LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

1994 M. LAPKRIČIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 373 „DĖL MOKAMŲ

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR

JŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 12 d. Nr. V-1169

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                              Rimantė Šalaševičiūtė

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2014 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. V-1169

redakcija)

 

 

 

MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

IR JŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

I SKYRIUS

VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS EKSPERTIZĖ

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Kaina eurais

1.

Pramoninių prekių, vartojimo gaminių receptūrų technologinių reglamentų, valgiaraščių ir (ar) patiekalų receptūrų ekspertizė

18,83

2.

Prekės gamybos techninių sąlygų projekto ekspertizė

26,07

3.

Importuojamos (įvežamos) ar Lietuvoje gaminamos prekės ir (ar) maisto produkto nekenksmingumo ir (ar) higieninė ekspertizė pagal gamintojo, pardavėjo pateiktus dokumentus

11,58

 

II SKYRIUS

MĖGINIŲ PAĖMIMAS

 

4.

Dirvožemio, vandens mėginio paėmimas iš gręžinio, šulinio, vandentiekio, baseino, atviro telkinio ir kt.

2,49

5.

Klinikinės medžiagos paėmimas mikrobiologiniam tyrimui atlikti

1,25

6.

Kraujo mėginio paėmimas iš venos laboratoriniam tyrimui atlikti

2,03

7.

Kraujo mėginio paėmimas iš piršto laboratoriniam tyrimui atlikti

1,01

8.

Maisto žaliavos, maisto produktų mėginio paėmimas laboratoriniam tyrimui

1,13

9.

Nuoplovų, nuograndų, atspaudų mėginių paėmimas nuo aplinkos paviršių mikrobiologiniam tyrimui ir parazitologiniam tyrimui

1,65

10.

Patalpų oro mėginio paėmimas sedimentacijos metodu mikrobiologiniam tyrimui

1,45

11.

Patalpų oro mėginio paėmimas instrumentiniu metodu mikrobiologiniam tyrimui

2,09

12.

Oro mėginio paėmimas cheminiam tyrimui

2,43

13.

Laboratorinių tyrimų programos parengimas (1 valanda)

6,23

14.

Konsultacijos laboratorinių tyrimų klausimais (1 valanda)

10,14

15.

Mėginių kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams paėmimas

35,71

 

 

III SKYRIUS

APLINKOS ORO CHEMINIAI TYRIMAI

 

16.

Acetono kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

10,77

17.

Acetono kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

18,13

18.

Acto rūgšties aldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

12,95

19.

Acto rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,66

20.

Akroleino kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,48

21.

Aliuminio oksido kiekio nustatymas elektroterminės absorbcijos spektrometrijos metodu

29,31

22.

Amilo acetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,78

23.

Amilo alkoholio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,78

24.

Amoniako kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

11,18

25.

Amoniako kiekio nustatymas fotometrijos metodu

9,91

26.

Aromatinių angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

46,86

27.

Chlorintųjų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

54,91

28.

Lakiųjų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

33,60

29.

Nesočiųjų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

17,67

30.

Sočiųjų angliavandenilių (C1-C10) kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

11,90

31.

Sočiųjų angliavandenilių (C1-C10) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

18,48

32.

Anglies dioksido kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

10,51

33.

Anglies dioksido kiekio nustatymas greituoju metodu

4,60

34.

Anglies monoksido kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

10,57

35.

Anglies monoksido kiekio nustatymas greituoju metodu

4,46

36.

Anglies tetrachlorido kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

18,74

37.

Azoto oksidų kiekio nustatymas fotometrijos metodu

12,54

38.

Bendrosios migracijos nustatymas gravimetrijos metodu

11,53

39.

Benzeno kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

11,32

40.

Benzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,84

41.

Benzino kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

11,67

42.

Benzino kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

17,87

43.

Butanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

20,04

44.

Butilacetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,03

45.

Butilcelozolvo kiekio nustatymas fotometrijos metodu

14,94

46.

Chloro kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

10,77

47.

Chloro kiekio nustatymas fotometrijos metodu

7,50

48.

Chloroformo kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,35

49.

Chromo anhidrido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

12,22

50.

Chromo kiekio nustatymas fotometrijos metodu

12,14

51.

Ciano vandenilio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

13,84

52.

Cikloheksano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,03

53.

Cinko oksido kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

26,15

54.

Dibutilo ftalato kiekio nustatymas fotometrijos metodu

14,22

55.

Dichloretano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,67

56.

Dietilo eterio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,95

57.

Dioksano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

18,85

58.

Dioktilo ftalato kiekio nustatymas fotometrijos metodu

16,86

59.

Druskos rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,54

60.

Dulkių kiekio nustatymas gravimetrijos metodu

7,01

61.

Etanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

20,19

62.

Etilacetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,32

63.

Etilbenzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,75

64.

Etilcelozolvo kiekio nustatymas fotometrijos metodu

13,29

65.

Etilmerkaptano kiekio nustatymas fotometrijos metodu

13,61

66.

Etilmerkaptano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

20,74

67.

Fenolio kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

12,95

68.

Fenolio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,57

69.

Formaldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

12,16

70.

Fosforo rūgšties anhidrido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,95

71.

Fosforo rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu

13,15

72.

Fozgeno kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

11,41

73.

Freono kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

18,83

74.

Geležies oksido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

15,58

75.

Geležies oksido kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

26,15

76.

Gliutaro aldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

13,00

77.

Gyvsidabrio kiekio nustatymas greituoju metodu

6,66

78.

Heksano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,17

79.

Hidrochinono kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,31

80.

Izobutanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,93

81.

Izopropanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,32

82.

m,o,p-ksilenų kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

21,00

83.

Mangano kiekio nustatymas fotometrijos metodu

14,19

84.

Metalo kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

26,15

85.

Metalo kiekio nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

29,31

86.

Metanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

18,77

87.

Metilakrilato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,87

88.

Metileno chlorido kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,69

89.

Metilmetakrilato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,52

90.

Modeliavimas (degtukai) gravimetrijos metodu

6,37

91.

Molibdeno oksido kiekio nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

29,31

92.

Natrio chlorido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

13,53

93.

Nikelio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,60

94.

Ozono kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

11,93

95.

Ozono kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,34

96.

Perchloretileno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,78

97.

Pesticidų kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

34,09

98.

Pramonės dirbinių tyrimo sąlygų modeliavimas

11,70

99.

Propanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,67

100.

Sieros dioksido kiekio nustatymas fotometrijos, gravimetrijos metodu

11,73

101.

Sieros rūgšties kieko nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

14,80

102.

Sieros rūgšties kieko nustatymas fotometrijos metodu

10,80

103.

Sieros vandenilio kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

10,92

104.

Sieros vandenilio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

12,57

105.

Skruzdžių rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu

9,88

106.

Stireno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,90

107.

Suodžių kiekio vizualinis nustatymas

5,91

108.

Suvirinimo aerozolių kiekio nustatymas gravimetrijos metodu

7,04

109.

Šarmų kiekio nustatymas fotometrijos metodu

12,05

110.

Švino kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,51

111.

Tepalo rūko kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,86

112.

Tetrahidrofurano kiekio nustatymas fotometrijos metodu

12,02

113.

Titano oksido kiekio nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

29,31

114.

Tolueno kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

12,02

115.

Tolueno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,46

116.

Trichloretileno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,55

117.

Vandenilio fluorido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

12,80

118.

Vinilo chlorido kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

32,76

119.

Vaitspirito kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

18,91

120.

Žibalo kiekio nustatymas emulsiniu metodu

8,57

121.

Alavo nustatymas ore fotometrijos metodu

11,64

122.

p-Fenilendiamino nustatymas ore fotometrijos metodu

11,80

123.

Natrio nitrito nustatymas ore fotometrijos metodu 

13,22

124.

Naftaleno nustatymas ore fotometrijos metodu

8,91

125.

Karbamido nustatymas ore fotometrijos metodu

11,83

126.

Etilenglikolio nustatymas ore fotometrijos metodu

13,44

127.

