Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d.

nutarimo Nr. 1255 „Dėl Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 2 d. Nr. 974

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Valstybės tarnautojų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1255 „Dėl Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“:

1.   Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Registre kaupiami šie specialieji duomenys apie pareigybes:

13.1. duomenys apie valstybės ar savivaldybių instituciją ar įstaigą, kurioje pareigybė registruota, taip pat apie biudžetinę įstaigą, kurios personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijos centralizuotai atliekamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (toliau – centralizuotai aptarnaujama  įstaiga), kurioje pareigybė registruota:

13.1.1. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, centralizuotai aptarnaujamos įstaigos pavadinimas;

13.1.2. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, centralizuotai aptarnaujamos įstaigos kodas;

13.1.3. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, centralizuotai aptarnaujamos įstaigos įsteigimo data;

13.1.4. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, centralizuotai aptarnaujamos įstaigos įsteigimo teisinis pagrindas;

13.1.5. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, centralizuotai aptarnaujamos įstaigos nuostatai (pavadinimas, data, numeris, tekstas);

13.1.6. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, centralizuotai aptarnaujamos įstaigos buveinės adresas;

13.1.7. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, centralizuotai aptarnaujamos  įstaigos telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas;

13.1.8. kolektyvinė sutartis (pavadinimas, data, numeris, tekstas);

13.1.9. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, centralizuotai aptarnaujamos įstaigos teisinis statusas, jo įgijimo ir netekimo data, duomenys apie pasibaigusį juridinį asmenį (juridinio asmens reorganizavimo / likvidavimo būdas, sprendimo dėl reorganizavimo / likvidavimo priėmimo data ir organo, priėmusio sprendimą, pavadinimas; juridinio asmens pasibaigimo data ir teisinis pagrindas, duomenys apie pasibaigusio juridinio asmens teisių ir pareigų perėmėją);

13.2. duomenys apie valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, centralizuotai aptarnaujamos įstaigos struktūrinį padalinį, kuriame pareigybė registruota:

13.2.1. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, centralizuotai aptarnaujamos įstaigos struktūrinio padalinio pavadinimas, įsteigimo data ir teisinis pagrindas (išskyrus įstaigos struktūrinius padalinius, kuriuose pareigas eina tik Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, kurių duomenys tvarkomi Vidaus reikalų pareigūnų registre, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, kriminalinės žvalgybos pareigūnai, kurių duomenis saugo kriminalinės žvalgybos pagrindinės institucijos, nurodytos Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje, ir duomenis, kurie įslaptinti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka);

13.2.2. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, centralizuotai aptarnaujamos įstaigos struktūrinio padalinio nuostatai (pavadinimas, data, numeris, tekstas);

13.2.3. valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, centralizuotai aptarnaujamos įstaigos struktūrinio padalinio buveinės adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas (nurodomi tada, kai jie skiriasi nuo įstaigos buveinės adreso, telefono, fakso numerių, elektroninio pašto adreso);

13.3. pareigybės pavadinimas;

13.4. pareigybės įsteigimo (ar panaikinimo) teisinis pagrindas ir data;

13.5. valstybės tarnautojo pareigybių grupė, pareiginės algos koeficientas pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedą;

13.6. pareigybės pavaldumas;

13.7. pareigybės kadencijos trukmė metais;

13.8. valstybės tarnautojo pareigybės lygmuo pagal Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“;

13.9. darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį ir gaunančio darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojas) pareigybės lygis pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą;

13.10. žyma apie pareigybės užimtumą (jeigu pareigybė laisva, nurodoma, kad ji neužimta arba paskelbtas konkursas, arba pareigybė siūloma asmeniui, nurodytam Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 2, 3, 4 dalyse; jeigu pareigybė užimta, pateikiama valstybės tarnautojo, darbuotojo, valstybės politiko, valstybės pareigūno priėmimo, skyrimo ar perkėlimo į pareigas, profesinės karo tarnybos kario priėmimo į tarnybą data ir teisinis pagrindas; kadencijos pradžios ir pabaigos datos; įgaliojimų pradžios ir pabaigos datos);

13.11. valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigybės aprašymas (pavadinimas, data, numeris, tekstas);

13.12. žyma, ar valstybės tarnautojo arba darbuotojo pareigybė įtraukta į didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų ar savivaldybių biudžeto (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičių;

13.13. žyma, ar valstybės tarnautojo arba darbuotojo pareigybė finansuojama iš valstybės biudžeto ar Europos Sąjungos lėšų.“

2.  Pakeisti 14.2.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

14.2.16. darbo stažas valstybės ar savivaldybių institucijoje ar įstaigoje, centralizuotai aptarnaujamoje įstaigoje, kurioje eina pareigas;“.

