LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 4 D. ĮSAKYMO NR. 1-127 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ IR VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 1 d. Nr. 1-64

Vilnius

 

 

Pakeičiu Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

„57. Vartotojų, elektros energiją gaminančių vartotojų, gamintojų ir operatorių ginčai nagrinėjami Energetikos įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka.“

2. Papildau nauju 571 punktu ir jį išdėstau taip:

„571. Vartotojų skundai nagrinėjami Energetikos įstatymo 341 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                                    Rokas Masiulis