Epichlorhidrino nustatymas ore fotometrijos metodu

15,02

128.

Cikloheksanono nustatymas ore fotometrijos metodu

11,72

129.

Boro rūgšties / boro rūgšties anhidrido nustatymas ore fotometrijos metodu

12,37

130.

Benzaldehido nustatymas ore fotometrijos metodu

10,48

131.

Azoto rūgšties nustatymas ore fotometrijos metodu

9,99

132.

Vandenilio peroksido nustatymas ore fotometrijos metodu

11,85

133.

Aromatinių aminų ir izocianatų kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu   

12,51

134.

Ftalatų kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu  

12,34

135.

Piridino kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu  

17,20

136.

Akrilo nitrilo kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu

15,78

137.

Terpentino kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu  

16,07

138.

Asbesto ir kitų neorganinių plaušelių kiekio nustatymas ore fazinės kontrastinės mikroskopijos metodu

45,76

 

IV SKYRIUS

VANDENS IR DIRVOŽEMIO CHEMINIAI TYRIMAI

 

139.

Aliuminio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

11,30

140.

Amonio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

6,23

141.

Arseno kiekio nustatymas fotometrijos metodu

22,50

142.

Bendrojo kietumo (bendrojo kalcio ir magnio kiekio) nustatymas titrimetrijos metodu

6,46

143.

Benzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

28,41

144.

Benzpireno kiekio dirvožemyje nustatymas skysčių chromatografijos metodu

65,71

145.

Benzpireno kiekio nustatymas skysčių chromatografijos metodu

61,49

146.

Bichromatinės oksidacijos (ChDScr) nustatymas titrimetrijos metodu

11,64

147.

Biocheminio deguonies suvartojimo (BDSn) nustatymas elektrometrijos metodu

10,05

148.

Boro / borato kiekio nustatymas fotometrijos metodu

14,02

149.

Chlorido kiekio nustatymas titrimetrijos metodu

5,82

150.

Chloro (bendrojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

7,91

151.

Chloro (laisvojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

7,94

152.

Chloro (laisvojo) kiekio nustatymas titrimetrijos metodu

6,52

153.

Chromo (bendrojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

9,85

154.

Chromo (šešiavalenčio) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

11,12

155.

Cianido (bendrojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

21,34

156.

Deguonies soties nustatymas elektrometrijos metodu

5,16

157.

Drumstumo nustatymas turbidimetrijos metodu

4,40

158.

Fenolio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

15,84

159.

Fluorido kiekio nustatymas potenciometrijos metodu

13,44

160.

Formaldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

12,80

161.

Fosfato / hidrofosfato kiekio nustatymas fotometrijos metodu

7,96

162.

Geležies (bendrosios) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,22

163.

Haloformų sumos / lakiųjų halogenintų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

30,76

164.

Kalcio kiekio nustatymas titrimetrijos metodu

5,39

165.

Kvapo slenksčio nustatymas jusliniu metodu

2,90

166.

Magnio kiekio nustatymas (nustatant kalcį ir bendrąjį kietumą) titrimetrijos metodu

12,14

167.

Mangano kiekio nustatymas fotometrijos metodu

9,64

168.

Metalo kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

21,46

169.

Metalo kiekio nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

25,25

170.

Metalo kiekio nustatymas šaltų garų atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

25,63

171.

Metalo kiekio nustatymas dirvožemyje atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

26,59

172.

Metalo kiekio nustatymas dirvožemyje elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

29,34

173.

Metalo kiekio nustatymas dirvožemyje šaltų garų atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

27,46

174.

Metalo kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu mineralizuojant mėginį

24,82

175.

Metalo kiekio nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu mineralizuojant mėginį

28,35

176.

Naftos produktų (angliavandenilinio rodiklio) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

55,93

177.

Naftos produktų kiekio nustatymas gravimetrijos metodu

11,96

178.

Nitrato kiekio nustatymas fotometrijos metodu

6,84

179.

Nitrito kiekio nustatymas fotometrijos metodu

5,68

180.

Paviršiaus aktyviųjų medžiagų kiekio nustatymas fotometrijos metodu

14,31

181.

Pentachlorfenolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

43,73

182.

Permanganato indekso (skaičiaus) nustatymas titrimetrijos metodu

8,20

183.

Pesticidų (fosforo organinių junginių) nustatymas dujų chromatografijos metodu

55,23

184.

Pesticidų (turinčių fosforo / azoto) nustatymas dujų chromatografijos metodu

56,24

185.

Pesticidų (chloro organinių junginių) nustatymas dujų chromatografijos metodu

44,20

186.

Pesticidų dirvožemyje kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

47,09

187.

pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu

2,95

188.

Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekio nustatymas skysčių chromatografijos metodu

80,22

189.

Sausų liekanų nustatymas gravimetrijos metodu

7,12

190.

Savitojo elektrinio laidžių nustatymas elektrometrijos metodu

3,56

191.

Skaidrumo nustatymas vizualiniu metodu

2,43

192.

Skonio slenksčio nustatymas jusliniu metodu

3,10

193.

Spalvos nustatymas fotometrijos metodu

7,36

194.

Sulfato kiekio nustatymas turbidimetrijos metodu

9,33

195.

Sulfidų ir sieros vandenilio kiekio nustatymas titrimetrijos metodu

9,35

196.

Suspenduotų / skendinčių medžiagų kiekio nustatymas gravimetrijos metodu

8,80

197.

Šarmingumo (hidrokarbonato ir karbonatato kiekio) nustatymas titrimetrijos metodu

4,46

198.

Temperatūros nustatymas

2,66

199.

Trichloreteno ir tetrachloreteno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

28,04

200.

Naftos produktų (angliavandenilinio rodiklio) nustatymas dirvožemyje

33,60

 

V SKYRIUS

MAISTO CHEMINIAI TYRIMAI

 

201.

Akytumo nustatymas duonos, pyrago gaminiuose

4,23

202.

Alkoholio (etanolio) nustatymas alkoholiniuose gėrimuose gravimetrijos metodu

7,01

203.

Angliavandenių vertės skaičiavimas

2,98

204.

Askorbo rūgšties (vitamino C) nustatymas titrimetrijos metodu

8,69

205.

Aspartamo nustatymas nealkoholiniuose gėrimuose skysčių chromatografijos metodu

42,57

206.

Azoto nustatymas Kjeldalio metodu

13,03

207.

Baltymų vertės skaičiavimas

3,27

208.

Baltymų nustatymas Kjeldalio metodu

12,63

209.

Benzenkarboksi (benzoinės) rūgšties nustatymas fotometrijos metodu

18,68

210.

Benzpireno nustatymas aliejuje skysčių chromatografijos metodu

68,12

211.

Cukraus poliarizacijos nustatymas cukruje poliarimetrijos metodu

4,05

212.

Cukraus tirpalo spalvos nustatymas fotometrijos metodu

5,79

213.

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje fotometrijos metodu

8,25

214.

Drėgmės (drėgnio / nuodžiūvio) nustatymas gravimetrijos metodu

6,28

215.

Ekstraktyvių medžiagų nustatymas kavos pupelėse, arbatoje, vaistinėje žaliavoje gravimetrijos metodu

6,95

216.

Energetinės vertės skaičiavimas

3,01

217.

Glikozidų nustatymas arbatoje, vaistažolėse fotometrijos metodu

8,98

218.

Glitimo nustatymas grūduose ir grūdų gaminiuose

5,88

219.

Homogeniškumo nustatymas

7,24

220.

Įdaro kiekio nustatymas šaldytuose gaminiuose

5,68

221.

Jodo nustatymas fotometrijos metodu

20,85

222.

Juslinių rodiklių įvertinimas jusliniu metodu

4,26

223.

Karoteno (beta) nustatymas aliejuje fotometrijos metodu

4,34

224.

Kenkėjų nustatymas grūduose, miltuose

2,03

225.

Kofeino nustatymas kavos, kakavos produktuose skysčių chromatografijos metodu

46,83

226.

Lūžio rodiklio nustatymas skysčiuose refraktometrijos metodu

2,90

227.