3.  Pakeisti 14.2.23 papunktį ir jį išdėstyti taip:

14.2.23. duomenys apie valstybės ar savivaldybių institucijai ar įstaigai, centralizuotai aptarnaujamai įstaigai padarytą materialinę žalą (atsiradimo pagrindas ir data, materialinės žalos dydis ir atlygintinos žalos dydis);“.

4.   Pakeisti 14.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

14.3. duomenys apie valstybės politikus, valstybės pareigūnus ir profesinės karo tarnybos karius:

14.3.1. asmens kodas;

14.3.2. vardas (vardai);

14.3.3. pavardė (pavardės);

14.3.4. lytis;

14.3.5. gimimo data;

14.3.6. mirties data;

14.3.7. duomenys apie skyrimą (priėmimą) į einamąsias pareigas (atleidimą iš jų), profesinės karo tarnybos kario priėmimą ir atleidimą iš tarnybos bei perkėlimą į kitas pareigas – data, einamosios pareigos; duomenys apie įgaliojimų pradžią ir pabaigą – data, einamosios pareigos.“

5.   Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15. Registre kaupiami asmenų, atsakingų už Registro duomenų tvarkymą, ir asmenų, turinčių teisę susipažinti su valstybės ar savivaldybių institucijos (-ų) ar įstaigos (-ų), centralizuotai aptarnaujamos (-ų) įstaigos (-ų) duomenimis Registre, duomenys (valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų, centralizuotai aptarnaujamų biudžetinių įstaigų pavadinimai, asmenų pareigos, vardai, pavardės, gimimo datos, jiems suteiktos duomenų tvarkymo ar peržiūros teisės, kontaktiniai telefono numeriai ir elektroninio pašto adresai).“

6.   Pakeisti 17.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

17.11. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, centralizuotai aptarnaujamų įstaigų grupių;“.

7.   Pakeisti 17.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

17.12. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, centralizuotai aptarnaujamų įstaigų teisinių formų;“.

8.   Pakeisti 18.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

18.3. valstybės politikai, valstybės pareigūnai ar profesinės karo tarnybos kariai – duomenis, nurodytus Nuostatų 14.3.1 papunktyje.“

9.   Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Nuostatų 15 punkte nurodytus duomenis įrašo Informatikos ir ryšių departamentas, o 13.1.2, 13.1.4, 13.1.5, 13.1.7, 13.1.8, 13.2–13.13, 14.1.1, 14.1.4, 14.1.10–14.1.24, 14.2.1, 14.2.4, 14.2.12–14.2.24, 14.3.1, 14.3.4, 14.3.7, 14.4.1, 14.4.4, 14.4.7, 14.5 papunkčiuose nurodytus duomenis – kiti Registro tvarkytojai. Nuostatų 13.1.4, 13.1.5, 13.1.7, 13.1.8, 13.2–13.13 papunkčiuose ir 12, 14, 15 punktuose nurodyti duomenys įrašomi tik tada, kai įrašomi 13.1.1–13.1.3, 13.1.6 ir 13.1.9 papunkčiuose nurodyti duomenys. Registro duomenys įrašomi (papildomi, keičiami) Nuostatų nustatyta tvarka. Nuostatų 12 punkte nurodyti duomenys suformuojami ir įrašomi automatiškai.“

10. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

25. Registro objektai išregistruojami šia tvarka:

25.1. Registro objektai iš Registro išregistruojami, kai:

25.1.1. panaikinama valstybės tarnautojo, darbuotojo, valstybės politiko, valstybės pareigūno ar profesinės karo tarnybos kario pareigybė;

25.1.2. valstybės tarnautojas, darbuotojas, valstybės politikas, valstybės pareigūnas atleidžiamas iš einamųjų pareigų (nutrūksta įgaliojimai) ar profesinės karo tarnybos karys atleidžiamas iš tarnybos arba perkeliamas į kitas pareigas, išskyrus asmenis, atleistus už šiurkštų tarnybinį nusižengimą, ir asmenis, kurie įstatymų numatytais atvejais pripažinti padariusiais tarnybinį nusižengimą, už kurį yra pagrindas skirti tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų;

25.1.3. gauta informacija apie valstybės tarnautojo, darbuotojo, valstybės politiko, valstybės pareigūno ar profesinės karo tarnybos kario mirtį;

25.1.4. sueina 3 metai nuo asmenų, atleistų iš valstybės tarnautojo pareigų už šiurkštų tarnybinį nusižengimą, atleidimo iš pareigų dienos;

25.1.5. sueina 3 metai nuo asmenų įstatymų nustatytais atvejais pripažinimo padariusiais tarnybinį nusižengimą, už kurį yra pagrindas skirti tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų, dienos;

