LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2007 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. A1-46 „DĖL SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. liepos 14 d. Nr. A1-377

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“:

1. Papildau 3 punktu:

3. Socialinės globos įstaigoms, kurios įgyvendina iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. A1-68 „Dėl Stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo programos patvirtinimo“ patvirtintą Stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo programą ir dėl objektyvių priežasčių įstaigos modernizavimo darbų nepabaigia iki 2014 metų gruodžio 31 d., licencijos iki 2014 m. gruodžio 31 d. išduodamos netaikant reikalavimų patalpoms, nustatytų Socialinės globos normų apraše, tačiau socialinės globos įstaigos turi užbaigti modernizavimo darbus ir įsigyti leidimą-higienos pasą ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 1 d.“

2. Pakeičiu šiuo įsakymu patvirtintą Socialinės globos normų aprašą:

2.1. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.1. Likusių be tėvų globos vaikų, socialinės rizikos vaikų, vaikų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normos, taikomos vaikų socialinės globos namams, vaikų su negalia socialinės globos namams, bendruomeniniams vaikų globos namams ir vaikų su negalia grupinio gyvenimo namams (1 priedas);“.

2.2. Pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.4. Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normos, taikomos socialinės globos namams ir grupinio gyvenimo namams (4 priedas);“.

2.3. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.4. Pakeičiu 3 priedo 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.3. Senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centre yra teikiama dienos socialinė globa senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas (tarp jų ir asmenims, turintiems sunkią negalią). Dienos socialinės globos centre asmenims su negalia yra teikiama dienos socialinė globa darbingo amžiaus  (nuo 18 metų amžiaus)

asmenims su negalia, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas (tarp jų ir asmenims, turintiems sunkią negalią). Dienos socialinės globos centre socialinė globa gali būti teikiama kartu senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.“

2.5. Pakeičiu 3 priedo 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„12.1. Asmeniui, vaikui užtikrintas pagal paskirtį tinkamas ir saugus dienos socialinės globos centro poilsio zonų ir aktyvios veiklos organizavimo patalpų išplanavimas ir įrengimas. Asmenų, vaikų poilsiui (miegui) dienos metu centre yra įrengtos atskiros patalpos. Dienos socialinės globos centre teikiant trumpalaikę globą, minimalus plotas vienam paslaugų gavėjui gyvenamojoje patalpoje turi būti ne mažesnis kaip 4 m2. Dušo, vonios ir prausyklos patalpomis naudojasi vyrai ir moterys pagal dienos socialinės globos centro administracijos nustatytą higienos procedūrų grafiką.“

2.6. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Laikinai einanti socialinės apsaugos ir darbo                                      Algimanta Pabedinskienė

ministro pareigas

 

Socialinės globos normų  aprašo

1 priedas

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2014 m. liepos 14 d. įsakymo

Nr. A1- 377 redakcija)

 

LIKUSIŲ BE TĖVŲ GLOBOS VAIKŲ, SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKŲ, VAIKŲ SU NEGALIA ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS  NORMOS, TAIKOMOS VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAMS, VAIKŲ SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS NAMAMS,  BENDRUOMENINIAMS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS IR VAIKŲ SU NEGALIA GRUPINIO GYVENIMO NAMAMS

 

Eil. Nr.

Socialinės globos norma

Socialinės globos normos turinys ir charakteristika

I sritis. Paslaugų paskyrimas, planavimas ir vaiko apgyvendinimas

1.

Likusiam be tėvų globos vaikui, socialinės rizikos vaikui, vaikui su negalia (toliau – vaikas) užtikrinama galimybė susipažinti su socialinės globos įstaigomis

1.1. Vaikui, atsižvelgiant į jo amžių, brandą, sudaroma galimybė jam priimtina forma pareikšti savo nuomonę apie vaikų socialinės globos namų, vaikų su negalia socialinės globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų su negalia grupinio gyvenimo namų (toliau – socialinės globos įstaigos) parinkimą (išskyrus atvejus, kai skubos tvarka apgyvendinamas socialinės rizikos vaikas). Prieš pradedant teikti socialinę globą, vaikui, jo tėvams (globėjui, rūpintojui) sudaromos sąlygos apsilankyti socialinės globos įstaigose ir išklausoma vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) nuomonė apie socialinės globos įstaigos tinkamumą vaiko poreikiams.

1.2. Vaiko tėvams (globėjui, rūpintojui) ir kitiems vaiko gerove suinteresuotiems artimiesiems yra prieinama informacija apie socialinės globos įstaigas (teikiamas paslaugas, personalą)

2.

Užtikrinamas vaikui teikiamos socialinės globos tikslingumas, paremtas išsamiu ir visapusišku vaiko poreikių vertinimu

2.1. Vaikui socialinė globa socialinės globos įstaigoje pradedama teikti savivaldybei priėmus sprendimą skirti vaikui socialinę globą socialinės globos įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka įvertinus vaiko socialinės globos poreikį.

2.2. Vaikui su negalia socialinė globa gali būti teikiama ir pagal vaiko tėvų (globėjo, rūpintojo) prašymą.

2.3. Likęs be tėvų globos vaikas yra apgyvendinamas socialinės globos įstaigoje, kai vaikui nustatyta globa (rūpyba) ir vaiko globėju (rūpintoju) paskirta socialinės globos įstaiga.

2.4. Socialinės rizikos vaikas yra apgyvendinamas socialinės globos įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka ir esant savivaldybės sprendimui dėl trumpalaikės socialinės globos skyrimo. Skubos atveju paimtas iš namų ar gatvėje rastas vaikas teisės aktų nustatyta tvarka laikinai (iki 3 parų) gali būti apgyvendintas ir be savivaldybės sprendimo.

2.5. Socialinės globos įstaigoje kaupiamoje informacijoje apie vaiką (toliau – vaiko byla) yra užfiksuotas savivaldybėje įvertintas vaiko socialinės globos poreikis (išskyrus be tėvų globos likusį vaiką), įsegtas sprendimas, jei vaikas į socialinės globos įstaigą siunčiamas savivaldybės sprendimu, arba vaiko tėvų (globėjo, rūpintojo) prašymas (kai vaikas su negalia). Byloje yra ir kiti su vaiko globos (rūpybos) nustatymu ir socialinės globos teikimu susiję dokumentai ar jų kopijos pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtintus Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo aprašą, Vaiko laikinos globos nuostatus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Vaiko globos organizavimo nuostatus. Jei vaikui su negalia socialinė globa pradėta teikti pagal tėvų (globėjo, rūpintojo) prašymą, socialinės globos poreikio vertinimą užtikrina socialinės globos įstaiga.

2.6. Ilgalaikė socialinė globa socialinės globos įstaigoje teikiama likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa. Likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta laikinoji globa, bei socialinės rizikos vaikams socialinės globos įstaigoje teikiama tik trumpalaikė socialinė globa.

2.7. Vaikų socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose socialinė globa teikiama likusiems be tėvų globos ar socialinės rizikos vaikams nuo 0 iki 18 metų. Likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams, vyresniems kaip 18 metų, gali būti sudaryta galimybė gyventi vaikų socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose iki jie baigs bendrojo lavinimo, profesinio ugdymo ar specialiųjų ugdymosi poreikių užtikrinimą garantuojančias programas. Išimtiniais atvejais gyvenimo laikotarpis vaikų socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose vyresniems kaip 18 metų vaikams gali būti pratęsiamas, esant asmens motyvuotam prašymui, įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ir savivaldybės, priėmusios sprendimą skirti socialinę globą asmeniui, sutikimams, tačiau ne ilgiau kaip iki 21 metų amžiaus. Vaikų socialinės globos namai, pagal galimybes siekia, kad vyresnio amžiaus likę be tėvų globos vaikai galėtų dalyvauti savarankiško gyvenimo programose (pvz., vaikas apgyvendinamas bute, kito tipo gyvenamajame būste ir gauna nuolatinę socialinio darbuotojo pagalbą).

2.8. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa vaikų su negalia socialinės globos namuose teikiama vaikams su negalia nuo 0 iki 18 metų (tarp jų ir turintiems sunkią negalią), kuriems, vertinant socialinių paslaugų poreikį, nustatytas visiškas nesavarankiškumas.

2.9. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa vaikų su negalia grupinio gyvenimo namuose teikiama vaikams su negalia nuo 0 iki 18 metų (tarp jų ir turintiems sunkią negalią), kuriems, vertinant socialinių paslaugų poreikį, nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas.

2.10. Socialinės globos įstaigoje neapgyvendinami tuo metu ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis sergantys vaikai. Vaikui išduotas pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo (šeimos ar vaikų ligų gydytojo) išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a) yra saugomas vaiko byloje. 

2.11. Socialinės globos įstaigoje yra įvertinti visi vaiko sveikatos, vystymosi, ugdymo (-osi), specialieji ir kiti poreikiai, atsižvelgiant į vaiko gebėjimus, gabumus, situaciją vaiko šeimoje, socialinę riziką, negalią, ypatumus, susijusius su vaiko amžiumi, branda, etnine kilme, kalba, religija, lytimi, rasine priklausomybe ir kita. Vertinant vaiko poreikius dalyvavo visi reikalingi specialistai ir visa tai yra užfiksuota vaiko byloje pridedamuose dokumentuose.

2.12. Detaliai vertindama vaikui būtinų paslaugų poreikius, socialinės globos įstaiga  įvertina ir savo įstaigos galimybes šias paslaugas suteikti. Jei socialinės globos įstaiga neturi galimybių suteikti vaikui jo poreikius tenkinančių būtinų paslaugų, apie tai informuojama savivaldybė, priėmusi sprendimą skirti vaikui socialinę globą  (vaiko su negalia atveju – vaiko tėvai (globėjas, rūpintojas)).

2.13. Užtikrinama, kad ne rečiau kaip kartą per metus iš naujo yra vertinamas vaikui teikiamos socialinės globos tikslingumas. Nustačius, kad teikiama socialinė globa nebeatitinka vaiko poreikių, apie tai (pridedant vertinusių darbuotojų išvadas) raštu informuojama savivaldybė, priėmusi sprendimą skirti vaikui socialinę globą socialinės globos įstaigoje (vaiko su negalia atveju – vaiko tėvai (globėjas, rūpintojas)). Jeigu ir toliau, iki bus surastas tinkamas sprendimas, tęsiamas socialinės globos teikimas, vaiko byloje yra raštiškas  savivaldybės (vaiko su negalia atveju – jo tėvų (globėjo, rūpintojo)) sutikimas tęsti socialinės globos teikimą

3.

Vaikui pagal įvertintus poreikius sudaromas individualus socialinės globos planas (toliau – ISGP)

3.1. Socialinei globai vaikui teikti sudarytas ISGP, kuriame numatyta, kokiomis priemonėmis bus siekiama socialinės globos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, detalizuojamos paslaugos (socialinės, sveikatos priežiūros, ugdymo ir kitos), kurios vaikui bus teikiamos ar organizuojamos socialinės globos įstaigoje.  ISGP vaikui teikiant socialinę globą yra nuolat papildomas, jame atsispindi vaiko raidos, augimo ir vystymosi būklė. ISGP numatyta vaiko ateities perspektyva, planuojamos priemonės vaiko savarankiškam gyvenimui užtikrinti, skiepijant paties vaiko atsakomybę. Sudarant ISGP naudojamasi vertinant poreikį surinkta informacija apie vaiką, jo šeimą, informacija iš šeimos ar vaikų gydytojo apie vaiko sveikatos būklę, informacija iš ugdymo įstaigos, kurią vaikas lanko (ar lankė), ir kt. ISGP rašomos žymos apie periodiškai vykdomą ISGP peržiūrą (kokie buvo pokyčiai, koks rezultatas pasiektas, kokie numatomi tolesni veiksmai, kad būtų pasiekti užsibrėžti tikslai ir uždaviniai, trumpas ISGP įgyvendinimo proceso aprašymas ir kita). ISGP yra kiekvieno vaiko byloje. 

3.2. ISGP rengia socialinę globą teikiantys specialistai, dalyvaujant  savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) atstovams, socialiniams darbuotojams, kurie savivaldybės institucijos nustatyta tvarka paskirti vertinti vaikų (šeimų) socialinių paslaugų poreikį, socialiniams darbuotojams, kurie teikia socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms (toliau – savivaldybės socialiniai darbuotojai), kitiems reikalingiems specialistams. Sudarant ISGP  dalyvauja vaiko pasirinktas „savas asmuo“, ugdymo įstaigos, kurią vaikas lanko (ar lankė), atstovai, pats vaikas, pagal savo amžių ir brandą gebantis išreikšti savo nuomonę, esant galimybei – vaiko tėvai (globėjas, rūpintojas) ir kiti vaiko gerove suinteresuoti artimieji. ISGP yra derinamas su VTAS sudaromu (sudarytu) vaiko laikinosios globos (rūpybos) planu. ISGP likusiam be tėvų globos vaikui ir vaikui su negalia sudaromas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo socialinės globos teikimo pradžios. Vaiko byloje užfiksuota ISGP rengimo eiga, šiame procese dalyvavę asmenys.

3.3. Socialinės rizikos vaikui, kuriam nustatyta laikinoji globa, ISGP yra numatytos papildomos priemonės, susijusios su socialinės priežiūros teikimu vaiko biologinei šeimai ir vaiko grąžinimu į šią šeimą. Yra užfiksuotos socialinės globos įstaigos pastangos bendradarbiauti su vaiko tėvais (globėju, rūpintoju)

3.4. Vaikui su negalia pagal įvertintus poreikius ISGP yra numatytos priemonės, užtikrinančios vaiko specialiųjų poreikių tenkinimą.

3.5. Socialinės globos įstaiga glaudžiai bendradarbiauja su VTAS darbuotojais, savivaldybės socialiniais darbuotojais stiprinant vaiko ir jo biologinės šeimos santykius (pvz., dalyvauja sudarant bei įgyvendinant šeimų stiprinimo programas, sudaro bendradarbiavimo su vaiko biologine šeima sutartis).

3.6. Užtikrinta, kad socialinės globos įstaiga planuodama ir teikdama socialinę globą vaikui, nuolat bendradarbiauja su VTAS atstovais, savivaldybės socialiniais darbuotojais, sveikatos priežiūros, pedagoginės-psichologinės tarnybos, švietimo, įdarbinimo ir kitų institucijų specialistais. Sudarant vaikui ISGP ir jį vykdant pagal galimybes bendradarbiaujama su ugdymo įstaigos ar kitos socialinių paslaugų įstaigos, kurios paslaugos vaikui buvo teikiamos prieš tai, specialistais. Tai yra užfiksuota ISGP ar kituose vaiko byloje pridedamuose dokumentuose

4.

Vaikui teikiamų paslaugų efektyvumas užtikrinamas periodiškai peržiūrint ir patikslinant ISGP

4.1. Užtikrinta, kad ne rečiau kaip kas pusę metų, o atsiradus naujoms aplinkybėms, susijusioms su vaiko sveikatos būkle, jo branda ar poreikiais, nedelsiant po šių aplinkybių atsiradimo, socialinės globos  įstaigos iniciatyva ISGP yra peržiūrimas ir tikslinamas.

4.2. Peržiūrėtame ir patikslintame ISGP yra pateikta socialinės globos teikimo laikotarpiu pasiektų ar nepasiektų rezultatų analizė, įvertintos aplinkybės, dėl kurių rezultatai nebuvo pasiekti, įvertinti vaiko brandos, jo šeimos situacijos, vaiko ir jo biologinės šeimos ryšių, vaiko individualių paslaugų poreikių pokyčiai bei numatytos naujos priemonės, susijusios su naujai atsiradusių poreikių tenkinimu ir aplinkybių, dėl kurių ankstesni planuoti rezultatai nebuvo pasiekti, panaikinimu. Vyresnio amžiaus vaiko ISGP peržiūrose atsispindi vaiko palydėjimo į savarankišką gyvenimą priemonės (pvz., motyvacija rinktis profesiją, suprasti būsto įsigijimo svarbą, taupymą skatinančios priemonės ir kt.). Vaikas apie tai žino ir kartu dalyvauja  planuojant ir aptariant šias priemones. ISGP peržiūroje, be paties vaiko, dalyvauja ir kiti sudarant pirminį planą dalyvavę asmenys.

4.3. Užtikrinta, kad socialinės globos įstaiga nuolat palaiko ryšį su vaiko tėvais (globėju, rūpintoju), broliais, seserimis, o esant poreikiui – su kitais vaiko gerove suinteresuotais artimaisiais, pateikia informaciją apie ISGP sudarymo ir vykdymo eigą, jei tai neprieštarauja vaiko interesams, ir, bendradarbiaudami su VTAS ir savivaldybės socialiniais darbuotojais, kartu numato socialinės pagalbos šeimai priemones. Atsiradus vaiko sveikatos būklės ar kitiems vaiko asmenybės formavimosi pasikeitimams, su vaiko tėvais (globėju, rūpintoju) kuo skubiau susisiekiama.  Pokyčiai ir informacija, kad apie juos pranešta vaiko tėvams (globėjui, rūpintojui),  yra užfiksuoti ISGP ar kituose vaiko byloje pridedamuose dokumentuose 

II sritis. Artimos šeimai namų aplinkos sukūrimas

5.

Vaikui sukuriama ir užtikrinama jo poreikius atitinkanti sveika, saugi aplinka

5.1. Vaikas gauna jo fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantį maitinimą, įvertinus jo individualius poreikius, būtinumą gauti dietinį maitinimą ir, esant galimybėms, atsižvelgiant į vaiko pageidavimus. Socialinės globos įstaigos (išskyrus bendruomeninius vaikų globos namus ir vaikų su negalia grupinio gyvenimo namus) maitinimą organizuoja pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintus maitinimo organizavimą socialinės globos įstaigose reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus.

5.2. Vaikas individualiai pagal socialinės globos įstaigos nustatytą tvarką aprūpinamas patalyne, rankšluosčiais, rūbais, reikiamomis higienos priemonėmis ir kitais būtinais daiktais, atsižvelgiant į vaiko amžių, lytį ar neplanuotai atsiradusias aplinkybes. Vaikui, pagal galimybes, sudaromos sąlygos dalyvauti įsigyjant šiuos daiktus, vaikas, gebantis pareikšti savo nuomonę, tai gali patvirtinti.

5.3. Socialinės globos įstaigoje yra sudaromos galimybės vaikui išreikšti savo pageidavimus dėl maitinimo, aprangos ir kt. Vaikas aprūpintas apranga, atsižvelgiant į vaiko amžių, lytį, metų laiką bei, esant galimybėms, į vaiko estetinį skonį ir pageidavimus. Vaikui, pagal galimybes, sudaromos sąlygos kartu su darbuotojais vykti į parduotuves, su vaiku tariamasi dėl reikalingų daiktų, rūbų ir kt. pirkimo, vaikas kartu su darbuotojais planuoja, kas jam labiausiai reikalinga įsigyti, ir dalyvauja įsigyjant jam reikalingus daiktus, maisto produktus ir kt.

5.4. Vaikui skiepijamos žinios apie sveiką maitinimąsi, diegiami sveiko maisto pasirinkimo įgūdžiai perkant maisto produktus ar užsisakant maistą viešo maitinimo įstaigose.

5.5. Vaikas pagal savo amžių ir brandą gauna saugaus elgesio įgūdžių ir žinių, padedančių suprasti, koks elgesys ir įpročiai yra nepriimtini, siekiant išvengti neigiamų pasekmių ir apsisaugoti nuo galinčių daryti jam žalą ryšių tiek socialinės globos įstaigoje, tiek visuomeninėje aplinkoje. Socialinės globos įstaiga turi rašytines vidaus tvarkos taisykles, kuriose įvardijama, koks vaiko elgesys traktuojamas kaip saugus, koks – kaip žalingas ar netinkamas bei kokios specialios priemonės vaiko  netinkamo elgesio korekcijai gali būti taikomos. Vaikas, atsižvelgiant į amžių ir brandą, yra supažindintas su šiomis taisyklėmis, vaikas žino, koks jo elgesys traktuojamas kaip nesaugus bei galimos tokio elgesio pasekmės.

5.6. Užtikrinta saugi ir stabili vaiko gyvenamoji aplinka, kuri fiziškai ir emociškai yra artima šeimos aplinkai: mokoma, ugdoma ir skatinama pasireikšti vaiko gebėjimams palaikyti nuoseklius, emociškai stabilius ryšius su šeima, kitais artimais žmonėmis, formuojami ilgalaikiai vaiko, jo draugų, teikiant socialinę globą dalyvaujančių asmenų santykiai, pagrįsti pagarba, meile ir tarpusavio supratimu.

5.7. Užtikrinta vaiko apsauga nuo smurto, išnaudojimo, diskriminacijos, įžeidinėjimų dėl rasės, religijos, negalios, socialinės padėties, asmeninių savybių, gebėjimų ir kita. Siekiant užtikrinti vaiko saugumą, esant poreikiui, vaikui suteikiama visokeriopa specialistų pagalba (psichologo konsultacijos ir pan.). Socialinės globos įstaigoje įvykę neigiamo pobūdžio įvykiai, susiję su nelaimingais atsitikimais ar vaiko teisių pažeidimais ir pan., yra registruojami Neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių vaikui registravimo žurnale, analizuojamos juos sukėlusios priežastys ir priimami sprendimai, kaip jų išvengti ateityje. Neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių vaikui registravimo žurnale yra žymos dėl informacijos apie įvykusius incidentus socialinės globos įstaigoje pateikimo VTAS ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Darbuotojai žino apie įvykusio neigiamo pobūdžio įvykio pasekmes vaikui ir taiko prevencines priemones, kad būtų išvengta panašių įvykių ateityje. 

5.8. Vaikų socialinės globos namuose, vaikų su negalia socialinės globos namuose gyvenamoji aplinka kuriama pagal šeimai artimos aplinkos modelį – šeimynų (grupių) principu.

5.9. Vaikų socialinės globos namų (netaikoma vaikų su negalia socialinės globos namams) šeimynoje (grupėje) gyvena ne daugiau kaip 12 vaikų. Jei šeimynoje (grupėje) apgyvendinamas likęs be tėvų globos vaikas su negalia, šeimynoje (grupėje) vaikų skaičius yra ne didesnis kaip 10 vaikų.  Vaikų socialinės globos namai siekia (turi parengtą ir su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija suderintą priemonių planą), kad nuo 2016 metų šeimynoje (grupėje) gyventų ne daugiau kaip 8 likę be tėvų globos ir (ar) socialinės rizikos vaikai.  Jei šeimynoje (grupėje) bus apgyvendinamas likęs be tėvų globos vaikas su negalia arba vaikas, turintis elgesio ir emocinių sutrikimų, šeimynoje (grupėje) nuo 2016 metų galės gyventi ne daugiau kaip 6 vaikai.  Vaikų socialinės globos namuose didesnės šeimynos (grupės) nuo 2016 metų galės būti formuojamos tik tais atvejais, kai broliai ir seserys bus apgyvendinami kartu, bet visais atvejais šeimynoje (grupėje) negalės gyventi daugiau kaip 10 vaikų.

5.10. Vaikų su negalia socialinės globos namų šeimynoje (grupėje) gyvena ne daugiau kaip 8 vaikai su negalia. Vaikų su negalia socialinės globos namai siekia (turi parengtą ir su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija suderintą priemonių planą), kad nuo 2016 metų šeimynoje (grupėje) gyventų ne daugiau kaip 6 vaikai. Vaikų su negalia socialinės globos namuose didesnės šeimynos (grupės) nuo 2016 metų galės būti formuojamos tik tais atvejais, kai broliai ir seserys bus apgyvendinami kartu, bet visais atvejais šeimynoje (grupėje) negalės gyventi daugiau kaip 8 vaikai.

5.11. Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenamoji aplinka kuriama pagal šeimai artimos aplinkos modelį. Bendruomeniniuose vaikų globos namuose (nuo 2015 metų) turi gyventi ne daugiau kaip 8 likę be tėvų globos vaikai ir (ar) socialinės rizikos vaikai. Brolius ir seseris apgyvendinant kartu, bendruomeniniuose vaikų globos namuose gali gyventi ne daugiau kaip 10 vaikų.

5.12. Vaikų su negalia grupinio gyvenimo namuose gyvenamoji aplinka kuriama pagal šeimai artimos aplinkos modelį. Vaikų su negalia grupinio gyvenimo namuose (nuo 2015 metų) gyvena ne daugiau kaip 10 neįgalių vaikų

6.

Vaikui užtikrinama aplinka, pagrįsta abipusiu vaiko ir socialinės globos įstaigos darbuotojų pasitikėjimu, pagarba ir meile

6.1. Vaikui sukurta stabili teigiama emocinė aplinka, kurioje jis jaučiasi pripažintas, mylimas, reikalingas, svarbus ir saugus, ir tai nepriklauso nuo jo emocinės, sveikatos būklės ar vystymosi sutrikimų.

6.2. Socialinės globos įstaigoje gyvenantis vaikas turi „savą asmenį“ – pasirinktą socialinės globos įstaigos darbuotoją. Vaikas „savam asmeniui“ patiki problemas, yra išklausomas, juo pasitiki ir jaučia jam prieraišumą.

6.3. Palaikoma vaiko iniciatyva, noras aptarti iškilusias problemas kartu su socialinės globos įstaigos  darbuotojais, savivaldybės socialiniais darbuotojais, esant poreikiui – ir kitais specialistais, nuolat užtikrinamas vaiko žinojimas, kad jis bus suprastas ir neatstumtas. Socialinės globos įstaigoje su vaikais dirbantys darbuotojai turi žinių, kaip identifikuoti vaiko netinkamo elgesio motyvus bei priežastis, ir kartu su vaiku aptaria tinkamiausius elgesio korekcijos būdus

7.

Vaikui užtikrinama visavertės asmenybės vystymąsi motyvuojanti ir stimuliuojanti, vaiko interesų raišką bei vaiko tinkamą auklėjimą skatinanti aplinka

 

7.1. Vaikui, atsižvelgiant į jo amžių ir brandą, sudarytos galimybės laisvai reikšti savo nuomonę, pažiūras ar pageidavimus, sprendžiant klausimus, susijusius su jo, kaip visavertės asmenybės, vystymusi. Vaikas dalyvauja su jo poreikių užtikrinimu susijusiuose procesuose (įsigyjant prekes, būtiniausius daiktus, planuojant vizitus pas gydytojus ir pan.).

7.2. Vaikui, atsižvelgiant į jo amžių ir brandą, padedama suvokti saviraiškos, atstovavimo ir dalyvavimo principus, atsižvelgiant į jo individualius poreikius ir interesus. Vaikas pagal savo amžių ir brandą dalyvauja priimant sprendimus dėl socialinės globos įstaigos veiklos, dalyvauja visuomeninėje veikloje, bendruomenės gyvenime. Socialinės globos įstaigos  personalas, atsižvelgdamas į vaiko amžių ir brandą, patiki vaikui įvairias užduotis (darbus), už kurias jis yra atsakingas. Atsižvelgiant į vaiko amžių ir brandą, yra ugdoma vaiko atsakomybė. 

7.3. Vaikas turi teisę praktikuoti valstybės pripažintą tradicinę religiją pagal savo, tėvų (globėjo, rūpintojo) įsitikinimus, jei tai neprieštarauja vaiko interesams. Socialinės globos įstaiga sudaro tam sąlygas ir skiria dėmesį vaikų sielovadai, su tuo susijusios priemonės numatytos vaiko ISGP ar kituose vaiko byloje pridedamuose dokumentuose.

7.4. Atsižvelgiant į individualius vaiko sugebėjimus, elgesio ypatumus, emocinę būklę, sudaryta vaiko, kaip visavertės asmenybės, vystymuisi palanki, padrąsinanti aplinka. Darbuotojams, atsakingiems už vaiko ugdymą, sudarytos galimybės įgyti naujų ir gilinti turimas žinias vaiko asmenybės vystymosi bei jo interesų raiškos klausimais. Darbuotojai šias žinias taiko praktikoje.

7.5. Vaikui užtikrinta pareigas ir atsakomybę formuojanti aplinka, kurioje lavinami jo gebėjimai, stiprinama motyvacija pačiam spręsti savo problemas. Tam užtikrinti socialinės globos įstaigoje taikomos vaiko teisių nepažeidžiančios drausminančios specialios priemonės vaiko netinkamo elgesio korekcijai (pvz., įvairūs draudimai tam tikrą laiką užsiimti mėgstama veikla), kitos atsakomybę skatinančios priemonės, kurios numatytos socialinės globos įstaigos rašytinėse vidaus tvarkos taisyklėse socialinės globos įstaigoje gyvenantiems vaikams. Socialinės globos įstaigoje  su vaikais dirbantys darbuotojai gerbia vaiko teises ir turi žinių, kaip užtikrinti geriausią vaiko interesą.

7.6. Vaikui, atsižvelgiant į jo amžių, brandą, motyvaciją, laikantis bendrų gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių, sudarytos galimybės socialinės globos įstaigoje auginti naminį gyvūnėlį (žuvytes akvariumuose ar pan.) ir  juo rūpintis

III sritis. Vaiko vystymosi poreikių užtikrinimas, vaiko įgalinimas

8.

Vaiko fizinę ir psichinę sveikatą užtikrina tinkamai ir laiku organizuojamos sveikatos priežiūros paslaugos

8.1. Vaikas yra registruotas pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje. 

8.2. Ne rečiau kaip kartą per metus teisės aktų nustatyta tvarka profilaktiškai tikrinama vaiko sveikata ir tai yra užfiksuota ISGP ar kituose vaiko byloje pridedamuose dokumentuose.

8.3. Vaikas paskiepytas laiku pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių ir tai yra užfiksuota ISGP ar kituose vaiko byloje pridedamuose dokumentuose.

8.4. Vaikui užtikrintas sveikatos priežiūros paslaugų, tarp jų ir psichikos sveikatos paslaugų, prieinamumas sveikatos priežiūros įstaigose. Žymos apie tai yra užfiksuotos ISGP ar kituose vaiko byloje pridedamuose dokumentuose.  

8.5. Vaikui garantuojamas pirmosios medicinos pagalbos suteikimas ir nuolatinis jo sveikatos būklės stebėjimas. Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo funkcijos yra priskirtos konkrečiam darbuotojui (darbuotojams). Tai nustatyta pareigybių aprašymuose, darbuotojai apie tai yra informuoti.

8.6. Socialinės globos įstaigos darbuotojai turi žinių apie pirmosios medicinos pagalbos suteikimą. Šios žinios patvirtintos atitinkamais pažymėjimais ir yra periodiškai atnaujinamos

8.7. Vaikas pagal poreikį yra aprūpintas būtinomis techninės pagalbos priemonėmis, protezinės ir ortopedinės technikos priemonėmis (dantų sukandimo korekcijos, pablogėjusios regos, klausos koregavimo ir kita).

8.8. Vaikų socialinės globos namuose (kai juose socialinę globą gauna daugiau kaip 25 vaikai su negalia) ir vaikų su negalia socialinės globos namuose (kai juose socialinę globą gauna daugiau kaip 25 vaikai su negalia) slaugos paslaugos privalo būti teikiamos pačioje įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka.

8.9. Slaugomam vaikui užtikrinta kokybiška nuolatinė priežiūra ir globa. Vaikų su negalia socialinės globos namai yra apsirūpinę ar planuoja apsirūpinti techninės pagalbos priemonėmis, padedančiomis darbuotojams saugiai ir kokybiškai atlikti kasdienines funkcijas (priemonės vaikui pakelti, perkelti, maudyti, transportuoti (vaikų su negalia socialinės globos namų viduje), maitinti ir kt.).

8.10. Slaugomas vaikas yra aprūpintas reikalingomis slaugos priemonėmis (sauskelnės, paklodės, čiužiniai pragulų profilaktikai, čiužiniai nuo pragulų ir kt.) ir teisės aktų nustatyta tvarka aprūpinamas reikalingomis vaikui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis ( pritaikytos lovos, vežimėliai ir kt.)

9.

Vaikui sukuriama palanki ugdymosi aplinka

9.1. Socialinės globos įstaiga pagal įvertintus vaiko poreikius ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikui organizuoja ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą atitinkamose ugdymo įstaigose.

9.2. Mokyklinio amžiaus vaikui pagal galimybes ir sveikatos būklę yra sudarytos sąlygos mokytis pagal jo poreikius atitinkančias ugdymo programas bendrojo lavinimo, profesinėje, specialiojoje mokykloje ar kito tipo ugdymo įstaigoje.

9.3. Socialinės globos įstaiga, esant būtinybei, tarpininkauja tarp vaiko ir ugdymo įstaigos, kad būtų užtikrintas reikiamas ugdymo procesas, ir bendradarbiauja su šia įstaiga, siekdama ugdymo tikslų.

9.4. Esant būtinybei, organizuojamas vaiko specialusis ugdymas socialinės globos įstaigoje. Jei specialusis ugdymas organizuojamas socialinės globos įstaigoje, jis vykdomas pagal patvirtintas specialiojo ugdymo programas, vadovaujantis švietimą ir ugdymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Darbuotojai, atsakingi už vaikų su negalia ugdymą, įgyja naujų ir gilina turimas darbo pagal specialaus ugdymo programas žinias.

9.5. Vaikui garantuotos sąlygos ugdytis, atsižvelgiant į jo norus, gebėjimus, poreikius, gabumus ir talentus, sudarytos galimybės žaisti, sportuoti ir bendrauti su kitais vaikais bei tenkinti kitus saviraiškos poreikius. Vaikas turi ir naudojasi žaislais, sportiniu inventoriumi, lavinamosiomis priemonėmis, atitinkančiomis jo amžių ir brandą ir pagamintomis iš nekenksmingų vaiko sveikatai medžiagų.

9.6. Užtikrinta, kad ypatingi vaiko gebėjimai ir gabumai yra pastebimi ir sudarytos sąlygos šiems gebėjimams bei gabumams realizuoti. Vaikai pagal galimybes lanko būrelius, sporto, muzikos ir kitas vaikų neformaliojo ugdymo įstaigas. 

9.7. Socialinės globos įstaigoje dėmesys kreipiamas į vaiko galimybių ir gebėjimų mokytis bei ugdytis įvertinimą, su vaiko gebėjimų ugdymu susijusios priemonės numatytos ISGP. Socialinės globos įstaigoje su vaikais dirbantys darbuotojai pažįsta ikimokyklinio, priešmokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikų pedagogus ir nuolat palaiko su jais ryšį, „savas asmuo“ ar kiti socialinės globos įstaigos darbuotojai lankosi tėvų susirinkimuose, gali apibūdinti, kaip vaikui sekasi mokytis, kokios problemos jam kyla ugdymo įstaigoje dėl jo elgesio, santykių su kitais vaikais, pedagogais ir pan.

9.8. Vaikui sudarytos sąlygos skaityti knygas, saugiai naudotis informacinėmis technologijomis ir kitomis jo ugdymuisi reikalingomis priemonėmis, atitinkančiomis vaiko brandą, įgūdžius ir interesus. Esant poreikiui, vaikui taikomos alternatyvios komunikacijos priemonės (gestų kalba, Brailio raštas ir kita).

9.9. Mokyklinio amžiaus vaikui ugdomas supratimas apie pareigą mokytis ir jis yra skatinamas tai daryti. Užtikrinta, kad, esant būtinybei, vaikui bus suteikiama pagalba ruošiant pamokas ar rengiantis egzaminams.

9.10. Vaikui siūlomos ir taikomos ugdymo (-osi), socializacijos ir užimtumo programos, atitinkančios jo amžių, brandą, ugdymosi poreikius bei interesus. Darbuotojai ir vaikas pagal savo amžių ir brandą gali apibūdinti dalyvavimo programoje poveikį

10.

Siekiama vaiką įgalinti ir jam padedama įgyti socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių

 

10.1. Ugdoma vaiko savikontrolė, emocijų, jausmų ir elgesio raiška, formuojamas pareigų ir atsakomybės supratimas, skiepijama atsakomybė už savo veiksmus. Darbuotojai gali įvardyti taikomus metodus ir priemones, jų poveikį, rezultatus.

10.2. Skatinami pozityvūs vaiko santykiai su kitais vaikais, socialinės globos įstaigos darbuotojais, tėvais (globėju, rūpintoju), sukuriant jaukią ir malonią, stresinių situacijų nesukeliančią aplinką.

10.3. Ugdomas pozityvus vaiko individualumo, savęs suvokimo jausmas. Vaikas pagal savo amžių ir brandą turi žinių šeimos planavimo, lytinio gyvenimo, tėvystės (motinystės) įgūdžių klausimais.

10.4. Vaikas pagal savo amžių ir brandą turi žinių profesinio orientavimo klausimais.

10.5. Ugdomi visuomenei priimtino elgesio ir savarankiškumo įgūdžiai, kurie vaikui reikalingi, kai jis yra už socialinės globos įstaigos ribų.

10.6. Vaikui sudarytos sąlygos įgyti kiek įmanoma daugiau darbinių, namų ūkio, biudžeto tvarkymo, pirkimo ir kitų kasdieniniame gyvenime būtinų įgūdžių, padėsiančių užtikrinti jo savarankiškumą ateityje. Socialinės globos įstaigoje vaikas motyvuojamas būti kuo daugiau savarankiškas, ugdant  savitvarkos gebėjimus (maisto gaminimosi savo reikmėms įgūdžius, gyvenamųjų patalpų ir aplinkos  tvarkymosi, drabužių skalbimo, lyginimo, taisymo, mokymosi naudotis buitine technika, higienos priemonių įsigijimo, naudojimosi visuomeniniu transportu bei transporto bilietų įsigijimo įgūdžius ir kita). Šiose veiklose vaikas pagal savo amžių ir brandą dalyvauja tiesiogiai padedant darbuotojams. Vaikas pagal savo amžių ir brandą sugeba apibūdinti savo pareigas ir atsakomybę įvairiose kasdieninio gyvenimo srityse.

10.7. Užtikrintas vaiko estetinis lavinimas, mokoma etiketo. Vaikas pagal savo amžių, lytį ir brandą turi žinių šiais klausimais.

10.8. Darbuotojai, atsakingi už vaiko ugdymą, įgyja naujų ir nuolat gilina turimas vaiko savikontrolės, valios, jausmų ugdymo, pozityvių santykių svarbos, etikos normų atskirais vaiko amžiaus tarpsniais žinias bei įgūdžius. 

10.9. Vaikų apranga, elgesys atitinkamose situacijose, jų gyvenamojoje erdvėje sukurta aplinka atspindi etiketo žinojimą ir estetinių vertybių supratimą.

10.10. Vaikui pagal jo amžių, brandą, sveikatos būklę bei specialiuosius poreikius užtikrintas asmens higienos įgūdžių ir savitvarkos gebėjimų lavinimas.

10.11. Esant poreikiui, vaikui užtikrinama pagalba atliekant buities darbus, ugdant savitvarkos gebėjimus. Vaikas su negalia yra aprūpintas priemonėmis, padedančiomis lavinti ir palaikyti vaiko dėl sveikatos būklės prarastus ar neįgytus socialinius įgūdžius.

10.12. Socialinės globos įstaiga, siekdama padėti vaikui rengtis savarankiškam gyvenimui ir integruotis į visuomenę, kiekvieną mėnesį užtikrina kišenpinigių smulkioms išlaidoms skyrimą ir, esant galimybėms, teikia kitą finansinę bei materialinę paramą. Kišenpinigiai skiriami vaikams ne vėliau nei nuo 7 metų. Vaikams nuo 14 metų amžiaus mokamų kišenpinigių dydis yra ne mažesnis kaip 0,4 BSI per mėnesį (išskyrus vaikams su negalia). Vaikams su negalia kišenpinigiai mokami atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį, gebėjimą išreikšti savo nuomonę, priimti sprendimus. Vaikui išmokamų kišenpinigių dydis laikinai gali būti stabdomas ar mažinamas kaip drausminimo priemonė ir didinamas kaip skatinamoji priemonė. Vaikas pagal savo amžių ir brandą bei darbuotojai, atsakingi už vaiko ugdymąsi, žino ir gali apibūdinti vaiko kišenpinigių mokėjimo tvarką ir šių kišenpinigių tikslą

11.

Užtikrinamas vaiko socialinių ryšių su tėvais (globėju, rūpintoju), esant poreikiui, šeimos nariais ar artimaisiais giminaičiais, bendruomenės nariais ar institucijomis palaikymas ir stiprinimas

11.1. Vaikui padedama suvokti priklausomybės šeimai reikšmę, plėtoti ir stiprinti stabilius tarpasmeninius vaiko ir biologinės šeimos ryšius, vaiko ryšius su artimaisiais giminaičiais, pagrįstus pagarba ir meile. Socialinės globos įstaigoje broliai ir seserys neišskiriami, palaikomas ir skatinamas jų tarpusavio bendravimas ir tarpusavio ryšių stiprinimas, jei tai nežeidžia vaikų interesų.

11.2. Vaikas pagal savo amžių ir brandą sugeba apibūdinti socialinius ryšius su tėvais (globėjais, rūpintojais) ar artimaisiais giminaičiais bei išsako nuomonę ar bendrauja su jais

11.3. Socialinės globos įstaiga likusiam be tėvų globos vaikui sudaro galimybę laikinai išvykti iš globos įstaigos (svečiuotis) socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. Vaiko su negalia išvykimas pas tėvus (globėjus, rūpintojus) įforminamas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) ir socialinės globos įstaigos susitarimu.

11.4. Vaikui su negalia užtikrinta, kad jis gali laikinai savo noru išvykti svečiuotis pas tėvus (globėją, rūpintoją) švenčių dienomis, savaitgaliais ir ilgesniam laikotarpiui iki 45 kalendorinių dienų per metus (dėl svarbių priežasčių vaiko tėvų (globėjo, rūpintojo) prašymu gali būti nustatytas ir ilgesnis laikotarpis).

11.5. Išvykstant (išskyrus vaiko su negalia išvykimą pas tėvus (globėjus, rūpintojus)) vaikui maistui ar kitiems poreikiams gali būti skiriami pinigai pagal socialinės globos įstaigos  patvirtintą tvarką. Vaiko išvykimo atvejai yra užfiksuoti ISGP ar kituose vaiko byloje pridedamuose dokumentuose. 

11.6. Vaikui yra išlaikoma galimybė grįžti į socialinės globos įstaigą tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir buvo apgyvendintas, remiantis socialinės globos įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse ar kituose socialinės globos įstaigos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatyta tvarka.

11.7. Socialinės globos įstaigoje su vaikais dirbantys darbuotojai supranta šeimos reikšmę, nepriklausomai nuo vaiko tėvų (globėjo, rūpintojo) ar artimųjų giminaičių socialinės padėties, kalba apie juos pagarbiai, neturėdami jų atžvilgiu neigiamų nuostatų.

11.8. Socialinės globos įstaigoje su vaikais dirbantys darbuotojai turi žinių, kaip ugdyti vaiko bendravimo įgūdžius, ir nuolat šias žinias tobulina mokymuose, seminaruose bei kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, tai yra užfiksuota įstaigos  veiklos planuose bei ataskaitose.

11.9. Vaikui sudarytos sąlygos bendrauti, pasikviesti draugus, jam padedama išmokti užmegzti kontaktus su bendraamžiais bei suaugusiais asmenimis, ugdomas vaiko socialinių ryšių svarbos žmogaus gyvenime supratimas. Su giminystės ryšių neturinčiais suaugusiais asmenimis iš išorės vaikas gali bendrauti socialinės globos įstaigos socialiniams darbuotojams (socialiniams pedagogams) žinant ar jiems patiems tiesiogiai dalyvaujant. Vaikas pagal savo amžių ir brandą gali apibūdinti tarpasmeninius savo ir kitų asmenų ryšius.

11.10. Likusiam be tėvų globos vaikui ar socialinės rizikos vaikui, taip pat vaikui su negalia, gebančiam išreikšti savo nuomonę, sudarytos galimybės asmeniškai bendrauti su VTAS atstovais, savivaldybės socialiniais darbuotojais ir kitais specialistais, sprendžiant jo gyvenimo atskirai nuo tėvų bei grąžinimo į šeimą problemas. Vaikas pagal savo amžių ir brandą gali apibūdinti tokį bendravimą ir jo rezultatus.

11.11. Likęs be tėvų globos vaikas visam laikui gali išvykti pas tėvus (globėjus, rūpintojus), kai teisės aktų nustatyta tvarka yra grąžinamas į šeimą. Socialinės globos įstaiga, kaip buvęs vaiko globėjas (rūpintojas), dalyvauja VTAS priimant sprendimą dėl vaiko grąžinimo vaiko tėvams bei gali dalyvauti grąžinant vaiką tėvams. Vaiko išvykimas iš socialinės globos įstaigos visam laikui yra įformintas socialinės globos įstaigos  administracijos įsakymais

IV sritis. Vaiko palydėjimas į savarankišką gyvenimą

12.

Socialinės globos įstaiga yra atsakinga už tai, kad vaikas būtų tinkamai pasirengęs savarankiškam gyvenimui ar gyvenimui bendruomenėje

12.1. Socialinės globos įstaiga yra atsakinga planuoti ir įgyvendinti vaiko palydėjimo į savarankišką gyvenimą ar gyvenimo bendruomenėje priemones (pvz., kartu su vaiku sudaro savarankiško gyvenimo programas, aptaria būsto nuomos, socialinio būsto suteikimo galimybes ir suteikia žinių šiose srityse.

12.2. Likęs be tėvų globos vaikas, esant galimybei, ir vaikas su negalia, ne vėliau kaip prieš 3 metus, iki jam sueis 18 metų, padedamas socialinio darbuotojo ir kitų specialistų, tampa pagrindiniu ISGP, kuriame akcentuojami jo pasirengimo savarankiškam gyvenimui etapai, sudarytoju. Planuojamos priemonės vaikui neprimetamos, bet suderinamos su vaiko nuomone ir pageidavimais, vaikas aktyviai skatinamas pats priimti sprendimus ir konsultuojamas. ISGP planuojamos praktinių gyvenimo įgūdžių formavimo, įgūdžių ir supratimo apie profesijos ar amato pagal vaiko pomėgius įsigijimo būtinumo, motyvacijos dirbti vasaros ar moksleivių atostogų metu, uždirbtų pinigų ar kišenpinigių taupymo ir pan. priemonės.

12.3. Vaiko šio laikotarpio ISGP numatytas priemones socialinės globos įstaiga, pagal galimybes, pritaiko praktikoje: apgyvendina vaiką bute, kito tipo gyvenamajame būste, kuriame vaikas, padedant socialiniam darbuotojui, pritaiko turimus savarankiškumo įgūdžius atlikdamas kasdieninio gyvenimo funkcijas. 

12.4. Likęs be tėvų globos vaikas, esant galimybei, ir vaikas su negalia, nuo 15 metų turi įsivaizdavimą kur jis mokysis, kokios sieks profesijos ar amato, kur gyvens (nuomosis būstą, gaus socialinį būstą ar teisės aktų nustatyta tvarka liks gyventi socialinės globos įstaigoje  ir pan.), planuoja, kaip panaudos teisės aktų nustatyta tvarka mokamą  įsikūrimo pašalpą ar savo sutaupytas lėšas ir pan. 

12.5. Socialinės globos įstaiga įvertina vaiko su negalia, sukakusio pilnametystės amžių, poreikius ir ieško galimybių jį apgyvendinti bendruomenėje. Nesant galimybės vaiką su negalia, sukakusį pilnametystės amžių, apgyvendinti bendruomenėje, socialinės globos įstaiga inicijuoja socialinės globos tęstinumą socialinės globos įstaigoje.

12.6. Vaiko su negalia, sukakusio pilnametystės amžių, prašymas išvykti iš socialinės globos įstaigos gyventi savarankiškai, yra jo byloje. Siekiant  užtikrinti  pagalbos vaikui su negalia, sukakusiam pilnametystės amžių, tęstinumą, socialinės globos įstaiga, likus 3 mėnesiams iki vaiko su negalia, sukakusio pilnametystės amžių, išvykimo iš jos, kreipiasi į savivaldybę su prašymu inicijuoti vaiko su negalia, sukakusio pilnametystės amžių, socialinės adaptacijos (reabilitacijos) bendruomenėje plano sudarymą.  Socialinės globos įstaiga aktyviai dalyvauja  sudarant šį planą savivaldybėje

13.

Socialinės globos įstaiga  pagal galimybes užtikrina pagalbą ir pasibaigus likusio be tėvų globos vaiko ir vaiko su negalia  globai (rūpybai)

13.1. Socialinės globos įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka tarpininkauja tarp likusio be tėvų globos vaiko, esant galimybei, ir vaiko su negalia, besirengiančio palikti socialinės globos įstaigą, ir atitinkamų institucijų, kad būtų suteikta teisės aktų nustatyta finansinė parama, užmegzti kontaktai su socialine aplinka, padėsiantys vaikui užtikrinti reikiamas socialinės integracijos priemones, ir pan.  

13.2. Socialinės globos įstaiga rūpinasi vaiko, išvykstančio iš socialinės globos įstaigos gyventi savarankiškai, kokybiško gyvenimo užtikrinimu. Socialinės globos įstaiga pagal galimybes, jei vaikas neprieštarauja ar kreipiasi pats, pasibaigus likusio be tėvų globos vaiko, esant galimybei, ir vaiko su negalia, globai (rūpybai), užtikrina, kad, vaikui pradėjus gyventi savarankiškai, socialinės globos įstaigos darbuotojai (tai gali būti buvęs „savas asmuo“) pagal poreikį, bet ne ilgiau kaip trejus metus, suteiktų paramą ieškant darbo, kreiptųsi į įvairias institucijas, patartų ir konsultuotų savarankiško gyvenimo klausimais (pvz., kokius būtiniausius daiktus įsigyti, kaip leisti sutaupytus pinigus ir pan.)

V sritis. Aplinka ir būstas

14.

Vaikui garantuojama saugi bei jo poreikiams tenkinti tinkama socialinės globos teikimo vieta ir aplinka

 

14.1. Socialinės globos įstaiga yra nesunkiai pasiekiama visuomeniniu transportu, vaikui sudarytos galimybės dalyvauti bendruomenės gyvenime bei skatinama jo socialinė integracija į bendruomenę.

14.2. Vaikui užtikrinta, kad vaikų socialinės globos namų, vaikų su negalia socialinės globos namų teritorijos, bendro naudojimo patalpų bei gyvenamųjų patalpų išplanavimas ir įrengimas atitinka socialinės globos namų vaikams paskirtį, šio tipo statiniams galiojančias statybos projektavimo normas. Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų su negalia grupinio gyvenimo namų teritorija, bendro naudojimo ir gyvenamosios patalpos atitinka sanitarines-higienines, darbų ir priešgaisrinės saugos normas ir reikalavimus bei tenkina vaikų poreikius.

14.3. Vaikui užtikrinama saugi aplinka. Socialinės globos įstaigos gyvenamosiose ir bendro naudojimo patalpose yra įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.

14.4. Vaikų socialinės globos namai siekia, kad vaikų skaičius juose būtų ne didesnis negu 60 vaikų (nuo 2020 metų – ne didesnis negu 30 vaikų). Vaikų socialinės globos namai, kuriuose gyvena daugiau kaip 60 vaikų, privalo turėti su įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija suderintus priemonių, kurias įgyvendinus bus pasiektas reikalavimas ne vėliau kaip iki 2016 metų vaikų skaičių socialinės globos namuose sumažinti iki 60-ies vaikų, planus. Vaikų socialinės globos namai, kuriuose 2017 m. pradžioje gyvens daugiau kaip 30 vaikų, 2016 m. turės turėti su įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija suderintus priemonių, kurias įgyvendinus bus pasiektas reikalavimas ne vėliau kaip nuo 2020 metų vaikų skaičių sumažinti iki 30-ies vaikų, planus.

14.5. Vaikų socialinės globos namai, vaikų su negalia socialinės globos namai šeimynas (grupes) gali apgyvendinti ir teikti socialinę globą ne socialinės globos namų teritorijoje, o atskiruose butuose, gyvenamuosiuose namuose (ne daugiau kaip po 8–10 vaikų, kambaryje ne daugiau kaip po 2 vaikus), kurie yra prilyginami bendruomeniniams vaikų globos namams ar grupinio gyvenimo namams.

14.6. Bendro vaikų skaičiaus reikalavimas vaikų socialinės  globos namuose  netaikomas, kai globos namų šeimynos (grupės) yra įkurdintos atskiruose butuose, gyvenamuosiuose namuose, kurie prilyginami bendruomeniniams vaikų globos namams ir yra atskirose teritorijose.

14.7. Vaikų su negalia socialinės globos namai siekia, kad vaikų skaičius juose būtų ne didesnis negu 50 vaikų (nuo 2020 metų – ne didesnis negu 30 vaikų). Vaikų su negalia socialinės globos namai, kuriuose gyvena daugiau kaip 50 vaikų, privalo turėti su įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija suderintus priemonių, kurias įgyvendinus bus pasiektas reikalavimas  ne vėliau kaip iki 2016  metų vaikų su negalia  skaičių vaikų su negalia socialinės globos namuose sumažinti iki 50-ies vaikų, planus. Vaikų su negalia socialinės globos namai, kuriuose 2017 m. pradžioje gyvens daugiau kaip 30 vaikų su negalia, 2016 m. turės turėti su įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija suderintus priemonių, kurias įgyvendinus bus pasiektas reikalavimas ne vėliau kaip nuo 2020 metų vaikų su negalia skaičių sumažinti iki 30-ies vaikų, planus.

14.8. Bendro vaikų skaičiaus reikalavimas vaikų su negalia socialinės globos namuose netaikomas, kai vaikų su negalia socialinės globos namų šeimynos (grupės) yra įkurdintos atskiruose butuose, gyvenamuosiuose namuose, kurie prilyginami grupinio gyvenimo namams.