Metalo nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

33,71

228.

Metalo nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

30,93

229.

Metalo nustatymas šaltų garų atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

28,90

230.

Natrio chlorido (valgomosios druskos) nustatymas

7,70

231.

Nitratų nustatymas augalinėje produkcijoje potenciometrijos metodu

5,88

232.

Nitritų nustatymas mėsos gaminiuose fotometrijos metodu

8,02

233.

Oksidacijos laipsnio nustatymas riebaluose fotometrijos metodu

4,29

234.

Pelenų (bendrųjų) nustatymas gravimetrijos metodu

6,86

235.

Pelenų (bendrųjų) vertės skaičiavimas

3,21

236.

Pelenų (laidžiųjų) nustatymas cukruje potenciometrijos metodu

3,79

237.

Pesticidų nustatymas dujų chromatografijos metodu

69,86

238.

pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu

3,91

239.

Priemaišų nustatymas

2,03

240.

Riebalų nustatymas Soksleto metodu

17,64

241.

Riebalų nustatymas Gerberio metodu

5,01

242.

Riebalų vertės skaičiavimas

3,19

243.

Rūgštingumo (bendrojo) nustatymas titrimetrijos metodu

3,71

244.

Rūgštingumo / rūgštinio skaičiaus nustatymas potenciometrijos metodu

6,57

245.

Sacharidų nustatymas konditerijos gaminiuose titrimetrijos metodu

11,70

246.

Sacharino nustatymas nealkoholiniuose gėrimuose skysčių chromatografijos metodu

38,81

247.

Santykinio skysčių tankio nustatymas gravimetrijos metodu

4,14

248.

Sausųjų medžiagų nustatymas maisto produktuose gravimetrijos metodu

6,66

249.

Sausųjų medžiagų nustatymas aluje gravimetrijos metodu

7,82

250.

Sausųjų medžiagų nustatymas nealkoholiniuose gėrimuose, sultyse, meduje refraktometrijos metodu

3,45

251.

Sieros dioksido nustatymas konditerijos gaminiuose titrimetrijos metodu

10,86

252.

Sorbo rūgšties nustatymas fotometrijos metodu

14,48

253.

Alaus spalvos nustatymas fotometrijos metodu

3,88

254.

Tešlos sluoksnio kiekio nustatymas šaldytuose gaminiuose

4,43

255.

Tirpių sausųjų medžiagų nustatymas nealkoholiniuose gėrimuose, sultyse refraktometrijos metodu

4,08

256.

Vandens aktyvumo rodiklio nustatymas

7,24

257.

Vieneto masės / kiekio nustatymas gaminyje / porcijoje gravimetrijos metodu

3,74

258.

Vitamino D3 nustatymas skysčių chromatografijos metodu

43,15

259.

Vizualinio rodiklio (spalvos / išvaizdos / formos / konsistencijos / elastingumo ar kt.) nustatymas

4,34

260.

Lakiųjų azoto bazių nustatymas

7,30

 

VI SKYRIUS

KITI CHEMINIAI TYRIMAI

 

261.

Jodo ir kalio jodido nustatymas

11,95

262.

Laurilsulfato kiekio nustatymas 

11,18

263.

Laurilsulfato tapatybė 

7,30

264.

Bendra migracija į 3 % acto rūgštį 

35,02

265.

Bendra migracija į vandeninę terpę

33,33

266.

Bendra migracija į riebalinę terpę (izooktanas)

44,57

267.

Bendra migracija į riebalinę terpę (95 % etanolis)

37,22

268.

Bendra migracija į etanolinę terpę 

37,47

269.

Salicilo ir pieno rūgščių kiekis 

9,45

270.

Sorbcinio aktyvumo nustatymas

9,30

271.

Mėginio mineralizavimas ir dviejų metalų nustatymas atominės spektrometrijos metodu

42,08

272.

Mėginio mineralizavimas ir trijų metalų nustatymas atominės spektrometrijos metodu

55,78

273.

Mėginio mineralizavimas ir keturių metalų nustatymas atominės spektrometrijos metodu

69,51

274.

Mėginio mineralizavimas ir penkių metalų nustatymas atominės spektrometrijos metodu

83,21

275.

Melamino kiekio nustatymas modelinėje terpėje

61,34

276.

Bisfenolio A kiekio nustatymas 50 % etanolio modelinėje terpėje

75,42

277.

Polichlorintų bifenilų nustatymas

68,55

278.

Metanolio, 2-propanolio, acetaldehido, acetalio ir benzeno nustatymas etilo alkoholyje

34,90

279.

Pirminių aromatinių aminų kiekio nustatymas modelinėje terpėje

112,46

280.

Ftalatų nustatymas dujų chromatografijos metodu

43,07

281.

Asbesto plaušelių identifikavimas fazinės kontrastinės mikroskopijos metodu

26,93

 

VII SKYRIUS

TABAKO GAMINIŲ TYRIMAI

 

282.

Anglies monoksido kiekio nustatymas tabako gaminiuose

102,76

283.

Nikotino kiekio nustatymas tabako gaminiuose

170,70

284.

Dervų kiekio nustatymas tabako gaminiuose

188,69

285.

Anglies monoksido, nikotino, dervų kiekio nustatymas tabako gaminiuose

245,68

286.

Chlororganinių pesticidų kiekio nustatymas tabako gaminiuose

106,67

287.

Mentolio kiekio nustatymas tabako gaminiuose

59,37

 

 

 

 

VIII SKYRIUS

MIKROBIOLOGIJOS TYRIMAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PATALPŲ ORO MIKROBINIO UŽTERŠTUMO TYRIMAI

 

288.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų skaičiaus nustatymas (1 kub. m oro)

4,72

289.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

6,69

290.

Hemolizuojančių kolonijų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

3,91

291.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas (1 kub. m oro)

6,81

292.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

4,05

293.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas (1 kub. m oro)

7,04

294.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

4,49

 

ANTRASIS SKIRSNIS

NUOPLOVŲ, NUOGRANDŲ, INDELIŲ (PLOVINIŲ) TYRIMAI

 

295.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų aptikimas nuoploviniame skystyje

4,05

296.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu

3,62

297.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

4,98

298.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) aptikimas nuoploviniame skystyje

3,50

299.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu

3,21

300.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

4,49

301.

Jersinijų (Yersinia enterocolitica) aptikimas nuoploviniame skystyje

6,43

302.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas nuoploviniame skystyje

10,11

303.

Koliforminių bakterijų aptikimas nuoploviniame skystyje

2,66

304.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu

2,87

305.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

3,71

306.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu

3,21

307.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

3,82

308.

Legionelių aptikimas nuoploviniame skystyje

6,81

309.

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas nuoploviniame skystyje

6,60

310.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) aptikimas nuoploviniame skystyje

4,03

311.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

6,60

312.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu

2,93

313.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

4,05

314.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas nuoploviniame skystyje

5,21

315.

Sterilumo nustatymas

6,84

316.

Sulfitredukuojančių klostridijų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

4,84

317.

Sulfitredukuojančių klostridijų aptikimas nuoploviniame skystyje

3,82

318.

Šigelių (Shigella spp.) aptikimas nuoploviniame skystyje

4,23

319.

Vibrionų aptikimas nuoploviniame skystyje

5,65

320.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) aptikimas nuoploviniame skystyje

2,95

321.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu

3,82

322.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

4,81

 

TREČIASIS SKIRSNIS

FARMACIJOS PRODUKTŲ, MEDICINOS PRIETAISŲ IR KITI

TYRIMAI, ATLIEKAMI PAGAL EUROPOS FARMAKOPĖJĄ

 

323.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) aptikimas

5,65

324.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) ir kitų gramneigiamų bakterijų aptikimas

5,18

325.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) ir kitų gramneigiamų bakterijų skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu

5,01

326.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas filtravimo ir skiedimo metodu

6,89

327.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas filtravimo metodu

4,72

328.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas skiedimo metodu

5,97

329.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas skiedimo metodu

7,30

330.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas filtravimo metodu

5,01

331.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

5,18

332.