25.2. Registro objektus Registro tvarkytojai iš Registro išregistruoja šia tvarka:

25.2.1. valstybės tarnautojo, darbuotojo, valstybės politiko, valstybės pareigūno ar profesinės karo tarnybos kario pareigybė išregistruojama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po valstybės tarnautojo, darbuotojo, valstybės politiko, valstybės pareigūno ar profesinės karo tarnybos kario pareigybės panaikinimo;

25.2.2. valstybės tarnautojas, darbuotojas, valstybės politikas, valstybės pareigūnas ar profesinės karo tarnybos karys išregistruojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po valstybės tarnautojo, darbuotojo, valstybės politiko, valstybės pareigūno atleidimo iš einamų pareigų (įgaliojimų nutrūkimo) ar profesinės karo tarnybos kario atleidimo iš tarnybos arba perkėlimo į kitas pareigas, išskyrus asmenis, atleistus už šiurkštų tarnybinį nusižengimą, ir asmenis, kurie įstatymų numatytais atvejais pripažinti padariusiais tarnybinį nusižengimą, už kurį yra pagrindas skirti tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų, arba nuo informacijos apie valstybės tarnautojo, darbuotojo, valstybės politiko, valstybės pareigūno ar profesinės karo tarnybos kario mirties datą gavimo;

25.2.3. asmenys, atleisti iš valstybės tarnautojo pareigų už šiurkštų tarnybinį nusižengimą, išregistruojami automatiškai po 3 metų nuo jų atleidimo iš pareigų dienos;

25.2.4. asmenys, kurie įstatymų numatytais atvejais pripažinti padariusiais tarnybinį nusižengimą, už kurį yra pagrindas skirti tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų, išregistruojami automatiškai po 3 metų nuo pripažinimo padariusiais šį tarnybinį nusižengimą dienos.

11. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, centralizuotai aptarnaujamos įstaigos reorganizavimo arba likvidavimo metu nesant techninių galimybių valstybės ar savivaldybių institucijai ar įstaigai, centralizuotai aptarnaujamai biudžetinei įstaigai atlikti Nuostatų 25.2.1 ir 25.2.2 papunkčiuose nustatytų veiksmų, sprendimų dėl valstybės tarnautojo, darbuotojo, valstybės politiko, valstybės pareigūno ar profesinės karo tarnybos kario pareigybės panaikinimo arba sprendimų dėl valstybės tarnautojo, darbuotojo, valstybės politiko, valstybės pareigūno atleidimo iš einamųjų pareigų (įgaliojimų nutrūkimo) ar profesinės karo tarnybos kario atleidimo iš tarnybos arba perkėlimo į kitas pareigas kopijas valstybės ar savivaldybių institucija ar įstaiga, centralizuotai aptarnaujama biudžetinė įstaiga pateikia Informatikos ir ryšių departamentui. Tokiu atveju Nuostatų 25.2.1 ir 25.2.2 papunkčiuose nustatytus Registro objektus išregistruoja Informatikos ir ryšių departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai gauna visų minėtų dokumentų kopijas.“

12. Pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30. Registro tvarkytojas, nustatęs, kad Registro objektui registruoti duomenų teikėjas pateikė netikslius duomenis ir (ar) dokumentus arba iš susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos sąveikos būdu gauti duomenys netikslūs, nedelsdamas apie tai elektroniniu būdu per Registrą ar kitais būdais (elektroniniu paštu, faksu ar paštu) informuoja duomenų teikėją arba susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytoją, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis. Duomenų teikėjas arba susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, gavęs tokį prašymą, privalo pateikti Registro tvarkytojui patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo Registro tvarkytojas turi kreiptis į valstybės tarnautoją arba darbuotoją, valstybės politiką, valstybės pareigūną ar profesinės karo tarnybos karį, kurio duomenys Registre netikslūs, šis terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo duomenų netikslumų nustatymo.“

13. Pakeisti 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

31. Informatikos ir ryšių departamentas, gavęs iš susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos informaciją, kad susijusiam registrui ar valstybės informacinei sistemai sąveikos būdu perduoti netikslūs duomenys, nedelsdamas apie tai elektroniniu būdu per Registrą ar kitais būdais (elektroniniu paštu, faksu ar paštu) informuoja netikslius duomenis įrašiusį Registro tvarkytoją, kuris privalo per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo įrašytą informaciją patikrinti ir ištaisyti netikslumus. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo Registro tvarkytojas turi kreiptis  į valstybės tarnautoją arba darbuotoją, valstybės politiką, valstybės pareigūną ar profesinės karo tarnybos karį, kurio duomenys Registre netikslūs, šis terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Registro duomenų netikslumus iš Informatikos ir ryšių departamento gavimo. Ištaisęs Registro duomenų netikslumus, Registro tvarkytojas nedelsdamas praneša apie tai susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojui.“

14. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

32. Registro duomenų gavėjas, nustatęs, kad iš Registro gauti duomenys netikslūs, privalo nedelsdamas apie tai elektroniniu būdu per Registrą ar kitais būdais (elektroniniu paštu, faksu ar paštu) informuoti jam netikslius Registro duomenis pateikusį Informatikos ir ryšių departamentą ar kitą Registro tvarkytoją. Gavęs iš Registro duomenų gavėjo informaciją apie jam perduotų duomenų netikslumus, Informatikos ir ryšių departamentas ar kitas Registro tvarkytojas privalo per 3 darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo pateiktą informaciją patikrinti, jeigu reikia – ištaisyti Registro duomenų netikslumus, ir apie tai elektroniniu būdu per Registrą ar kitais būdais (elektroniniu paštu, faksu ar paštu) informuoti Registro duomenų gavėją. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo netikslius Registro duomenis pateikęs Informatikos ir ryšių departamentas ar kitas Registro tvarkytojas turi kreiptis į valstybės tarnautoją arba darbuotoją, valstybės politiką, valstybės pareigūną ar profesinės karo tarnybos karį, kurio duomenys Registre netikslūs, šis terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo Registro duomenų gavėjo pranešimo apie Registro duomenų netikslumus gavimo.“

15. Pakeisti 33 punktą ir jį išdėstyti taip:

33. Teisė susipažinti su Registre tvarkomais duomenimis, netikslių duomenų taisymas:

33.1. Valstybės tarnautojas, darbuotojas, valstybės politikas, valstybės pareigūnas ar profesinės karo tarnybos karys, kurio duomenys tvarkomi Registre, pateikęs Registro tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su Registre tvarkomais savo duomenimis, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų subjektams teikiami ir buvo teikti, gauti tvarkomų duomenų kopiją. Pagal gautą valstybės tarnautojo, darbuotojo, valstybės politiko, valstybės pareigūno ar profesinės karo tarnybos kario paklausimą Registro tvarkytojas privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys tvarkomi, ir pateikti valstybės tarnautojui, darbuotojui, valstybės politikui, valstybės pareigūnui ar profesinės karo tarnybos kariui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jo kreipimosi. Valstybės tarnautojo, darbuotojo, valstybės politiko, valstybės pareigūno ar profesinės karo tarnybos kario prašymu jo prašomi duomenys turi būti pateikti raštu.

33.2. Jeigu valstybės tarnautojas, darbuotojas, valstybės politikas, valstybės pareigūnas ar profesinės karo tarnybos karys, susipažinęs su Registre tvarkomais jo duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys netikslūs, jis turi teisę asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti Registro tvarkytojui rašytinį prašymą ir savo asmens tapatybę bei asmens duomenis patvirtinančius dokumentus ir reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs jo asmens duomenys. Registro tvarkytojas privalo per 24 valandas nuo šiame papunktyje nurodyto prašymo ir kitų dokumentų gavimo ištaisyti netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, o jeigu šiame papunktyje nurodytas prašymas yra nepagrįstas, per 24 valandas nuo šiame papunktyje nurodyto prašymo ir kitų dokumentų gavimo priimti motyvuotą sprendimą netaisyti asmens duomenų arba nestabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmų.

33.3. Registro tvarkytojas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens duomenų ištaisymo ir (arba) asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymo arba motyvuoto sprendimo netaisyti asmens duomenų arba nestabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmų priėmimo, raštu praneša valstybės tarnautojui, darbuotojui, valstybės politikui, valstybės pareigūnui ar profesinės karo tarnybos kariui, kad jo prašymu netikslūs jo asmens duomenys ištaisyti (neištaisyti) ar jų tvarkymo veiksmai sustabdyti (nesustabdyti).

33.4. Registro tvarkytojas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens duomenų ištaisymo ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymo, informuoja Registro duomenų gavėjus apie valstybės tarnautojo, darbuotojo, valstybės politiko, valstybės pareigūno ar profesinės karo tarnybos kario prašymu ištaisytus netikslius jų asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus tuos atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba sudėtinga.“

16. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

34. Pasikeitę Registro objektų duomenys atnaujinami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai jie pasikeičia. Duomenys apie valstybės tarnautojo, darbuotojo, valstybės politiko, valstybės pareigūno priėmimą (skyrimą) į pareigas (įgaliojimų pradžią) ar profesinės karo tarnybos kario priėmimą į tarnybą į Registro duomenų bazę įrašomi ne vėliau kaip tą pačią dieną, kurią valstybės tarnautojas, darbuotojas, valstybės politikas, valstybės pareigūnas priimamas (skiriamas) į pareigas (pradeda eiti pareigas) ar profesinės karo tarnybos karys priimamas į tarnybą.“

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Saulius Skvernelis

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                   Rita Tamašunienė