LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2011 M. RUGSĖJO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-824/A1-389 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 23:2011 „CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ PROFESINIO POVEIKIO RIBINIAI DYDŽIAI. MATAVIMO IR POVEIKIO VERTINIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 2 d. Nr. V-457/A1-154

Vilnius

 

P a k e i č i a m e Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“, 1 priedo 1 lentelę ir 346 punktą išdėstome taip:

 

„346.

Fosforo chloroksidas, fosforiltrichloridas

10025-87-3

0,064

0,01

0,13

0,02

-

-

Ū O

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                                                                                                                     Arūnas Dulkys

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                                                                                                                Monika Navickienė