Sterilumo nustatymas

8,34

333.

Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) aptikimas

5,53

334.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) aptikimas

5,04

335.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu

5,56

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

BIOLOGINIŲ INDIKATORIŲ TYRIMAI

 

336.

Biologinių indikatorių su Bacillus stearothermophilus tyrimas

4,84

337.

Biologinių indikatorių su Bacillus subtilis tyrimas

4,58

338.

Biologinių testų su B-5 kultūra tyrimas

4,23

339.

Biologinių testų su Staphylococcus aureus tyrimas

5,07

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ASMENS HIGIENOS IR KOSMETIKOS PRIEMONIŲ TYRIMAI

 

340.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) aptikimas

6,84

341.

Candida albicans aptikimas

5,82

342.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas skiedimo metodu

6,20

343.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas skiedimo metodu

6,81

344.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

5,24

345.

Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) aptikimas

7,47

346.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) aptikimas

5,27

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

DEZINFEKANTŲ MIKROBICIDINIO IR VIRUCIDINIO AKTYVUMO ĮVERTINIMAS

 

347.

Baktericidinio aktyvumo įvertinimas (1 padermė, 1 koncentracija)

40,23

348.

Fungicidinio (Aspergillus niger) aktyvumo įvertinimas                                         (1 padermė, 1 koncentracija)

61,60

349.

Fungicidinio (Candida albicans) aktyvumo įvertinimas                                        (1 padermė, 1 koncentracija)

44,05

350.

Mikrobicidinio aktyvumo įvertinimas (1 padermė)

9,91

351.

Instrumentų ir paviršių dezinfekantų virucidinio aktyvumo įvertinimas

406,91

352.

Rankoms skirtų dezinfekantų virucidinio aktyvumo įvertinimas

364,81

353.

Chemoterminių dezinfekantų virucidinio aktyvumo įvertinimas

499,66

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

DIRVOŽEMIO, DUMBLO, GYDOMOJO PURVO TYRIMAI

 

354.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas

6,49

355.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas

6,69

356.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

6,57

357.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas

11,82

358.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

8,66

359.

Sulfitredukuojančių klostridijų skaičiaus nustatymas

7,59

360.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas

7,24

 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

VANDENS IR NEALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ TYRIMAI

 

 

361.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

4,11

362.

Choleros vibrionų aptikimas

5,33

363.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

41,82

364.

Koliforminių bakterijų, termotolerantinių koliforminių bakterijų ir žarninių lazdelių (E.coli) skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu

7,39

365.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

3,88

366.

Legionelių aptikimas ir skaičiavimas

15,21

367 .

Legionelių aptikimas ir skaičiavimas vandenyje, kuriame yra mažas bakterijų skaičius

6,81

368.

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas

7,76

369.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

5,10

370.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas membraninio filtravimo metodu

7,07

371.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas tiesioginio pasėlio metodu

11,61

372.

Somatinių kolifagų nustatymas

41,07

373.

Sulfitus redukuojančių anaerobų (klostridijų) sporų skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

4,26

374.

Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

4,89

375.

Žarninių enterokokų skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

4,20

376.

Žarninių lazdelių (E.coli) ir koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

6,95

377.

Žarninių lazdelių (E.coli) ir koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas maudyklų vandenyje membraninio filtravimo metodu

12,74

378.

Žarninių lazdelių (E.coli) skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

5,18

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

MAISTO ŽALIAVŲ IR PRODUKTŲ TYRIMAI

 

379.

Bifido bakterijų skaičiaus nustatymas

8,37

380.

Choleros vibrionų (Vibrio cholerae) aptikimas

10,54

381.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas KFI MMM II-4 metodu (Kraft foods international microbiological methods manual part II-method-4)

8,75

382.

Enterobacter sakazakii aptikimas

9,47

383.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas kolonijų skaičiavimo metodu

6,23

384.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu

8,80

385.

Enterohemoraginių žarninių lazdelių (Escherichia coli 0157) aptikimas

19,09

386.

Genetiškai modifikuotų organizmų nustatymas polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodu

118,51

387.

Jersinijų (Yersinia enerocolitica) aptikimas

8,40

388.

Kampilobakterijų (Campylopbacter spp.) aptikimas

20,16

389.

Koagulazę gaminančių stafilokokų (Staphylococcus aureus ir kitų rūšių) skaičiaus nustatymas

5,88

390.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas kolonijų skaičiavimo metodu

6,57

391.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu

5,68

392.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

5,39

393.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas

8,57

394.

Mezofilinių bakterijų kolonijas sudarančių vienetų (sporų) skaičiaus nustatymas

5,18

395.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

5,73

396.

Monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) aptikimas

11,03

397.

Monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) skaičiaus nustatymas

10,51

398.

Parahemolitinių vibrionų (Vibrio parahaemolyticus) aptikimas

9,41

399.

Pieno rūgšties bakterijų skaičiaus nustatymas

7,62

400.

Pramoninio sterilumo nustatymas

5,50

401.

Pseudomonų (Pseudomonas spp.) skaičiaus nustatymas

8,72

402.

Psichrotrofinių mikroorganizmų skaičiaus nustatymas

5,91

403.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

6,84

404.

Sulfitus redukuojančių anaerobų skaičiaus nustatymas

6,57

405.

Šigelių (Shigella spp.) aptikimas

6,86

406.

Vaškinių bacilų (Bacillus cereus) skaičiaus nustatymas

6,89

407.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas kolonijų skaičiavimo metodu

5,88

408.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu

4,78

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

IŠSKIRTŲ MIKROORGANIZMŲ PATVIRTINIMAS

 

409.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų patvirtinimas

5,85

410.

Jersinijų patvirtinimas

6,11

411.

Jersinijų serotipavimas

3,71

412.

Kampilobakterijų patvirtinimas

23,55

413.

Kampilobakterijų rūšies nustatymas polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodu

37,27

414.

Legionelių patvirtinimas

7,01

415.

Legionelių serotipavimas

20,39

416.

Listerijų patvirtinimas

6,75

417.

Listerijų serotipavimas

28,04

418.

Lūžinių klostridijų patvirtinimas

6,60

419.

Monocitogeninių listerijų patvirtinimas

6,95

420.

Parahemolitinių vibrionų patvirtinimas

6,46

421.

Salmonelių patvirtinimas

3,42

422.

Salmonelių serotipavimas

8,75

423.

Šigelių patvirtinimas

6,75

424.

Šigelių serotipavimas

5,68

425.

Vibrionų patvirtinimas

12,28

426.

Vibrionų serotipavimas

5,10

427.

Žarninių lazdelių patvirtinimas

3,39

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

KLINIKINIAI DIAGNOSTINIAI TYRIMAI

 

428.

Adeno virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu

3,42

429.

Anaerobų identifikavimas iki genties

4,11

430.

Anaerobų identifikavimas iki rūšies

8,92

431.

Anaerobų identifikavimas iki rūšies automatizuotu būdu

8,20

432.

Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas

7,15

433.

Bioptatų (limfmazgių, plaučių, kepenų ir kt.) pasėlis, neigiamas

7,65

434.

Bronchoalveolinio lavažo pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas

5,44

435.

Candida genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro

1,07

436.

Candida genties grybų nustatymas testų sistemos metodu

3,71

437.

Candida jautrumo antigrybiniams vaistams nustatymas E-testų metodu (vienas vaistas vienai kultūrai)

7,07

438.

Clostridium difficile (C. difficile) išskyrimas ir identifikavimas

13,03

439.

Clostridium difficile (C. difficile) toksino A nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu

9,01

440.

Difterijos sukėlėjo identifikavimas

6,78

441.

E.coli O157 identifikavimas

6,00

442.

Enterobakterijų identifikavimas iki genties

2,66

443.

Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies

6,20

444.

Enterokokų identifikavimas iki genties

3,79

445.

Enterokokų identifikavimas iki rūšies

8,83

446.

Enteropatogeninių ešerichijų identifikavimas iki rūšies

7,76

447.

Hemofilų identifikavimas

7,41

448.

Išmatų diagnostinis pasėlis, neigiamas

9,09

449.

Išmatų profilaktinis pasėlis, neigiamas

3,79

450.

Įvairios patologinės medžiagos pasėlis grybams (išskyrus odos, nagų ir plaukų) nustatyti, neigiamas

4,29

451.

Įvairios tiriamosios medžiagos mikroskopija Cilio-Nilseno būdu (ar kitais dažymo būdais) rūgščiai atsparioms bakterijoms nustatyti

2,75

452.

Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota sistema

7,07

453.

Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų)

3,71

454.

Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai)

2,81

455.

Jersinijų identifikavimas iki rūšies

8,49

456.

Kampilobakterijų identifikavimas

5,50

457.

Kiekybinis išmatų pasėlis

15,73

458.

Kokliušo sukėlėjo identifikavimas

9,96

459.

Kraujo pasėlis (automatizuotu būdu) vaikams iki 5 m. amžiaus, neigiamas

9,15

460.

Kraujo pasėlis grybams automatizuotu būdu nustatyti

9,15

461.

Kraujo pasėlis (rankiniu būdu) (aerobams ir anaerobams), neigiamas

7,21

462.

Kraujo pasėlis (rankiniu būdu) vaikams iki 5 m. amžiaus, neigiamas

7,21

463.

Legionelių identifikavimas

8,20

464.

Listerijų identifikavimas iki rūšies

9,56

465.

Meningokokų ir gonokokų identifikavimas

8,98

466.

Meticilinui atsparių  Staphylococcus aureus (S.aureus) nustatymas automatizuotu būdu

12,40

467.

Moters lyties organų išskyrų mikroskopija

2,93

468.

Odos, nagų ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti

1,71

469.

Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatyti, neigiamas

3,79

470.

Pasėlis gonokokams nustatyti, neigiamas

6,66

471.

Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, mikroskopija

2,32

472.

Pseudomonų identifikavimas iki rūšies

2,32

473.

Pseudomonų ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių identifikavimas

5,91

474.

Pūlingų eksudatų pasėlio nustatymas, neigiamas

6,98

475.

Rota virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu

3,42

476.

Salmonelių identifikavimas iki genties

4,69

477.

Salmonelių identifikavimas iki rūšies

11,35

478.

Skrandžio išplovų pasėlis, neigiamas

8,17

479.

Skreplių pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas

5,07

480.

Legionella spp. pasėlis iš kvėpavimo takų

30,50

481.

Spermos, prostatos sekreto pasėlis, neigiamas

5,73

482.

Staphylococcus aureus (S. aureus) enterotoksino nustatymas latex agliutinacijos metodu

21,26

483.

Staphylococcus aureus (S. aureus) identifikavimas

3,01

484.

Sterilių organizmo skysčių pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas

6,98

485.

Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) identifikavimas

7,39

486.

Streptokokų, alfa hemolizinių streptokokų identifikavimas iki rūšies kraujo pasėliuose

8,72

487.

Stuburo smegenų skysčio pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas

4,63

488.

Šigelių identifikavimas iki rūšies

6,05

489.

Šlapimo pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas

2,58

490.

Šlapimo pasėlis salmonelėms nustatyti (rankiniu būdu), neigiamas

4,66

491.

Tepinėlio iš genitalijų pasėlis, neigiamas

4,58

492.

Tepinėlio iš gerklų pasėlis difterijos sukėlėjui nustatyti, neigiamas

4,55

493.

Tepinėlio iš gerklų pasėlis hemoliziniams streptokokams nustatyti, neigiamas

2,52

494.

Tepinėlio iš gerklų pasėlis kokliušo sukėlėjui nustatyti, neigiamas

2,52

495.

Tepinėlis iš nosies auksiniam stafilokokui nustatyti, neigiamas

3,39

496.

Tepinėlių iš akių pasėlis, neigiamas

3,19

497.

Tepinėlių iš ausų pasėlis, neigiamas

4,75

498.

Tepinėlių iš žaizdų aerobams nustatyti pasėlis, neigiamas

3,10

499.

Tulžies pasėlis, neigiamas

5,73

500.

Ureaplasma urealyticum (U. urealyticum) ir Mycoplasma hominis    (M. hominis) identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas testų sistemos metodu

13,12

501.

Veido daubų punktatų tyrimas, neigiamas

5,30

502.

Vibrijono identifikavimas iki rūšies

16,16

503.

Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija

2,43

504.

Kraujo pasėlis (aerobams ir anaerobams nustatyti) (automatizuotu būdu), neigiamas

15,09

505.

Echinococcus granulosus nustatymas PGR metodu

31,39

506.

Echinococcus multilocularis nustatymas PGR metodu

32,52

507.

Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) DNR aptikimas molekulinės hibridizacijos metodu

24,82

508.

Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) genotipo nustatymas (27-ios analitės) atvirkštinės hibridizacijos metodu

75,37

509.

Aukštos rizikos ŽPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) DNR nustatymas PGR metodu

20,68

510.

ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas PGR metodu

27,40

511.

Chlamydia trachomatis nustatymas nukleino rūgščių hibridizavimo metodu

14,77

512.

Chlamydia trachomatis DNR aptikimas PGR metodu

24,03

513.

Neisseria gonorrhoeae DNR aptikimas PGR metodu

24,03

514.

Chlamydia trachomatis ir Neisseria gonorrhoeae DNR aptikimas PGR metodu 

24,74

515.

Citomegalo viruso (CMV)  DNR kiekybinis nustatymas tikralaikės PGR metodu 

52,25

516.

ŽLA B-5701 nustatymas

419,09

517.

Žmogaus imunodeficito viruso atsparumo vaistams ir (ar) genotipo nustatymas

521,17

518.

Plazmos žmogaus imunodeficito viruso RNR nustatymas

88,59

519.

Gripo A, B ir rinoscintinio RS virusų RNR nustatymas tikralaikės PGR metodu

48,95

520.

Gripo A/B RNR ir ŪVKTI sukeliančių virusų nustatymas tikralaikės PGR metodu

67,43

521.

Gripo A/B RNR nustatymas ir gripo A subtipavimas tikralaikės PGR metodu

68,74

522.

4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neissiria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) DNR nustatymas PGR metodu

28,95

523.

HSV1/2 DNR nustatymas (diferencijuojant) tikralaikės PGR metodu

140,96

524.

Noro viruso antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu (Elisa)

12,16

525.

HBV DNR kiekybinis nustatymas tikralaikės PGR metodu 

49,25

526.

HCV RNR kiekybinis nustatymas tikralaikės PGR metodu

41,05

527.

Leptospira spp. išskyrimas iš klinikinės medžiagos

109,36

528.

Legionella pneumophila antigeno nustatymas šlapime

62,85

529.

Infekcinio agento vieno geno mėginyje nustatymas PGR metodu

34,12

 

IX SKYRIUS

PARAZITOLOGIJOS TYRIMAI

 

530.

Aplinkos nuoplovų ir nuograndų tyrimas Grechemo metodu

2,14

531.

Borelijų nustatymas erkėse

6,78

532.

Entamoeba histolytica / dispar antigeno nustatymas išmatose imunofermentiniu metodu

19,40

533.

Entomologinis objekto ištyrimas (viena valanda)

2,72

534.

Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas Kato metodu

2,90

535.

Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas dirvožemyje, dumble, smėlyje

9,59

536.

Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas daržovių, vaisių, uogų nuoplovose

9,38

537.

Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas vandenyje sedimentacijos metodu

7,12

538.

Kirminų kiaušinėlių ir pirmuonių cistų nustatymas formalino-eterio metodu

6,43

539.

Kriptosporidijų antigeno nustatymas išmatose imunofermentiniu metodu

19,40

540.

Liamblijų ir kriptosporidijų cistų nustatymas vandenyje sedimentacijos metodu

11,47

541.

Makroskopinis išmatų tyrimas

2,32

542.

Mėsos trichinoskopija kompresoriniu metodu

3,85

543.

Mėsos trichinoskopija virškinimo metodu

5,91

544.

Parazitų kiaušinėlių ir cistų nustatymas šlapime

2,37

545.

Parazitų kiaušinėlių nustatymas skrepliuose

1,01

546.

Perianalinės srities nuoplovų ir nuograndų tyrimas Grechemo metodu

2,14

547.

Pirmuonių nustatymas kraujyje

3,07

548

Vabzdžio rūšies nustatymas

1,68

549.

Žarnyno pirmuonių ir cistų nustatymas Kinjono dažymo metodu (kriptosporidijos, ciklosporos, izosporos)

6,43

550.

Žarnyno pirmuonių ir cistų nustatymas liugolio tirpalo metodu

3,97

551.

Žarnyno pirmuonių ir cistų nustatymas trichromo metodu

13,67

552.

Helicobacter pylori antigeno nustatymas išmatose imunochromotografiniu metodu

7,25

553.

Liamblijų (Giardia lamblia) antigeno nustatymas išmatose imunochromotografiniu metodu 

5,52

554.

Kriptosporidijų (Cryptosporidium sp.) antigeno nustatymas išmatose imunochromotografiniu metodu

6,96

555.

Maliarijos antigeno nustatymas kraujyje imunochromatiniu metodu

4,47

556.

Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia ir Entamoeba histolytica antigeno nustatymas išmatose imunochromatografiniu metodu

14,13

 

X SKYRIUS

VIRUSOLOGIJA

 

557.

Antigenų, antikūnų nustatymas kraujyje:

557.1.

inumofermentiniu metodu (virusiniai hepatitai A, B, C, D ir kt. infekcijos)

7,12

557.2.

pasyvios hemagliutinacijos metodu (hepatitas B, Koksaki B, tyrimai ir kt. infekcijos)

2,70

557.3.

hemagliutinacijos slopinimo metodu (erkinis encefalitas, gripas, raudonukė, parotitas ir kt. infekcijos)

4,75

557.4.

komplemento surišimo metodu (erkinis encefalitas, gripas, ornitozė ir kt. infekcijos)

7,12

557.5.

tiesioginės ir netiesioginės imunofluorescencijos metodu (citomegalija, erkinis encefalitas, LCM, poliomelitas, raudonukė, tymai, parotitas ir kt. infekcijos)

7,45

558.

Virusų išskyrimas (poliomelito ir kt. enterovirusų, erkinio encefalito, gripo, raudonukės, tymų, parotito, limfocitinio choriomeningito, citomegalo, Herpes virusų grupės) iš išorinės aplinkos objektų (dirvožemis, vanduo, pienas, kraujas, šlapimas, išmatos, likvoras, ploviniai iš nosiaryklės, sekcinė medžiaga, erkės, uodai ir pan.)

5,77

 

XI SKYRIUS

SEROLOGIJOS TYRIMAI

 

559.

Adeno viruso Ag antigeno nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu

4,08

560.

Adeno viruso IgM/IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

6,98

561.

Bruceliozės serologinė diagnostika agliutinacijos metodu

200,85

562.

Antikūnų, veikiančių bruceliozės sukėlėją, nustatymas imunofermentiniu metodu

54,71

563.

Antikūnų, veikiančių tuliaremijos sukėlėją, nustatymas agliutinacijos metodu

11,09

564.

Babezijozės IgG antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

37,62

565.

Babezijozės IgM antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

37,62

566.

Bartoneliozės IgG antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

14,22

567.

Bartoneliozės IgM antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

20,27

568.

Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

7,18

569.

Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu

39,16

570.

Boreliozės (Laimo ligos) IgG/IgM (bendrieji antikūnai) nustatymas imunofermentiniu metodu

7,94

571.

Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu

39,16

572.

Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

7,15

573.

Chlamydia pneumoniae antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu

6,69

574.

Chlamydia pneumoniae IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

7,21

575.

IgG antikūnų, veikiančių Chlamydia pneumoniae sukelėją, nustatymas IFA metodu

11,73

576.

IgM antikūnų, veikiančių Chlamydia pneumoniae sukėlėją, nustatymas IFA metodu

11,82

577.

Chlamydia trachomatis antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu

6,26

578.

Citomegalo viruso (CMV) IgG avidiškumo nustatymas

16,42

579.

IgG antikūnų, veikiančių citomegalo viruso sukėlėją, nustatymas imunofermentiniu metodu (IFA) automatizuota sistema

7,24

580.

IgM antikūnų, veikiančių citomegalo viruso sukelėją, nustatymas imunofermentiniu metodu (IFA) automatizuota sistema

8,69

581.

IgG antikūnų, veikiančių cisterkozės sukėlėją, nustatymas IFA metodu

16,16

582.

Epštein-Baro viruso IgG antikūnų (anti – EBV IgG) nustatymas imunofermentiniu metodu

4,05

583.

Epštein-Baro viruso IgM antikūnų (anti – EBV IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu

4,05

584.

IgG antikūnų, veikiančių Echinococcus granulosus sukėlėją, nustatymas IFA metodu

15,01

585.

IgG antikūnų, veikiančių Echinococcus granulosus multilocularis sukėlėją, nustatymas imunoblotingo metodu

56,97

586.

IgG antikūnų, veikiančių Echinococcus multilocularis sukėlėją nustatymas IFA metodu

15,05

587.

IgG antikūnų, veikiančių amebiazės sukėlėją, nustatymas IFA metodu

18,00

588.

Erkinio encefalito antikūnų IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

7,59

589.

Erkinio encefalito antikūnų IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

7,59

590.

Erlichijozės IgG antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

46,08

591.

Erlichijozės IgM antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

46,08

592.

Hanta viruso IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

7,33

593.

Hepatito A viruso (HAV) IgG antikūnų nustatymas (povakcininis)

16,45

594.

Hepatito A viruso bendrų antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

8,69

595.

Hepatito A viruso IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu                       

9,27

596.

Hepatito B viruso (HBV) antikūnų IgM (Hbcor IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu

8,20

597.

Hepatito B viruso anticor bendrų antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

5,94

598.

Hepatito B viruso (HBV) HBe antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

5,30

599.

Hepatito B viruso (HBV) HBe Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu

5,30

600.

Hepatito B viruso paviršinio antigeno nustatymas

2,61

601.

Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno neutralizacijos reakcija

11,90

602.

Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

6,66

603.

Hepatito C viruso antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

5,79

604.

Herpes simplex viruso 1 (HSV 1) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

6,43

605.

Herpes simplex viruso 1/2 (HSV 1/2) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

7,85

606.

Herpes simplex viruso 2 (HSV 2) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

7,47

607.

Heterofilinių antikūnų infekcinės mononukleozės nustatymas pusiaukiekybinės latex agliutinacijos metodu

2,23

608.

IgG antikūnų, veikiančių kokliušo sukėlėją, nustatymas

8,80

609.

IgA antikūnų, veikiančių Yersinia enterocolitica, nustatymas

11,06

610.

IgA antikūnų, veikiančių kokliušo sukėlėją, nustatymas

7,79

611.

IgA antikūnų, veikiančių  Helicobacter pylori, nustatymas

8,80

612.

IgG antikūnų, veikiančių  Helicobacter pylori, nustatymas

8,80

613.

IgG antikūnų, veikiančių Yersinia enterocolitica, nustatymas

11,06

614.

IgM antikūnų, veikiančių kokliušo sukėlėją, nustatymas

7,79

615.

Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica 03 ir 09 antikūnų nustatymas netiesioginės hemagliutinacijos metodu su atitinkamais antigenais

31,16

616.

Liamblijų (Giardia lamblia) antigeno nustatymas išmatose imunofermentiniu metodu

9,79

617.

Limfocitarinio choriomeniningito viruso IgG nustatymas imunofluorescencijos metodu

5,44

618.

Leptospirozės serologinė diagnostika

53,58

619.

Mycoplasma pneumoniae IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

6,46

620.

Mycoplasma hominis antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu

6,69

621.