14.9. Likusiems be tėvų globos ir socialinės rizikos vaikams naujai (nuo 2015 m) steigiami tik bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose gyvena ne daugiau kaip 8 vaikai (išskyrus atvejus, kai apgyvendinami broliai ir seserys).

14.10. Vaikui užtikrinama nuo pašalinių asmenų, galinčių daryti vaikui žalą, apsaugota socialinės globos įstaigos teritorija.

14.11. Vaikas saugiai naudojasi poilsio ir rekreacijos zonomis, esančiomis vaikų socialinės globos namų, vaikų su negalia socialinės globos namų teritorijoje arba šalia jų. Vaikų socialinės globos namų teritorijoje, vaikų su negalia socialinės globos namų teritorijoje yra pakankamai erdvės žaidimams, sportui ir kitiems vaiko amžių ir brandą atitinkantiems laisvalaikio užsiėmimams. Bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir vaikų su negalia grupinio gyvenimo namuose gyvenantys vaikai naudojasi saugiomis bendruomenės rekreacijos zonomis, žaidimų, sporto aikštelėmis ir pan.

14.12. Bendruomeniniai vaikų globos namai ir grupinio gyvenimo namai bendradarbiauja su bendruomenėje esančiomis įstaigomis (dienos centrais, ugdymo centrais ir kt.) ir sudaro vaikams galimybes naudotis šių įstaigų teikiamomis paslaugomis.

14.13. Socialinės globos įstaiga, teikianti socialinę globą vaikams, turi užtikrinti, kad socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui, socialinės rizikos vaikui ir vaikui su negalia bus teikiama patalpose, atskirtose nuo patalpų, kuriose teikiamos socialinės paslaugos socialinės rizikos  suaugusiems asmenims.

14.14. Specialiųjų poreikių turinčiam vaikui yra pritaikyta socialinės globos įstaigos teritorija ir socialinės globos įstaigos patalpos, esant poreikiui, užtikrinamos specialaus transporto paslaugos

15.

Vaikas naudojasi patogiomis, jaukiomis ir privatumą garantuojančiomis patalpomis

15.1. Vaikui garantuotas socialinės globos įstaigos patalpų išplanavimas ir įrengimas, atitinkantis teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus ir užtikrinantis sąlygas vaikui gyventi, ugdytis, leisti laisvalaikį ir tenkinti kitus vaiko poreikius. Šių socialinės globos įstaigų patalpos individualiai vaiko veiklai, grupinei veiklai, miegui, rekreacijai ir kt. atitinka sveikatos apsaugos ministro patvirtintų higienos normų reikalavimus. Patalpos aprūpintos visais reikalingais baldais ir inventoriumi. Vaiko gyvenamosios patalpos yra artimos šeimos namų aplinkai.

15.2. Vaikų socialinės globos namai, vaikų su negalia socialinės globos namai, teikiantys ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, turi turėti leidimą-higienos pasą, išduotą  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

15.3. Vaikas socialinės globos įstaigoje gyvena šiltose, gerai vėdinamose ir tinkamai apšviestose patalpose, atitinkančiose sveikatos apsaugos ministro patvirtintų higienos normų reikalavimus.

15.4. Vaikas aprūpintas reikalingais tinkamos ir saugios fizinės būklės baldais ir inventoriumi (lova, stalas, kėdė, spinta, spintelė asmeniniams daiktams), atsižvelgiant į jo amžių ir poreikius. Vaiko gyvenamosiose patalpose baldų konstrukcija ir formos yra nekeliančios  pavojaus vaiko sveikatai bei saugumui. Baldai pagaminti iš saugių, vaiko sveikatai nekenksmingų medžiagų. Įrengiant kambarį, apstatant baldus ir kt. pagal galimybes atsižvelgiama į vaiko pageidavimus.

15.5. Vaikas apgyvendintas kambaryje, atsižvelgiant į jo poreikius, interesus ir jų suderinamumą su kitų vaikų interesais.  Vaikų socialinės globos įstaigoje  nuo 2016 metų viename kambaryje gyvena ne daugiau kaip 2 vaikai (išskyrus atvejus, kai apgyvendinami slaugomi vaikai ar kūdikiai).

15.6. Vaikas socialinės globos įstaigoje naudojasi privatumą užtikrinančiomis patalpomis, sudarančiomis galimybes pasikviesti tėvus (globėjus, rūpintojus), artimuosius giminaičius ar draugus, jei tai neprieštarauja vaiko interesams

15.7. Esant būtinybei, privatumą garantuojančios patalpos vaikui sukuriamos jo gyvenamajame kambaryje, sudarant privačią erdvę, atskirtą širma. Vaikų miegamuosiuose kambariuose ant langų yra pakabintos užuolaidos, roletai ir pan.

15.8. Vaikas pagal savo amžių ir brandą savo gyvenamajame kambaryje turi asmeninių daiktų. Socialinės globos įstaiga siekia, kad vaikas būtų patenkintas savo gyvenamųjų patalpų apstatymu, sutvarkymu. Vaikas  turi galimybę laikyti asmeninius daiktus (žaislus, nuotraukas, knygas ir pan.)

16.

Vaikas naudojasi jo poreikius atitinkančiomis bei privatumą garantuojančiomis asmens higienos patalpomis

16.1. Užtikrinta, kad vaikas pagal savo amžių, brandą ir lytį naudojasi reikalingomis jam asmens higienos patalpomis, kurios aprūpintos būtinomis higienos priemonėmis. Vaikas žino savo daiktų vietą asmens higienos patalpose (atskira kabykla rankšluosčiui, vieta muilui, dantų šepetėliui ir pan.). Asmeninės higienos patalpos turi vidinius užraktus. Vaikų socialinės globos namai, vaikų su negalia socialinės globos namai kiekvienai šeimynos principu apgyvendintai vaikų šeimynai (grupei) užtikrina naudojimąsi atskiromis higienos patalpomis (tualetais ir dušu ar vonia). 

16.2. Socialinės globos įstaigų vonių (dušų), tualetų įrengimas ir aprūpinimas higienos reikmenimis atitinka sveikatos apsaugos ministro nustatytus higienos normų reikalavimus.

16.3. Vaikas pagal savo amžių ir brandą turi galimybę specialiai tam skirtose patalpose išsiskalbti ir išsidžiovinti savo drabužius, atlikti kitus buities darbus (lyginti savo drabužius, juos taisyti ir kita)

VI sritis. Personalas

17.

Vaikams socialinę globą teikiančio personalo skaičius ir struktūra yra suformuota atsižvelgiant į vaikų skaičių, jų negalią, socialinę riziką

17.1. Personalo skaičiaus ir globojamų vaikų skaičiaus santykis garantuoja tinkamą socialinės globos įstaigos veiklos organizavimą. Socialinės globos įstaigoje yra personalo pareigybių aprašymai, apibūdinantys konkrečias kiekvieno socialinės globos įstaigos darbuotojo funkcijas.

17.2. ISGP yra įgyvendinamas užtikrinant tinkamą personalo skaičių pagal teisės aktų reikalavimus atskiroms paslaugų gavėjų grupėms. Socialinę globą užtikrinančio personalo pareigybių skaičius yra ne mažesnis, nei reglamentuoja socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinti Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai.

17.3. Užtikrinta, kad socialinės globos įstaigoje vaikui visą parą bus teikiama kokybiška socialinė globa, numatant teisės aktų reglamentuotą personalo ir globojamų vaikų skaičiaus santykį dieną ir naktį. Socialinės globos įstaigoje nakties metu kiekvienoje šeimynoje (grupėje) yra bent po vieną darbuotoją (derinant šių darbuotojų darbo laiką pagal slankųjį grafiką dienos ir nakties metu)

18.

Vaiko poreikių tenkinimą užtikrina kvalifikuota specialistų komanda, kurioje dirba tinkamas asmenines savybes dirbti su vaikais turintis personalas

18.1. Socialinės globos įstaigos vadovo tinkamumas eiti pareigas vertinamas teisės aktų nustatyta tvarka, jis turi aukštąjį išsilavinimą (nuo 2015 metų) ir pedagogikos, psichologijos, slaugos bei socialinio darbo žinių.

18.2. Socialinės globos įstaigoje  dirba personalas, turintis teisės aktuose nustatytą reikiamą profesinį išsilavinimą, išklausęs mokymus, teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs licencijas, atestacijos pažymėjimus. 

18.3. Vaikui ir tėvams (globėjui, rūpintojui) užtikrinta, kad personalas savo darbe vadovaujasi žmogiškosios etikos normomis ir atitinkamų profesijų etikos kodeksais. Vaikas yra patenkintas ir gerai atsiliepia apie darbuotojų žmogiškąsias savybes. 

18.4. Socialinės globos įstaigoje yra socialinės globos įstaigos administracijos patvirtintas Savanorių priėmimo į socialinės globos įstaigą tvarkos aprašas bei teisės aktų nustatyta tvarka kiti savanoriško darbo atlikimą reglamentuojantys dokumentai (jei įstaigoje dirba savanoriai). Vaikui ir tėvams (globėjui, rūpintojui) užtikrinta, kad savanorių teikiamos paslaugos yra kokybiškos. Savanorių veikla yra kolegiškai prižiūrima socialinės globos įstaigos specialistų ir tai yra užfiksuota socialinės globos įstaigos  dokumentuose.

18.5. Vaikui ir tėvams (globėjui, rūpintojui) užtikrinta, kad, priimdama darbuotojus ar telkdama į pagalbą savanorius, socialinės globos įstaigos administracija įsitikina jų tinkamumu dirbti su vaikais (pvz., darbuotojams keliami reikalavimai yra apibrėžti socialinės globos įstaigoje patvirtintose darbuotojų elgesio taisyklėse ar elgesio kodekse). Socialinės globos įstaigoje yra raštiški savanorių įsipareigojimai dėl tinkamo elgesio su vaikais ir duomenų apie vaikus konfidencialumo laikymosi. 

18.6. Vaiko problemoms kompleksiškai spręsti socialinės globos įstaigoje  užtikrintas komandinis personalo darbas. Vaikas ir tėvai (globėjas, rūpintojas) žino, kad socialinės globos įstaiga bendradarbiauja su VTAS, švietimo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos, įdarbinimo ir kitomis institucijomis. Socialinės globos įstaigoje su vaikais dirbantys darbuotojai turi žinių apie komandinio darbo organizavimą ir nuolat jas gilina, gali apibūdinti įstaigoje taikomus komandinio darbo principus, taip pat tarpinstitucinio bendradarbiavimo principus, naudojamus priimant sprendimus, susijusius su vaiko geriausio intereso tenkinimu.

18.7. Vaikui ir tėvams (globėjui, rūpintojui) užtikrinti profesionalūs personalo veiksmai, taip pat užtikrinta, kad tais atvejais, kai vaiko veiksmai kelia pavojų jam pačiam ir kitiems, jo saugumo interesais naudojamos priemonės nepažeidžia vaiko teisių ir jo teisėtų interesų. Personalui sudarytos galimybės įgyti ir gilinti psichologines žinias, kaip elgtis su vaiku nelaimingų įvykių, krizių bei panašiais atvejais ir po jų.

18.8. Personalo ir vaiko, tėvų (globėjo, rūpintojo) santykiai grindžiami abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir susitarimo principais. Vaiko ir personalo tarpusavio bendravimas rodo pagarbius ir šiltus santykius.

18.9. Socialinės globos įstaiga garantuoja, kad personalas užtikrins informacijos apie vaiką, jo tėvus, globėją (rūpintoją) ar artimuosius giminaičius konfidencialumą.

18.10. Socialinės globos įstaigos administracija užtikrina priemonių, susijusių su saugių ir sveikų darbo sąlygų personalui sudarymu, taikymą  ir tai yra užfiksuota socialinės globos įstaigos dokumentuose

VII sritis. Valdymas ir administravimas

19.

Socialinės globos įstaiga turi visus reikalingus ir teisės aktų nustatytus dokumentus

 

19.1. Socialinės globos įstaiga  yra įregistruota Juridinių asmenų registre  ir turi visus įstaigos steigimą ir veiklą reglamentuojančius dokumentus:

- visuomenės sveikatos centro išduotą leidimą-higienos pasą (išskyrus bendruomeninius vaikų globos namus ir vaikų su negalia grupinio gyvenimo namus);

- socialinės globos įstaigos veiklos nuostatus (įstatus);

- metinį socialinės globos įstaigos veiklos planą;

- teikiamų paslaugų sąrašą, patvirtintą paslaugos kainą (-as);

- patvirtintą socialinės globos įstaigos etatų sąrašą;

- metinę ataskaitą;

- vidaus tvarkos taisykles darbuotojams (apibrėžiančias darbuotojų teises ir pareigas);

- vidaus tvarkos taisykles socialinės globos įstaigoje gyvenantiems vaikams (gyvenimo ir elgesio normos, teisės, pareigos ir pan.);

- personalo pareigybių aprašus;

- darbuotojų atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo planus;

- vaikų asmeninių pinigų ir turto apskaitos tvarkos aprašą;

- maisto reikmėms reikalingų lėšų ar natūrinių maisto produktų, vaikui laikinai išvykstant, skyrimo tvarkos aprašą;

- vaikų bylas (vaiko byla gali būti išskirstoma į atskiras bylas (pvz., socialinio darbo, vaiko sveikatos priežiūros), tokiu atveju byla turi turėti  apyrašą, kuriame nurodoma, kas yra atsakingas už atskirų dalių tvarkymą); 

- ISGP (gali būti bendroje byloje arba atskira bylos dalis) ir kitus su vaiko socialinės globos skyrimu, teikimu, poreikio socialinėms paslaugoms vertinimu  ir globos (rūpybos) nustatymu susijusius  dokumentus (ar jų kopijas);

- skundų ir prašymų registracijos žurnalą;

- neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių vaikui registracijos žurnalą;

- socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) išvadas;

- socialinės globos įstaigos administracijos patvirtintus savanoriško darbo funkcijų atlikimą reglamentuojančius dokumentus;

- socialinės globos namų tarybos nuostatus (išskyrus bendruomeninius vaikų globos namus ir vaikų su negalia grupinio gyvenimo namus);

- kišenpinigių vaikams mokėjimo tvarkos aprašą;

- licenciją  teikti socialinę globą (nuo 2015 m.) ir kitas teisės aktų nustatytas licencijas bei leidimus;

- slaugos, reabilitacijos paslaugų (kineziterapijos, masažo ir pan.) licencijas, jei vaikams ir kūdikiams yra teikiamos šios paslaugos;

- kitus reikalingus dokumentus.

19.2. Vaikui ir tėvams (globėjui, rūpintojui) užtikrintas tvarkingas su vaiku susijusios informacijos ir dokumentų kaupimas vaiko byloje bei joje esančios informacijos konfidencialumas. Socialinės globos įstaigoje tiesiogiai su vaikais dirbantys darbuotojai informacijos konfidencialumo užtikrinimą yra patvirtinę raštiškais pasižadėjimais.

19.3. Vaiko byloje esanti informacija laikoma saugiai, bylos dokumentuose esantys įrašai yra profesionalūs, diskretiški, nepažeidžia vaiko teisių.

19.4. Vaikų bylos ir kiti su socialinės globos įstaigos veikla susiję dokumentai yra saugomi teisės aktų nustatyta tvarkaVaikui teisės aktų nustatyta tvarka iš socialinės globos įstaigos išvykstant į kitą socialinės globos įstaigą, informacija apie vaiką (vaiko byla ir kiti su vaiku susiję dokumentai (kopijos, nuorašai)) yra perduodami tai socialinės globos įstaigai, į kurią vaikas išvyksta

20.

Socialinės globos įstaigoje palaikoma ir skatinama personalo nuolatinio profesinio tobulėjimo ir paslaugų kokybės siekimo aplinka

20.1. Personalui sudaryta profesinį tobulėjimą motyvuojanti aplinka ir galimybės tobulinti profesinę kvalifikaciją. Vaikui, jo tėvams, globėjui (rūpintojui) užtikrinta, kad vaikui paslaugas teikiantis personalas nuolat tobulina savo kvalifikaciją bei įgyja naujų žinių, reikalingų darbe. Socialinės globos įstaigoje yra sudaromi darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planai.

20.2. Personalas nuolat tobulina savo kvalifikaciją, dalyvaudamas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programose, įgyja naujų žinių, reikalingų darbe. Socialinę globą teikiantiesiems, sveikatos priežiūros specialistams, kitiems specialistams sudaryta galimybė tobulinti savo kvalifikaciją pagal teisės aktuose įteisintus kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus. Socialinės globos įstaiga socialinių darbuotojų padėjėjams, neturintiems socialinio darbo ar jam prilyginto išsilavinimo, užtikrina galimybę dalyvauti įžanginiuose mokymuose

20.3. Personalui periodiškai suteikiamos žinios saugos ir sveikatos darbe klausimais. Socialinės globos įstaiga yra sudariusi sveikas ir saugias darbo sąlygas bei aprūpinusi personalą būtiniausiomis priemonėmis, reikalingomis paslaugoms teikti vaikams, turintiems specialiųjų poreikių.

20.4. Socialinės globos įstaiga sudaro galimybę socialinės globos įstaigoje socialinę globą teikiantiems darbuotojams įgyti naujų ir gilinti turimas žinias, kaip dirbti su vaiku (šeima) kriziniais atvejais – kai vaikas susiduria su prievarta, agresija, smurtu ir pan.

20.5. Skatinamos socialinės globos įstaigoje socialinę globą teikiančių darbuotojų iniciatyvos tobulinti komandinį darbą, ieškant efektyvių pagalbos būdų ir formų vaiko problemoms spręsti.

20.6. Vaikui teikiamų paslaugų kokybę garantuoja personalui teikiama reguliari ir kokybiška socialinės  globos įstaigoje  dirbančių kolegų, kitų specialistų pagalba. Socialinės globos įstaigoje yra numatyta su vaikais dirbančių darbuotojų supervizijos vykdymo tvarka, taip pat paskirti asmenys, atsakingi už profesinės pagalbos kolegoms organizavimą. 

