Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL lietuvos respublikos VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO patvirtinimo

 

2017 m. kovo 13 d. Nr. 167

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 12 d. nutarimą Nr. 1003 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 metų veiklos prioritetų“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Eimutis Misiūnas

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

I PRIORITETAS. Darni, atsakinga ir sveika visuomenė

 

1.1. Kryptis. Skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimas, užimtumo skatinimas

 

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Asmenų, patiriančių skurdo riziką ar socialinę atskirtį, dalis

29,3
(2015 m.)

24

Gyventojų (15–64 metų) užimtumo lygis

69,3

72

 

1.1.1. Darbas. Aktyvių ir užimtumą skatinančių paramos formų plėtra

1

Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio sukūrimas ir įgyvendinimas

2018 m. IV ketv.

SADM

2

Naujos tikslinių kompensacijų mokėjimų tvarkos, panaikinančios didelius atotrūkius tarp tikslinių kompensacijų ir diskriminacines nuostatas dėl amžiaus, nustatymas

2018 m. II ketv.

SADM

3

Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimas, siekiant apibrėžti darbą su jaunimu ir jo vykdymo principus, tobulinti institucijų, dirbančių jaunimo srityje, veiklą ir funkcijas

2017 m. IV ketv.

SADM

4

Atvirų jaunimo centrų plėtra ir juose teikiamų paslaugų, padėsiančių socialinę atskirtį patiriantiems jauniems asmenims reintegruotis / integruotis į darbo rinką ir / ar švietimo sistemą, visuomeninį gyvenimą, įvairovės didinimas

2019 m. IV ketv.

SADM

5

Mobilaus darbo formų taikymo plėtojimas, siekiant suteikti individualias paslaugas jaunimui regionuose

2018 m. IV ketv.

SADM

6

Institucinę patirtį turinčių grupių (vaikų globos namų auklėtiniai, laisvės atėmimo bausmę atlikę asmenys, neįgalieji, priklausomybes besigydantys asmenys ir kt.) integracijos į visuomenę specializuotų programų kūrimas ir plėtra savivaldybėse

2019 m. IV ketv.

SADM

7

Vyresnio amžiaus asmenų įtraukimas į darbo rinką, savanorišką veiklą socialiniuose projektuose, šių asmenų bendrųjų gebėjimų stiprinimas

2018 m. III ketv.

SADM

8

Moterų ir vyrų lygių galimybių ir paskatų pasirinkti netradicines moterims ir vyrams profesijas įtvirtinimas ir moterų patekimo / sugrįžimo į darbo rinką palengvinimas taikant specialias praktines priemones

2018 m. II ketv.

SADM

9

Veiksmingos ir socialiai orientuotos laisvės atėmimo bausmes atliekančių asmenų užimtumo darbo ir kita prasminga veikla sistemos sukūrimas

2018 m. IV ketv.

TM, SADM, ŪM

 

 

 

 

 

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Gyventojų darbo jėgos
(15–64 metų) aktyvumo lygis, proc.

75,2

77

Savivaldybių, kuriose išplėtotos gatvės darbo, mobilaus darbo su jaunimu formos, skaičius

0

25

Ilgalaikio nedarbo lygis, proc.

3,9
(2015 m.)

3,2

 

1.1.2. Darbas. Reguliacinių ir kitų priemonių taikymas pajamų nelygybei mažinti

1

Socialinių išmokų susiejimas su minimaliu vartojimo krepšeliu

2017 m. III ketv.

SADM, FM

2

Vienišo pensinio amžiaus asmens paramos sistemos sukūrimas

2019 m.

II ketv.

SADM, FM

3

Socialinio būsto fondo plėtra, nuomojant būstą rinkoje, skatinant nuomotojus; visiems asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į paramą būstui išsinuomoti, sudarant sąlygas gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją

2018 m.

II ketv.

SADM, FM

4

Mažas pajamas gaunančių gyventojų išlaidų vaistams sumažinimas, kompensuojant visą vaisto kainą, skatinant racionalų vaistų vartojimą, ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų odontologijos paslaugų apimties padidinimas

2018 m. IV ketv.

SAM

 

 

 

 

 

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Pajamų pasiskirstymo koeficientas

7,5
(2015 m.)

5,2

 

1.1.3. Darbas. Lanksčių ir saugių darbo santykių sukūrimas ir gyventojų pajamų didinimas

1

Darbo kodekso pakeitimas, siekiant lankstaus darbo santykių reguliavimo, kartu užtikrinant darbo santykių saugumą

2017 m. II ketv.

SADM

2

Didesnės socialinės apsaugos nedarbo atveju suteikimas, padidinant nedarbo draudimo išmoką ir išplečiant jos aprėptį

2017 m. II ketv.

SADM

3

Nacionalinis susitarimas dėl būtinų reformų šalies pažangai

2017 m.
III ketv.

LRVK, SADM

4

Derybinių darbuotojų galių didinimas keliant darbuotojų atstovų kompetenciją

2019 m. IV ketv.

SADM

5

Darbo užmokesčio pasiskirstymo, dinamikos analizė ūkio sektoriuose ir viešos diskusijos skatinimas

2017 m. IV ketv.

SADM

 

 

 

 

 

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Nedarbo lygis, proc.

7,7

5,4

Šalies vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis, palyginti su praėjusiais metais, proc.

7,9

6,2

 

1.1.4. Darbas. Lygių galimybių naudotis socialinėmis, sveikatos, švietimo, kultūros ir teisinėmis paslaugomis užtikrinimas

1

Apeliacinės sistemos socialinės paramos ginčams spręsti sukūrimas – galimybės asmenims dėl šių ginčų nesikreipti į teismą sudarymas

2019 m. IV ketv.

SADM

2

Būsto pritaikymo neįgaliesiems sistemos sukūrimas, prioritetą skiriant šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, ir jauniems neįgaliesiems

2017 m. IV ketv.

SADM, AM

3

Visos dienos mokyklos koncepcijos, veiklos organizavimo ir finansavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas

2018 m. II ketv.

ŠMM, SADM, KM, SAM

4

Asmenų su negalia integracijos sistemos tobulinimas švietimo, kultūros, socialinės apsaugos ir užimtumo srityse

2019 m. IV ketv.

SADM, ŠMM, KM, SAM

5

Negalią turinčių ir socialinę atskirtį patiriančių visuomenės narių meninių kompetencijų stiprinimas, kūrybingumo ugdymas, užtikrinant nevyriausybinių organizacijų inovatyvius bendradarbiavimo modelius

2019 m. I ketv.

KM, SADM, ŠMM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Šeimų, auginančių neįgalius vaikus, ir jaunų neįgaliųjų būsto pritaikymo poreikio patenkinimo proc.

90

Nevyriausybinių organizacijų sukurtų inovatyvių partnerysčių skaičius

1

12

Visos dienos mokyklą lankančių mokinių dalis nuo visų mokinių, proc.

2

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5. Darbas. Socialinio verslo plėtra

1

Socialinio verslo įstatymo inicijavimas ir priėmimas, siekiant apibrėžti socialinio verslo kriterijus, formas ir paramos gavimo būdus

2018 m. II ketv.

ŪM, SADM

2

Efektyvių ir tikslingų motyvavimo priemonių sukūrimas ir įdiegimas, siekiant įdarbinti socialiai pažeidžiamus asmenis

2018 m. IV ketv.

SADM

3

Konsultavimo paslaugų suteikimas ir paskatų mechanizmo sukūrimas pradedančiam socialiniam verslo subjektui (nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir kt.)

2018 m.
III ketv.

ŪM, SADM

4

Laipsniškas viešųjų paslaugų perdavimas socialinio verslo subjektams, pritaikant individualias partnerystės priemones: viešieji pirkimai; koncesija; viešojo ir privataus subjektų partnerystė

2018 m. IV ketv.

ŪM, SADM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Įsteigtų socialinių verslų skaičius, vnt.

30

150

 

1.2. Kryptis. Šeimai palankios aplinkos kūrimas, bendruomenių stiprinimas ir smurto visose gyvenimo srityse mažinimas

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Suminis gimstamumo rodiklis (vaikų skaičius, tenkantis 1 moteriai)

1,7
(2015 m.)

1,9

Smurtą patyrusių asmenų dalis, proc.

29

26

Į bendruomenių veiklą įsitraukusių gyventojų dalis nuo visų gyventojų, proc.

33

45

 

1.2.1. Darbas. Finansinių paskatų ir paslaugų jaunoms ar vaikus auginančioms šeimoms plėtra

1

Išmokos vaikui („vaiko pinigų“) visiems šeimoje auginamiems (globojamiems) vaikams sistemos sukūrimas ir įteisinimas

2017 m. IV ketv.

SADM

2

Finansinės paramos įvaikinusioms šeimoms įteisinimas, nepaisant vaiko amžiaus

2018 m. IV ketv.

SADM

3

Paramos jaunoms šeimoms (iki 35 m., nepaisant pajamų), įsigyjančioms pirmąjį būstą ne didmiesčiuose, sistemos sukūrimas

2018 m. II ketv.

SADM

4

Naujų kompleksinių paslaugų šeimai kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos sukūrimas savivaldybėse, padedant šeimoms įveikti krizes ir derinti šeimos bei darbo įsipareigojimus

2018 m. II ketv.

SADM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Asmenų, gavusių kompleksines paslaugas, skaičiaus didėjimas, palyginti su ankstesniais metais, proc.

5

Jaunų šeimų, auginančių vieną ir daugiau vaikų, skaičius, palyginti su bendru gavusių paramą būstui įsigyti asmenų skaičiumi, proc.

0

70

 

1.2.2. Darbas. Šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų vaikams, neįgaliesiems, jų šeimoms plėtra

1

Institucinei globai alternatyvių vaiko globos (rūpybos) formų plėtra

2019 m. IV ketv.

SADM

2

Įvaikinimo tvarkos patobulinimas, sutrumpinant ir supaprastinant įvaikinimo procedūras

2018 m. I ketv.

SADM

3

Naujų paslaugų vaikams, palikusiems globos institucijas ar globėjus (savarankiško gyvenimo namų paslauga, palydėjimo paslauga švietimo įstaigose), sukūrimas ir plėtra

2019 m. IV ketv.

SADM

4

Naujų individualizuotų bendruomeninių paslaugų neįgaliajam ir jo šeimai (apsaugotas būstas, socialinė reabilitacija po ilgalaikės institucinės globos ar hospitalizacijos, asmeninio asistento, savarankiško gyvenimo namų, atokvėpio paslaugų) sukūrimas ir plėtra

2019 m. IV ketv.

SADM

5

Žmonių su negalia įgalinimo ir jų savarankiško gyvenimo skatinimas, diegiant bendruomenėje paslaugas, atitinkančias jų individualius poreikius

2019 m. IV ketv.

SADM

 

 

 

 

 

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Lietuvos Respublikos piliečių įvaikintų vaikų skaičiaus didėjimas, palyginti su ankstesniais metais, proc.

10

Globojamų (rūpinamų) vaikų institucijose skaičius nuo bendro globojamų vaikų skaičiaus, proc.

35

20

Bendruomeninių paslaugų neįgaliesiems prieinamumo (plėtros) rodiklis (bendruomeninių paslaugų gavėjų ir institucinės globos gavėjų santykis)

4,3

 

1.2.3. Darbas. Bendruomeniškumo sustiprinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas ir bendruomenes į sprendimų priėmimo procesus

1

Bendruomeninės veiklos stiprinimo savivaldybėse modelio parengimas – palankių galimybių bendruomenėms įsitraukti į sprendimų priėmimo procesą užtikrinimas

2017 m. II ketv.

SADM

2

Nevyriausybinių organizacijų įtraukimas į visas institucines partnerystės formas visais lygiais (nacionaliniu, sektoriniu, teritoriniu) ir visuose etapuose (programavimo, įgyvendinimo, stebėsenos bei vertinimo)

2019 m. IV ketv.

SADM, VRM, LRVK

3

Nevyriausybinių organizacijų institucinis stiprinimas, numatant tikslines finansavimo priemones, įkuriant nevyriausybinių organizacijų fondą

2018 m. II ketv.

SADM, VRM

4

Laipsniškas viešųjų paslaugų perdavimas nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms

2019 m.

IV ketv.

SADM, VRM

5

Paskatų sistemos, užtikrinančios nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių teikiamų paslaugų kokybės gerėjimą, sukūrimas ir veiksmingas viešųjų išteklių paslaugoms teikti paskirstymas

2019 m. I ketv.

SADM, FM

6

Bendruomenių stiprinimas, kūrybiškos vietokūros veikla, inicijuojant kūrybines partnerystes, skatinant vietos verslumą, paveldo aktualizavimą ir įsitraukimą į vietos kultūrinį gyvenimą

2019 m. IV ketv.

