LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 19 D. ĮSAKYMO NR. 3-306(1.5 E)/D1-632 „DĖL  ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2018 m. lapkričio 8 d. Nr. 3-559/D1-941

Vilnius

 

P a k e i č i a m e Elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo specialiųjų planų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 3-306(1.5 E)/D1-632 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“:   

1. Pakeičiame 23.3 papunktį ir jį išdėstome taip:

23.3. Aplinkos apsaugos agentūra pagal Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-294 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“  (toliau – Tvarkos aprašas);“.

2. Pakeičiame 23.8 papunktį ir jį išdėstome taip:

23.8. saugomos teritorijos direkcija pagal Tvarkos aprašą;“.

3. Papildome 23.12 papunkčiu:

23.12. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos pagal Tvarkos aprašą;“.

4. Papildome 23.13 papunkčiu:

23.13. Valstybinė miškų tarnyba (vietovės lygmeniu) pagal Tvarkos aprašą.“

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                      Rokas Masiulis

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Kęstutis Navickas