ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2017 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. A-679 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ KOORDINAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO “ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 6 d. Nr. A-279

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,

p a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A-679 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės autobusų maršrutų koordinavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. S u d a r a u  šios sudėties Šiaulių rajono savivaldybės autobusų maršrutų koordinavimo komisiją:

Pirmininkas – Gipoldas Karklelis, administracijos direktorius.

Pirmininko pavaduotoja – Audronė Birutienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja.

Sekretorė be balsavimo teisės – Violeta Bučinskytė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai:

Edita Mileikienė, Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūnė;

Rasa Mitkienė, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Vaida Kerėžienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė.“

Šis įsakymas skelbiamas teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių                                                                Ingrida Venciuvienė