KM, ŽŪM, SADM

7

Teisinių, techninių ir organizacinių priemonių sukūrimas bei įgyvendinimas, užtikrinant nevyriausybinių organizacijų sektoriaus skaidrumą ir viešumą

2019 m.

I ketv.

SADM, TM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Savivaldybių, kuriose sustiprinta bendruomeninių organizacijų veikla, dalis, proc.

95

Nevyriausybinių organizacijų tvarumo indeksas

2,7
(2015 m.)

2,2

 

1.2.4. Darbas. Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka

1

Smurto prieš vaikus sampratos įtraukimas į bendrą pagalbos nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims teikimo sistemą

2018 m. IV ketv.

SADM

 

2

Nepertraukiamos vaiko teisių apsaugos užtikrinimas ir pagalbos suteikimas, paimant vaiką iš nesaugios aplinkos (vaiko teisių apsaugos skyrių budėjimo darbo laiko pailginimas ir suvienodinimas visose savivaldybėse, nenutrūkstamos pagalbos visą parą užtikrinimas)

2018 m. I ketv.

SADM

3

Vaiko teisių apsaugos institucijų funkcijų išgryninimas ir stiprinimas

2018 m. I ketv.

SADM

4

Vaiko teisių apsaugos skyrių centralizavimas, optimizuojant jų veiklą

2018 m. I ketv.

SADM

5

Vaiko situacijos lygio (įskaitant smurtą artimoje aplinkoje) vertinimo kriterijų nustatymas ir vaiko paėmimo iš šeimos tvarkos nustatymas

2018 m. I ketv.

SADM, SAM, ŠMM

6

Kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai teikimo veiksmų sekos sukūrimas ir įdiegimas

2017 m.
III ketv.

SADM, ŠMM, VRM, SAM, TM, SM

7

Pozityvios tėvystės (auklėjimo be smurto) mokymų sklaida tėvams ir visuomenei

2018 m. I ketv.

SADM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Vaikų ir šeimų, kuriose atliktas rizikos veiksnių vertinimas, dalis nuo visų socialinės rizikos šeimų, proc.

80

100

Kompleksiškai teikiamą pagalbą gavusių mokinių ir tėvų dalis nuo visų mokinių ir tėvų, proc.

0

30

1.2.5. Darbas. Patyčių prevencijos veiksmingų priemonių išplėtojimas

1

Smurto, patyčių prevencijos programų ir į bendrąjį ugdymo turinį integruotų socialinių emocinių kompetencijų ugdymo įdiegimas

2018 m. II ketv.

ŠMM, SADM

2

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos, skirtos mokinių socialinėms emocinėms kompetencijoms ugdyti, parengimas

2018 m. II ketv.

ŠMM

3

Nuoseklus visuomenės informavimas apie patyčių žalą

2020 m.
III ketv.

KM, SADM, SAM, ŠMM, VRM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Gyventojų, manančių, kad smurtas artimoje aplinkoje yra nepateisinamas reiškinys, dalis, proc.

nėra duomenų

95

Mokykloje nė karto per 2 mėnesius patyčių nepatyrusių mokinių dalis nuo visų mokinių, proc.

46,2
(2014 m.)

70

 

1.2.6. Darbas. Smurto prevencijos bei kompleksinės pagalbos smurtą patyrusiems asmenims ir smurtautojams plėtra

1

Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtarus galimą smurtą, rekomendacijų parengimas

2018 m. I ketv.

SADM, ŠMM, SAM, VRM

2

Prevencinių priemonių kovai su smurtu įgyvendinimas

2019 m.
III ketv.

SADM

3

Specializuotos pagalbos centrų, nevyriausybinių organizacijų ir teikiančių socialines paslaugas savivaldybių įstaigų bendrų veiksmų, teikiant pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims, sistemos sukūrimas ir diegimas savivaldybėse

2018 m. IV ketv.

SADM

4

Specialistų (nevyriausybinių organizacijų darbuotojų, socialinių darbuotojų, vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojų, psichologų, socialinių pedagogų, medikų, prokurorų, tyrėjų, policijos atstovų) komandų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityje, subūrimas, jų kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimas

2019 m.
III ketv.

SADM, ŠMM, SAM, VRM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Vaikų, gavusių kompleksinę pagalbą (socialines, psichologines, teisines, laikino apgyvendinimo ir kitas paslaugas), dalis nuo visų vaikų, nukentėjusių nuo smurto, proc.

80

100

Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų, gavusių pagalbą specializuotos pagalbos centruose, dalis nuo visų asmenų, patyrusių smurtą, proc.

80

100

 

1.2.7. Darbas. Konsoliduotos reagavimo į smurto artimoje aplinkoje atvejus procedūros

1

Mobilių reagavimo į smurto artimoje aplinkoje atvejus grupių įsteigimas, įtraukiant medikus, policijos pareigūnus, socialinius darbuotojus, vaikų teisių apsaugos skyrių specialistus

2018 m. I ketv.

SADM, VRM, SAM

2

Vaikų, paimtų iš šeimų, reaguojant į smurto artimoje aplinkoje atvejus, laikino apgyvendinimo problemų sprendimas, šias paslaugas teikiančių institucijų nustatymas (neblaivių nepilnamečių, kūdikių, paauglių apgyvendinimas)

2018 m. I ketv.

SADM, VRM, SAM

3

Aliarmo (pagalbos mygtukų) sistemos, skirtos apsaugoti nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusius asmenis nuo pakartotinio smurto, įdiegimas ir tiesioginio (automatinio) suinteresuotų institucijų informavimo apie smurtą prieš vaikus užtikrinimas

2017 m. IV ketv.

VRM

4

E. policijos paslaugų išplėtimas, siekiant, kad nukentėjęs nuo smurto artimoje aplinkoje asmuo būtų nedelsiant informuotas apie savo teises, galimybę gauti paramą ir teisines procedūras

2018 m. IV ketv.

VRM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Ikiteisminių tyrimų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje, atliktų ir per 48 val. perduotų prokuratūrai procesiniam sprendimui priimti ar kurių metu kreiptasi dėl kardomosios priemonės įtariamajam paskyrimo, dalis, proc.

56

70

 

1.3. Kryptis. Sveikatos priežiūros kokybės ir paslaugų prieinamumo didinimas

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų, standartizuoto mirtingumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų

878,2 (2015 m.)

800

Mirtingumas nuo piktybinių navikų, standartizuotas rodiklis 100 tūkst. gyventojų

287,93
(2015 m.)

278

Šeimos gydytojų skaičius 10 tūkst. gyventojų

7,1
(2015 m.)

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Darbas. Patekimo pas šeimos gydytoją laiko trumpinimas, mažinant šeimos gydytojo aptarnaujamų gyventojų skaičių ir didinant šeimos gydytojo komandą

1

Naujų šeimos gydytojo aptarnaujamų gyventojų skaičiaus normatyvų nustatymas ir jiems taikyti reikalingų prielaidų sudarymas

2018 m. II ketv.

SAM

2

Šeimos gydytojų apmokėjimo tvarkos pakeitimas – apmokėjimo didinimas už gerus darbo rezultatus, skatinamąsias paslaugas, prevencines programas, skubios pagalbos teikimą po darbo

2019 m. I ketv.

SAM

3

Šeimos gydytojo komandos išplėtimas, įtraukiant gyvensenos medicinos ir socialinius darbuotojus

2019 m. IV ketv.

SAM

4

Burnos higienisto įtraukimas į pirminės odontologinės pagalbos paslaugas teikiančią komandą

2019 m. I ketv.

SAM

5

Administracinės naštos šeimos gydytojo praktikoje sumažinimas

2018 m. IV ketv.

SAM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Pacientų dalis, dėl planinės pagalbos patenkanti pas šeimos gydytoją per 7 kalendorines dienas, proc.

nėra duomenų

100

 

1.3.2. Darbas. Sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų gerinimas ir šeimos gydytojų pritraukimas į šalies regionus

1

Kompleksinio sveikatos priežiūros sistemos specialistų planavimo modelio įdiegimas, sprendžiant specialistų trūkumo problemą, didinant medicinos personalo darbo užmokestį, vertinant esamų specialistų skaičių, planuojant sveikatos sistemos bei demografinius pokyčius, leidžiant planuoti specialistų rengimą mokymo įstaigose

2018 m. IV ketv.

SAM

2

Pakopinės gydytojų rezidentų įgūdžių vertinimo sistemos sukūrimas, skatinant tolesnį jų darbą rajonuose

2018 m. IV ketv.

SAM

3

Šeimos gydytojų pritraukimas į didžiausiais sveikatos netolygumais pasižyminčius regionus, skatinant atlikti paskutinių metų rezidento praktiką regionuose

2019 m. II ketv.

SAM

4

„Žalos be kaltės“ modelio sveikatos sistemoje sukūrimas ir įdiegimas

2018 m.
III ketv.

SAM, TM

5

Slaugos paslaugų apimties plėtra, didinant finansavimą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų

2018 m. II ketv.

SAM

6

Slaugytojų profesinės kompetencijos išplėtimas, suteikiant slaugytojams daugiau teisių ir atsakomybės asmens sveikatos priežiūros paslaugų srityje, išplėstinės praktikos slaugytojų ir jų teikiamų slaugos paslaugų reglamentavimas

2019 m. II ketv.

SAM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Slaugytojų (įskaitant akušerius), tenkančių vienam gydytojui, skaičiaus didėjimas

1,85
(2015 m.)

2

 

1.3.3. Darbas. Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo konsolidavimas

1

Ligoninių priėmimo skubiosios pagalbos skyrių tinklo ir infrastruktūros modernizavimas, racionaliai paskirstant pacientų srautus, padidinant juose atliekamų procedūrų ir stebėjimo paslaugų kiekį ir diegiant naujas, efektyvias skubiosios medicinos pagalbos paslaugas

2019 m. IV ketv.

SAM

2

Greitosios medicinos pagalbos dispečerinių centralizavimas, siekiant užtikrinti paslaugų kokybę

2017 m. IV ketv.

SAM

3

Perteklinės infrastruktūros atsisakymas, antrinio lygio stacionarinių paslaugų regioninio planavimo ir valdymo modelio sukūrimas ir įdiegimas, vykdant antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pertvarką

2019 m. IV ketv.

SAM

4

Sudėtingų asmens sveikatos priežiūros paslaugų centrų (ligų klasterių) plėtra

2019 m. IV ketv.

SAM

5

Tretinio lygio kompetencijų centrų stiprinimas Vilniuje ir Kaune ir kompetencijų centro įsteigimas Klaipėdoje, siekiant užtikrinti kokybiškų tretinio lygio paslaugų prieinamumą

2019 m. IV ketv.

SAM

6

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų kokybės rodiklių įdiegimas, stebėsenos sistemos tobulinimas 

2019 m. IV ketv.

SAM

7

Integruotų paslaugų įdiegimas slaugos ir socialinių paslaugų, šeimos gydytojų ir visuomenės sveikatos srityse

2019 m. IV ketv.

SAM, SADM

8

Išsamios paciento sąnaudų apskaitos įdiegimas reprezentatyviose aktyviojo gydymo paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose

2018 m. IV ketv.

SAM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Pacientų, gavusių antrinės ir tretinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, dalis, proc.

nėra duomenų

100

Aktyvaus gydymo lovų skaičius 10 tūkst. gyventojų

611,8
(2015 m.)

460

Aktyvaus gydymo lovų funkcionavimas, proc.

72,8
(2015 m.)

80

 

1.3.4. Darbas. Kompleksinių priemonių įdiegimas, skatinant racionalų vaistų vartojimą

1

E. recepto sistemos patobulinimas, siekiant užkirsti kelią teikti prioritetą vienos farmacijos kompanijos vaistams

2018 m. II ketv.

SAM

2

Privalomojo sveikatos draudimo tarybos narių nepriklausomumo nuo išorės poveikio užtikrinimas, siekiant skaidraus sprendimų dėl kompensuojamųjų vaistų priėmimo

2017 m. II ketv.

SAM

3

Vaistų politikos gairių, skatinančių racionalų vaistų vartojimą, kainų konkurenciją ir užtikrinančių tolygų vaistų prieinamumą, patvirtinimas

2017 m.
III ketv.

SAM

4

Generinių vaistų kainų mažinimas, didinant konkurenciją nepatentinių vaistų segmente

2020 m.
III ketv.

SAM

5

Bendradarbiavimo su kaimyninėmis valstybėmis plėtojimas, siekiant sumažinti vaistų ir medicinos prietaisų kainas, bendrų pirkimų ir derybų metu

2020 m.
III ketv.

SAM

6

Koncentracijos mažmeninės prekybos rinkoje ribojimas ir alternatyvių prekybos vaistais kanalų atsiradimo skatinimas, taikant reguliacines priemones

2017 m. IV ketv.

SAM

7

Visų sveikatos sistemos dalyvių skatinimas prisidėti prie tarptautiniu mastu vykdomos iniciatyvos „Rinkis protingai“ (angl. „Choosing wisely“) ir remti šią iniciatyvą kaip svarbų sveikatos apsaugos reformos projektą, siekiant sumažinti perteklinį vaistų ir kitų biomedicinos technologijų vartojimą

2019 m. IV ketv.

SAM

8

Prieinamumo prie veiksmingų ir kokybiškų psichologinių ir psichosocialinių paslaugų didinimas, siekiant sumažinti perteklinį psichotropinių vaistų skyrimą ir vartojimą

2019 m. IV ketv.

SAM, SADM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Paciento išlaidų kompensuojamiesiems vaistams mažėjimas, lyginant šių išlaidų procentinę dalį nuo visų išlaidų kompensuojamiesiems vaistams su valstybės išlaidų procentine dalimi

21,2

19

 

1.3.5. Darbas. Vyresnio amžiaus žmonėms skirtų kompleksinių ir integruotų paslaugų teikimo sistemos sukūrimas

1

Slaugos ir sveikatos paslaugų kooperatyvų diegimas, inovatyvių slaugos ir kitų sveikatos priežiūros paslaugų pirkimo modelių išbandymas, siekiant efektyvinti vyresnio amžiaus žmonių (65 m. ir vyresnių) socialinę ir medicininę rūpybą

2018 m. II ketv.

SAM, SADM

2

Savarankiško gyvenimo namų koncepcijos įdiegimas, derinant su teikiamomis integralios pagalbos paslaugomis vyresnio amžiaus asmenims (vyresniems kaip 65 m.), taikant mobilias komandas ir medicinines technologijas

2019 m. I ketv.

SAM, SADM

3

Vyresnio amžiaus žmonėms palankios įstaigos sertifikavimo reikalavimų ir normatyvų parengimas bei sertifikavimo proceso atlikimas

2017 m.
III ketv.

SAM, SADM

4

Vyresnio amžiaus gyventojų (65 m. ir vyresnių) lėtinių neinfekcinių ligų aktyvaus valdymo sistemos parengimas ir įdiegimas

2018 m. IV ketv.

SAM, SADM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Slaugos ir kitas sveikatinimo paslaugas gaunančių vyresnio amžiaus asmenų (65+) savo namuose ir stacionarinėse institucijose dalis nuo bendro vyresnio amžiaus asmenų (65+) skaičiaus, proc.

2,5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Kryptis. Visuomenės sveikatos stiprinimas

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Tikėtina vyrų sveiko gyvenimo trukmė (nuo gimimo), metais

58
(2014
 m.)

58,8

Tikėtina moterų sveiko gyvenimo trukmė (nuo gimimo), metais

62
(2014
 m.)

62,8

 

1.4.1. Darbas. Gyventojų sveikos gyvensenos ugdymo sistemos keitimas, orientuojantis į sveikatinimą „nuo darželio“

1

Sveikatai palankių, ekologiškų, pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų ir vietinės gamybos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo į ikimokyklines ir bendrojo lavinimo įstaigas skatinimas

2020 m.
III ketv.

SAM, ŽŪM, ŠMM

2

Alternatyvių kompleksinių priemonių, siekiant sumažinti cukraus vartojimą, parengimas, jų taikymo sąnaudų ir naudos vertinimo atlikimas ir pateikimas Vyriausybei

2018 m. IV ketv.

SAM, FM

3

Socialinės reklamos transliavimas, siekiant didinti Lietuvos gyventojų informuotumą apie sveiką, subalansuotą mitybą bei fizinį aktyvumą ir užtikrinti, kad gyventojai gautų mokslu pagrįstą informaciją apie sveiką gyvenseną

2019 m. IV ketv.

SAM

4

Sveikatos apsaugos ministro įsakymo, reglamentuojančio riebalų rūgščių transizomerų (transriebalų) kiekius maiste, projekto parengimas ir pateikimas Europos Komisijai notifikuoti

2018 m. I ketv.

SAM

5

Integruotų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, stiprinant sveikos gyvensenos įgūdžius rizikos grupės asmenims, įdiegimas

2018 m. IV ketv.

SAM

6

Bendruomenių iniciatyvų sveikatos stiprinimo srityje skatinimas, remiant bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamus projektus

2017 m. IV ketv.

SAM

 

7

Inovatyvių psichikos sveikatai stiprinti skirtų prevencijos priemonių diegimas

2019 m.
II ketv.

SAM

 

8

Skaidrios kūno kultūros ir sporto srities valdymo ir finansavimo sistemos sukūrimas, taikant efektyvius kūno kultūros ir sporto finansavimo kriterijus ir orientuojantis į visuomenės fizinio aktyvumo skatinimą

2018 m. IV ketv.

VRM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Gyventojų, priklausančių mažo fizinio aktyvumo grupei, dalis, proc.

19,2

15,2

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per dieną valgo daržoves, dalis, proc.

36,5

45

 

1.4.2. Darbas. Pagalbos teikimas turintiems žalingų įpročių asmenims, psichoaktyviųjų medžiagų (tarp jų – alkoholio) pasiūlos ir paklausos mažinimas

1

Ankstyvojo išaiškinimo ir trumpųjų intervencijų priemonių diegimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, siekiant, kad kuo greičiau būtų nustatyti rizikos grupės asmenys, piktnaudžiaujantys alkoholiu

2018 m. II ketv.

SAM

2

Pirminės sveikatos priežiūros skatinimas per apmokėjimą, diegiant minimalias ir trumpąsias tabako ir alkoholio ankstyvojo išaiškinimo priemones

2018 m. II ketv.

SAM

3

Psichologinės socialinės reabilitacijos paslaugų finansavimo modelio, taikomo trumpalaikės socialinės globos įstaigose socialinės rizikos asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų reabilitacijos paslaugų, sukūrimas

2018 m. IV ketv.

SADM, SAM

4

Priklausomybių centrų reorganizavimas, kad būtų užtikrintas kvalifikuotas ir mokslu pagrįstas priklausomybės ligų gydymas bei priklausomybės ligų gydymo prieinamumas ir kokybės gerinimas

2017 m. IV ketv.

SAM

5

Sistemingas visuomenės nuostatų dėl žalingų įpročių keitimas per socialinę reklamą ir remiant su tuo susijusias visuomenines veiklas

2020 m.
III ketv.

SAM

6

Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų, numatančių alkoholio įsigijimo ir vartojimo amžiaus padidinimą iki 20 metų bei alkoholio reklamos draudimą, griežtesnį prekybos alkoholiu laiko ir pardavimo vietų ribojimą, kitų alkoholio pasiūlą ir paklausą ribojančių reguliacinių priemonių taikymą, parengimas ir priėmimas

2017 m. IV ketv.

SAM, ŪM

7

Neįtraukto į apskaitą alkoholio apskaičiavimo metodikos parengimas ir neįtraukto į apskaitą alkoholio apyvartos stebėsenos vykdymas, prekių žymėjimo ir atsekamumo sistemos diegimas, visuomenės nepakantumo nelegaliai alkoholio prekybai didinimas

2018 m. IV ketv.

SAM, FM

8

Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas ir priėmimas, siekiant įteisinti bendrinę tabako gaminių pakuotę, reglamentuoti tabako gaminių pardavimą tiesiogiai neprieinamu būdu ir numatyti nerūkymo zonų plėtrą

2018 m. IV ketv.

SAM, ŪM, FM

9

Lošimų ir loterijų žaidėjų apsaugos stiprinimas, parengiant Azartinių lošimų įstatymo ir Loterijų įstatymo pakeitimus, siekiant sugriežtinti lošimų ir loterijų reklamoms keliamus reikalavimus, patekimo į lošimų vietas sąlygas, loterijų žaidėjų amžiaus, bilietų ir kitus reikalavimus, pagalbos teikimas turintiems žalingų įpročių asmenims

2017 m. IV ketv.

FM, SAM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Alkoholio suvartojimas vienam šalies gyventojui, vyresniam nei 15 metų, litrais absoliutaus alkoholio

17,8
(2014 m.)

12,4

Sergamumas alkoholinėmis psichozėmis (100 tūkst. gyventojų)

17,1
(2015 m.)

15

 

1.4.3. Darbas. Ankstyvos galimų savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos suteikimo sistemos sukūrimas

1

Pagalbos teikimo su savižudybės rizika susijusiems asmenims gairių, skirtų tarpinstituciniam bendradarbiavimui stiprinti, pagalbai organizuoti ir informacijai perduoti, parengimas

2018 m. I ketv.

SAM

2

Paslaugų, teikiamų su savižudybės rizika susijusiems asmenims, prieinamumo ir kokybės vertinimo atlikimas, pagal poreikį inicijuojant tyrimus, kurių reikia savižudybių prevencijos priemonėms planuoti

2018 m. I ketv.

SAM, TM, ŠMM, SADM, VRM, KAM

3

Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymas, ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimas

2018 m. I ketv.

SAM, TM, ŠMM, SADM

4

Psichologo paslaugų mokyklose prieinamumo užtikrinimas, bendradarbiaujant su savivaldybėmis

2018 m. IV ketv.

ŠMM, SAM

5

Specialistų („vartininkų“), susiduriančių su savižudybės rizikos asmenimis, mokymų, skirtų savižudybės rizikai atpažinti, ir reikiamos pagalbos organizavimas

2020 m.
III ketv.

SAM

6

Psichikos sveikatos centrų veiklos optimizavimas, užtikrinant geresnį pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, pritraukiant daugiau specialistų (psichoterapeutų, psichologų)

2017 m. IV ketv.

SAM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Mirtingumas dėl savižudybių (mirtingumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų)

30,8
(2015 m.)

19,5

1.5. Kryptis. Aplinkos, tinkamos darniai gyventi visoms gyvybės formoms, kokybės užtikrinimas

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Aplinkos veiksmingumo indeksas (angl. Environmental Performance Index), balais

85,5

87,5

 

1.5.1. Darbas. Vandens telkinių ir jų vandens naudojimo valdymo upių baseinų principu įdiegimas, siekiant pagerinti vandens telkinių būklę

1

Vandens įstatymo pakeitimo įstatymo, nustatančio naujus valstybinės reikšmės vandens telkinių, paviršinių vandens telkinių tvarkymo, upių ir ežerų reguliavimo, leidimų naudoti vandens telkinius ir jų vandenį išdavimo reikalavimus, projekto parengimas ir priėmimas

2018 m. I ketv.

AM

2

Aplinkosaugos atžvilgiu funkcionalios tręšimo ir stebėsenos sistemos sukūrimas

2018 m. IV ketv.

ŽŪM, AM

3

Teisinių ir finansinių sąlygų sudarymas ir biomanipuliacijos priemonių ežeruose įgyvendinimas, siekiant pagerinti ežerų būklę

2018 m. IV ketv.

AM, ŽŪM

4

Pavojingų cheminių medžiagų stebėsenos ir kontrolės sistemos veiksmingumo didinimas, prireikus pavojingų medžiagų mažinimo ir prevencijos priemonių nustatymas ir įgyvendinimas

2018 m. IV ketv.

AM

5

Individualių nuotekų tvarkymo apskaitos ir kontrolės sistemos sukūrimas ir įdiegimas įgyvendinant ES reikalavimus ir bendradarbiaujant su savivaldybėmis

2018 m. IV ketv.

AM

6

Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius tarifų peržiūra, siekiant užtikrinti maksimalią ekonominę naudą valstybei ir racionalų išteklių naudojimą

2018 m. IV ketv.

AM, FM, ŽŪM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Geros būklės vandens telkinių dalis, proc.

53

82

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2. Darbas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio sustambinimas, siekiant didesnio veiklos efektyvumo ir paslaugų kainos ir kokybės suvienodinimo

1

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo, įtvirtinančio įmonių stambinimo modelį ir jo įgyvendinimo tvarką, projekto parengimas

2019 m. II ketv.

AM

2

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimas, kad visos būtinosios veiklos sąnaudos būtų įtrauktos į paslaugų kainą, įtraukiant investicijas, reikalingas infrastruktūros rekonstrukcijai ir plėtrai

2019 m. II ketv.

AM

3

Vandens įmonių stambinimo įgyvendinimo priežiūros sistemos sukūrimas

2020 m. I ketv.

AM

4

Vandentvarkos fondo, panaudojant ES investicines lėšas, įkūrimas ir paskolų ar garantijų neefektyviai veikiančiai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai rekonstruoti teikimas

2018 m. IV ketv.

AM, FM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Viešųjų vandens tiekėjų paslaugų kainų skirtumas, proc.

173

90

 

1.5.3. Darbas. Teisinių ir ekonominių priemonių sukūrimas, siekiant sumažinti oro taršą ir klimato kaitą

1

Administracinių gebėjimų sustiprinimas ir nacionalinės į aplinkos orą išmetamo teršalų kiekio apskaitos vykdymas, taikant kuo didesnį detalumo lygį (TIER 2 ar didesnį), kad būtų užtikrintas tarptautinių ir ES teisės aktų reikalaujamas apskaitos tikslumas, išsamumas, skaidrumas, nuoseklumas, duomenų atsekamumas, ir sprendimų aplinkos oro taršai mažinti priėmimas apskaitos duomenų pagrindu

2020 m.
III ketv.

AM, EM, SM, ŽŪM

2

Oro taršos valdymo plano parengimas, siekiant veiksmingai įgyvendinti oro taršos mažinimo 2020 ir 2030 m. tikslus

2018 m. IV ketv.

AM, EM, SM, ŪM, ŽŪM, SAM

3

Mokslinis medienos kompozitų (plokščių) gamybos ir naudojimo atliekų panaudojimo įvairaus pajėgumo kurą deginančiuose įrenginiuose, įskaitant naudojamus namų ūkiuose būstams šildyti, galimybių įvertinimas, siekiant nustatyti kietojo kuro kokybės reikalavimus

2017 m. IV ketv.

AM, ŪM, TM

4

Kietojo biokuro kokybės reikalavimų, taikytinų Lietuvoje naudojamam (ypač mažuose ir vidutinio dydžio kurą deginančiuose įrenginiuose) biokurui ir kitų rūšių kurui, nustatymas ir taikymas ir jų laikymosi kontrolės užtikrinimas

2017 m. IV ketv.

EM, AM, TM

5

Griežtesnių vidutinio dydžio (1–50 MW) kurą deginančių įrenginių eksploatavimo reikalavimų, įskaitant išmetamų teršalų ribines vertes ir jų laikymosi kontrolę pagal ES reikalavimus, nustatymas

2017 m. IV ketv.

AM

6

Teisinių ir finansinių priemonių nustatymas siekiant, kad didinant gyventojų tankį užstatytose teritorijose, kuriose veikia aplinkosaugos požiūriu efektyvi centralizuoto šilumos tiekimo sistema, nauji šilumos vartotojai toje teritorijoje būtų aprūpinami centralizuotai tiekiama šiluma arba šilumos energijos gamybai naudotų elektros, saulės ar geoterminę energiją

2019 m. IV ketv.

AM, EM

7

Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso atnaujinimas ir taikymas, siekiant mažinti neigiamą žemės ūkio poveikį vandens telkinių būklei, aplinkos orui ir klimatui

2019 m. I ketv.

ŽŪM, AM

8

Palaipsnis vidaus degimo varikliais varomų transporto priemonių naudojimo mažinimas

2020 m.
III ketv.

SM, AM, ŽŪM

9

Administracinių nusižengimų kodekso ir Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimų įstatymų, kuriuose būtų nustatytos atgrasančios sankcijos asmenims už Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL) ir nacionalinių reikalavimų dėl sieros kiekio jūriniame kure nesilaikymą, projektų parengimas ir priėmimas

2018 m.
III ketv.

AM, SM, FM

10

Priemonių, mažinančių aplinkos oro taršą amoniaku, skatinimas ir rėmimas, panaudojant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšas ir kitus galimus finansavimo šaltinius

2020 m.
III ketv.

ŽŪM, AM

11

Ilgalaikių nacionalinių klimato kaitos valdymo politikos tikslų nustatymas, siekiant įgyvendinti Paryžiaus klimato kaitos susitarimą

2019 m. IV ketv.

AM, FM, EM, SM, ŠMM, ŪM, ŽŪM

12

Lietuvos nacionalinio integruoto energetikos ir klimato kaitos plano parengimas ir Lietuvos įsipareigojimų įgyvendinimo užtikrinimas, vykdant ES Energetinės sąjungos ir ES klimato kaitos ir energetikos tikslus iki 2030 metų

2019 m. IV ketv.

EM, AM, SM, ŠMM, ŪM, ŽŪM

13

Energijos vartojimo ir gamybos efektyvumo didinimo, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo, aplinkai palankių technologijų, visuomenės informavimo ir švietimo, mokslo tiriamųjų darbų ir jų sklaidos klimato kaitos srityje projektų finansavimas Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis

2020 m.
III ketv.

AM

14

Funkcionalaus bendro klimato kaitos politikos formavimo ir įgyvendinimo koordinavimo mechanizmo – portalo, skirto valstybės ir savivaldybių institucijoms, mokslo įstaigoms, pramonei, visuomenei ir gyventojams, kad jie galėtų gauti informaciją apie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos politiką ir jos įgyvendinimą visuose Lietuvos (ūkio) ekonomikos sektoriuose (energetikos, pramonės, transporto, žemės ūkio ir kituose) ir šia informacija dalytis, sukūrimas ir įdiegimas

2019 m. IV ketv.

AM

15

Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (angl. LULUCF) sektoriaus išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio absorbcinį potencialą didinančių priemonių, susijusių su žemės naudmenų darniu naudojimu ir miškingumo didinimu, įgyvendinimas

2020 m.
III ketv.

AM, ŽŪM

16

Transporto priemonių poveikio aplinkai įvertinimas ir pasiūlymų (priemonių), kaip jį mažinti, pateikimas

2018 m. II ketv.

AM, FM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Bendras metinis išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, mln. tonų CO2 ekvivalentu

21,48

22,36

Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje nedalyvaujančiuose sektoriuose, mln. tonų CO2 ekvivalentu

14,019

15,46

Lietuvoje išmetamo sieros dioksido kiekio pokytis, palyginti su 2005 metais išmestu kiekiu, proc.

–45
(2014 m.)

–55

Lietuvoje išmetamų azoto oksidų kiekio pokytis, palyginti su 2005 metais išmestu kiekiu, proc.

–16
(2014 m.)

–48

Lietuvoje išmetamų kietųjų dalelių (KD2,5) kiekio pokytis, palyginti su 2005 metais išmestu kiekiu, proc.

–8
(2014 m.)

–20

Lietuvoje išmetamų nemetaninių lakiųjų organinių junginių kiekio pokytis, palyginti su 2005 metais išmestu kiekiu, proc.

–21
(2014 m.)

–32

Lietuvoje išmetamo amoniako kiekio pokytis, palyginti su 2005 metais išmestu kiekiu, proc.

–10
(2014 m.)

–10

 

1.5.4. Darbas. Ekosistemų, jų paslaugų vertinimo mechanizmo integravimas į nacionalinės politikos formavimą ir įgyvendinimą, siekiant išsaugoti visuomenei svarbias ekosistemų paslaugas

1

Ekosistemų ir 24 pagrindinių jų paslaugų būklės kartografavimas ir įvertinimas nacionaliniu mastu ir situacijos analizės studijos parengimas, ekosistemų ir jų paslaugų atkūrimo prioritetų ir teisinių priemonių ekosistemų paslaugų apskaitai ir balanso išsaugojimui parengimas ir patvirtinimas ir prioritetinių priemonių ekosistemoms ir jų paslaugoms atkurti įgyvendinimas

2018 m. IV ketv.

AM

2

Aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų susijusių įstatymų pakeitimo įstatymų projektų parengimas, įdiegiant ekosistemų paslaugų „Vystymosi be praradimo“ (angl. No Net Loss) principą, priimant viešosios politikos sprendimus 7 ūkio sektoriuose

2019 m.
III ketv.

AM

3

Administracinių nusižengimų kodekso ir Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimų įstatymų projektų, kuriuose būtų pakeistas teisinės atsakomybės už žemės gelmių išteklių naudojimo pažeidimus reglamentavimas – diferencijuotos veikos ir sankcijos pagal pažeidimo sunkumą, papildyta naujomis veikomis, parengimas ir priėmimas

2018 m. IV ketv.

AM

4

Grunto naudojimo tvarkos pakeitimas, siekiant efektyviai naudoti žemės gelmių išteklius

2017 m. IV ketv.

AM

5

Savivaldybių, kurių bendruosiuose planuose kraštovaizdžio apsaugos, žaliosios infrastruktūros išsaugojimo klausimai yra sprendžiami nepakankamai, nustatymas ir sąlygų savivaldybėms gauti finansinę paramą bendriesiems planams pakeisti sudarymas

2018 m. IV ketv.

AM

6

Atskaitymų pagal Miškų įstatymą ir bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo sistemos tobulinimas, siekiant nustatyti, kad atskaitymai skaičiuojami ne nuo pajamų už parduotą medieną, o nuo miško vertės, taip mažinant naštą aktyvią veiklą vykdantiems privačių miškų savininkams, kartu suaktyvinant miško žemės rinką ir sudarant prielaidas formuoti racionalesnes miško valdas ir bendradarbiauti miško savininkams

2019 m. II ketv.

AM

7

Privačių miškų ūkio teisinio reguliavimo masto ir administracinės naštos mažinimas, suteikiant daugiau sprendimo teisių ir atsakomybės patiems miško savininkams, miškų kontrolę orientuojant į esminę įtaką miško ekosistemai turinčias miškų ūkio veiklas

2019 m. IV ketv.

AM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Nualintų ekosistemų funkcijų kokybės pagerėjimas, proc.

0

15

Sumažėjusios viešosios išlaidos, susijusios su apsisaugojimu nuo gamtinių ir klimato kaitos grėsmių ir gyvenimo kokybės išsaugojimu, palyginti su standartiniu įvykių scenarijumi, proc.

0

20

 

1.5.5. Darbas. Darnaus vystymosi principų įdiegimas viešojo valdymo srityje ir bendruomeniniame gyvenime, didinant visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą, piliečių ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą priimant sprendimus, perkeliant ekologinius principus į viešąjį sektorių

1

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto priėmimas, siekiant sutrumpinti poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir pagerinti poveikio aplinkai vertinimo dokumentų kokybę

2017 m. II ketv.

AM

2

Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimo Lietuvoje koordinavimo mechanizmo nustatymas, sprendimų dėl Lietuvos atsiskaitymo Jungtinių Tautų Aukšto lygio politiniame forume priėmimas

2017 m.
III ketv.

AM, kitos ministerijos pagal kompetenciją

3

Ilgalaikės valstybės darnaus vystymosi politikos, įgyvendinant Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 metų, nustatymas, atnaujinant Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2030“ nuo 2020 metų

2019 m. II ketv.

AM, LRVK, kitos ministerijos pagal kompetenciją

4

Aplinkos monitoringo aprašo parengimas ir patvirtinimas, užtikrinant efektyvų duomenų surinkimą, panaudojimą valdymo sprendimams priimti ir tarptautiniams įsipareigojimams įgyvendinti

2017 m. IV ketv.

AM, ŽŪM

5

Informacijos apie aplinką kokybės pagerinimas ir jos prieinamumo padidinimas, įgyvendinant aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimo (infrastruktūros modernizavimo) projektus

2020 m.
III ketv.

AM

6

Rekomendacijų viešojo sektoriaus institucijoms, įstaigoms ir valstybės įmonėms dėl ekologinių principų perkėlimo į viešąjį sektorių, tausaus išteklių naudojimo parengimas ir metodinės pagalbos įdiegiant EMAS arba kitą aplinkosaugos standartą ir jį taikant teikimas

2018 m. IV ketv.

AM

 

7

Pavojingų cheminių medžiagų žmogaus biologinėse terpėse stebėsenos vykdymo mechanizmo sukūrimas

2018 m.
I ketv.

SAM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Gerai informuotų apie aplinkos išteklius šalies gyventojų dalis, proc.

56
(2014 m.)

63

Gyventojų, pakankamai prisidedančių prie tausaus išteklių naudojimo, dalis, proc.

24
(2014 m.)

30

 

1.5.6. Darbas. Teisinės aplinkos sukūrimas, siekiant užtikrinti darnų teritorijų ir infrastruktūros vystymąsi ir plėtrą

1

Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projekto parengimas ir priėmimas, siekiant pagerinti inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtros sąlygas, tenkinančias visuomenės poreikius

2018 m. IV ketv.

AM, ŪM, ŽŪM, EM

2

Įstatymo dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų projekto parengimas ir priėmimas, siekiant nustatyti ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimus vienu įstatymu, aiškiau reglamentuoti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų turinį ir nuostatas, susijusias su šių sąlygų taikymu

2018 m. II ketv.

AM, ŽŪM, EM

3

Teisinių, administracinių ir finansinių prielaidų apsaugos, sanitarinės apsaugos, aerodromo triukšmo zonų ir kitų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, bendram registravimui ir duomenų tvarkymui sudarymas

2019 m. II ketv.

AM, TM

4

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano, kuriame būtų nustatyti erdvinės struktūros ir teritorijos naudojimo privalomųjų nuostatų ir reikalavimų bei apsaugos principai, naudojami priimant sprendimus, parengimas ir priėmimas

2020 m.
III ketv.

AM

5

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimas – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ikiteisminių ginčų nagrinėjimo komisijų įteisinimas

2018 m. IV ketv.

AM

6

Baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymo projekto parengimas – baudžiamosios atsakomybės už pavojingiausius statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus nustatymas

2018 m. IV ketv.

AM

7

Sudarymas teisinių, administracinių, finansinių prielaidų viešinti informacinėje sistemoje „Infostatyba“ atitinkamas statinio projekto dalis, su teritorijų planavimu ir statyba susijusių informacinių sistemų priemonėmis centralizuotai ir viešai stebėti teritorijų planavimą, vizualizuoti 3D formatu detaliųjų planų sprendinius, siekiant užtikrinti neteisėtų statybų prevenciją ir skaidrumą

2020 m.
III ketv.

AM

8

Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas – ekonominių sankcijų, proporcingų statybos mastui ir pažeidimo dydžiui, nustatymas

2018 m. IV ketv.

AM

9

Teisinio reguliavimo patikslinimas – sąlygų piliečiams ir nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus teritorijų planavimo ir statybos srityse pagerinimas

2018 m. IV ketv.

AM

10

Architektūros įstatymo projekto priėmimas, siekiant reglamentuoti visuomeninius santykius architektūros srityje

2017 m. II ketv.

AM

11

Urbanistinės chartijos, kurioje būtų įtvirtinti urbanistinės politikos principai, patvirtinimas

2018 m. IV ketv.

AM

12

Teritorijų planavimo srityje veikiančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo sistemos sukūrimas, parengiant teisės aktus dėl kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtinimo

2018 m. IV ketv.

AM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Per informacines sistemas nuotoliniu būdu pateiktų prašymų, susijusių su teritorijų planavimu ir statyba, dalis, proc.

74

85

Pagrįstų skundų dalis nuo visų skundų, pateiktų statybos ir teritorijų planavimo srityje, palyginti su 2016 metų duomenimis, proc.

0

30

Savavališkų statybų skaičius

482

400

Gyventojų tankis 5 didžiausių Lietuvos miestų užstatytose teritorijose, gyv. sk./ha

40

38

 

1.5.7. Darbas. Ekologiško ir daugiarūšio viešojo transporto sistemos sukūrimas ir tam būtinos infrastruktūros įdiegimas

1

Keleivinio kelių ir geležinkelių transporto maršrutų derinimo sistemos sukūrimas

2019 m. IV ketv.

SM

2

Kombinuoto maršruto ir kombinuoto bilieto sistemos įdiegimas

2018 m. IV ketv.

SM

3

Geležinkelių neigiamo poveikio aplinkai mažinimas, elektrifikuojant geležinkelio linijas

2020 m. IV ketv.

SM

4

Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo plėtra magistraliniuose keliuose

2018 m.
III ketv.

SM

5

Vietinio (miesto ir priemiestinio) viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ekologiškomis transporto priemonėmis

2019 m. IV ketv.

SM

6

Privataus ir viešojo transporto jungties aikštelių (angl. Park and Ride ir Bike and Ride) bei dviračių dalijimosi sistemų (angl. Bike sharing) įrengimas miestuose

2020 m. III ketv.

SM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Kelionių viešuoju transportu dalies padidėjimas, palyginti su 2016 metais, proc.

0

5

Įrengta privačiojo ir viešojo transporto jungties aikštelių (angl. Park and Ride) ir dviračių dalinimosi sistema (angl. Bike sharing)

0

6

Įrengta greito krovimo stotelių magistraliniuose keliuose, vnt.

2

28

Nupirkta autobusų, vnt.

0

120

Elektrifikuotų geležinkelio linijų dalis nuo visų geležinkelio linijų ilgio, proc.

6,5

14

 

II PRIORITETAS. Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas

 

2.1. Kryptis. Darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę ir veiksmingą darbo rinką

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Mokinių, kurių pasiekimų lygis bent 3 (iš 6) pagal PISA, dalis, proc. (žemiausias procentas iš 3 dalykinių sričių)

45,6

49

Profesinio mokymo įstaigų absolventų, registruotų teritorinėse darbo biržose po metų nuo baigimo, dalis, proc.

9,28

5

Aukštųjų mokyklų pirmos pakopos absolventų, dirbančių 1–3 Lietuvos profesijų klasifikatoriaus pagrindinėse grupėse kitų metų po studijų baigimo sausio 1 d., dalis nuo visų dirbančių ir netęsiančių mokslų pirmos pakopos absolventų, proc.

56

70

Visuomenės narių, kurie linkę dalyvauti kultūrinėje-meninėje veikloje, dalies pokytis, proc. punktais

0,5

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Darbas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos ir turinio atnaujinimas, pritaikant įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, integruojant darnaus vystymosi, kūrybingumo, verslumo ir STEAM kompetencijas

1

Kūrybingumo ir kritinio mąstymo ugdymo modelių atranka ir įdiegimas

2017 m. IV ketv.

ŠMM, KM

2

Mokymosi dienų skaičiaus per mokslo metus padidinimas

2017 m. II ketv.

ŠMM

3

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo rezultatų aprašų parengimas ir įdiegimas, integruojant darnaus vystymosi, kūrybingumo, emocinio intelekto, bendradarbiavimo, verslumo, finansinio raštingumo ir sveikos gyvensenos nuostatas

2018 m. III ketv.

ŠMM, KM, ŪM

4

Modernios skaitymo ir rašymo sampratos, apimančios informacinį ir medijų raštingumą, ir atitinkamų ugdymo priemonių, tinkamų skirtingo amžiaus ir poreikių vaikams, parengimas ir įgyvendinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas

2018 m. IV ketv.

ŠMM, KM

5

Papildomo mokymosi laiko teikiant reikiamą pagalbą mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, įteisinimas ir metodinės medžiagos individualiems ugdymosi poreikiams parengimas

2018 m. IV ketv.

ŠMM

6

Bendrųjų programų atnaujinimas ir išbandymas, siekiant sukurti palankesnes dalykų integracijos (tarpdalykiškumo) ir vaikų kūrybingumo ugdymo sąlygas

2018 m. IV ketv.

ŠMM, KM

7

Metodinės medžiagos rinkinių pedagogams, skirtų darnaus vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms ir STEAM elementams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse diegti, parengimas ir išbandymas

2018 m. III ketv.

ŠMM, KM, ŪM

8

Darnaus vystymosi, kūrybingumo, informacinių technologijų ir STEAM ugdymo elementų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse įdiegimas

2018 m. IV ketv.

ŠMM, KM

9

Pradinio ir pagrindinio ugdymo programos I dalį įgyvendinančių mokyklų aprūpinimas reikiamomis informacinių technologijų ir kitomis mokymosi priemonėmis, gamtos mokslų laboratorijomis ir galimybėmis saugiai jungtis prie interneto tinklų

2019 m. II ketv.

ŠMM, KM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Mokinių, nepasiekiančių 2 (iš 6) PISA pasiekimų lygio, dalis, proc. (aukščiausias procentas iš 3 dalykinių sričių)

25,4
(2015 m.)

20

2.1.2. Darbas. Į skirtingų ugdymosi poreikių asmenis orientuotos mokinio pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas

1

Mokinių pasiekimų kaupiamojo vertinimo, apimančio neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas, sampratos patvirtinimas ir įgyvendinimas

2018 m. II ketv.

ŠMM

2

Brandos darbo baigiamojoje klasėje, kaip galimybės įvertinti bendrąsias kompetencijas, įdiegimas

2018 m. II ketv.

ŠMM

3

Socialinių, emocinių ir sveikatos kompetencijų ugdymo (SESU) modelio parengimas ir išbandymas

2019 m. II ketv.

ŠMM

4

Individualios mokinio pažangos vertinimo metodikos parengimas ir vertinimo įrankių įdiegimas

2018 m. IV ketv.

ŠMM

5

Esamų mokinių pasiekimų vertinimo modelių atnaujinimas, išbandymas ir įdiegimas

2018 m. II ketv.

ŠMM

6

Elektroninio užduočių banko platformos ir turinio sukūrimas

2018 m. III ketv.

ŠMM

7

Kompiuterizuotos mokinių pasiekimų vertinimo ir analizės sistemos sukūrimas ir vizualizavimas

2020 m. III ketv.

ŠMM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Mokinių, besimokančių kaimo ir miesto (Vilniaus) vietovėse, pasiekimų skirtumas, taškais

72
(2015 m.)

40

Aukštesniu pasiekimų lygiu išlaikytų valstybinių brandos egzaminų dalis nuo tų metų abiturientų ne eksternų skaičiaus, proc.

37

54

 

2.1.3. Darbas. Profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų turinio ir metodų atnaujinimas, orientuojantis į konkurencingų XXI a. kompetencijų suteikimą

1

Sektorinių praktinio mokymo centrų įveiklinimo priemonių, skirtų pameistrystės plėtrai, sukūrimas ir įdiegimas

2018 m.
II ketv.

ŠMM, ŪM

2

Į mokymosi visą gyvenimą skatinimą orientuotų veiklų plėtra ir profesinės karjeros planavimo paslaugų teikimo mechanizmo sukūrimas ir įdiegimas

2018 m. IV ketv.

ŠMM, KM, ŪM

3

Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą procesų stebėsenos ir valdymo perkėlimas į elektroninę terpę

2018 m. III ketv.

ŠMM, KM

4

Profesinių standartų ir modulinių profesinio mokymo programų parengimas

2018 m. III ketv.

ŠMM

5

Studijų krypčių aprašų (įskaitant humanitarinius, socialinius mokslus ir menus) atnaujinimas, įtraukiant socialinius partnerius

2018 m. II ketv.

ŠMM, KM

6

Trumpųjų studijų įteisinimas

2017 m. IV ketv.

ŠMM

7

Paskatų, skirtų aukštųjų mokyklų studijų programoms (įskaitant humanitarinius, socialinius mokslus ir menus) atnaujinti, sukūrimas

2018 m. I ketv.

ŠMM, ŪM, KM

8

Nuolatinio skaidraus mechanizmo, leidžiančio kompensuoti įmonių išlaidas, patiriamas vykdant profesinį mokymą pameistrystės forma, sukūrimas

2018 m. IV ketv.

ŠMM, ŪM, LRVK, KM

9

Naujos priėmimo į menų studijas tvarkos patvirtinimas ir pasiūlymų dėl menų specialistų rengimo regionams parengimas

2018 m. I ketv.

ŠMM, KM, ŪM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Profesinėse mokyklose pameistrystės forma vykdomų mokymų programų dalis, proc.

3

15

Mokinių, kurie mokėsi pagal parengtas arba atnaujintas modulines profesinio mokymo programas, dalis, proc.

10

45

Mokinių, mokomų pameistrystės forma, dalis, proc.

2,3

20

 

2.1.4. Darbas. Kultūros ir meno paslaugų įvairovei skirtos aplinkos ir būtinų sąlygų užtikrinimas, siekiant įdiegti sociokultūrines naujoves, įsitraukti į tautinės tapatybės formavimą bei tarpkultūrinio dialogo plėtojimą

1

Ugdymo kultūra ir menu priemonių formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijose, įtraukiant kultūros įstaigas, nevyriausybines organizacijas ir aukštąsias mokyklas, sukūrimas ir įgyvendinimas

2018 m. IV ketv.

KM, ŠMM, SAM, SADM

2

Socialinės ir profesinės integracijos modelio jauniesiems menininkams (menų ir dizaino studijų praktikų ir stažuočių sistemos sukūrimas kultūros įstaigose ir kūrybiniame versle) parengimas ir įgyvendinimas

2019 m. I ketv.

KM, ŠMM, ŪM, SADM, SAM

3

Moksleivių ir kitų socialinę atskirtį patiriančių piliečių nemokamo muziejų lankymo modelio sukūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas

2018 m. I ketv.

KM, ŠMM, SADM

4

Vaikų, moksleivių ir kitų socialinės atskirties grupių poreikiams skirtos „kultūros paso“ koncepcijos (sąsaja su moksleivio kortelės naudojimu) ir jos atviros sumanios prieigos kultūros, meno ir paveldo įstaigose sukūrimas ir įgyvendinimas

2018 m. IV ketv.

KM, ŠMM, SADM

5

Tautinių bendruomenių istorijos Lietuvoje reprezentavimo koncepcijos parengimas ir įgyvendinimas

2018 m. IV ketv.

KM, ŠMM

6

Tradicinių tautinių bendruomenių kultūrinės ir kūrybinės veiklos, jos sklaidos per regioninius centrus savivaldybėse ir šalies kultūros įstaigų paslaugų infrastruktūrą įgyvendinimas

2019 m. IV ketv.

KM, ŠMM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Moksleivio kortele (pažymėjimu) arba „kultūros pasu“ pasinaudojusių lankytojų skaičiaus padidėjimas, proc.

0

20

 

2.2. Kryptis. Švietimo prieinamumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimas

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Švietimo įstaigas lankančių
4–6 metų vaikų dalis, proc.

90,8
(2015 m.)

95

Neformaliojo vaikų švietimo prieinamumas, proc.

55,83

75

25–64 metų gyventojų, per 4 paskutines savaites dalyvavusių švietimo ir profesinio mokymo veikloje, dalis, proc.

5,8

9

Kolegijose ir universitetuose visą studijų programą studijuojančių užsienio piliečių dalis, proc.

3,8
(2015 m.)

6

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Darbas. Priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų ir pradinio ugdymo nuo 6 metų įteisinimas ir plėtra

1

Perėjimo prie institucinio vaikų ugdymo (priešmokyklinis ugdymas nuo 5 metų, pradinis ugdymas nuo 6 metų) modelio parengimas ir suderinimas su suinteresuotomis šalimis

2017 m. IV ketv.

ŠMM

2

Švietimo įstatymo pakeitimų dėl privalomo priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų ir pradinio ugdymo nuo 6 metų parengimas

2017 m. III ketv.

ŠMM

3

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo bendrųjų programų ir kitų Švietimo įstatymą papildančių teisės aktų dėl priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimo parengimas ir patvirtinimas

2019 m. II ketv.

ŠMM

4

Prielaidų teikti prieinamas ir kokybiškas priešmokyklinio ir pradinio ugdymo paslaugas sudarymas (metodinės medžiagos parengimas, mokymai, papildomų grupių / klasių, pedagogų etatų įsteigimas, ugdymo aplinkos pritaikymas, vežiojimo mokykliniais autobusais užtikrinimas, galimybių jungtis prie saugaus interneto sudarymas)

2018 m. II ketv.

ŠMM

5

12 papildomų ikimokyklinio ugdymo grupių sostinės regione įsteigimas (2017 m. – 3 grupės, 2018 m. – 4 grupės, 2019 m. – 5 grupės)

2019 m. IV ketv.

ŠMM

 

6

20 vaikų darželių modernizavimas (edukacinių erdvių pritaikymas įvairesnių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų ir ugdymo organizavimo formų vykdymui)

2020 m. III ketv.

ŠMM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

5 metų vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, dalis, proc.

2,81

75

6 metų vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, dalis, proc.

4,08

100

Vaikų skaičiaus valstybinėse ugdymo įstaigose, kuriose įsteigtos ikimokyklinio ugdymo grupės, sostinės regione, padidėjimas, proc.

0

5

 

2.2.2. Darbas. Neformaliojo švietimo plėtra, didinant jo įvairovę, prieinamumą ir gerinant kokybę

1

Finansavimo, skiriamo vaikų neformaliojo švietimo plėtrai ir kokybei, siekiant mažinti neformaliojo švietimo galimybių skirtumus tarp miesto ir kaimo, didinimas

2020 m. IV ketv.

ŠMM

2

Neformaliojo vaikų švietimo (tarp jų ir vaikų vasaros edukacinių programų) įvairovės užtikrinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas

2020 m. II ketv.

ŠMM, SAM

3

Mokinio kortelės, integruotos su „kultūros pasu“, skirtos vaikui priklausančioms paslaugoms apmokėti, koncepcijos sukūrimas ir įdiegimas

2018 m. II ketv.

ŠMM, KM, FM

4

Valstybinių ir nevalstybinių neformaliojo vaikų švietimo erdvių modernizavimas

2019 m. IV ketv.

ŠMM, KM

5

Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo modelio parengimas ir patvirtinimas

2017 m. IV ketv.

ŠMM, KM

6

Bandomojo neformaliojo vaikų švietimo kokybės užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimas bent 5 savivaldybėse

2018 m. III ketv.

ŠMM, KM

7

STEAM atviros prieigos centrų įsteigimas ir įveiklinimas

2019 m. IV ketv.

ŠMM

8

STEAM būrelių skatinimo priemonių parengimas ir įgyvendinimas

2018 m. I ketv.

ŠMM

9

Negalią turinčių vaikų, moksleivių, studentų, jaunimo kompleksiniai veiksmai, skirti išankstiniam profesiniam ar neformaliajam ugdymui, kompetencijų stiprinimui, išbandant inovatyvius bendradarbiavimo modelius su nevyriausybinėmis organizacijomis ar kitais socialiniais, ekonominiais partneriais

2018 m. IV ketv.

ŠMM, SADM, KM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Savivaldybių, naudojančių neformaliojo vaikų švietimo kokybės užtikrinimo mechanizmą, skaičius

0

40

Modernizuotų neformaliojo vaikų švietimo erdvių skaičius

0

30

 

2.2.3. Darbas. Jungtinių mokyklų tinklo sukūrimas, plėtojant įtraukųjį ugdymą

1

Jungtinių mokyklų įteisinimas, jų steigimo savivaldybėse inicijavimas

2018 m. I ketv.

ŠMM

2

Jungtinių bendrojo ugdymo mokyklų su specialiojo ugdymo skyriais tinklo sukūrimas, išskaidant specialiąsias mokyklas

2020 m. III ketv.

ŠMM

3

Jungtinių mokyklų aprūpinimas mokykliniais geltonaisiais autobusais, pritaikomais specialiųjų poreikių bei judėjimo negalią turintiems vaikams

2018 m. III ketv.

ŠMM

4

Švietimo pagalbos išteklių centrų sukūrimas

2020 m. III ketv.

ŠMM

5

Bendrojo ugdymo mokyklų finansinių ir žmogiškųjų išteklių optimizavimo plano, užtikrinančio kokybiško įtraukiojo ugdymo prieinamumą, parengimas

2017 m. IV ketv.

ŠMM

6

Bendrojo ugdymo mokyklų finansinių ir žmogiškųjų išteklių optimizavimo plano, užtikrinančio kokybiško įtraukiojo ugdymo prieinamumą, įgyvendinimas

2020 m. III ketv.

ŠMM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių mažiau kaip 120 mokinių, dalies sumažėjimas, proc.

0

80

Išskaidytų specialiųjų mokyklų dalis, proc.

0

75

Jungtinėms mokykloms nupirktų mokyklinių autobusų skaičius

0

270

 

2.2.4. Darbas. Darnaus profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų tinklo sukūrimas ir socialinės įtraukties didinimas

1

Profesinio mokymo tinklo pertvarkos plano patvirtinimas

2017 m. IV ketv.

ŠMM, ŪM, SADM, VRM, LRVK

2

Profesinių mokymo įstaigų tinklo pertvarka ir modernizavimas, pritaikant fizinę ir informacinę aplinką neįgaliesiems, kad būtų tenkinami darbo rinkos poreikiai ir užtikrintos mokymosi visą gyvenimą galimybės

2019 m. IV ketv.

ŠMM, ŪM, SADM, VRM, LRVK

3

Mokslo ir studijų institucijų tinklo optimizavimo plano parengimas, konsultuojantis su socialiniais ir ekonominiais partneriais

2017 m. II ketv.

ŠMM

4

Seimo ir Vyriausybės sprendimų dėl mokslo ir studijų institucijų optimizavimo įgyvendinimas

2019 m. II ketv.

ŠMM

5

Pakopinio vidaus tarnybos pareigūnų rengimo institucionalizavimas, integruojant profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą

2018 m. II ketv.

VRM

6

Studentų priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarkos atnaujinimas

2017 m. IV ketv.

ŠMM

7

Studentų socialinės paramos sistemos atnaujinimas

2018 m. II ketv.

ŠMM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Profesinio mokymo mokinių, kurie mokosi ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis, proc.

29

75

Pagal specialybę dirbančių profesinio mokymo abiturientų dalis

64

80

Lietuvos universitetų, patenkančių į QS reitingo 500-uką, skaičius

1

2

Lėšų, skirtų studentų socialinei paramai, padidėjimas, proc.

0

20

 

2.2.5. Darbas. Veiksmingų sąlygų ir paskatų mokytis visą gyvenimą sukūrimas

1

Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimo užtikrinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas

2020 m. I ketv.

ŠMM

2

Savivaldybių ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų indėlio į neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemos plėtrą sustiprinimas, organizuojant neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimą atskirų konkursų būdu

2020 m. IV ketv.

ŠMM, KM

3

Dalyvavimas įgyvendinant tarptautinius PIAAC, TALIS ir kitus tyrimus ir jų rezultatų formuojant suaugusiųjų švietimo politiką panaudojimas

2020 m. IV ketv.

ŠMM

4

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų veiklos kokybės vertinimo modelio parengimas ir išbandymas bent 5 savivaldybėse

2018 m. IV ketv.

ŠMM, KM

5

Regioninių suaugusiųjų švietimo koordinatorių kvalifikacijos tobulinimas ir veikimo užtikrinimas

2018 m. IV ketv.

ŠMM, KM

6

Atskirų ūkio šakų tinklinio veikimo modelio (kompetencijų centrų) sukūrimas ir įveiklinimas

2019 m. IV ketv.

ŠMM, ŪM

7

Valstybinės neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašo parengimas ir įgyvendinimas

2018 m. I ketv.

ŠMM, ŪM, KM

8

Lietuvos nacionalinių ir regioninių kultūros, meno ir paveldo įstaigų, menininkų, kūrėjų ir nevyriausybinių organizacijų kultūrinių ir kūrybinių partnerysčių modelio atnaujinimas ir įgyvendinimas

2018 m. IV ketv.

KM, ŠMM

 

 

 

 

 

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

25–34 metų asmenų, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, dalis, proc.

10,2
(2015 m.)

14

Inicijuotų ir įgyvendintų nevyriausybinių organizacijų kultūrinių ir kūrybinių partnerysčių projektų skaičius

0

7

Pripažintų kvalifikacijų skaičius per metus 10 tūkst. gyventojų

3

14

 

2.2.6. Darbas. Užsienio lietuvių ir užsieniečių integravimo į Lietuvos švietimo sistemą modelio parengimas ir įgyvendinimas

1

Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse tyrimai ir jų išvadomis pagrįstų naujų paslaugų, skirtų sugrįžusiems asmenims integruoti į ugdymo procesą mokyklose, sumodeliavimas ir įdiegimas

2018 m. II ketv.

ŠMM

2

Centralizuotos užsienio lietuvių ir sugrįžusių asmenų prašymų dėl pagalbos integruotis į švietimo sistemą teikimo sistemos sukūrimas

2017 m. IV ketv.

ŠMM

3

Švietimo ir mokslo ministro įsakymų, susijusių su asmenų, turinčių mokymosi sunkumų dėl susidariusios nepalankios kultūrinės ar kalbinės aplinkos, analizė ir reikiamų teisės aktų projektų parengimas

2018 m. IV ketv.

ŠMM

4

Teisės aktų pakeitimų, užtikrinančių lėšų skyrimą sugrįžusių asmenų integracijai į švietimo sistemą, parengimas

2018 m. II ketv.

ŠMM

5

Išvykusių į užsienį asmenų nuotolinio mokymosi Lietuvos mokyklose ir tokio mokymo galimybių analizė ir plėtra

2018 m. IV ketv.

ŠMM

6

Lietuvių kalbos testavimo sistemos užsienio lietuviams ir užsieniečiams sukūrimas

2020 m. II ketv.

ŠMM

7

Užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centrų situacijos analizė ir lituanistikos (baltistikos) plėtros užsienyje krypčių parengimas

2018 m. IV ketv.

ŠMM

8

Švietimo valdymo informacinės sistemos pritaikymas sugrįžusių į Lietuvą ir išvykstančių į užsienį asmenų stebėsenai

2018 m. IV ketv.

ŠMM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Sugrįžusių asmenų, gavusių pagalbą integravimuisi į švietimo sistemą, dalis nuo besikreipiančiųjų, proc.

20

70

Užsienio lietuvių, Lietuvos mokyklose besimokančių nuotoliniu būdu, skaičiaus padidėjimas, proc.

0

20

Lituanistinių mokyklų, naudojančių lietuvių kalbos testavimo sistemą, dalis, proc.

2

50

 

2.2.7. Darbas. Veiksmingas viešųjų kultūros erdvių ir kultūros institucijų pritaikymas ir atvėrimas visuomenės laisvalaikio ir švietimo poreikiams

1

Nacionalinės muziejų koncepcijos pagal darnios plėtros principus sukūrimas ir išbandymas

2018 m. II ketv.

KM, ŠMM

2

Viešųjų erdvių, muziejų, bibliotekų, teatrų ir kitų kultūros įstaigų infrastruktūros atvėrimas, sukuriant kūrybingumo, meninių gebėjimų ugdymo programas, į mokymosi visą gyvenimą naujovių projektus įtraukiant kultūros įstaigas ir jų darbuotojus

2019 m. I ketv.

KM, ŠMM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Muziejų teikiamų paslaugų kokybės pokytis, procentiniais punktais

0

4

Bibliotekų teikiamų paslaugų kokybės pokytis, procentiniais punktais

0

2

Sukurtų ir išbandytų kultūrinių-edukacinių programų skaičius

0

10

 

2.3. Kryptis. Kultūros, švietimo ir mokslo institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir finansavimo sistemų pertvarka

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

30–49 metų mokytojų dalis, proc.

45,6
(2015 m.)

60

Metinių bendrųjų išlaidų vidutiniškai vienam visų švietimo lygmenų mokiniui, palyginti su BVP vienam gyventojui, Lietuvoje santykis su EBPO šalių vidurkiu

0,83
(2013 m.)

0,91

Kultūros paslaugų kokybės pokytis, procentiniais punktais

0

4,8

 

2.3.1. Darbas. Mokytojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros sistemos sukūrimas

1

Pedagogų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir veiklos vertinimo sistemos, kurioje numatyta, kad už pedagogų rengimą ir jų kvalifikacijos tobulinimą atsakingos stipriausią mokslinį bei profesinį potencialą turinčios aukštosios mokyklos, sukūrimas ir įdiegimas

2017 m. IV ketv.

ŠMM, LRVK

2

Sutarčių su aukštosiomis mokyklomis dėl pedagogų (įskaitant profesinių mokyklų) rengimo ir jų kvalifikacijos tobulinimo sudarymas, remiantis valstybės raidos prioritetais, aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo rezultatais, mokinių pasiekimų ir pažangos rezultatais

2018 m. IV ketv.

ŠMM, LRVK

3

Savivaldybių demografinės ir socialinės bei ekonominės raidos stebėsenos ir vertinimo modelio, paremto žmogiškųjų išteklių stebėsena ir padėsiančio savivaldybėms pagrįsti pedagogų poreikį, sukūrimas ir įdiegimas

2018 m. II ketv.

VRM, ŠMM, SADM, FM, KM, LRVK

4

Tikslinių dotacijų, skirtų pedagogams pritraukti, skyrimo savivaldybėms tvarkos, apimančios pedagogų ir jų šeimos narių įsikūrimo ir integravimo savivaldybėse priemones, patvirtinimas ir taikymas

2018 m. II ketv.

ŠMM, VRM, SADM, FM, KM

5

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pirminis ir tęstinis rengimas (studijų programų atnaujinimas, dėstytojų kompetencijų gerinimas, nuoseklus ir nuolatinis pedagogų, vadovų ir viso personalo kvalifikacijos tobulinimas)

2018 m. II ketv.

ŠMM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Geriausiai baigusiųjų vidurinio ugdymo programas ir įstojusiųjų į pedagogų rengimo programas dalis nuo visų įstojusiųjų į pedagogų rengimo programas, proc.

12

15

 

2.3.2. Darbas. Tyrėjų ir dėstytojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros sistemos veiksmingumo užtikrinimas

1

Mokslo doktorantūros nuostatų ir Meno doktorantūros nuostatų atnaujinimas, numatant didesnius tarptautiškumo reikalavimus

2017 m. IV ketv.

ŠMM, KM

2

Konkursinės doktorantūros tvarkos aprašo, kuriame numatytas verslo dalyvavimas doktorantūros procese, parengimas

2017 m. IV ketv.

ŠMM

3

Profesinės doktorantūros koncepcijos parengimas ir įdiegimas

2018 m. II ketv.

ŠMM, ŪM, KM

4

50 proc. finansavimo įmonei doktoranto studijų krepšeliui apmokėti skyrimas, siekiant didinti tyrėjų įdarbinimą verslo sektoriuje ir skatinti taikomuosius mokslinius tyrimus aktualiomis verslui temomis

2018 m. II ketv.

ŪM

5

Podoktorantūros stažuočių sistemos įmonėse sukūrimas

2018 m. II ketv.

ŠMM

6

Aukštųjų mokyklų dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos sukūrimas

2018 m. II ketv.

ŠMM

7

Tyrėjų ir dėstytojų atlyginimų padidinimas

2019 m. II ketv.

ŠMM, KM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Podoktorantūros stažuotojų skaičius

0

130

Doktorantų, kuriuos rengiant dalyvauja įmonės, skaičius

0

15

 

2.3.3. Darbas. Vadybos sprendimų įdiegimas į švietimo, kultūros ir mokslo įstaigų valdymą ir administravimą

1

Mokyklų ir kitų organizacijų (kultūros, verslo, nevyriausybinių) bendradarbiavimo tvarkos, užtikrinančios teisinių, ekonominių ir kitų kliūčių šalinimą, pasiteisinusių praktikų skatinimą, nustatymas ir taikymas

2018 m. IV ketv.

ŠMM, KM

2

Mokyklų savarankiškumo modelio sukūrimas ir įdiegimas

2017 m. IV ketv.

ŠMM, FM, SADM

3

Švietimo ir kultūros įstaigų vadovų skyrimo tvarkos, įtraukiančios pedagogų, tėvų, mokinių, bendruomenių bei verslo atstovus į vadovų atrankos ir veiklos vertinimo procesus, patvirtinimas ir taikymas

2017 m. IV ketv.

ŠMM, KM

4

Švietimo įstaigų ir kultūros vadovų profesinės karjeros modelio, susiejančio rengimą, pirmųjų 2 metų pagalbos sistemą, kvalifikacijos tobulinimo priemones ir institucijos veiklos rezultatų vertinimą, sukūrimas ir įdiegimas

2018 m. IV ketv.

ŠMM, KM

5

Švietimo ir kultūros įstaigų vadovų kadencijų nustatymas, siekiant gerinti švietimo įstaigų veiklos kokybę ir efektyvumą

2017 m. IV ketv.

ŠMM, KM

6

Švietimo įstaigų ir kultūros vadovų veiklos ekspertų tinklo, kuris užtikrintų nuolatinį ir koordinuotą savivaldybių bei švietimo ir kultūros įstaigų konsultavimą dėl ugdymo proceso tobulinimo ir vykdytų bendras Lietuvos švietimo ir kultūros sistemų tobulinimo iniciatyvas, sukūrimas

2018 m. IV ketv.

ŠMM, KM

7

Profesinių mokyklų valdymo modelio modernizavimas ir įveiklinimo užtikrinimas

2017 m. IV ketv.

ŠMM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Savarankiškų mokyklų skaičius

0

50

Kultūros įstaigų vadovų, paskirtų pagal naują skyrimo tvarką, skaičius

0

12

 

2.3.4. Darbas. Švietimo ir mokslo finansavimo pertvarka

1

Naujos bendrojo ugdymo finansavimo metodikos visoje šalyje įdiegimas, atsižvelgiant į eksperimento analizės išvadas

2018 m. III ketv.

ŠMM

2

Etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos parengimas ir įgyvendinimas, siekiant sukurti patrauklias jų karjeros sąlygas

2018 m. III ketv.

ŠMM, SADM, FM

3

Nemokamo aukštojo mokslo bakalauro studijose įgyvendinimas

2018 m.
I ketv.

ŠMM

4

Studijų finansavimo metodikos, paremtos sutartiniais santykiais su aukštosiomis mokyklomis, sukūrimas

2018 m. IV ketv.

ŠMM

5

Specialistų rengimo užsakymo, paremto darbo rinkos poreikiais ir nauja studijų finansavimo metodika, įdiegimas

2019 m. III ketv.

ŠMM, ŪM

6

Lietuvos piliečių studijų stipriausiose pasaulio aukštosiose mokyklose finansavimo modelio, paremto įsipareigojimu apibrėžtą laiką dirbti Lietuvai, sukūrimas ir įdiegimas

2018 m. IV ketv.

ŠMM

7

MTEP vertinimo sistemos atnaujinimas, padarant ją dvipakopę, susidedančią iš kasmečio formaliojo MTEP vertinimo ir kas 5 metus vykdomo palyginamojo ekspertinio MTEP vertinimo

2017 m. IV ketv.

ŠMM

8

Naujo MTEP finansavimo modelio, numatančio, kad 60 proc. lėšų skirstoma pagal palyginamojo ekspertinio MTEP vertinimo, o 40 proc. – pagal formaliojo vertinimo rezultatus, įdiegimas

2017 m. IV ketv.

ŠMM

9

Valstybės MTEP užsakymų bendros sistemos sukūrimas ir įdiegimas

2018 m. II ketv.

ŠMM, ŪM, KM

10

Bazinio mokslo finansavimo didinimas

2019 m. III ketv.

ŠMM

11

Mokslo ir studijų institucijų kuriamų atžalinių (angl. spin-off) įmonių MTEP rezultatų komercinimas

2020 m. IV ketv.

ŠMM

 

12

Profesinio mokymo finansavimo metodikos, užtikrinančios mokymo kokybę ir atitinkančios darbo rinkos poreikius, sukūrimas

2018 m. IV ketv.

ŠMM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Savivaldybių, įdiegusių naują bendrojo ugdymo finansavimo metodiką, skaičius

5

60

Vidutinis mokytojų darbo užmokestis

820,5 (2016 m. I ketv.)

1 000

Mokslo straipsnių dalis tarp 10 proc. labiausiai cituojamų mokslo publikacijų, proc.

6,34

9,5

 

2.3.5. Darbas. Švietimo, kultūros ir mokslo institucijų stebėsenos ir veiklos vertinimo sistemos sukūrimas, orientuojantis į kokybės ir efektyvumo nuostatas

1

Bendrojo ugdymo mokyklų išorinio veiklos vertinimo tvarkos atnaujinimas pagal Geros mokyklos koncepciją ir įtraukiojo ugdymo nuostatas ir privalomo bendrojo ugdymo mokyklų išorinio vertinimo ir stebėsenos įgyvendinimo plano patvirtinimas

2017 m. IV ketv.

ŠMM

2

Profesinio mokymo, rengimo ir specialistų kvalifikacijos tobulinimo būklės, raidos tendencijų stebėsenos integravimas į nacionalinę žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistemą

2017 m. IV ketv.

ŠMM, ŪM, SADM, VRM, LRVK

3

Formaliojo profesinio mokymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo sistemos sukūrimas ir išorinio vertinimo plano patvirtinimas

2017 m. IV ketv.

ŠMM

4

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo (išorės ir vidaus) sistemos sukūrimas

2018 m. III ketv.

ŠMM

5

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių institucijų vertinimo sistemos sukūrimas pagal Geros mokyklos koncepcijos nuostatas

2018 m. I ketv.

ŠMM

6

Sisteminės pagalbos mokyklų veiklai tobulinti po išorinio vertinimo įdiegimas

2017 m. IV ketv.

ŠMM

7

Švietimo valdymo informacinės sistemos atnaujinimas žmogiškųjų išteklių stebėsenai vykdyti, sukuriant švietimo ir kitų nacionalinių registrų sąsajas

2018 m. I ketv.

ŠMM, LRVK, ŪM, SADM

8

Žmogiškųjų išteklių būklės analizės parengimas ir publikavimas

2018 m. I ketv.

LRVK, ŪM, ŠMM

9

Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos koregavimas

2017 m. IV ketv.

ŠMM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Bendrojo ugdymo mokyklų, kurioms atliktas išorinis vertinimas, dalis, proc.

53,2

100

 

2.3.6. Darbas. Strateginio Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansavimo modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas

1

Lietuvos kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto parengimas

2017 m. IV ketv.

KM, FM, LRVK

2

Palankios tvariam ir efektyviam kultūros finansavimo modeliui strateginės aplinkos sukūrimas (2018–2030 metų Lietuvos kultūros strategijos projekto parengimas)

2018 m. I ketv.

KM, LRVK

3

Nacionalinės kultūros programos projekto parengimas

2018 m. IV ketv.

KM, LRVK

4

Kompleksinių kultūros projektų ir meno mecenavimo populiarinimas bei palankios filantropijai aplinkos gerinimas, siekiant privataus investavimo (Mecenatystės įstatymo ir susijusių įstatymų projektų parengimas, kompleksinių investicijų ir mecenavimo populiarinimas)

2017 m. II ketv.

KM, FM, ŪM

5

Kultūros įstaigų valdymo ir kultūros projektinės veiklos informacinių sistemų sukūrimas, didinant modernizaciją (Kultūros įstaigų veiklos planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas Kultūros ministerijoje, Kultūros ir meno projektų valdymo informacinės sistemos Lietuvos kultūros taryboje sukūrimas, Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (Kultūros vertybių registro) atnaujinimas integruotam paslaugų modeliui užtikrinti)

2018 m. I ketv.

KM, FM

6

Kultūros ir meno stebėsenos ir analizės sistemos, reikalingos Lietuvos kultūros politikai tobulinti, sukūrimas (Kultūros raidos analizės ir tendencijų prognozės centro Lietuvos kultūros taryboje sukūrimas, Kultūros strateginių ir reikminių tyrimų plano parengimas ir įgyvendinimas Kultūros ministerijoje ir Lietuvos kultūros taryboje)

2017 m. IV ketv.

KM

7

Lietuvos kultūros ir meno komunikacijos sistemos sukūrimas (Kultūros ministerijos Lietuvos kultūros ir meno informacijos skyriaus įkūrimas, Strateginės komunikacijos ir medijų raštingumo kompetencijų tobulinimas)

2017 m. IV ketv.

KM

8

Bazinio kultūros finansavimo didinimas, pritraukiant valstybės biudžeto, ES fondų investicijas ir privačias lėšas, pertvarkytoms ir atskaitingoms visuomenei nacionalinėms kultūros įstaigoms, kultūros darbuotojams atsižvelgiant į nacionalinius susitarimus

2019 m. I ketv.

KM, FM

 

 

 

 

 

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Kultūros projektų mecenatų skaičius

0

5

BVP lėšos, skiriamos kultūrai, proc.

0,6

1,2

 

2.3.7. Darbas. Kultūros ministerijos valdymo procesų atnaujinimas, institucinės patariamosios-ekspertinės sąrangos optimizavimas, siekiant padidinti veiklos efektyvumą

1

Patariamųjų Kultūros ministerijos tarybų ir ekspertų komisijų ir institucijų pertvarka ir optimizavimas, siekiant jų subalansavimo ir procesų savireguliacijos

2017 m. IV ketv.

KM

2

Kultūros srities įstaigų finansavimo teisinės aplinkos atnaujinimas ir kultūros bei meno įstaigų tinklo pertvarka, siekiant efektyvumo, funkcijų nedubliavimo ir įrodymais grįsto valdymo modelio

2020 m. I ketv.

KM, LRVK

3

Kultūros darbuotojų motyvacinės sistemos atnaujinimas pertvarkytose / modernizuotose kultūros įstaigose

2019 m. IV ketv.

KM

4

Valstybinių kultūros įstaigų pasirinktų bendrųjų funkcijų centralizavimo koncepcijos parengimas, pritaikymas ir išbandymas

2019 m. IV ketv.

KM

5

Kultūros ministerijos struktūros ir darbuotojų kompetencijų bei funkcijų peržiūra pagal procesinio valdymo principus

2018 m. I ketv.

KM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Patariamųjų Kultūros ministerijos institucijų skaičiaus sumažėjimas, palyginti su 2016 metais, proc.

0

15

Sprendimų projektų kultūros srityje, dėl kurių konsultuotasi su pagrindinėmis patariamosiomis institucijomis, dalis, proc.

0

85

 

 

2.3.8. Darbas. Sumanių vadybos ir aplinkos modernizavimo sprendimų įdiegimas, siekiant didinti valstybinių kultūros įstaigų paslaugų kokybę, atskaitomybę visuomenei, supaprastinti administravimą ir apskaitą

1

Kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų (gebėjimų) tobulinimo modelio inicijavimas ir įgyvendinimas

2018 m. II ketv.

KM, ŠMM

2

Nacionalinių kultūros įstaigų ir kitų Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų veiklos kokybės vertinimo sistemos, susiejančios finansavimą su veiklos rezultatais, sukūrimas

2018 m. IV ketv.

KM

3

Kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo sistemos tobulinimas

2018 m. I ketv.

KM

4

Statistinės informacijos apie kultūrą, meną ir kūrybingumą rinkimo sistemos sukūrimas, siekiant tvarios plėtros rezultatų

2018 m. IV ketv.

KM

5

Kultūros įstaigų paslaugų ir aptarnavimo kokybės modelio sukūrimas ir kokybės vadybos principų įdiegimas, siekiant užtikrinti kultūros paslaugų vartotojų grįžtamąjį ryšį ir pasitenkinimą

2018 m. III ketv.

KM

6

Viešųjų pirkimų ir administravimo kultūros sektoriuje supaprastinimas ir subalansavimas, siekiant socialinės atsakomybės

2018 m. I ketv.

KM, ŪM

7

Kultūros ir švietimo, mokslo ir studijų, savivaldybių bibliotekų, archyvų infrastruktūros paslaugų integravimo modelio sukūrimas

2018 m. I ketv.

KM, ŠMM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Kultūros paslaugų, teikiamų įgyvendinant kultūros ir švietimo, mokslo ir studijų, savivaldybių bibliotekų paslaugų integravimo modelį, dalies padidėjimas, proc.

0

20

 

2.3.9. Darbas. Programinio-konkursinio finansavimo modelio atnaujinimas ir įdiegimas Lietuvos kultūros taryboje bei pritaikymas pažangioms kultūros paslaugoms

1

Regioninio kultūros projektų finansavimo modelio (subsidijų sistemos) sukūrimas ir įgyvendinimas

2018 m. II ketv.

KM, FM, VRM, ŠMM

2

Tvaraus nevyriausybinių kultūros ir kūrybinių organizacijų finansavimo modelio, skirto inovatyvioms kultūros paslaugoms, sukūrimas ir įgyvendinimas

2018 m. II ketv.

KM, FM, VRM, ŠMM

3

Kultūros projektų ekspertavimo ir konsultavimo sistemos atnaujinimas, siekiant įgyvendinti pagarbaus atstumo principą

2017 m. IV ketv.

KM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Pažangių ir inovatyvių kultūros paslaugų, teikiamų programinio-konkursinio finansavimo principu, dalis, palyginti su visomis kultūros paslaugomis, proc.

0

60

 

 

 

2.4. Kryptis. Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas visoje Lietuvoje

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Kultūros produkcijos / paslaugų vartojimo lygio pokytis, procentiniais punktais:

scenos menai

4

4,7

vaizduojamieji menai

7,1

7,9

bibliotekos

6,9

7,8

filmai

3,2

3,7

 

2.4.1. Darbas. Kultūros paslaugų infrastruktūros atnaujinimas, viešųjų investicijų poreikį grindžiant kultūros paslaugų kokybės, patrauklumo ir prieinamumo didinimu

1

Lietuvos kultūros paslaugų (įskaitant menininkų ir kūrėjų organizacijų rezidencijas) infrastruktūros modernizavimas regionuose, užtikrinant kooperuoto finansinių mechanizmų taikymo sistemą

2020 m. III ketv.

KM

2

Nacionalinės koncertų salės (Nacionalinių koncertų rūmų), atitinkančios pasaulinius muzikos standartus, paslaugų infrastruktūros sukūrimo inicijavimas

2019 m. II ketv.

KM, LRVK

3

Kultūros paveldo infrastruktūros įveiklinimo ir paslaugų sukūrimas bei įgyvendinimas, pritaikant visuomenės ir regionų reikmėms pagal tvarios plėtros principus

2020 m. III ketv.

KM, VRM, ŠMM, SADM

4

Kultūros paveldo, bibliotekų, archyvų informacinių išteklių (įskaitant skaitmenines paslaugas) plėtra

2020 m. I ketv.

KM, VRM, ŠMM, SM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Sukurtos ir / ar renovuotos kultūros paslaugų infrastruktūros dalis nuo renovuotinų kultūros infrastruktūros objektų, įtrauktų į Kultūros ministerijos programas, proc.

16

49

 

2.4.2. Darbas. Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelio parengimas ir įgyvendinimas

1

Sisteminio integruoto, darnios plėtros principais grįsto kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos parengimas ir adaptavimas

2018 m. IV ketv.

KM, AM

2

Komunikacinių ir ugdymo priemonių, susijusių su Lietuvos paveldo išsaugojimu ir darnia plėtra, inicijavimas ir įgyvendinimas

2019 m. II ketv.

KM, ŠMM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Kultūros paveldo apsaugos paslaugų kokybės pokytis, procentiniais punktais

0

5

 

2.4.3. Darbas. Kultūros paslaugų išplėtimas regionuose, sukuriant europinius, nacionalinius, regioninius kultūros kelius

1

Lietuvos kultūros paslaugų ir infrastruktūros įveiklinimo veiksmų europiniams, nacionaliniams, regioniniams kultūros keliams sukurti parengimas ir įgyvendinimas

2018 m. IV ketv.

KM

2

Regioninių socialinio, pilietinio, kultūros paveldo pažinimo, nematerialiojo kultūros paveldo (etninės kultūros) puoselėjimo, bendruomenių įtraukties projektų inicijavimas ir įgyvendinimas

2018 m. IV ketv.

KM, ŠMM, VRM, ŽŪM, KAM, AM

3

Profesionalių meno kolektyvų judumo (mobilumo) šalies regionuose modelio sukūrimas ir išbandymas

2018 m. IV ketv.

KM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Kultūrinėse veiklose dalyvaujančių gyventojų dalies mažuose miesteliuose ir kaimuose pokytis, procentiniais punktais

0

3

 

2.4.4. Darbas. Funkcionalaus valstybinių jubiliejų modelio sukūrimas ir įgyvendinimas

1

Valstybinių jubiliejų ir kitų sukakčių minėjimo koncepcijos sukūrimas

2017 m. IV ketv.

KM, ŠMM

2

Bendros kultūrinės programos minint svarbias Baltijos šalių istorijai datas (2018–2020) parengimas ir įgyvendinimas

2020 m. IV ketv.

LRVK, KM, URM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Valstybės šimtmečio ir nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečio programos veiklų, į kurių įgyvendinimą įsitraukė piliečiai ir nevyriausybinės organizacijos, dalis, proc.

_

30

 

2.5. Kryptis. Aukštojo mokslo, mokslo ir kultūros, meno ir inovacijų sistemos darnos užtikrinimas

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Sąlyginių tyrėjų, dalyvaujančių MTEP veikloje, dalis nuo visų užimtų gyventojų, proc.

0,62
(2015 m.)

0,78

Bendrų mokslo ir verslo publikacijų dalis nuo visų mokslo publikacijų, proc.

0,7

1,1

Užimtumas pažangių technologijų ir žinioms imlių paslaugų sektoriuose, proc.

2,36

2,57

 

2.5.1. Darbas. Socialinės, kultūrinės plėtros skatinimas, įgyvendinant ir koordinuojant inovacijų politiką

1

Kultūros, meno, kūrybinių industrijų, socialinių inovacijų stebėsenos ir analizės sistemos, reikalingos Lietuvos kultūros ir inovacijų politikai koordinuoti, sukūrimas ir įdiegimas

2018 m. IV ketv.

KM, ŠMM, ŪM, LRVK

2

Įsitraukimo į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras politikos parengimas, apibrėžiant aiškias įsitraukimo procedūras, finansavimo narystės išlaidoms tvarką ir perspektyvas, narystės rezultatų vertinimus, Lietuvos mokslinių tyrimų kelrodžio misiją ir sudarymo principus

2017 m. III ketv.

ŠMM

3

Įsitraukimas į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras, suteikiančias didžiausią pridėtinę vertę Lietuvos mokslo plėtrai

2019 m. IV ketv.

ŠMM

4

Priemonių, skatinančių dalyvauti tarptautinėse mokslo ir inovacijų programose, įgyvendinimas

2017 m. IV ketv.

ŠMM

5

Mokslinių grantų schemų plėtra

2018 m. II ketv.

ŠMM, KM

6

Valstybinės profesorių programos parengimas ir įgyvendinimas

2018 m. II ketv.

ŠMM

7

Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų plėtra, skatinant mokslo ir studijų institucijose kuriamų MTEP rezultatų komercinimą

2019 m. IV ketv.

ŠMM, KM

8

Prielaidų mokslo ir studijų institucijose formuotis tarpdisciplininiams kompetencijų centrams, kurie vykdytų eksperimentinės plėtros veiklas, sudarymas

2018 m. IV ketv.

ŠMM, KM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Europos Komisijos dotacija, skirta Lietuvos dalyviams, dalyvaujantiems programoje „Horizontas 2020“ (mln. Eur)

21,7

30

Mokslo ir studijų institucijų pajamos, gautos už dalyvavimą tarptautinėse programose (mln. Eur)

4,5
(2014 m.)

7,7

Tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų, kurių narė yra Lietuva, skaičius

2

5

 

2.5.2. Darbas. Kultūros, meno, humanitarinių ir socialinių mokslinių tyrimų integracija valstybės ir visuomenės reikmėms

1

Kultūros, meno įstaigų ir aukštųjų mokyklų, humanitarinių ir socialinių mokslų nacionalinių tyrimų institucijų bendradarbiavimo ir paskatų sistemos sukūrimas

2017 m. IV ketv.

ŠMM, KM

2

Jaunų meno, humanitarinių ir socialinių mokslų tyrėjų, menininkų ir kūrėjų motyvacinės sistemos tarptautiniu ir nacionaliniu mastu sukūrimas

2018 m. II ketv.

ŠMM, KM

3

Regioninių inovacijų partnerysčių modelio ir inovatyvių veiklos priemonių, plėtojant sociokultūrinius klasterius, inkubatorius ir rezidencijas, sukūrimas ir įgyvendinimas

2018 m. III ketv.

KM, ŠMM, ŪM

4

Nacionalinės dizaino verslo ir viešojo sektoriaus politikos ir jos įgyvendinimo modelio, skirto inovatyviems produktams ir paslaugoms kurti, sukūrimas

2018 m. IV ketv.

KM, ŠMM, ŪM

Rodikliai

2016 m.

2020 m.

Finansuotų regioninių inovacijų partnerysčių skaičius

0

6

 

III PRIORITETAS. Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas