Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administracinis departamentas

2015 04 21

 

 

 

REZOLIUCIJA MEPC.164(56)

 

(priimta 2007 m. liepos 13 d.)

 

1973 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL TERŠIMO IŠ LAIVŲ PREVENCIJOS 1978 M. PROTOKOLO PRIEDO PAKEITIMAI

 

(Priėmimo įrenginiai už ypatingųjų teritorijų ribų ir nuotekų šalinimas)

 

 

 

JŪRŲ APLINKOS APSAUGOS KOMITETAS,

 

primindamas Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos 38 straipsnio a punktą dėl Jūrų aplinkos apsaugos komiteto funkcijų, kurios jam suteiktos tarptautinėmis konvencijomis dėl jūrų taršos prevencijos ir kontrolės;

 

pažymėdamas 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (toliau – 1973 m. Konvencija) 16 straipsnį ir 1973 m. Konvencijos 1978 m. protokolo (toliau – 1978 m. Protokolas) VI straipsnį, kuriuose nustatyta 1978 m. Protokolo pakeitimo tvarka ir  atitinkamai Organizacijos institucijai pavedama svarstyti ir priimti 1973 m. Konvencijos su pakeitimais, padarytais 1978 m. Protokolu (MARPOL 73/78), pakeitimus;

 

apsvarstęs siūlomus MARPOL 73/78 I priedo 38.2.5 taisyklės ir IV priedo 11.1.1. taisyklės pakeitimus,

 

1. priima, vadovaudamasis 1973 m. Konvencijos 16 straipsnio 2 dalies d punktu, MARPOL 73/78 I ir IV priedo pakeitimus, kurių tekstai išdėstyti šios Rezoliucijos atitinkamai 1 ir 2 prieduose;

 

2. nustato, vadovaudamasis 1973 m. Konvencijos 16 straipsnio 2 dalies f punkto iii papunkčiu, kad visi pakeitimai laikomi priimtais 2008 m. liepos 1 d., jei iki tos datos ne mažiau kaip trečdalis Konvencijos Šalių, arba Konvencijos Šalys, kurių prekybos laivynai kartu sudaro ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų bendrosios pasaulio prekybos laivyno talpos, nepranešė Organizacijai, kad jos prieštarauja šiems pakeitimams;

 

3. atkreipia Konvencijos Šalių dėmesį į tai, kad, joms pritarus pagal ankstesniąją 2 dalį, vadovaujantis 1973 m. Konvencijos 16 straipsnio 2 dalies g punkto ii papunkčio nuostatomis, minėti pakeitimai įsigalioja 2008 m. gruodžio 1 d.;

 

4. prašo Generalinio sekretoriaus perduoti, vadovaujantis 1973 m. Konvencijos 16 straipsnio 2 dalies e punktu nuostata, visoms MARPOL 73/78 Konvencijos Šalims patvirtintas šios Rezoliucijos ir jos Prieduose pateiktų pakeitimų  kopijas;

 

5. taip pat prašo Generalinį sekretorių perduoti Organizacijos narėms, kurios nėra MARPOL 73/78 Konvencijos Šalys, šios Rezoliucijos ir jos Priedų kopijas.

 

 

 


1 PRIEDAS

 

MARPOL I PRIEDO PAKEITIMAI

 

(Priėmimo įrenginiai už ypatingųjų teritorijų ribų)

 

38.2.5 taisyklė pakeičiama taip:

 

„visi uostai triumo vandenyje esančių naftos produktų ir kitų nuosėdų, kurių negalima pašalinti pagal šio Priedo 15 ir 34 taisykles atžvilgiu; “  

 

 

 


2 PRIEDAS

 

MARPOL IV PRIEDO PAKEITIMAI

 

(Nuotekų šalinimas)

 

11.1.1. taisyklė pakeičiama taip:

 

„1.Laivas šalina susmulkintas ir dezinfekuotas nuotekas naudodamasis Administracijos pagal šio priedo 9.1.2 taisyklę patvirtinta sistema daugiau nei 3 jūrmylių nuo artimiausio kranto atstumu, arba nesusmulkintas ir nedezinfekuotas nuotekas daugiau nei 12 jūrmylių nuo artimiausio kranto atstumu, jei bet kuriuo atveju nuotekos, kurios buvo saugomos cisternose, arba nuotekos iš patalpų, kuriose laikomi gyvi gyvūnai, nepašalinamos iš karto, o šalinamos vidutiniu tempu, laivui plaukiant ne lėčiau kaip 4 mazgų greičiu; šalinimo tempą tvirtina Administracija remdamasi Organizacijos nustatytais standartais[1] arba“.

 

 

 

***[1] Žr. Organizacijos Jūrų aplinkos apsaugos komiteto MEPC.157(55) rezoliucija patvirtintą Rekomendaciją dėl neapdorotų nuotekų šalinimo iš laivų tempo standartų.