Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

Įsakymas

Dėl PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ, PADEDANČIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) ORGANIZUOTI VAIKŲ UGDYMĄ (UGDYMĄSI) ŠEIMOJE pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 23 d. Nr. DV-418

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktais, Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu bei atsižvelgdamas į Pasvalio rajono švietimo įstaigų vadovų 2020 m. birželio 19 d. pasitarimo nutarimą (2020 m. birželio 22 d. protokolas Nr. ASI-263):

1Tvirtinu Pasvalio rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašą:

1.1. Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ – pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą;

1.2. Pasvalio Svalios progimnazija – pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies bendrąsias programas;

1.3. Pasvalio Petro Vileišio gimnazija – pagal pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

2Pavedu:

2.1. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiajai specialistei Jurgitai Stelionienei šį įsakymą paskelbti Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

2.2. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjui dr. Gvidui Viliui įsakymo vykdymo kontrolę.

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Balčiūnas