20.7. Vaiko tėvams (globėjui, rūpintojui) socialinės globos įstaigoje  užtikrinta socialinės globos kokybė ir socialinės globos normų laikymasis, socialinės globos įstaigai nuolat teisės aktų nustatyta tvarka atliekant socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimą. Socialinės globos įstaiga turi pasirengusi savo veiklos ir socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimo taisykles, tvarką, klausimynus

20.8. Vaiko tėvai (globėjas, rūpintojas), artimieji giminaičiai, kiti suinteresuoti asmenys turi galimybę susipažinti su socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis, kurias pateikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Socialinės globos įstaigoje yra paskirtas asmuo, atsakingas už vaiko tėvų (globėjo, rūpintojo), kitų suinteresuotų asmenų supažindinimą su socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) išvadomis.

20.9. Socialinės globos įstaigoje nagrinėjami socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) rezultatai ir vadovaujantis jais nustatomi socialinės globos įstaigos veiklos tobulinimo prioritetai bei sudaromi atitinkamos srities veiklos pagerinimo konkrečių priemonių planai (numatant konkrečius terminus ir vykdytojus). 

20.10. Socialinės globos įstaigoje  sudaryti personalo reguliariai organizuojamų pasitarimų, seminarų ir kitų užsiėmimų planai bei grafikai

21.

Vyrauja geranoriška ir konstruktyvi reakcija į skundus ir pageidavimus

21.1. Vaikui pagal jo amžių ir brandą, jo tėvams (globėjui, rūpintojui), artimiesiems giminaičiams ir socialinės globos namų personalui sudarytos sąlygos kreiptis į socialinės globos įstaigos  administraciją dėl iškilusių problemų ir jie sulaukia supratimo bei palaikančios konstruktyvios reakcijos jas spręsdami. 

21.2. Vaikui pagal jo amžių ir brandą, jo tėvams (globėjui, rūpintojui), artimiesiems giminaičiams užtikrinta operatyvi, geranoriška socialinės globos įstaigos darbuotojų reakcija į jų skundus ir suteikiama pagalba, sprendžiant juose keliamus klausimus. Socialinės globos namuose įstaigoje yra užfiksuoti vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) pasiūlymai, skundai ir pagal socialinės globos įstaigoje numatytą procedūrą bei teisės aktų nustatytą tvarką laiku jiems pateikti atsakymai.

21.3. Vaikų socialinės globos namuose, vaikų su negalia socialinės globos namuose sudarytos sąlygos veikti socialinės globos namų tarybai, galinčiai teikti pasiūlymus administracijai dėl socialinės globos namų veiklos. Socialinės globos namų tarybą sudaro nuomonę sugebantys išreikšti vaikai, personalo atstovai, jos veikloje gali dalyvauti vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) ar artimieji giminaičiai, jei tai neprieštarauja vaiko interesams, kitų institucijų, bendruomenės, kurioje yra socialinės globos namai, atstovai ir pan. Taryba turi savo veiklos nuostatus, pasitarimų protokolus. Socialinės globos namų tarybos nariai teikia pasiūlymus socialinės globos namų administracijai ir laiku gauna atsakymus bei informaciją apie šių pasiūlymų įgyvendinimą, ir tai yra užfiksuota socialinės globos namų dokumentuose. Nuomonę išreikšti sugebantys vaikai yra skatinami ne tik teikti pasiūlymus, bet jiems pagal sugebėjimus deleguojamos konkrečios funkcijos, susijusios su vaikų socialinės  globos namų bei vaikų su negalia socialinės globos namų  veikla.

21.4. Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų su negalia grupinio gyvenimo namų veikla yra atvira bendruomenei, užtikrinanti, kad vaiko globos problemos yra aptariamos kolegialiai, dalyvaujant vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams), o taip pat bendruomenės įstaigoms, kurių paslaugomis vaikas naudojasi, bei kitoms vaiko gerove suinteresuotoms institucijoms. 

21.5. Vaikui pagal jo amžių ir brandą bei tėvams (globėjui, rūpintojui) garantuota, kad socialinės globos įstaigos valdymas ir administravimas yra nuolat tobulinamas, reguliariai apsvarstant socialinės globos įstaigai aktualių teisės aktų pasikeitimus, naujus gerosios praktikos pavyzdžius

22.

Socialinės globos įstaigos veikla grindžiama skaidrumo, atskaitomybės, viešumo principais

22.1. Socialinės globos įstaiga rengia ir reguliariai atnaujina informacinį biuletenį (internetinį puslapį), kuriame pateikiama informacija apie socialinės globos įstaigą, teikiamas paslaugas, personalą ir kita.

22.2. Socialinės globos įstaigos veikla organizuojama vadovaujantis socialinės globos įstaigos  metiniais veiklos planais, rengiamais įtraukiant socialinės  globos įstaigoje  gyvenančius vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), VTAS atstovus, savivaldybės socialinius darbuotojus ir bendruomenę. Metiniuose planuose atsispindi praėjusiais metais vertinant (įsivertinant) socialinės globos atitiktį socialinės globos normoms nustatytiems trūkumams šalinti suplanuotos priemonės.

22.3. Socialinės globos įstaiga, gavusi iš Departamento informaciją apie licencijos sustabdymą, panaikinimą ar atsisakymą išduoti licenciją, privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų užtikrintas socialinės globos tęstinumas vaikui kitoje socialinės globos įstaigoje (kartu su savivaldybe, priėmusia sprendimą skirti socialinę globą vaikui, pasirengia individualų paslaugų tęstinumo vaikui užtikrinimo planą).

22.4. Siekdami teikti efektyvias ir kokybiškas paslaugas, socialinės globos įstaiga bendradarbiauja su Departamentu bei kitomis kontrolės institucijomis. Socialinės globos įstaigos personalas yra susipažinęs su Departamento pateiktomis išvadomis dėl socialinės globos atitikties socialinės globos normoms ir gali apibūdinti socialinės globos namų stiprybes bei silpnybes.

22.5. Socialinės globos įstaigų administracija ir socialinę globą teikiantys darbuotojai palaiko nuolatinį ryšį su savivaldybėmis, kurių teritorijoje veikia įstaigos ir  kurių sprendimu vaikams buvo pradėta teikti socialinė globa.

22.6. Socialinės globos įstaiga užtikrina metinių ataskaitų ir kitos informacijos pateikimą įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.

22.7. Socialinės globos įstaiga  teisės aktų nustatyta tvarka laiku teikia informaciją apie savo veiklą Lietuvos statistikos departamentui 

 

___________________________


 

Socialinės globos normų  aprašo

4 priedas

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos  ir

darbo ministro 2014 m. liepos 14 d. įsakymo

Nr. A1-377 redakcija)

 

SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ IR SUAUGUSIŲ ASMENŲ SU NEGALIA ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS  NORMOS, TAIKOMOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAMS IR GRUPINIO GYVENIMO NAMAMS

 

Eil. Nr.

Socialinės globos norma

Socialinės globos normos turinys ir charakteristika

I sritis. Paslaugų paskyrimas, planavimas ir asmens apgyvendinimas

1.

Senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia (toliau – asmuo) ar jo globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams užtikrinama galimybė susipažinti su socialinės globos įstaigomis

1.1. Asmeniui suteikiama galimybė jam priimtina forma pareikšti savo nuomonę apie socialinės globos namų, grupinio gyvenimo namų (toliau – socialinės globos įstaiga) parinkimą. Prieš pradedant teikti socialinę globą, asmeniui, jo globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams sudaromos sąlygos apsilankyti socialinės globos įstaigoje ir susipažinti su socialinės globos įstaigos teikiamomis paslaugomis.

1.2. Asmeniui, jo globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams yra prieinama informacija apie socialinės globos įstaigos teikiamas paslaugas, personalą ir kita

2.

Užtikrinamas asmens socialinės globos tikslingumas, paremtas išsamiu ir visapusišku asmens poreikių vertinimu

2.1. Asmeniui socialinė globa socialinės globos įstaigoje pradedama teikti pagal asmens ar jo globėjo, rūpintojo, prašymą ir, kai socialinę globą organizuoja savivaldybė, savivaldybės sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą socialinės globos įstaigoje, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinus asmens socialinės globos poreikį. Jei socialinė globa pradėta teikti ne savivaldybės sprendimu, asmens socialinės globos poreikio vertinimą užtikrina socialinės globos įstaiga. Socialinės globos įstaigoje  kaupiamoje informacijoje apie asmenį  (toliau – asmens byla) yra  tai fiksuojantys įrašai ir dokumentai. 

2.2. Senyvo amžiaus asmenų socialinės globos namuose  ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa teikiama senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims (tarp jų ir senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, turintiems sunkią negalią), kuriems nustatytas visiškas nesavarankiškumas ar dalinis nesavarankiškumas. 

2.3. Socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa teikiama suaugusiems darbingo amžiaus asmenims su negalia (tarp jų ir suaugusiems asmenims, turintiems sunkią negalią), kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas. Socialinės globos namai gali apgyvendinti iš dalies nesavarankiškus suaugusius asmenis su negalia atskiruose butuose ar gyvenamuosiuose namuose, suteikdami šiems asmenims reikalingą pagalbą, ir nuolat ieško tokių galimybių. Apgyvendinimas atskiruose butuose ar gyvenamuosiuose namuose yra prilyginamas apgyvendinimui  grupinio gyvenimo namuose.

2.4. Grupinio gyvenimo namuose ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa teikiama senyvo amžiaus asmenims ar suaugusiems asmenims su negalia (tarp jų ir suaugusiems asmenims, turintiems sunkią negalią), kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas.

2.5. Specializuotuose socialinės globos  ir slaugos namuose ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa teikiama senyvo amžiaus asmenims ar suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas visiškas nesavarankiškumas ar sunki negalia. 

2.6. Atsižvelgdami į socialinės globos įstaigoje įvertintų asmens būtinų paslaugų (asmens sveikatos priežiūros organizavimo, laisvalaikio organizavimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir kita) poreikius, vertindami asmens individualias savybes bei ypatumus, susijusius su amžiumi, etnine kilme, kalba, religija, lytimi, rasine priklausomybe, socialinės globos įstaiga įsivertina savo galimybes suteikti asmeniui reikalingas paslaugas. Jei socialinės globos įstaiga neturi galimybių asmeniui suteikti reikalingų paslaugų, apie tai yra informuojamas asmuo, globėjas, rūpintojas, savivaldybė, priėmusi sprendimą skirti asmeniui socialinę globą.

2.7. Socialinės globos įstaigoje, vertinant asmens poreikius, dalyvauja visi reikalingi specialistai, pats asmuo ar, esant poreikiui, asmens globėjas, rūpintojas, kiti šeimos nariai ar artimieji giminaičiai  ir visa tai yra  užfiksuota asmens  byloje pridedamuose dokumentuose. 

2.8. Į socialinės globos įstaigą nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai, yra saugomas asmens byloje.

2.9. Asmeniui užtikrinama, kad pasikeitus asmens poreikiams, jo sveikatos būklei ar atsiradus kitoms aplinkybėms, asmens socialinės globos poreikis yra vertinamas iš naujo. Nustačius, kad teikiama socialinė globa nebeatitinka asmens poreikių, raštu informuojamas asmuo ar jo globėjas, rūpintojas, kai asmuo apgyvendintas savivaldybės sprendimu, – ir savivaldybė, priėmusi  sprendimą  asmeniui skirti socialinę globą socialinės globos įstaigoje. Jeigu ir toliau socialinė globa yra tęsiama, yra raštiški asmens ar jo globėjo, rūpintojo ir, jei socialinė globa pradėta teikti pagal savivaldybės sprendimą, –  savivaldybės sutikimai tęsti socialinę globą. Visa tai yra užfiksuota asmens byloje pridedamuose dokumentuose

3.

Asmeniui ar jo globėjui, rūpintojui yra garantuojamas sutarties, atitinkančios asmens geriausius teisėtus interesus, pasirašymas

3.1. Kiekvienas asmuo, kuriam teikiama socialinė globa, ar jo globėjas, rūpintojas ir socialinės globos įstaiga yra pasirašę sutartį, kurioje numatytos socialinės globos teikimo sąlygos, teikimo laikas, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos sąlygos. Sutartis sudaryta praėjus ne daugiau kaip 7 kalendorinėms dienoms nuo asmens apgyvendinimo socialinės globos įstaigoje.  Sutarties turinys yra aiškus, suprantamas, nedviprasmiškas. 

3.2. Asmuo jam priimtina forma iki sutarties pasirašymo yra supažindintas su socialinės globos įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis gyventojams ar kitais dokumentais, reglamentuojančiais gyvenimą socialinės globos įstaigoje. Žymos apie tai užfiksuotos sutartyje ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumentuose. 

3.3. Asmuo ar jo globėjas, rūpintojas, prieš pasirašydami sutartį, yra informuoti, kad sutartis gali būti nutraukta asmens ar jo globėjo, rūpintojo arba socialinės globos namų iniciatyva. Asmuo ar jo globėjas, rūpintojas žino, kad, prieš nutraukiant sutartį socialinės globos įstaigos iniciatyva, iš anksto bus informuotas asmuo, jo globėjas, rūpintojas ir savivaldybė, priėmusi sprendimą skirti asmeniui socialinę globą socialinės globos įstaigoje (tais atvejais, kai asmuo socialinės globos įstaigoje apgyvendinamas savivaldybės sprendimu). Sutarties nutraukimas yra užfiksuotas asmens byloje pridedamuose dokumentuose

4.

Asmeniui pagal įvertintus poreikius sudaromas individualus socialinės globos planas (toliau – ISGP)

4.1. Socialinei globai asmeniui teikti sudarytas ISGP, kuriame pateikta detali informacija apie asmens socialinius ryšius, šeimą, informacija iš pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo apie asmens sveikatos būklę ir informacija apie socialinės globos įstaigoje  įvertintus asmens poreikius. ISGP numatyta, kokiomis priemonėmis bus siekiama socialinės globos uždavinių įgyvendinimo, detalizuotos paslaugos (socialinės, sveikatos priežiūros, psichologinės ir kt.), kurios asmeniui teikiamos ar organizuojamos, rašomos žymos apie periodiškai vykdomą ISGP peržiūrą (kokie buvo pokyčiai, koks rezultatas pasiektas, kokie numatomi tolesni veiksmai, kad būtų pasiekti užsibrėžti tikslai ir uždaviniai, trumpas ISGP įgyvendinimo proceso aprašymas ir kita). ISGP yra kiekvieno asmens byloje.

4.2. ISGP rengia socialinės globos įstaigos specialistai, esant poreikiui, dalyvauja ir socialiniai darbuotojai, savivaldybės institucijos nustatyta tvarka paskirti vertinti senyvo amžiaus asmenų ar asmenų su negalia (šeimų) socialinių paslaugų poreikį (toliau – savivaldybės socialiniai darbuotojai), kiti reikalingi specialistai. Visa tai yra užfiksuota asmens ISGP ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumentuose.

4.3. ISGP sudarymo laikas priklauso nuo asmens gebėjimų prisitaikyti prie aplinkos, naujų aplinkybių, turimų psichologinių asmens savybių ir kt. Esant poreikiui, atvykusiam į socialinės globos įstaigą asmeniui dėl sudėtingos adaptacijos  ne ilgiau kaip vienam pusmečiui gali būti sudaromas preliminarus ISGP, kuris ne vėliau kaip po pusmečio turi būti peržiūrimas. ISGP (įskaitant ir preliminarų) senyvo amžiaus asmeniui sudaromas ne vėliau kaip per 1 mėnesį, asmeniui su negalia (taip pat ir turinčiam sunkią negalią) – ne vėliau kaip per 1,5 mėnesio nuo asmens atvykimo į socialinės globos įstaigą dienos.   

4.4. Pagal galimybes yra užtikrintas paties asmens ar jo globėjo, rūpintojo, kitų šeimos narių ar artimųjų giminaičių dalyvavimas sudarant, peržiūrint ir tikslinant ISGP. Į jų nuomonę kiek įmanoma yra atsižvelgta, žymos apie tai užfiksuotos ISGP.

4.5. Asmeniui su negalia pagal įvertintus poreikius ISGP yra numatytos priemonės, užtikrinančios asmens specialiųjų poreikių tenkinimą

5.

Asmeniui teikiamų paslaugų efektyvumas užtikrinamas periodiškai peržiūrint ir patikslinant ISGP

5.1. Užtikrinta, kad  ISGP yra peržiūrimas ir tikslinamas  ne rečiau  kaip  1 kartą  per metus, o atsiradus naujoms, su asmens sveikatos būkle ar  naujais  asmens poreikiais bei įgūdžiais  susijusioms aplinkybėms, iškart po šių aplinkybių atsiradimo.

5.2. Peržiūrėtame ir patikslintame ISGP yra pateikti ir įvertinti socialinės globos teikimo laikotarpiu pasiekti rezultatai, įvertinti asmens paslaugų poreikių pokyčiai bei numatytos naujos priemonės, susijusios su šių poreikių tenkinimu.

5.3. Užtikrinta, kad socialinės globos įstaiga, planuodama ir teikdama socialinę globą asmeniui, nuolat palaiko ryšį su asmens globėju, rūpintoju, o esant poreikiui, su kitais šeimos nariais ar artimaisiais giminaičiais, jiems pageidaujant, pateikia informaciją apie ISGP sudarymo, peržiūrėjimo ir vykdymo eigą, jei tai neprieštarauja asmens interesams

II sritis. Asmens gerovės užtikrinimas teikiant socialinę globą

6.

Teikiant socialinę globą siekiama užtikrinti  asmens geriausią  interesą

6.1. Užtikrinta asmens teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją, vadovaujantis asmens sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais. Tai yra užfiksuota ISGP ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumentuose.

6.2. Asmeniui užtikrintas aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugų organizavimas laiku, vadovaujantis šių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais. Žymos apie techninių pagalbos priemonių kiekį ir jų įsigijimo laiką yra užfiksuotos  ISGP ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumentuose.

6.3. Socialinės globos namai, grupinio gyvenimo namai  asmeniui pagal poreikius organizuoja sveikatos priežiūros paslaugas. Asmeniui su negalia, asmeniui su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmeniui, gyvenančiam  socialinės globos namuose (kai juose ilgalaikę socialinę globą gauna  daugiau kaip 25 asmenys),  slaugos paslaugos  privalo būti teikiamos pačioje įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka.

6.4. Asmeniui užtikrinta, kad, teikiant socialinę globą ir iškilus problemoms, susijusioms su asmens sveikatos būklės pasikeitimais, saugumu ar kitomis aplinkybėmis, apie tai nedelsiant informuojami asmens globėjas, rūpintojas, esant poreikiui ir galimybėms, – kiti  šeimos nariai ar artimieji giminaičiai.

6.5. Medikamentai gaunami, saugomi ir vartojami pagal reikalavimus, kuriuos nustato teisės aktai bei socialinės globos įstaigos darbo tvarkos taisyklės, kiti socialinės globos įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai. Socialinės globos įstaigos sveikatos priežiūros ar kiti už sveikatos priežiūros organizavimą atsakingi specialistai žino medikamentų užsakymo, priėmimo, saugojimo, vartojimo, nurašymo bei netinkamų vartoti  medikamentų sunaikinimo tvarką. Už medikamentų gavimą, saugojimą globos įstaigoje yra paskirtas atsakingas asmuo.

6.6. Užtikrinta asmens apsauga nuo smurto, išnaudojimo, diskriminacijos, prievartos, įžeidinėjimų dėl savo rasės, religijos, negalios, socialinės padėties, pilietybės, sveikatos būklės, asmeninių savybių ir kita. Siekiant užtikrinti asmens saugumą, visi nelaimingi įvykiai, susiję su asmens sveikatos būklės pasikeitimais  ar asmens teisių pažeidimais, yra registruojami, analizuojamos juos sukėlusios priežastys bei priimami sprendimai, kaip jų išvengti ateityje

7.

Mirštančiajam užtikrinama kvalifikuota priežiūra ir dvasinė pagalba

7.1. Asmeniui užtikrinta galimybė išreikšti savo valią dėl jo asmeninių daiktų tvarkymo, laidojimo ir kitų su jo galima  mirtimi susijusių dalykų tvarkymo. Asmeniui, išlaikant konfidencialumą, garantuotas bei vidaus veiklos dokumentais reglamentuotas globos įstaigos  tarpininkavimas, kad būtų sutvarkyti šie reikalai.

7.2. Mirštančiajam socialinės globos namai garantuoja jo dvasinių, socialinių, psichologinių, fizinių, religinių reikmių tenkinimą, užtikrindami  privatumą  ir orumą, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ar teikia paliatyvią slaugą.  

7.3. Socialinės globos įstaiga, asmeniui pageidaujant, organizuoja religinių patarnavimų bei sielovados pagalbos teikimą.

7.4. Užtikrinta, kad mirštančiajam, esant galimybei, pagalba suteikiama gyvenamajame kambaryje, bet kartu nepažeidžiant kitų kartu gyvenančių asmenų privatumo bei orumo.

7.5. Asmuo žino, kad sunkios ligos atveju ar jam mirštant socialinės globos įstaiga nedelsdama informuos apie jo būklę globėją (rūpintoją), šeimos narius, o esant poreikiui ir galimybėms, ir kitus artimuosius giminaičius bei sudarys sąlygas jiems būti prie mirštančiojo (jei asmuo taip pageidauja ar pageidavo). Asmens byloje pridedamuose dokumentuose yra užfiksuoti asmeniui artimų žmonių adresai, telefonai ir kita informacija

III sritis.  Įvairiapusiškų asmens poreikių užtikrinimas, asmens įgalinimas

8.

Asmeniui sudaroma galimybė gauti socialinę globą, atitinkančią jo poreikius ir savarankiškumo lygį

8.1. Asmens kasdieninis gyvenimas ir veikla organizuojami lanksčiai, siekiant suderinti  asmens pageidavimus, pomėgius ir socialinės globos  įstaigos galimybes. Socialinės globos įstaigoje dirbantys darbuotojai turi teigiamą požiūrį į asmenų užimtumo, laisvalaikio praleidimo, pomėgių realizavimo ir  pan.  pasirinkimą.

8.2. Darbingo amžiaus asmeniui, atsižvelgiant į jo savarankiškumo lygį ir galimybes, stiprinama motyvacija ir siūlomos priemonės, įgalinančios asmenį integruotis į  visuomenės gyvenimą. 

8.3. Asmuo pagal savo gebėjimus ir galimybes yra įtraukiamas į visų sprendimų, susijusių su jo gyvenimu socialinės globos įstaigoje, priėmimą. Asmeniui su negalia (išskyrus slaugomus asmenis)  sudaromos sąlygos, įgalinančios asmenį viską, kas įmanoma, atlikti pačiam bei  užtikrinti, kad jam būtų prieinamos bendruomenėje teikiamos paslaugos, kuriomis jis pageidauja naudotis.

8.4. Asmens kasdieninė veikla organizuota ir buitinės paslaugos teikiamos taip, kad palaikytų, skatintų ir motyvuotų asmenį būti kuo savarankiškesnį – gamintis maistą savo reikmėms, tvarkytis gyvenamąjį kambarį ir kita. Asmeniui užtikrinta pagalba atliekant buitines, savitvarkos, saviraiškos funkcijas ir asmuo aprūpintas priemonėmis, padedančiomis lavinti bei palaikyti asmens dėl sveikatos būklės neturimus ar  prarastus įgūdžius.

8.5. Asmuo (globėjas, rūpintojas) ir socialinės globos įstaiga kartu sprendžia klausimus, kaip asmeniui užtikrinti techninės pagalbos, protezinės ir ortopedinės technikos priemonių įsigijimą (akinių, dantų protezų, klausos aparatų ir kita). Tai yra užfiksuota asmens ISGP įrašuose.

8.6. Suaugusiam darbingo amžiaus asmeniui su negalia socialinė globa teikiama padedant ugdyti socialinius įgūdžius ir stiprinant motyvaciją įveikti iškilusias socialines problemas. Organizuojama pagalba, suderinta su švietimo, ugdymo, sveikatos priežiūros, profesinio orientavimo ir profesijos įsigijimo ar persikvalifikavimo priemonėmis, galinčiomis užtikrinti jo integraciją į darbo rinką bei stiprinančiomis asmens pasitikėjimą savimi bei motyvaciją palikti socialinės globos namus  ir pradėti savarankišką (iš dalies savarankišką) gyvenimą  bendruomenėje, gaunant joje reikiamas bendruomenines paslaugas. Žymos apie taikomas priemones užfiksuotos asmens ISGP ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumentuose. 

8.7. Socialinės globos įstaiga asmeniui pagal poreikius užtikrina galimybes skaityti spaudos leidinius, knygas ar kitokiu būdu gauti jį dominančią informaciją.

8.8. Asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės neturi ar yra praradęs kalbos ar kitus bendravimo gebėjimus, socialinės globos įstaigoje  yra taikomos alternatyvios komunikacijos priemonės (gestų kalba, Brailio raštas ir kita). Socialinės globos įstaigoje su senyvo amžiaus asmenimis ar neįgaliais asmenimis dirbantis personalas turi žinių bendravimo su jais klausimais (tarp jų ir alternatyvių komunikacijos priemonių taikymo klausimais) ir nuolat jas tobulina.

8.9. Slaugomam asmeniui turi būti užtikrinta kokybiška nuolatinė priežiūra ir slauga. Socialinės globos įstaiga yra apsirūpinusi ar planuoja apsirūpinti reikalingomis techninės pagalbos priemonėmis, padedančiomis darbuotojams saugiai ir kokybiškai atlikti kasdienines funkcijas (priemonės asmeniui pakelti, perkelti, maudyti, maitinti ar transportuoti socialinės globos namų viduje).

8.10. Slaugomas asmuo yra aprūpintas reikalingomis  slaugos priemonėmis  (sauskelnės, paklodės, čiužiniai pragulų profilaktikai,  čiužiniai nuo pragulų ir kt.) ir teisės aktų nustatyta tvarka aprūpinamas  reikalingomis asmeniui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis (funkcinės lovos, vežimėliai ir kt.).

8.11. Slaugomam asmeniui užtikrinamos oraus gyvenimo sąlygos pagal individualius poreikius – maitinimosi, kasdieninės higienos pagalba ar kita reikalinga pagalba, sudaromos sąlygos bendrauti su kitais asmenimis.

8.12. Asmeniui, išskyrus slaugomus asmenis, sudarytos sąlygos dalyvauti kuriant higienišką aplinką – jam pačiam tvarkyti ir prižiūrėti savo gyvenamąjį kambarį bei prižiūrėti (stebėti) bendrąsias socialinės globos įstaigos  patalpas, jų švarą ir tvarką.

8.13. Iš dalies savarankiškiems asmenims, padedant socialinės globos įstaigos darbuotojams,  užtikrinama galimybė naudotis buitinėmis  skalbimo mašinomis, sudarytos sąlygos asmeniui pačiam skalbti ir  išsidžiovinti savo drabužius 

9.

Asmeniui užtikrinama aplinka, pagrįsta abipusiu asmens ir socialinės globos įstaigos darbuotojų pasitikėjimu, pagarba ir meile 

9.1. Užtikrinta, kad asmuo išklausomas, vertinama jo nuomonė, gyvenimiška patirtis, siekiama asmens ir personalo tarpusavio supratimo. Asmuo pagal savo gebėjimus ir galimybes turi teisę išsakyti pageidavimus dėl socialinės globos namuose dirbančio personalo atliekamų funkcijų, elgesio ir pan., dėl gyvenamojo kambario kaimyno (-ų) pasirinkimo ir kita.

9.2. Socialinės globos įstaigoje gyvenantis asmuo turi „savą asmenį“ – pasirinktą socialinės globos įstaigos darbuotoją. Asmuo „savam asmeniui“ patiki problemas, juo pasitiki, yra išklausomas.

9.3. Asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka užtikrintas laisvas politinių pažiūrų pasirinkimas, galimybė viešai reikšti savo nuomonę, praktikuoti pageidaujamą religiją, neribojamos galimybės dalyvauti visuomeninėje veikloje. Socialinės globos įstaiga sudaro tam sąlygas ir skiria dėmesį globos įstaigoje gyvenančių asmenų sielovadai. Asmuo turi teisę rinktis dalyvavimą pagalbos sau grupėse ar kitoje grupinėje veikloje socialinės globos įstaigoje ar už jų ribų.

9.4. Esant poreikiui, asmeniui padedama kontroliuoti elgesį stresinėse situacijose, patiriant ar išgyvenant  krizes, netektis, tarpininkaujama, kad būtų išspręsti konfliktai ar sumažinti emociniai išgyvenimai, siūlant specialistų pagalbą, pagalbos sau grupes, susitikimus su artimaisiais. Žymos apie tai yra užfiksuotos ISGP ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumentuose. Personalui sudarytos galimybės įgyti naujų ir gilinti turimas žinias, kaip elgtis su senyvo amžiaus ar negalią turinčiu  asmeniu nelaimingų įvykių, stresinių situacijų ir pan.  atvejais bei po jų. 

9.5. Skatinamas ir palaikomas asmens aktyvumas, dalyvavimas, siekiant bendros socialinės globos įstaigos  gerovės, užtikrinamas asmens žinojimas, kad jis bus suprastas ir neatstumtas. Sprendimai priimami ir įgyvendinami kartu su gyventojais, pagal galimybes atsižvelgiant į jų norus, įsitikinimus ir gebėjimus

10.

Asmeniui padedama užmegzti ir palaikyti socialinius ryšius su šeimos nariais, artimaisiais giminaičiais, socialinės globos įstaigos  gyventojais, bendruomene

10.1. Socialinės globos įstaiga tarpininkauja, kad asmuo palaikytų  ar atkurtų nutrūkusius ryšius su šeimos nariais, artimaisiais giminaičiais, draugais, pažįstamais, jei tai neprieštarauja asmens interesams. Esant poreikiui, padeda palaikyti kontaktus su bendruomene, dalyvauti visuomeninėje veikloje ir kita. Socialinės globos  įstaigoje apgyvendinus šeimos narius, kiek įmanoma yra skatinamas jų bendravimas ir tarpusavio ryšių stiprinimas. Asmens ISGP yra numatytos konkrečios priemonės, susijusios su asmens socialinių ryšių tinklo sukūrimu, atkūrimu  ar palaikymu. Asmuo gali apibūdinti, kokiuose bendruomenės (visuomenės) renginiuose jis dalyvauja.

10.2. Asmuo su visais jo pageidaujamais asmenimis gali pasimatyti pagal socialinės globos įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse ar kituose socialinės globos įstaigos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytą tvarką, išskyrus atvejus, kai tie pasimatymai kelia pavojų jo ar aplinkinių sveikatai ar saugumui.   Socialinės globos namuose ši tvarka yra aptarta su globos namų taryba.  

10.3. Esant poreikiui, asmeniui yra sudarytos galimybės tiesiogiai bendrauti laiškais, telefonu, internetu.

10.4. Asmuo skatinamas bendrauti su kitais socialinės globos  įstaigos  gyventojais, gerbiant kito asmens norus, interesus.

10.5. Asmeniui užtikrinta pagalba bendradarbiaujant su reikalingomis institucijomis, sprendžiant asmens paslaugų organizavimo ir kasdieninio gyvenimo problemas. Žymos apie tai yra užfiksuotos ISGP ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumentuose

11.

Asmeniui užtikrinamas maitinimas, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę ir individualius poreikius

11.1. Asmuo gauna jo fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę  atitinkantį, reikiamą kiekį energetinių verčių bei kaloringumą turintį maitinimą, įvertinus jo individualius poreikius, būtinumą gauti dietinį maitinimą ir, esant galimybėms, atsižvelgiant į asmens pageidavimus. Socialinės globos namai maitinimą organizuoja pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintus maitinimo organizavimą socialinės globos įstaigose reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus.

11.2. Grupinio gyvenimo namuose gyvenančiam asmeniui sudarytos sąlygos pačiam su darbuotojų pagalba gamintis maistą, dalyvauti įsigyjant maisto produktus, kitus jam reikalingus daiktus, sudarytos sąlygos kartu su darbuotojais vykti į parduotuves, tariantis dėl asmeniui reikalingų prekių įsigijimo.

11.3. Socialinės globos namuose asmeniui sudaryta galimybė jam suprantama forma kasdien susipažinti su meniu, iš anksto pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų asortimento, į kuriuos, esant galimybei, yra atsižvelgiama.

11.4. Socialinės globos namuose, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę ir jo savarankiškumą, yra paisoma asmens teisės pasirinkti, kur jam valgyti – savo kambaryje ar bendroje valgykloje. Asmuo valgomajame turi savo nuolatinę vietą.

11.5. Asmeniui sudarytos sąlygos bet kuriuo paros metu, esant poreikiui, išgerti šiltos kavos, arbatos ar vandens.

11.6. Asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį, galimybes ir pageidavimus sudarytos  sąlygos užsiimti maisto savo poreikiams ruošimu, stalo serviravimu ar panašia veikla. Socialinės globos namuose veikia virtuvėlės. Iš dalies savarankiški asmenys su darbuotojų pagalba jose gaminasi maistą sau bei valgo.

11.7. Asmeniui, kuris pats negali savarankiškai pavalgyti, užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant. Socialinės globos įstaigoje toks asmuo aprūpintas specialia įranga, padedančia jam pavalgyti. Socialinės globos įstaiga užtikrina, kad kiekvienam maitinimo režimo laiku pagalbos reikalingam asmeniui būtų priskirtas pagalbą valgant teikiantis asmuo

IV sritis. Asmens teisių apsauga

12.

Užtikrinamos ir ginamos asmens teisės, neatsižvelgiant į asmens veiksnumą ar sveikatos būklę

12.1. Jeigu neveiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens globėju, rūpintoju paskirtas fizinis asmuo, socialinės globos įstaiga nuolat palaiko ryšius ir bendradarbiauja su asmens globėju, rūpintoju, o esant poreikiui, praneša atitinkamai institucijai apie netinkamai vykdomas globėjo, rūpintojo funkcijas. Žymos apie tai yra užfiksuotos  ISGP ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumentuose.

12.2. Jeigu neveiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens globėjas, rūpintojas yra socialinės globos įstaiga, socialinės globos įstaigos administracija užtikrina visapusišką šio asmens interesų atstovavimą, globos, rūpybos funkcijų vykdymą.

12.3. Neveiksnaus ar ribotai veiksnaus asmens adekvati nuomonė ar jo globėjo (rūpintojo) nuomonė, siekiant užtikrinti geriausią asmens interesą, yra išklausoma ir vertinama.

12.4. Pagerėjus asmens socialiniam savarankiškumui, sveikatos būklei ar atsiradus kitoms aplinkybėms, galinčioms daryti įtaką asmens neveiksnumui (ribojamam veiksnumui), socialinės globos įstaiga tarpininkauja asmeniui ir kreipiasi į atitinkamas institucijas dėl neveiksnumo (riboto veiksnumo) peržiūrėjimo. Žymos apie tai yra užfiksuotos ISGP ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumentuose.

12.5. Asmeniui jo pageidavimu sudarytos sąlygos be pašalinių asmenų gauti konsultacijas ir kitas paslaugas turtiniais, finansiniais, draudimo, testamento sudarymo ir kitais klausimais. Žymos apie tai yra užfiksuotos ISGP ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumentuose. Esant poreikiui, socialinės globos įstaigoje  organizuojamos reikiamų specialistų konsultacijos.

12.6. Asmens pinigai ir materialinės vertybės administruojami teisės aktų nustatyta tvarka bei tvarkomi pagal socialinės globos įstaigos patvirtintą gyventojų pinigų ir kitų materialinių vertybių laikymo ir saugojimo tvarkos aprašą, kuris užtikrina asmens interesus saugant, naudojant ir apskaitant asmens pinigus ir materialines vertybes. 

12.7. Asmens saugumas jo gyvenamajame kambaryje užtikrintas nepažeidžiant jo privatumo ir orumo. Socialinės globos įstaigos personalas į asmens gyvenamąjį kambarį  įeina tik pasibeldęs, asmuo negali būti užrakinamas savo gyvenamajame kambaryje. Asmens gyvenamosiose patalpose nenaudojamos filmavimo kameros ar kiti stebėjimo būdai. Su asmenimis, kuriems dėl sveikatos būklės ir visiško nesavarankiškumo reikia nuolatinės priežiūros, ar jų globėjais, rūpintojais susitarta dėl būdų ir formų, kaip tai bus daroma. Gyvenamuosiuose kambariuose, higienos kambariuose pagal galimybes yra įvesta pagalbos kvietimo sistema.

12.8. Užtikrinta, kad tuo atveju, kai gyvenamajame kambaryje gyvena keli asmenys, derinami kambaryje gyvenančių asmenų interesai, charakteriai, poreikiai, išklausant asmens pageidavimus dėl kaimynų pasirinkimo ir įvertinant kiekvieno asmens sugebėjimą prisitaikyti prie gyvenamojo kambario kaimyno (-ų). Esant būtinumui, asmuo gali būti perkeltas į kitą kambarį ar apgyvendintas su kitu asmeniu, tačiau tik apie tai iš anksto pranešus asmeniui ir gavus jo ir kito asmens, kartu gyvensiančio su juo, sutikimą. Žymos apie tai yra užfiksuotos ISGP ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumentuose.

12.9. Asmuo yra supažindintas su savo teise kreiptis į socialinės globos įstaigos administraciją, personalą ar institucijas už socialinės globos  įstaigos ribų dėl įvykusios ar galimos fizinės, psichologinės, materialinės ar finansinės, seksualinės prievartos, diskriminacijos ar kitų asmens teisių pažeidimų. Asmens kreipimosi teisė nėra varžoma ir asmuo su tuo yra supažindintas.

12.10. Asmeniui užtikrinta, kad tais atvejais, kai jo veiksmai kelia pavojų jam pačiam ir kitiems, asmens saugumo interesais naudojamos priemonės nepažeidžia jo teisių ir jo teisėtų interesų. Asmens teisių pasirinkimui ir jų saugumui užtikrinti socialinės globos įstaigoje yra taikomos priemonės, skatinančios gyventojų priklausomybių nuo žalingų įpročių atsisakymą. Taikytinos priemonės yra užfiksuotos socialinės globos įstaigos planuose, o žymos apie konkrečius atvejus – ISGP ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumentuose.

12.11. Socialinės globos įstaigoje neribojama teisė į šeimos sukūrimą pačių asmenų apsisprendimu, sudarant šeimai tinkamas gyvenimo sąlygas. Tais atvejais socialinės globos įstaigoje gali būti apgyvendinami ir šios šeimos vaikai.

12.12. Socialinės globos įstaigoje tarpininkaujama, kad asmuo atliktų pilietines pareigas teisės aktų nustatyta tvarka

13.

Asmeniui užtikrinama, kad jo nuomonė, problemos, nusiskundimai bus išklausyti, išanalizuoti ir į juos bus konstruktyviai reaguojama

13.1. Jokiomis priemonėmis nėra varžoma asmens laisvė išsakyti savo nuomonę, pageidavimus ar kritines pastabas dėl problemų, iškilusių teikiant socialinę globą, į kurias socialinės globos įstaiga operatyviai ir konstruktyviai reaguoja.

13.2. Asmuo yra supažindintas su nusiskundimų, prašymų pateikimo bei jų nagrinėjimo socialinės globos  įstaigoje procedūra ir žino, kad, baigus nagrinėti skundą ar prašymą, jam priimtina forma jis bus supažindintas su gautomis išvadomis bei sprendimais. Raštu pateikti skundai ir prašymai bei priimti sprendimai yra registruojami atskirame žurnale.

13.3. Socialinės globos namuose veikia socialinės globos namų taryba, kurios sudėtyje gali būti socialinės globos namuose gyvenantys asmenys, personalo atstovai, asmenų globėjai, rūpintojai, kiti šeimos nariai ar artimieji giminaičiai, kitų institucijų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenės, kurioje yra socialinės globos namai, atstovai ar kt. Socialinės globos namų tarybos sudėtis yra periodiškai peržiūrima ir atnaujinama. Socialinės globos namų tarybos nariai, kaip lygiaverčiai partneriai, teikia pasiūlymus socialinės globos namų administracijai ir laiku gauna atsakymus bei informaciją apie šių pasiūlymų įgyvendinimą ar tobulinimą ir tai yra užfiksuota socialinės globos namų dokumentuose

14.

Asmuo gali būti pašalintas iš socialinės globos įstaigos už socialinės globos įstaigos vidaus tvarkos taisyklių ar teisėtvarkos pažeidimus tik nuodugniai išnagrinėjus įvykdytų pažeidimų priežastis ir neradus kitų efektyvių būdų paveikti asmens neigiamą elgesį

14.1. Asmuo žino, kad už dažnus grubius, kitų asmenų interesus bei orumą pažeidžiančius veiksmus, prieštaraujančius vidaus tvarkos taisyklėms, teisėtvarkos pažeidimus ar sutarties pažeidimus jis gali būti pašalintas iš socialinės globos namų. Asmuo pasirašytinai yra supažindintas su šia informacija prieš pasirašydamas sutartį su socialinės globos namais.  

14.2. Asmeniui užtikrinta, kad, svarstant jo pašalinimo iš socialinės globos įstaigos klausimą, bus pakviestas dalyvauti pats asmuo, globėjas, rūpintojas, su juo dirbę socialinės globos  įstaigos darbuotojai, asmens  pasirinktas „savas asmuo“, socialinės globos namų tarybos atstovai (kai asmuo pašalinamas iš socialinės globos namų), savivaldybės, kurios sprendimu asmeniui paskirta socialinė globa, socialiniai darbuotojai, jei tai įmanoma, – asmens artimieji ir kt. Detaliai išnagrinėtos asmens netinkamo elgesio ar vidaus tvarkos taisyklių pažeidimų priežastys, žymos apie priemones, taikytas asmens neigiamam elgesiui paveikti, šių priemonių poveikį asmens elgesio pasikeitimams ir pan. atsispindi asmens  ISGP ar kituose byloje pridedamuose dokumentuose.  Pašalinamas asmuo yra supažindintas su visomis svarstymo išvadomis ir išklausyti jo pasiaiškinimai. Žymos apie tai yra užfiksuotos asmens byloje pridedamuose dokumentuose.

14.3. Asmeniui užtikrinta, kad, iki jį pašalinant iš socialinės globos įstaigos, bus sprendžiamas jo socialinės globos tęstinumo ir saugumo klausimas. Socialinės globos įstaiga kreipiasi į savivaldybę, kurios sprendimu asmeniui buvo paskirta socialinė globa, ar į kurią asmuo paties pageidavimu išvyksta, dėl kitų socialinių paslaugų asmeniui skyrimo būtinumo. Prieš pašalinant asmenį iš socialinės globos įstaigos, yra įsitikinta dėl jo saugumo ir galimybių savarankiškai (iš dalies savarankiškai) gyventi bei reikiamų socialinių paslaugų savivaldybėje užtikrinimo. Žymos apie tai yra užfiksuotos asmens byloje pridedamuose dokumentuose

15.

Asmeniui užtikrinama galimybė išvykti laikinai ar visam laikui

15.1. Asmeniui užtikrinta, kad jis gali laikinai savo noru išvykti iš socialinės globos įstaigos svečiuotis pas globėją, rūpintoją, šeimos narius, artimuosius giminaičius ar pažįstamus švenčių dienomis, savaitgaliais ir  ilgesniam laikotarpiui – iki 45 kalendorinių dienų per metus (dėl asmeniui svarbių priežasčių asmens (globėjo, rūpintojo, šeimos narių  ar artimųjų giminaičių) prašymu gali būti nustatytas ir ilgesnis laikotarpis). Asmeniui yra išlaikoma galimybė grįžti į socialinės globos įstaigą  tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir buvo apgyvendintas, remiantis socialinės globos įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse ar kituose socialinės globos įstaigos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatyta tvarka.

15.2. Asmens išvykimo gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą trukmė nėra ribojama.

15.3. Socialinės globos įstaiga domisi pas globėją, rūpintoją, šeimos narius, artimuosius giminaičius, pažįstamus ar į sveikatos priežiūros įstaigą laikinai išvykusio asmens gyvenimo sąlygomis bei jo priežiūra. Žymos apie tai yra užfiksuotos asmens byloje pridedamuose dokumentuose.

15.4. Neveiksniam (ribotai veiksniam) asmeniui laikinai išvykstant svečiuotis savo noru, socialinės globos įstaigos administracija su asmeniu, pas kurį neveiksnus (ribotai veiksnus) asmuo išvyksta (išskyrus teismo sprendimu paskirtą globėją, rūpintoją), sudaro sutartį, kurioje pastarasis įsipareigoja tinkamai prižiūrėti neveiksnų (ribotai veiksnų) asmenį. Ši sutartis sudaroma socialinės globos įstaigai turint asmens, pas kurį išvyksta neveiksnus (ribotai veiksnus) asmuo, gyvenamosios vietos savivaldybės išvadą dėl neveiksnų  (ribotai veiksnų) asmenį priimančio asmens (jo šeimos) galimybių tinkamai prižiūrėti neveiksnų (ribotai veiksnų) asmenį jo laikino išvykimo laikotarpiu. Neveiksnaus (ribotai veiksnaus asmens) laikinas išvykimas iš socialinės globos įstaigos svečiuotis privalo būti suderintas su asmens globėju (rūpintoju), jei globėjo (rūpintojo) funkcijas vykdo ne socialinės globos įstaiga. Sutartis, išvados, suderinimo su globėju (rūpintoju) žymos yra asmens byloje pridedamuose dokumentuose.  

15.5. Asmuo, globėjas, rūpintojas ar kitas asmuo, pas kurį laikinai išvykstama, yra supažindintas su laikino išvykimo iš socialinės globos įstaigos tvarka. Prieš išvykstant raštu patvirtinama, kad šis asmuo laikysis teisės aktų (tai gali būti įteisinta vidaus tvarkos taisyklėse gyventojams) nustatytų įsipareigojimų socialinės globos įstaigai. Žymos apie tai yra užfiksuotos asmens byloje pridedamuose dokumentuose.

15.6. Asmuo su negalia, kuris yra veiksnus, savo noru iš socialinės globos įstaigos į bendruomenę išvyksta visam laikui socialinės globos įstaigai įsitikinus, kad šiam  asmeniui bus užtikrintos tinkamos gyvenimo sąlygos, paslaugos bendruomenėje ar kad jis galės savarankiškai (iš dalies savarankiškai) gyventi. Iš socialinės globos įstaigos  išvykstančio asmens prašymas yra asmens byloje. Siekiant užtikrinti  socialinės pagalbos asmeniui su negalia tęstinumą, socialinės globos įstaiga, likus 3 mėn. iki asmens su negalia išvykimo iš socialinės globos  įstaigos, kreipiasi į savivaldybę su prašymu inicijuoti asmens su negalia socialinės adaptacijos (reabilitacijos) bendruomenėje  plano sudarymą. Socialinės globos įstaiga aktyviai dalyvauja savivaldybei sudarant šį planą. 

15.7. Neveiksnus (ribotai veiksnus) asmuo visam laikui gali išvykti tik pas teismo paskirtą globėją, rūpintoją. Socialinės globos įstaiga apie tai informuoja savivaldybę, kurioje globėjas (rūpintojas) gyvena ir savivaldybę, kurios sprendimu asmeniui buvo pradėta teikti socialinė globa

V sritis. Aplinka ir būstas

16.

Asmeniui garantuojama saugi, gerai sutvarkyta ir tinkama socialinės globos teikimo vieta bei aplinka

16.1. Socialinės globos įstaigos vieta yra nesunkiai pasiekiama visuomeniniu transportu. Esant poreikiui, socialinės globos įstaiga užtikrina specialaus transporto paslaugas priemonėms, susijusioms su asmenų socialine integracija į bendruomenę, vykdyti.

16.2. Asmeniui užtikrinta, kad socialinės globos namų teritorijos, bendro naudojimo patalpų, gyvenamųjų  patalpų  bei kitų patalpų išplanavimas ir įrengimas atitinka socialinės globos namų paskirtį, šio tipo statiniams galiojančias statybos projektavimo, sveikatos apsaugos ministro patvirtintas higienos normas.  Grupinio gyvenimo namų teritorija, bendro naudojimo ir gyvenamosios patalpos atitinka sanitarines-higienines, darbų ir priešgaisrinės saugos normas ir reikalavimus bei tenkina  asmenų su negalia poreikius.

16.3. Asmeniui užtikrinama kiek įmanoma saugi aplinka. Socialinės globos įstaigos gyvenamosiose ir bendro naudojimo patalpose yra įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.

16.4. Socialinės globos namai siekia, kad viename pastate  gyventų ne daugiau kaip 150 suaugusių asmenų su negalia ar senyvo amžiaus asmenų, gaunančių ilgalaikę socialinę globą. Socialinės globos namai, kuriuose  viename pastate gyvena daugiau kaip 150 asmenų,  privalo turėti su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija suderintus priemonių, kurias įgyvendinus bus pasiektas (ne vėliau kaip iki 2020 metų)  minėtas gyventojų skaičius viename pastate, planus. 

16.5. Grupinio gyvenimo namuose viename pastate (kotedže ar atskiruose butuose, gyvenamuosiuose namuose) nuo 2015 metų  gyvena ne daugiau kaip 10 asmenų.

16.6. Naujai nuo 2013 metų steigiamuose socialinės globos namuose senyvo amžiaus asmenims  viename pastate gyvena ne daugiau kaip  40 asmenų, o specializuotuose socialinės globos ir slaugos  namuose – ne daugiau kaip 100 senyvo amžiaus  asmenų ar asmenų su sunkia negalia.

16.7. Naujai nuo 2015 metų asmenims su negalia (išskyrus asmenis su sunkia negalia) steigiami tik grupinio gyvenimo namai.  

16.8. Socialinės globos namai asmenis (išskyrus slaugomus) gali apgyvendinti ne socialinės globos namų teritorijoje – atskiruose butuose, gyvenamuosiuose namuose (ne daugiau kaip 10 asmenų, viename kambaryje ne daugiau kaip 2 asmenys). Tais atvejais, kai asmenų su negalia grupės yra apgyvendinamos atskiruose butuose, gyvenamuosiuose namuose, kurie prilyginami grupinio gyvenimo namams, bendro asmenų su negalia skaičiaus reikalavimas socialinės globos namuose netaikomas. 

16.9. Grupinio gyvenimo namai bendradarbiauja su bendruomenėje esančiomis įstaigomis (dienos centrais, bendruomenės centrais, dienos socialinės globos centrais ir kt.)  ir sudaro galimybes  asmenims  naudotis  šių įstaigų teikiamomis paslaugomis.

16.10. Asmeniui, turinčiam specialiųjų poreikių, ar darbingo amžiaus asmeniui su negalia užtikrinta pritaikyta aplinka, reikalinga kasdieniniam gyvenimui bei paslaugoms gauti. Asmeniui užtikrintos galimybės lengvai judėti socialinės globos įstaigos teritorijoje ir patalpose, saugiai naudotis poilsio ir rekreacijos zonomis, esančiomis socialinės globos įstaigos teritorijoje. Grupinio gyvenimo namuose asmenys, pagal galimybes, naudojasi saugiomis bendruomenės rekreacijos zonomis, sporto aikštelėmis ir pan.

16.11. Asmeniui užtikrinta galimybė greitai (neišeinant iš savo gyvenamojo kambario) išsikviesti personalą, jeigu to reikalauja jo sveikatos būklė

17.

Asmuo naudojasi kasdieniniam gyvenimui būtinomis patalpomis, kuriose užtikrinamas jo privatumas ir orumas

17.1. Asmuo gyvena socialinės globos namuose, kurių  patalpos, t. y. gyvenamųjų kambarių, valgyklos, virtuvės, skirtos individualiam maisto gaminimui, asmens higienos patalpos, laisvalaikio organizavimo, ugdymo, bendro naudojimo patalpos (laiptinės, koridoriai ir pan.) ir  kita, pritaikytos gyvenimui ir būtiniems gyventojų poreikiams tenkinti. Socialinės globos namuose virtuvėlės savarankiškam maisto gaminimuisi turi būti kiekviename pastato aukšte, viena virtuvėle naudojasi ne daugiau kaip 50 socialinės globos namuose socialinę globą gaunančių asmenų.  Pagal socialinės globos namų galimybes ir gyventojų pageidavimus  gali būti įrengtos ir kitos patalpos, pvz., maldos kambarys, biblioteka-skaitykla, pirtis, rūkomasis ir kita.

17.2. Socialinės globos namai, teikiantys ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, turi turėti leidimą-higienos pasą, išduotą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

17.3. Asmuo socialinės globos įstaigoje gyvena šiltose, gerai vėdinamose ir tinkamai apšviestose patalpose, atitinkančiose sveikatos apsaugos ministro patvirtintų higienos normų reikalavimus. Gyvenamosiose patalpose papildomai yra įrengtas vietinis dirbtinis apšvietimas.

17.4. Asmeniui jo gyvenamojoje aplinkoje kiek įmanoma yra užtikrinamas privatumas.

17.5. Socialinės globos namuose nuo 2015 metų viename kambaryje gyvena 1–3 senyvo amžiaus asmenys ar asmenys su negalia (ne daugiau kaip 4 slaugomi asmenys). Socialinės globos namuose, pradėtuose statyti ar rekonstruoti po 2013 metų, gyvenamuosiuose kambariuose gyvena 1–2 asmenys (išskyrus atvejus, kai apgyvendinami slaugomi asmenys).