Mycoplasma pneumoniae antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu

6,69

622.

IgG antikūnų, veikiančių Mycoplasma pneumoniae sukėlėją, nustatymas IFA metodu

11,79

623.

IgM antikūnų, veikiančių Mycoplasma pneumoniae sukėlėją, nustatymas IFA metodu

11,70

624.

Parvo viruso B19 IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

14,86

625.

Raito-Hedelsono reakcija

10,17

626.

Raudonukės IgG antikūnų nustatymas imunofluorescencijos metodu

9,30

627.

Raudonukės IgM antikūnų nustatymas imunofluorescencijos metodu

10,80

628.

Raudonukės viruso IgG avidiškumo nustatymas

18,19

629.

Raudonukės viruso IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

5,94

630.

Raudonukės viruso IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

7,76

631.

Roto viruso Ag antigeno nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu

3,91

632.

Kokybinė reakcija plazmos reginiams nustatyti (RPR)

1,16

633.

Toxoplasma gondii IgG nustatymas imunoblotingo metodu

39,16

634.

Toksoplazmozės IgM nustatymas imunoblotingo metodu

39,16

635.

Toxoplasma gondii IgA nustatymas imunofermentiniu metodu

8,37

636.

Toxoplasma gondii IgA nustatymas imunosorbentinės agliutinacijos metodu

16,57

637.

Toxoplasma gondii IgG avidiškumo nustatymas imunofermentiniu metodu

25,63

638.

Toxoplasma gondii IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

7,33

639.

Toksoplazmozės IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

7,24

640.

Toxoplasma gondii IgM nustatymas imunosorbentinės agliutinacijos metodu

16,54

641.

IgG antikūnų, veikiančių toksokorozės sukėlėją, nustatymas automatizuota IFA metodu sistema

5,79

642.

Toxocara canis IgG/IgM nustatymas imunoblotingo metodu

39,16

643.

Toxocara canis IgG/IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

7,53

644.

Toxocara canis IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

10,19

645.

TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu

1,36

646.

Treponema pallidum IgM/IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

3,88

647.

Trichinella spiralis IgG nustatymas imunoblotingo metodu

39,16

648.

Trichinella spiralis IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

9,35

649.

Ureaplasma urealyticum antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu

6,69

650.

Varicella zoster viruso (VZV) IgG nustatymas

10,19

651.

Varicella zoster viruso (VZV) IgM nustatymas

15,41

652.

Vidalio reakcija

4,34

653.

Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų ir p24 Ag nustatymas imunofermentiniu metodu

4,98

654.

Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų nustatymas

1,45

655.

ŽTLV ½ antikūnų nustatymas MCIA metodu

61,55

656.

IgG, veikiančio difterijos sukėlėją, nustatymas imunofermentiniu metodu

39,40

657.

IgG, IgM, IgA, veikiančių tuliaremijos sukelėją (Francisella tularensis), nustatymas imunofermentiniu metodu

43,87

658.

IgG, veikiančio tuliaremijos sukėlėją (Francisella tularensis), nustatymas westernbloto metodu 

40,68

659.

IgM, veikiančio Legionella pneumophila, nustatymas imunofermentiniu metodu

64,30

660.

IgG, veikiančio Legionella pneumophila, nustatymas imunofermentiniu metodu

64,28

661.

IgG, veikiančio stabligės sukėlėją, nustatymas imunofermentiniu metodu

55,30

662.

IgE, veikiančio įvairius alergenus, nustatymas IB metodu

44,37

663.

IgE, veikiančio maisto alergenus, nustatymas IB metodu

44,37

664.

IgE, veikiančio įkvėpiamuosius alergenus, nustatymas IB metodu

44,37

665.

IgG antikūnų, veikiančių cisterkozės sukėlėją, nustatymas westernbloto metodu

63,29

666.

Tymų IgG klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

7,24

667.

Tymų IgM klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

6,08

668.

Parotito IgG klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

7,24

669.

Parotito IgM klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

6,08

670.

Žmogaus imunodeficito pirmo tipo viruso antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu 

47,02

671.

Žmogaus imunodeficito antro tipo viruso antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu 

47,02

672.

ŽIV antikūnų iš gingivalinio skysčio tyrimas

10,14

673.

ŽIV1/2gO antikūnų nustatymas Random Access

8,98

674.

ŽIV tyrimas ir sertifikato išdavimas

5,79

675.

Periferinio kraujo CD4 limfocitų nustatymas tėkmės citometrijos metodu

36,41

676.

a-CCP (antikūnų, veikiančių ciklinį citrulinizuotą peptidą) nustatymas

8,69

677.

ŽIV p24 antigeno neutralizacijos reakcijos atlikimas

56,07

678.

THC nustatymas šlapime greituoju testu

1,74

679.

Amfetaminų nustatymas šlapime greituoju testu

1,74

680.

Opiatų nustatymas šlapime greituoju testu

1,74

681.

Metamfetaminų nustatymas šlapime greituoju testu

1,74

682.

Ekstazio nustatymas šlapime greituoju testu

1,74

683.

Benzodiazepinų nustatymas šlapime greituoju testu

1,74

684.

Barbitūratų nustatymas šlapime greituoju testu

1,74

685.

Metadono nustatymas šlapime greituoju testu

1,74

686.

Kokaino nustatymas šlapime greituoju testu

1,74

687.

Triciklių antidepresantų nustatymas šlapime greituoju testu

1,74

688.

Bendrojo, tiesioginio, netiesioginio bilirubino nustatymas

1,74

689.

Cholesterolio ir DTL bei MTL nustatymas

2,32

690.

Brucella abortus infekcijos serologinė diagnostika agliutinacijos metodu

101,55

691.

Brucella melitensis infekcijos serologinė diagnostika agliutinacijos metodu

106,31

692.

Clostridium botulinum toksino nustatymas kraujo serume

300,63

 

XII SKYRIUS

MIKROBIOLOGINIŲ MITYBOS TERPIŲ GAMYBA

IR KOKYBĖS KONTROLĖS TYRIMAI

 

693.

Kraujo agaras su eskulinu 90 mm Petri lėkštelėje

1,00

694.

Terpės gamyba iš užsakovo žaliavos ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,29

695.

Terpės gamyba iš užsakovo žaliavos ir išpilstymas į mėgintuvėlius 

0,20

696.

Triptono sojos sultinys su 10 % glicerino (50 ml buteliukuose)

0,74

697.

Triptono sojos agaras 90 mm Petri lėkštelėje

0,20

698.

CLED agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,43

699.

Kraujo agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,61

700.

Darbinės kultūros paruošimas

10,14

701.

Trijų cukrų ir geležies agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

1,18

702.

Chju-Leifsono oksidacijos-fermentacijos agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

0,85

703.

Šlapalo agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 95 ml

0,87

704.

Terpės judrumui nustatyti pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

0,92

705.

MRVP sultinio pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

0,80

706.

Malonato sultinio pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

0,93

707.

Lizino geležies agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

0,92

708.

Fenilalanino agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

1,01

709.

DNR-azės agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

1,26

710.

Širdies ir smegenų ekstrakto sultinio pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

1,20

711.

Acetato agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

1,11

712.

Violetiškai raudono tulžies ir laktozės agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,41

713.

Tulžies eskulino azido agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,51

714.

Tergitolio 7 agaro pagaminimas ir išpilstymas į 60 mm Petri lėkšteles

0,37

715.

Enterokokų agaro pagaminimas ir išpilstymas į 60 mm Petri lėkšteles

0,25

716.

Simonso citrato agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

0,89

717.

Triptono sojos agaro su avies krauju pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,79

718.

Standartinių metodų agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,36

719.

Saburo agaro su chloramfenikoliu pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,64

720.

Baird-Parkerio agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,65

721.

Manito druskos agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,43

722.

Miulerio Hintono agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,46

723.

Mitybinio agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,36

724.

Pseudomonų agaro (CN) pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,50

725.

Saburo agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,41

726.

Acetamido sultinio agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

1,12

727.

