Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL lietuvos respublikos vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo nr. 253 „dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą“ pakeitimo

 

2019 m. gegužės 8 d. Nr. 457

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimą Nr. 253 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KOMISIJŲ NARIŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo (2018 m. gruodžio 11 d. įstatymo Nr. XIII-1739 redakcija) 4 straipsnio 3 dalimi ir 141 straipsnio  4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

Įgalioti:

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją:

1.1. patvirtinti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojų (išskyrus trenerius), pareigybių aprašymo metodiką;

1.2. nustatyti darbo ginčų komisijos narių ir arbitrų atlygio dydį ir mokėjimo tvarką;

2. Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją nustatyti Kultūros centrų tarybos, Bibliotekų tarybos, Muziejų tarybos, Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos, Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo tarybos, Archyvų tarybos, Restauravimo tarybos, Filmų indeksavimo komisijos, kino projektų vertinimo ekspertų komisijos, Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos, Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo tarybos, Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos, Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo, Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų (tyrėjų, projektuotojų, paveldosaugos ekspertų) atestavimo komisijos, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, Kompensavimo už nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą ekspertų komisijos, Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos narių atlygio dydį ir mokėjimo tvarką;

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją nustatyti Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos ir Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos narių atlygio dydį ir mokėjimo tvarką;

4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją nustatyti Vartojimo ginčų komisijos narių atlygio dydį ir mokėjimo tvarką;

5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją nustatyti Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo ir tradicinių amatų meistrų atestavimo ekspertų komisijos narių atlygio dydį ir mokėjimo tvarką.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Saulius Skvernelis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                          Linas Kukuraitis