17.6. Asmeniui užtikrinta, kad asmens higienos patalpos – tualetai, prausimosi / maudymosi patalpos – yra lengvai ir greitai pasiekiamos, patogios naudotis, garantuojančios privatumą ir saugumą. Socialinės globos įstaigoje tualetų, dušų, vonių  plotai bei jų įrengimas ir aprūpinimas higienos reikmenimis  (kiekvienas asmuo  turi atskirą kabyklą rankšluosčiui, pastovią vietą  pasidėti higienos reikmenims ir pan.) atitinka sveikatos apsaugos ministro patvirtintų higienos normų reikalavimus. Asmeninės higienos patalpos turi vidinius užraktus. Socialinės globos namų planuose numatyta siekiamybė, kad  nuo 2030 metų  prie kiekvieno gyvenamojo kambario būtų atskiros asmens higienos patalpos.

17.7. Po 2013 metų pradėtuose statyti ar rekonstruoti socialinės globos namuose tualeto ir dušo ar vonios patalpa (-os) įrengta (-os) prie kiekvieno gyvenamojo kambario ar kelių (ne daugiau kaip 3) gyvenamųjų kambarių  (išskyrus kambarius, kuriuose apgyvendinami sunkią negalią turintys asmenys).

17.8. Esant asmens pageidavimui arba poreikiui, asmens gyvenamajame kambaryje sudaryta privati erdvė, atskirta širma. Miegamuosiuose kambariuose ant langų yra pakabintos užuolaidos, roletai ir pan.

17.9. Asmeniui užtikrintos saugios ir sveikos gyvenimo sąlygos, socialinės globos įstaigos patalpos yra tvarkingos ir švarios, pagal socialinės globos įstaigoje nustatytą tvarką vykdomas ir kontroliuojamas kasdienis patalpų valymas

18.

Asmens gyvenamoji aplinka yra kiek galima artimesnė namų aplinkai

18.1. Asmens gyvenamasis kambarys sutvarkytas jaukiai, aplinka artima namų aplinkai. Kiekvienas asmuo gyvenamajame kambaryje turi šiuos būtiniausius baldus: lovą, spintelę, kėdę. Spinta, stalas gali būti keliems asmenims. Asmuo yra patenkintas gyvenamųjų patalpų apstatymu, jam sudaryta galimybė turėti kambaryje savo baldų ir kitų asmeninių daiktų, jei tai nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui. Tai numatyta vidaus tvarkos taisyklėse.

18.2. Asmeniui sudaryta galimybė saugiai laikyti savo asmeninius daiktus, jis  gali užsirakinti savo asmenines gyvenamąsias patalpas, spintą ar spintelę, jeigu, įvertinus jo savarankiškumą, tai nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui. 

18.3. Asmeniui jo gyvenamajame kambaryje užtikrintos sąlygos skaityti ar užsiimti kita laisvalaikio veikla, atsižvelgiant į asmens pageidavimus, įrengiant reikiamą apšvietimą.

18.4. Judėjimo negalią turinčiam asmeniui užtikrinta, kad socialinės globos įstaiga išnaudoja visas galimybes, kad gyvenamajame kambaryje langų aukštis ir lovos vieta sudarytų galimybę stebėti aplinką pro langą sėdint ar gulint

VI sritis. Personalas

19.

Socialinę globą teikiančio personalo struktūra yra suformuota atsižvelgiant į asmenų skaičių, jų specialiuosius poreikius ir  turimą negalią

19.1. Personalo ir globojamų asmenų skaičiaus santykis garantuoja tinkamą socialinės globos įstaigos veiklos organizavimą. Socialinės globos įstaigoje yra personalo pareigybių aprašymai, apibūdinantys konkrečias kiekvieno socialinės globos įstaigos darbuotojo funkcijas.

19.2. Asmeniui užtikrinta, kad ISGP bus įgyvendinamas užtikrinant tinkamą personalo, teikiančio paslaugas, skaičių atskiroms paslaugų gavėjų grupėms.  Socialinę globą užtikrinančio personalo pareigybių skaičius yra ne mažesnis, nei reglamentuoja Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai, tvirtinami  socialinės apsaugos ir darbo ministro. 

19.3. Užtikrinta, kad socialinės globos įstaigoje asmeniui kokybiška socialinė globa bus teikiama visą parą, numatant teisės aktų reglamentuotą personalo ir socialinę globą gaunančių asmenų santykį dieną ir naktį.

19.4. Socialinės globos namuose yra užfiksuota informacija apie asmenis, kuriems reikalinga slauga visą parą, bei yra sudarytas socialinės globos namuose visą parą dirbančių darbuotojų slankusis darbo grafikas (derinant darbą dienos ir nakties metu)

20.

Socialinės globos įstaigoje dirba kvalifikuota specialistų komanda, turinti tinkamas asmenines savybes dirbti su senyvo amžiaus asmenimis ar suaugusiais asmenimis su negalia

20.1. Socialinės globos įstaigos vadovo tinkamumas eiti pareigas vertinamas teisės aktų nustatyta tvarka, jis turi aukštąjį išsilavinimą (nuo 2015 m.) ir vadybos, psichologijos, gerontologijos, slaugos organizavimo, socialinio darbo žinių.

20.2. Socialinės globos įstaigoje dirba personalas, turintis teisės aktuose nustatytą reikiamą profesinį išsilavinimą, išklausęs mokymus, įgijęs licencijas, atestacijos pažymėjimus.

20.3. Personalas turi konfliktinių situacijų valdymo žinių ir žino, kad įstaigoje asmenų priverstinio izoliavimo procedūros, intensyvaus stebėjimo kambarių įrengimas, gydytojų nepaskirtų medikamentų siūlymas gyventojams ir kt. priverstinės priemonės asmeniui   negali būti taikomos.

20.4. Asmeniui užtikrinta, kad personalas savo darbe vadovaujasi žmogiškos etikos normomis ir atitinkamų profesijų etikos kodeksais. 

20.5. Personalo ir asmens santykiai grindžiami abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir susitarimo principais. Asmens ir personalo tarpusavio bendravimas rodo pagarbius ir šiltus santykius. Personalas profesionaliais veiksmais sugeba užtikrinti asmens saugumą bei orumo išsaugojimą tais atvejais, kai asmens veiksmai kelia pavojų jam pačiam ir kitiems, šalia esantiems.

20.6. Asmeniui užtikrinta, kad savanorių teikiamos paslaugos yra kokybiškos. Savanorių veikla yra kolegiškai prižiūrima socialinės globos įstaigos specialistų ir tai yra užfiksuota socialinės globos  įstaigos dokumentuose.

20.7. Asmeniui užtikrinta, kad priimdama darbuotojus ar telkdama į pagalbą savanorius, socialinės globos įstaigos administracija įsitikins jų tinkamumu dirbti su senyvo amžiaus asmenimis, suaugusiais asmenimis su negalia (tarp jų ir turinčiais sunkią negalią) (yra įvertintos asmeninės bei moralinės savybės, vertybinės nuostatos, susijusios su požiūriu į senyvo amžiaus ar neįgalų asmenį).

20.8. Socialinės globos įstaigoje yra socialinės globos įstaigos administracijos patvirtintas Savanorių priėmimo į socialinės globos įstaigą tvarkos aprašas bei kiti savanoriško darbo atlikimą reglamentuojantys dokumentai (jei socialinės globos įstaigoje dirba savanoriai).

20.9. Asmens problemoms  kompleksiškai spręsti socialinės globos įstaiga užtikrina komandinį  personalo darbą ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Asmeniui užtikrinta, kad socialinės globos  įstaiga bendradarbiauja su asmens sveikatos priežiūros, švietimo, teisėsaugos ir kitomis institucijomis. Socialinės globos įstaigoje dirbantys darbuotojai turi komandinio darbo organizavimo žinių, gali apibūdinti socialinės globos įstaigoje taikomus komandinio darbo principus, taip pat tarpinstitucinio bendradarbiavimo principus, naudojamus priimant sprendimus, susijusius su visapusiškų asmens socialinės globos poreikių tenkinimu.

20.10. Socialinės globos įstaiga garantuoja, kad personalas užtikrins informacijos apie asmenį, jo globėją, rūpintoją, šeimos narius ar artimuosius giminaičius konfidencialumą. 

20.11. Socialinės globos įstaigos administracija užtikrina priemonių, susijusių su saugių ir sveikų darbo sąlygų personalui sudarymu, taikymą ir tai yra užfiksuota socialinės globos įstaigos dokumentuose

VII sritis. Valdymas ir administravimas

21.

Socialinės globos įstaiga turi visus reikalingus ir teisės aktuose nustatytus dokumentus

21.1. Socialinės globos įstaiga yra įregistruota Juridinių asmenų registre  ir turi visus įstaigos steigimą ir veiklą reglamentuojančius dokumentus:

- visuomenės sveikatos centro išduotą leidimą-higienos pasą (išskyrus grupinio gyvenimo namus);

- socialinės globos įstaigos veiklos nuostatus (įstatus);

- metinį socialinės globos įstaigos veiklos planą;

- teikiamų paslaugų sąrašą, patvirtintą paslaugos kainą (-as);

- patvirtintą socialinės globos įstaigos etatų sąrašą;

- metinę ataskaitą;

- vidaus tvarkos taisykles darbuotojams (apibrėžiančias darbuotojų teises ir pareigas);

- vidaus tvarkos taisykles gyventojams (gyvenimo ir elgesio normos, teisės, pareigos, laikino ar visiško išvykimo tvarka ir pan.);

- personalo pareigybių aprašus;

- darbuotojų atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo planus;

- socialinės globos namų tarybos nuostatus (išskyrus grupinio gyvenimo namus);

- gyventojų  pinigų  ir turto  saugaus laikymo  tvarkos aprašą;

- asmenų bylas (asmens byla gali būti išskirstoma į atskiras bylas  (pvz., socialinio darbo, asmens sveikatos priežiūros), tokiu atveju byla turi turėti apyrašą, kuriame nurodoma, kas atsakingas už atskirų bylos dalių tvarkymą);

- ISGP ir kitus su asmens socialinės globos skyrimu, teikimu susijusius dokumentus (ar jų kopijas);

- skundų ir prašymų registracijos žurnalą;

- neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui registracijos žurnalą;

- socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) išvadas;

- socialinės globos įstaigos administracijos patvirtintus savanoriško darbo funkcijų atlikimą reglamentuojančius dokumentus (jei socialinės globos įstaigoje dirba savanoriai);

- licenciją teikti socialinę globą (nuo 2015 m.) ir kitas teisės aktų nustatytas licencijas bei leidimus;

- licencijas teikti slaugos, reabilitacijos paslaugas (kineziterapijos, masažo ir pan.), jei asmenims yra teikiamos šios paslaugos;

- kitus reikalingus dokumentus.

21.2. Asmeniui užtikrintas tvarkingas su asmeniu susijusios informacijos ir dokumentų kaupimas jo byloje bei joje esančios informacijos konfidencialumas. Socialinės globos įstaigoje tiesiogiai su senyvo amžiaus asmeniu ar su darbingo amžiaus asmeniu su negalia (tarp jų ir su sunkią negalią turinčiu ) dirbantys darbuotojai informacijos konfidencialumo užtikrinimą yra patvirtinę raštiškais pasižadėjimais.

21.3. Asmenų bylos ir kiti su socialinės globos įstaigos veikla susiję dokumentai yra saugomi teisės aktų nustatyta tvarka. Asmeniui iš socialinės globos įstaigos išvykstant į kitą socialinės globos įstaigą, informacija apie asmenį (asmens byla ir kiti su asmeniu susiję dokumentai (kopijos, nuorašai)) yra perduodami tai socialinės globos įstaigai, į kurią asmuo išvyksta

22.

Socialinės globos įstaigoje palaikoma ir skatinama personalo nuolatinio tobulėjimo bei kokybės siekimo aplinka

22.1. Personalui sudaryta profesinį tobulėjimą motyvuojanti aplinka ir galimybės tobulinti profesinę kvalifikaciją. Socialinės globos įstaigoje yra sudaryti kvalifikacijos tobulinimo planai ir grafikai.

22.2. Personalas nuolat tobulina savo kvalifikaciją, dalyvaudamas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programose, įgyja naujų žinių, reikalingų darbe. Kiekvienas socialinės globos įstaigoje senyvo amžiaus asmeniui ar darbingo amžiaus asmeniui su negalia (tarp jų ir sunkią negalią turinčiam) socialinę globą teikiantis darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Socialinę globą teikiantiesiems, sveikatos priežiūros specialistams, kitiems specialistams sudaryta galimybė tobulinti savo kvalifikaciją pagal teisės aktuose įteisintus kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus. Socialinės globos įstaiga socialinių darbuotojų padėjėjams, neturintiems socialinio darbo ar jam prilyginto išsilavinimo, užtikrina galimybę dalyvauti įžanginiuose mokymuose.

22.3. Personalui periodiškai suteikiamos žinios saugos ir sveikatos darbe klausimais. Socialinės globos įstaiga yra sudariusi sveikas ir saugias darbo sąlygas bei aprūpinusi  personalą būtiniausiomis priemonėmis, reikalingomis teikti paslaugas asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, ar asmenims su negalia  (tarp jų  ir turintiems sunkią negalią).

22.4. Skatinamos socialinės globos įstaigoje  dirbančių darbuotojų iniciatyvos tobulinti komandinį darbą, ieškant efektyvių pagalbos būdų ir formų asmens problemoms spręsti.

22.5. Asmeniui teikiamų paslaugų kokybę garantuoja personalui teikiama reguliari ir kokybiška socialinės globos namuose dirbančių kolegų, kitų specialistų pagalba. Socialinės globos įstaigoje yra numatyta  su asmeniu dirbančių darbuotojų supervizijos vykdymo tvarka, taip pat paskirti asmenys, atsakingi už profesinės pagalbos kolegoms organizavimą.

22.6. Asmeniui užtikrinta socialinės globos kokybė ir socialinės globos normų laikymasis, socialinės globos įstaigai nuolat teisės aktų nustatyta tvarka atliekant socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimą. Socialinės globos įstaiga turi pasirengusi savo veiklos įsivertinimo taisykles, tvarką, klausimynus.

22.7. Asmuo, jo globėjas, rūpintojas, šeimos nariai ar artimieji giminaičiai turi galimybę susipažinti su  socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis, kurias pateikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Socialinės globos įstaigoje yra paskirtas asmuo, atsakingas už suinteresuotų asmenų supažindinimą su socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) išvadomis.

22.8. Socialinės globos įstaigoje nagrinėjami socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) rezultatai ir remiantis jais nustatomi socialinės globos įstaigos veiklos tobulinimo prioritetai bei sudaromi atitinkamos srities veiklos pagerinimo konkrečių priemonių planai (numatant konkrečius terminus ir vykdytojus).

22.9. Socialinės globos įstaigoje yra reguliariai organizuojami personalo pasitarimai, seminarai ir kiti užsiėmimai, kurie fiksuojami socialinės globos įstaigos veiklos dokumentuose

23.

Vyrauja geranoriška ir konstruktyvi reakcija į skundus ir pageidavimus, asmuo gali pareikšti savo nuomonę dėl socialinės globos įstaigos veiklos

23.1. Asmeniui, jo globėjui, rūpintojui, šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams ir socialinės globos įstaigos personalui sudarytos sąlygos kreiptis į socialinės globos įstaigos administraciją dėl iškilusių problemų. Socialinės globos įstaigoje yra užfiksuoti asmens ar jo globėjo, rūpintojo, šeimos narių ar artimųjų giminaičių pasiūlymai, skundai, užtikrinama operatyvi socialinės globos įstaigos darbuotojų reakcija į juos ir pagal socialinės globos įstaigoje  numatytą procedūrą bei teisės aktų nustatytą tvarką  laiku pateikti atsakymai.

23.2. Socialinės globos namuose sudarytos sąlygos veikti socialinės globos namų tarybai, galinčiai teikti  pasiūlymus administracijai dėl socialinės globos namų veiklos. Į tarybos pateiktus pagrįstus pasiūlymus socialinės globos namų administracija atsižvelgia organizuodama socialinės globos namų veiklą.

23.3. Asmeniui garantuota, kad socialinės globos įstaigos valdymas ir administravimas yra nuolat tobulinamas, reguliariai apsvarstant socialinės globos įstaigai aktualių teisės aktų pasikeitimus, naujus gerosios praktikos pavyzdžius

24.

Socialinės globos įstaigos veikla grindžiama skaidrumo, atskaitomybės, informuotumo principais

24.1. Socialinės globos įstaiga rengia ir reguliariai atnaujina informacinį biuletenį (internetinį puslapį), kuriame pateikiama informacija apie socialinės globos įstaigą, teikiamas paslaugas, personalą ir kita.

24.2. Socialinė globa organizuojama vadovaujantis socialinės globos įstaigos metiniu veiklos planu. Metiniuose planuose numatytos praėjusiais metais vertinant (įsivertinant) socialinės globos atitiktį nustatytiems  trūkumams šalinti suplanuotos priemonės.

24.3. Siekdama teikti efektyvias ir kokybiškas paslaugas, socialinės globos įstaiga bendradarbiauja su Departamentu bei kitomis kontrolės institucijomis. Socialinės globos įstaigos personalas yra susipažinęs su Departamento pateiktomis išvadomis dėl socialinės globos atitikties socialinės globos normoms ir gali apibūdinti socialinės globos įstaigos stiprybes bei silpnybes.

24.4. Socialinės globos įstaiga, gavusi iš Departamento informaciją apie licencijos sustabdymą, panaikinimą ar atsisakymą išduoti licenciją, privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų užtikrintas socialinės globos tęstinumas asmeniui kitoje socialinės globos įstaigoje (kartu su savivaldybe, priėmusia sprendimą skirti asmeniui socialinę globą, pasirengia individualų paslaugų tęstinumo asmeniui užtikrinimo planą).

24.5. Socialinės globos įstaigos administracija palaiko nuolatinį ryšį su savivaldybėmis, kurių teritorijoje veikia įstaigos ir kurių sprendimu asmenims buvo pradėta teikti socialinė globa.

24.6. Socialinės globos įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina metinių ataskaitų ir kitos informacijos pateikimą steigėjui ir kitoms institucijoms.

24.7. Socialinės globos  įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka  laiku  teikia informaciją apie savo veiklą Lietuvos statistikos departamentui

 

_______________________