remdamasis turimais medicininiais dokumentais ir mirties faktą nustačiusio asmens įrašais. Tais atvejais, kai reikia atlikti teismo medicinos tyrimą pagal Pavedimą mirties priežasčiai nustatyti, tyrimas, nepriklausomai nuo COVID-19 tyrimo rezultatų, atliekamas Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje laikantis Infekcijų kontrolės reikalavimų. Mirusiesiems, kuriems reikalingas teismo medicinos tyrimas, ištiriami dėl COVID-19 imant medžiagą iš mirusiojo minimaliai intervencinėmis priemonėmis. Teismo medicinos tyrimas atliekamas tokia apimtimi, kuri leidžia nustatyti mirties priežastį ir atsakyti į kitus ikiteisminio tyrimo metu pateiktus klausimus.“

 

 

Sveikatos apsaugos ministras–valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                   Aurelijus Veryga