LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS ĮSTATYMO NR. IX-985 11 IR 111 sTRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. balandžio 14 d. Nr. XIV-1018

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vyriausioji rinkimų komisija jos kompetencijai priklausančius klausimus svarsto ir sprendimus priima kolegialiai savo posėdžiuose. Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžiai gali būti organizuojami šiais būdais: komisijos posėdžių salėje, nuotoliniu būdu, mišriuoju būdu, kai dalis posėdyje dalyvaujančių komisijos narių yra salėje, o kiti posėdyje dalyvauja nuotoliniu būdu.“

 

2 straipsnis. 111 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 111 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

111 straipsnis. Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių organizavimas nuotoliniu arba mišriuoju būdu

1. Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžiai nuotoliniu ar mišriuoju būdu organizuojami, komisijos nariai juose dalyvauja, komisijos nario tapatybė ir balsavimo rezultatai nustatomi, sprendimai svarstomais klausimais priimami, asmeniškas komisijos nario teisių ir pareigų įgyvendinimas užtikrinamas Vyriausiosios rinkimų komisijos reglamente nustatyta tvarka.

2. Visuomenei apie Vyriausiosios rinkimų komisijos nuotoliniu ar mišriuoju būdu organizuojamą posėdį paskelbiama Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje, o komisijos nariams pranešama elektroninių ryšių priemonėmis (elektroniniu paštu arba telefonu).

3. Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis organizuojamas, komisijos nariai jame dalyvauja ir sprendimai svarstomais klausimais priimami nuotoliniu būdu realiuoju laiku Nacionalinio kibernetinio saugumo centro įvertintomis ir saugiomis pripažintomis telekonferencijų platformomis.

4. Vyriausiosios rinkimų komisijos nariai savo komisijos nario teises ir pareigas privalo įgyvendinti asmeniškai.

5. Turi būti užtikrintas nuotoliniu ar mišriuoju būdu organizuojamo Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžio vaizdo ir garso įrašo darymas ir jo išsaugojimas. Šis įrašas viešai paskelbiamas Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje.

6. Kitos šio įstatymo nuostatos, susijusios su procedūromis, taikomomis įprastu būdu (t. y. posėdžių salėje) organizuojamam Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžiui, Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdį organizuojant nuotoliniu ar mišriuoju būdu suprantamos ir taikomos mutatis mutandis atsižvelgiant į Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžio organizavimo nuotoliniu ar mišriuoju būdu specifiką.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda