LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
 2020 M. GRUODŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. V-3008 „DĖL
NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ
“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 9 d. Nr. V-754

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimą Nr. V‑3008 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“:

1.1. Pakeičiu 1 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

1. Įpareigoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo teikėjus (toliau – mokymo teikėjai) organizuojant aviacijos, jūrininkų, statutinių profesinio mokymo įstaigų įvadinio mokymo kursų bei sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų praktinius mokymus (toliau – praktiniai mokymai), užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminus (įskaitas) asmenims, stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas, valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus (toliau – egzaminai), taip pat neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus atvirose ir uždarose erdvėse (toliau – užsiėmimai) laikytis šių reikalavimų:“.

1.2. Pakeičiu 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.3. Užtikrinti, kad:

1.3.1. egzaminuose ar užsiėmimuose, organizuojamuose uždarose erdvėse, dalyvautų ne daugiau kaip 5 asmenys (neįskaitant paslaugas teikiančių asmenų);

1.3.2. užsiėmimuose, organizuojamuose atvirose erdvėse, dalyvautų ne daugiau kaip 10 asmenų (neįskaitant paslaugas teikiančių asmenų);

1.3.3. uždaroje erdvėje, kurioje organizuojami užsiėmimai, vienam asmeniui būtų užtikrinamas ne mažesnis nei 20 m2 plotas arba užsiėmime dalyvautų ne daugiau kaip 1 asmuo (neįskaitant paslaugas teikiančių asmenų).“

2. Nustatau, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. balandžio 12 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                  Arūnas Dulkys