Salyklo ekstrakto agaro su chloramfenikoliu pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,43

728.

Tioglikolio sultinio pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 50 ml

1,38

729.

Triptono sojos sultinio pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 50 ml

1,36

730.

Šlapalo agaro pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 5 ml

0,23

731.

NaCl 0,85 % tirpalo pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 2 ml

0,10

732.

Lizino geležies agaro pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 7 ml

0,15

733.

Fenolo raudonojo manito agaro pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 5 ml

0,19

734.

Peptono vandens pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 5 ml

0,11

735.

Simonso citrato agaro pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 4 ml

0,11

736.

Terpės judrumui nustatyti pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 10 ml

0,19

737.

Trijų cukrų ir geležies agaro pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 7 ml

0,19

738.

MacConkey agaro Nr. 3 pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,42

739.

Šokoladinio agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,79

740.

Streptokokų agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,78

741.

Šigelių-salmonelių agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,49

742.

Hemofilų agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,75

743.

Tioglikolio sultinio pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 10 ml

0,13

744.

Gripo transportinės terpės paruošimas

0,90

 

XIII SKYRIUS

TOKSIKOLOGIJA

 

745.

Ūmaus akies dirginimo nustatymas (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) metodika)

128,67

746.

Ūmaus odos dirginimo nustatymas (EBPO metodika)

132,96

747.

Ūmaus peroralinio toksiškumo (LD / 50) nustatymas

308,69

748.

Odos sensbilizacijos nustatymas – jūrų kiaulyčių maksimizacijos bandymas (EBPO metodika)

325,15

749.

Odos sensibilizacijos nustatymas – Buehlerio bandymas (EBPO metodika)

669,60

750.

Kiti tyrimai (pagal laboratorinių gyvuliukų rūšį, skaičių ir tyrimo metodą)

 

XIV SKYRIUS

FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMAI

 

751. 

Dirbtinės apšvietos matavimas

6,60

752.

Dirbtinės apšvietos matavimas nakties metu

8,86

753.

Ekvivalentinio garso slėgio lygio matavimas

7,99

754.

Ekvivalentinio garso slėgio lygio matavimas nakties metu

11,64

755.

Garso slėgio lygio oktavinėse dažnių juostose matavimas

9,85

756.

Garso slėgio piko matavimas

6,11

757.

Infraraudonosios spinduliuotės matavimas

2,69

758.

Lazerinės spinduliuotės matavimas

8,46

759.

Maksimalaus garso slėgio lygio matavimas

7,99

760.

Maksimalaus garso slėgio lygio matavimas nakties metu

11,61

761.

Mikrobangų diapazono elektromagnetinių laukų matavimas

7,88

762.

Natūralios apšvietos matavimas

6,98

763.

Oro judėjimo greičio matavimas

4,46

764.

Oro temperatūros matavimas

4,46

765.

Pramoninio dažnio elektromagnetinio lauko matavimas

8,37

766.

Radijo dažnių diapazono elekromagnetinių laukų matavimas

8,25

767.

Rankas veikiančios vibracijos dydžio matavimas

13,24

768.

Santykinės oro drėgmės matavimas

4,46

769.

Ultravioletinės spinduliuotės matavimas

5,56

770.

Ventiliacijos efektyvumo matavimas

6,17

771.

Vibracijos dydžio oktavinėse dažnių juostose matavimas

13,24

772.

Visą žmogaus kūną veikiančios vibracijos dydžio matavimas

13,24

 

XV SKYRIUS

PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS

 

773.

Vieno darbuotojo psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas, kai tiriama iki 50 darbuotojų

5,79

774.

Vieno darbuotojo psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas, kai tiriama iki 100 darbuotojų                  

4,34

775.

Vieno darbuotojo psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas, kai tiriama daugiau kaip100 darbuotojų 

2,90

776.

Vienos darbo vietos (pareigybės) psichosocialinių rizikos veiksnių profesinės rizikos vertinimas

14,48

777.

Vienos kompiuterizuotos darbo vietos profesinės rizikos vertinimas, kai vertinama iki 10 darbo vietų

39,10

778.

Vienos kompiuterizuotos darbo vietos profesinės rizikos vertinimas, kai vertinama iki 20 darbo vietų

34,75

779.

Vienos kompiuterizuotos darbo vietos profesinės rizikos vertinimas, kai vertinama daugiau kaip 20 darbo vietų

30,41

780.

Vienos darbo vietos įmonėje profesinės rizikos vertinimas, kai vertinama iki 10 darbo vietų

43,44

781.

Vienos darbo vietos įmonėje profesinės rizikos vertinimas, kai vertinama iki 20 darbo vietų

40,55

782.

Vienos darbo vietos įmonėje profesinės rizikos vertinimas, kai vertinama daugiau kaip 20 darbo vietų

37,65

783.

Vienos darbo vietos fizinių rizikos veiksnių vertinimas

10,14

784.

Ergonominio rizikos veiksnio (darbo sunkumo) tyrimas

10,14

785.

Ergonominio rizikos veiksnio (darbo pozos) tyrimas

10,14

786.

Ergonominio rizikos veiksnio (darbo įtampos) tyrimas

10,14

787.

Vienos darbo vietos darbuotojo saugos ir sveikatos būklės vidinė kontrolė

10,14

788.

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasas (iki 10 darbo vietų)

28,96

789.

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasas (daugiau kaip 10 darbo vietų)

43,44

 

XVI SKYRIUS

SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMAS

 

790.

Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų rengimas (1 val.)

16,22

791.

Triukšmo sklaidos vertinimas (1 val.)

19,29

792.

Oro taršos ir kvapo sklaidos vertinimas (1 val.)

22,36

793.

Oro taršos, kvapo, triukšmo sklaidos ir kitų veiksnių vertinimas (1 val.)

25,54

 

XVII SKYRIUS

VISUOMENĖS SVEIKATOS MOKYMO PASLAUGOS

 

794.

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui):

794.1.

6 akademinių valandų mokymo programa:

794.1.1.

kai mokomas 1 asmuo

5,79

7941.2.

kai mokoma iki 50 asmenų

4,34

794.1.3.

kai mokoma 50 ir daugiau asmenų

3,19

794.2.

8 akademinių valandų mokymo programa:

794.2.1.

kai mokomas 1 asmuo

7,24

794.2.2.

kai mokoma iki 50 asmenų

5,21

794.2.3.

kai mokoma 50 ir daugiau asmenų

3,48

794.3.

12 akademinių valandų mokymo programa:

794.3.1.

kai mokomas 1 asmuo

9,27

794.3.2.

kai mokoma iki 50 asmenų

6,95

794.3.3.

kai mokoma 50 ir daugiau asmenų

4,63

794.4.

18 akademinių valandų mokymo programa:

794.4.1.

kai mokomas 1 asmuo

11,30

794.4.2.

kai mokoma iki 50 asmenų

8,40

794.4.3.

kai mokoma 50 ir daugiau asmenų

6,37

795.

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui):

795.1.

6 akademinių valandų mokymo programa:

795.1.1.

kai mokomas 1 asmuo

5,21

795.1.2.

kai mokoma iki 50 asmenų

3,77

795.1.3.

kai mokoma 50 ir daugiau asmenų

2,90

795.2.

8 akademinių valandų mokymo programa:

795.2.1.

kai mokomas 1 asmuo

6,37

795.2.2.

kai mokoma iki 50 asmenų

4,63

795.2.3.

kai mokoma 50 ir daugiau asmenų

3,48

795.3.

28 akademinių valandų mokymo programa:

795.3.1.

kai mokomas 1 asmuo

32,44

795.3.2.

kai mokoma iki 50 asmenų

22,59

795.3.3.

kai mokoma 50 ir daugiau asmenų

15,93

796.

Privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai 4 akademinių valandų mokymo programa (1 asmeniui)

17,38

797.

Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo išdavimas asmenims, kurie nelankė mokymo kursų, teisės aktų nustatytais atvejais

2,90

798.

Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas

2,90“.

 

____________