VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. spalio 11 d. įsakymo nr. 1s-146 „dėl CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. birželio 6 d. Nr. 1S-79

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu:

p a k e i č i u Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 1S-146 ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorė                                                                                                                         Diana Vilytė

 

 

 

 

SUDERINTA

Informacinės visuomenės plėtros komiteto              

prie Susisiekimo ministerijos                                     

2017 m. gegužės 15 d. raštu Nr. S-379


 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2010 m. spalio 11 d. įsakymu

Nr. 1S-146

(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2017 m. birželio 6 d. įsakymu

Nr. 1S-79 nauja redakcija)

 

 

CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

 

I.          BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) steigimo teisinį pagrindą, tikslą, uždavinius ir funkcijas, organizacinę, informacinę bei funkcinę struktūrą, duomenų teikimą ir naudojimą, bendruosius reikalavimus duomenų saugai, CVP IS finansavimą, modernizavimą bei likvidavimą.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. įgyvendinančioji institucija - institucija, atsakinga už ES lėšomis finansuojamų projektų atranką, jų įgyvendinimo priežiūrą. Institucija pareiškėjams ir projektų vykdytojams teikia informaciją apie projektų rengimo bei įgyvendinimo reikalavimus;

2.2. įsigyjančioji organizacija – energijos išteklių pirkimus atliekanti energetikos įmonė, kuriai įstatymas arba kompetentinga institucija suteikia teisę verstis veikla energetikos srityje;

2.3. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Nuostatų 4 punkte nurodytuose teisės aktuose.

3. CVP IS steigimo teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktai.

4. Pagrindiniai teisės aktai, kurie reglamentuoja kompiuterizuojamą veiklos sritį:

4.1. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

4.2. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas);

4.3. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas;

4.4. Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymas;

4.5. Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 741 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;

4.6. Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.7. Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1517 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų patvirtinimo“;

4.8. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

4.9. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (toliau - ADTAĮ);

4.10. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.

5. CVP IS tikslas – informacinių technologijų priemonėmis automatizuoti viešųjų pirkimų vykdymo procedūras ir tvarkyti su viešųjų pirkimų vykdymo procedūromis susijusius duomenis, panaudojant elektronines priemones joms atlikti.

6. CVP IS uždaviniai:

6.1. automatizuoti viešųjų pirkimų skelbimų ir ataskaitų pildymo, tvarkymo ir viešinimo procesus;

6.2. automatizuoti viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo procesus;

6.3. automatizuoti informacijos apie viešuosius pirkimus, pirkimus ir jų rezultatus publikavimo procesus.

7. Asmens duomenų tvarkymo CVP IS tikslas - Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 4 d. identifikuoti ir autentifikuoti perkančiųjų organizacijų, įsigyjančiųjų organizacijų, įgyvendinančiųjų institucijų ir tiekėjų atstovus leidžiant jiems naudotis CVP IS teikiamomis priemonėmis viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo tikslu, elektroniniu būdu tvarkyti informacinės sistemos duomenis, teikti informaciją duomenų gavėjams viešųjų pirkimų ir pirkimų procedūrų atlikimo tikslu.

8. Pagrindinės CVP IS funkcijos:

8.1. administruoti ir sisteminti perkančiųjų organizacijų, įsigyjančiųjų organizacijų, įgyvendinančiųjų institucijų ir tiekėjų duomenis;

8.2. priimti, tvarkyti, kaupti, apdoroti ir viešinti elektroninių viešųjų pirkimų duomenis;

8.3. kurti, siųsti ir saugoti vidinius bei išorinius sisteminius pranešimus;

8.4. rinkti, kaupti, perduoti ir analizuoti informaciją apie numatomus ir atliekamus viešuosius pirkimus, sudarytas pirkimo sutartis ir pirkimų sutarčių įvykdymo rezultatus.

 

 

II.        CVP IS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

9. CVP IS organizacinę struktūrą sudaro:

9.1. CVP IS valdytojas (toliau – Valdytojas) – Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas;

9.2. CVP IS asmens duomenų valdytojas - Viešųjų pirkimų tarnyba;

9.3. CVP IS asmens duomenų valdytojas ir asmens duomenų tvarkytojai atlieka ADTAĮ nustatytas funkcijas, turi ADTAĮ nurodytas teises ir pareigas;

9.4. CVP IS pagrindinis tvarkytojas – Viešųjų pirkimų tarnyba;

9.5. CVP IS tvarkytojai: perkančiosios organizacijos, įsigyjančiosios organizacijos, įgyvendinančiosios institucijos ir tiekėjai;

9.6. CVP IS asmens duomenų tvarkytojai - Viešųjų pirkimų tarnyba ir kiti CVP IS tvarkytojai: perkančiosios organizacijos, įsigyjančiosios organizacijos, įgyvendinančiosios institucijos ir tiekėjai;

9.7. CVP IS duomenų teikėjai, nuolat teikiantys CVP IS duomenis.

10. Valdytojas vykdo šias funkcijas:

10.1. peržiūri CVP IS tikslus, inicijuoja CVP IS nuostatų keitimą;

10.2. sudaro sutartis su duomenų teikėjais bei gavėjais;

10.3. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka nustato duomenų saugos reikalavimus bei prižiūri šių reikalavimų įgyvendinimą.

11. CVP IS pagrindinis tvarkytojas vykdo šias funkcijas:

11.1. registruoja ir suteikia teisę perkančiosioms organizacijoms, įsigyjančiosioms organizacijoms, įgyvendinančiosioms institucijoms ir tiekėjams atlikti CVP IS tvarkymo funkcijas;

11.2. vykdo pagrindines CVP IS administravimo funkcijas;

11.3. rengia statistines ataskaitas;

11.4. pagal kompetenciją prižiūri vykdomų elektroninių pirkimų teisėtumą;

11.5. teikia elektroninių pirkimų subjektams duomenis iš CVP IS teisės aktų nustatyta tvarka;

11.6. teikia elektroninių pirkimų skelbimus teisės aktuose nustatytiems gavėjams;

11.7. atlieka kitus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytus CVP IS tvarkymo veiksmus;

11.8. užtikrina duomenų saugą;

11.9. užtikrina CVP IS techninės, ryšių ir programinės įrangos diegimą ir funkcionavimą;

11.10. tvarko savo naudotojų asmens duomenis.

12. Perkančiosios organizacijos ir įsigyjančiosios organizacijos kaip CVP IS tvarkytojai vykdo šias CVP IS tvarkymo funkcijas:

12.1. talpina savo supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles;

12.2. talpina savo viešųjų pirkimų, pirkimų suvestinę;

12.3. tvarko informaciją apie savo elektroninius pirkimus;

12.4. rengia ir Valdytojui teikia savo elektroninių pirkimų skelbimus;

12.5. rengia ir Valdytojui teikia savo elektroninių pirkimų ataskaitas;

12.6. laikantis Lietuvos Respublikos ADTAĮ nuostatų viešina laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus;

12.7. pagal savo kompetenciją tvarko ir apdoroja savo su elektroniniais pirkimais susijusius duomenis;

12.8. tvarko savo vidinių organizacijos naudotojų asmens duomenis;

12.9. laikantis Lietuvos Respublikos ADTAĮ nuostatų skelbia informaciją apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, kai pirkimo sutartis buvo nutraukta dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, arba kai įsiteisėjo teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

13. Įgyvendinančiosios institucijos kaip CVP IS tvarkytojai tikrina Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus elektroninius pirkimus: nustato tikrinimo būseną, peržiūri tikrinamo pirkimo informaciją, rašo pranešimus, įkelia papildomus dokumentus.

14. Tiekėjai vykdo šias CVP IS tvarkymo funkcijas:

14.1. tvarko informaciją apie elektroninius pirkimus;

14.2. pagal savo kompetenciją tvarko ir apdoroja su elektroniniais pirkimais susijusius duomenis.

15. CVP IS duomenų teikėjai:

15.1. valstybės įmonė Registrų centras teikiantis duomenis iš Juridinių asmenų registro (valdytojas – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija) ir Informacinės sistemos „E. sąskaita“ (valdytojas – Lietuvos Respublikos finansų ministerija);

15.2. Lietuvos Respublikos Finansų ministerija teikianti duomenis iš Europos sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacijos valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS);

15.3. perkančiosios organizacijos, teikiančios duomenis nekaupiamus informacinėse sistemose ir registruose;

15.4. įsigyjančiosios organizacijos, teikiančios duomenis nekaupiamus informacinėse sistemose ir registruose;

15.5. tiekėjai, teikiantys duomenis nekaupiamus informacinėse sistemose ir registruose.

 

 

III.       CVP IS INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

16. CVP IS tvarkomi duomenys:

16.1. elektroninių pirkimų duomenys:

 

16.1.1. duomenys apie CVP IS registruotus juridinius asmenis: objekto kodas (9 skaitmenų); kodas prieš Juridinių asmenų registro steigimą (7 skaitmenų); aktualus objekto pavadinimas; teisinės formos kodas; teisinio statuso kodas; objekto įregistravimo data; objekto steigimo data (tradicinėms religinėms bendruomenėms ir profsąjungoms); išregistravimo data; buveinės adresas (tekstu bei adreso elementais pagal Adresų registro klasifikaciją – administracinio vieneto, gyvenamosios vietovės, gatvės identifikatoriai, namo, patalpos ar buvo numeris); filialo, atstovybės steigimo duomenys (pavadinimas, kodas); vadovo vardas, pavardė, pareigų pavadinimas; objekto kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas); registro tvarkytojo pavadinimas, registro versijos numeris ir data;

 

16.1.2. CVP IS naudojančių asmenų duomenys: skyriai, naudotojų grupės, naudotojų teisės; duomenys apie CVP IS registruotus fizinius asmenis: vardas, antrojo vardo pirmoji raidė, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, telefono ryšio numeris, mobilaus telefono ryšio numeris, fakso numeris, naudotojo vardas, slaptažodis, naudotojo vaidmuo organizacijoje (organizacijos paskyros naudotojas, organizacijos paskyros administratorius);

 

16.1.3. elektroninio pirkimo unikalus identifikatorius – CTM numeris;

 

16.1.4. pagrindiniai elektroninio pirkimo duomenys – aprašymas; elektroninio pirkimo būdas; žyma, ar elektroninis pirkimas skaidomas į dalis; elektroninio parašo nustatymas (pasirinkimai nėra parašo arba Xades); pasiūlymų vertinimo kriterijus; elektroninio pirkimo procedūros žingsnių skaičius;

 

16.1.5. pranešimų gavėjų duomenys (vardas ir pavardė);

 

16.1.6. Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (toliau – BVPŽ) duomenys (kodas, pavadinimas);

 

16.1.7. elektroninio pirkimo procedūrų datos;

 

16.1.8. skelbimo vietos nustatymų duomenys (CVPP; CVP IS, ES oficialus leidinys);

 

16.1.9. žyma, ar tai ES struktūrinių fondų projektas;

 

16.1.10. kainos pateikimo nustatymai (visa kaina; pirkimo objektų kainos);

 

16.1.11. elektroninio pirkimo objekto duomenys –objekto sudėtinės dalys, kaina, komentarai, papildomi dokumentai;

 

16.1.12. klausimai tiekėjams – minimalūs kvalifikacijos reikalavimai, kitokio pobūdžio klausimai, komentarai;

 

16.1.13. elektroninio pirkimo dokumentai;

 

16.1.14. elektroninio pirkimo komisijos sudėtis (komisijos narių vardai ir pavardės);

 

16.1.15. vokų atplėšimo procedūra (komisijos narių vardai, pavardės, atplėšimo data, komisijos nario IP adresas);

 

16.1.16. pasiūlymų vertinimas;

 

16.1.17. sutarties sudarymo nustatymų duomenys (tiekėjo pavadinimas, kaina);

 

16.1.18. pasiūlymų duomenys: atsakymai į klausimus, dokumentai, pasiūlymo kainos duomenys (kaina, valiuta), el. sertifikato duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, organizacijos padalinio pavadinimas, organizacijos pavadinimas, šalis, sertifikato galiojimo terminas, sertifikato serijinis numeris);

 

16.1.19. duomenys apie perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimą: pranešimo numeris, tema, siuntėjas, data; pranešimas, prisegti dokumentai;

 

16.1.20. elektroninio pirkimo audito duomenys: data, laikas, veiksmo tipas, duomenys apie veiksmo subjektą (organizacijos vidinio naudotojo vardas ir pavardė).

 

16.2. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, elektroninių pirkimų skelbimų, ataskaitų ir viešųjų pirkimų sutarčių duomenys:

16.2.1. supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių duomenys: perkančiosios organizacijos pavadinimas, perkančiosios organizacijos kodas, taisyklių pavadinimas, aprašymas, rinkmenos, gavimo data, paskelbimo data, galiojimo data, anuliavimo priežastis;

16.2.2. Viešųjų pirkimų įstatyme, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme, Energijos išteklių rinkos įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytų elektroninių pirkimų skelbimų formų duomenys, patvirtinti 2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1986, kuriuo nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr. 842/2011, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1S-178   „Dėl Skelbimų apie energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimus rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

16.2.2.1. skelbimas apie supaprastintą pirkimą;

16.2.2.2. skelbimai apie pirkimą;

16.2.2.3. skelbimai apie projekto konkursą;

16.2.2.4. išankstiniai skelbimai;

16.2.2.5. skelbimų pakeitimai;

16.2.2.6. skelbimų nutraukimai;

16.2.2.7. skelbimai apie pirkimo sutarties sudarymą;

16.2.2.8. skelbimai apie projekto konkurso rezultatus;

16.2.2.9. kvalifikacinės sistemos;

16.2.2.10. skelbimai apie pirkėjo profilį;

16.2.2.11. darbų koncesijos;

16.2.2.12. skelbimai dėl pakeitimų ir nutraukimų;

16.2.2.13. informaciniai pranešimai;

16.2.2.14. pranešimas dėl savanoriško ex-ante skaidrumo;

16.2.2.15. skelbimai apie subranga;

16.2.2.16. energetikos įmonių kuro skelbimas;

16.2.2.17. išankstinis energetikos įmonės kuro skelbimas;

16.2.2.18. skelbimuose tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė.

16.2.3. Viešųjų pirkimų įstatyme, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme, Energijos išteklių rinkos įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytų elektroninių pirkimų ataskaitų duomenys, patvirtinti Viešųjų pirkimų direktoriaus 2010 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-152 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 1S-53 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1S-4 „Dėl Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo ir viešųjų pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo negaliojančiu“, Viešųjų pirkimų direktoriaus 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1S-250 „Dėl Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Viešųjų pirkimų direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1S-179 „Dėl Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimo procedūrų ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

16.2.3.1. viešųjų pirkimų, atliktų gynybos ir saugumo srityje, procedūrų ataskaitos;

16.2.3.2. viešųjų pirkimų, atliktų gynybos ir saugumo srityje, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitos;

16.2.3.3. viešųjų pirkimų ataskaitos už pirkimus, atliktus gynybos ir saugumo srityje;

16.2.3.4. viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašas;

16.2.3.5. viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitos;

16.2.3.6. projekto konkurso procedūrų ataskaitos;

16.2.3.7. įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitos;

16.2.3.8. viešųjų pirkimų ataskaitos;

16.2.3.9. energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimo procedūrų ataskaitos;

16.2.3.10. ataskaitose tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė.

16.2.4. Duomenys apie sutartis – sąsaja su viešuoju pirkimu, laimėjusio dalyvio pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimai (nurodyti kas talpinama įkeltoje sutartyje):

16.2.4.1. sutartys, sudarytos įvykdžius tarptautinius ir supaprastintus pirkimus dėl kurių teikiamos pirkimo procedūrų ataskaitos;

16.2.4.2. sutartys, sudarytos mažos vertės pirkimams;

16.2.4.3. pagrindinės sutartys, sudarytos pagal preliminariąsias sutartis;

16.2.4.4  sutartys, sudarytos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 6 d.;

16.2.4.5. sutarčių pakeitimai.

16.3. CTM tvarkomi klasifikatoriai:

 

16.3.1. elektroninio pirkimo būdo šablonų sąrašas;

 

16.3.2. BVPŽ kodų klasifikatorius;

 

16.3.3. pranešimų šablonų klasifikatorius;

 

16.3.4. kvalifikacinių klausimų klasifikatorius;

 

16.3.5. darbų sąrašo klasifikatorius;

 

16.3.6. Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnių klasifikatorius;

 

16.3.7. elektroninio pirkimo būdų klasifikatorius;

 

16.3.8. perkančiųjų organizacijų tipų kodų sąrašas.

 

16.3.9. bendrojo viešųjų pirkimų žodyno klasifikatorius;

 

16.3.10. ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius;

 

16.3.11. paslaugų kategorijų sąrašas;

 

16.3.12. prekių tipų klasifikatorius;

 

16.3.13. darbų rūšių klasifikatorius;

 

16.3.14. šalių klasifikatorius;

 

16.3.15. valiutų klasifikatorius;

 

16.3.16. laiko juostų klasifikatorius;

 

16.3.17. veiklos srities klasifikatorius;

 

16.3.18. kalbų klasifikatorius.

 

16.4. Viešinimui skirti duomenys:

16.4.1. pirkimo pavadinimas;

16.4.2. skelbimo tipas;

16.4.3. organizacijos pavadinimas;

16.4.4. paskelbimo data;

16.4.5. laikantis ADTAĮ nuostatų skelbiama informacija apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, kai pirkimo sutartis buvo nutraukta dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas) arba kai įsiteisėjo teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius (duomenų įvedimo data, data, nuo kurios skaičiuojamas trijų metų tiekėjo buvimo nepatikimų tiekėjų sąraše terminas, perkančiosios organizacijos pavadinimas, atsakingo asmens vardas ir pavardė, tiekėjo pavadinimas, tiekėjo (juridinio asmens) kodas, pirkimo objekto pavadinimas, rūšis, kodas pagal BVPŽ, pirkimo numeris, pirkimo sutarties indeksas, pirkimo sutarties nutraukimo data arba teismo sprendimo įsiteisėjimo data, pirkimo sutarties nutraukimo priežastis, pažeidimą patvirtinantys dokumentai);

16.4.6. laikantis ADTAĮ nuostatų skelbiamas oficialiai patvirtintų tiekėjų sąrašas (eilės numeris, ūkio subjektų grupė, pavadinimas, kodas, įtraukimo į sąrašą data, pažymos galiojimo data, pažymos numeris);

16.4.7. duomenų iš tinklaraščio CVPP prenumerata (RSS prenumerata);

16.4.8. laikantis ADTAĮ nuostatų skelbiami teismų sprendimai/nutartys (dokumentų skaitmeninės kopijos);

16.4.9. Viešųjų pirkimų įstatymo 91 str. nurodytų įmonių sąrašas;

16.4.10. informacija: naujienos, nuorodos, statistika, naudinga informacija;

16.4.11. sutikimai dėl neskelbiamų derybų;

16.4.12. duomenys apie perkančiąją organizaciją: organizacijos kodas, organizacijos pavadinimas, organizacijos adresas, telefono ryšio numeris, organizacijos tipo kodas;

16.4.13. duomenys apie elektroninio pirkimo objektą: objekto kodas, objekto pavadinimas; pirkimo objekto dalių apibūdinimas;

16.4.14. duomenys apie viešojo pirkimo būdą: pirkimo būdas; Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, punktas, kuriuo vadovaujantis pasirinktas elektroninio pirkimo būdas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo taikyti pasirinktą viešojo pirkimo būdą numeris ir data;

16.4.15. duomenys apie viešojo pirkimo lėšas: pirkimo lėšų kodas;

16.4.16. duomenys apie viešojo pirkimo sutarčių sudarymą: sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo priėmimo data; sudarytos sutartys – pirkimo objekto dalių apibūdinimas, tiekėjų (rangovų) pavadinimai, sutarčių sudarymo datos, sutartyse nurodytos kainos; nesudarytos sutartys – pirkimo objekto dalių numeriai, priežastys;

16.4.17. duomenys apie tiekėją: tiekėjo kodas; tiekėjo pavadinimas; tiekėjo adresas, telefono ryšio numeris, faksas, el. pašto adresas;

16.4.18. duomenys apie perkančiosios organizacijos pateiktus pirkimo dokumentus: aprašymas - trumpas pirkimo dokumento aprašymas; konkreti byla (prisegta pirkimo dokumento byla);

16.4.19. duomenys apie naujienas: antraštė; publikavimo data; trumpas naujienos aprašymas; naujienos turinys;

16.4.20. duomenys apie tiekėjo atstovą: vardas, pavardė; el. pašto adresas; darbovietės telefono ryšio numeris; darbovietės interneto adresas; vartotojo vardas; vartotojo slaptažodis.

16.5. Sąskaitų faktūrų duomenys: kreditinio ir debetinio dokumento bei avansinės sąskaitos serija ir numeris; PVM sąskaitos-faktūros, kreditinio ir debetinio dokumento bei avansinės sąskaitos išrašymo data; pardavėjas (pardavėjo juridinio asmens kodas, pardavėjo pavadinimas, pardavėjo adresas, PVM mokėtojo kodas); pirkėjas (pirkėjo juridinio asmens kodas, pirkėjo pavadinimas, pirkėjo adresas, PVM mokėtojo kodas); sutarties numeris; sutarties identifikatorius; prekės ar paslaugos (pavadinimas, kiekis, tiekiamos prekės arba teikiamos paslaugos vieneto kaina (be PVM), PVM tarifas (tarifai) ir kodas (kodai), PVM suma), suma; valiuta.

16.6. Iš 2007-2013 metų Europos sąjungos struktūrinės paramos posistemio gaunami duomenys: Projekto kodas, Veiksmų programos kodas, Prioriteto kodas, Priemonės kodas, Projekto pavadinimas, Projekto vykdytojo pavadinimas, Projekto vykdytojo kodas, Įgyvendinančioji institucija, Tarpinės institucijos pavadinimas, Skirto finansavimo vertė, Projekto išlaidų vertė, Projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo data, Projekto veiklų įgyvendinimo pradžios data, Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos data, Projekto etapas, Projekto būsena, Partnerio pavadinimas, Partnerio kodas, Įtarimo identifikacinis SFMIS kodas, Projekto kodas, Įtarimo registravimo data, Įtarimo tyrimo būsena (0 – vyksta, 1 – baigtas), Įtarimo aprašymas, Ar nustatytas pažeidimas? (0 – ne, 1 – taip), Pažeidimo identifikacinis SFMIS kodas, Pažeidimo unikalus kodas, Pažeidimo nustatymo data, Pažeidimo tipo kodas (klasifikatorius sistemoje), Pažeidimo papildomas tipo kodas (klasifikatorius sistemoje).

16.7. Iš 2014-2020 metų Europos sąjungos struktūrinių fondų gaunami duomenys: SFMIS naudotojo vardas, pašalinimo požymis, vardas, pavardė, institucija, pareigos, telefono ryšio numeris, el. paštas, projekto kodas, projekto pavadinimas, automatiniu būdu gaunami duomenys: Projekto kodas, Veiksmų programos kodas, Prioriteto kodas, Priemonės kodas, Projekto pavadinimas, Projekto vykdytojo pavadinimas, Projekto vykdytojo kodas, Įgyvendinančioji institucija, Tarpinės institucijos pavadinimas, Skirto finansavimo vertė, Projekto išlaidų vertė, Projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo data, Projekto veiklų įgyvendinimo pradžios data, Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos data, Projekto etapas, Projekto būsena, Partnerio pavadinimas, Partnerio kodas, Įtarimo identifikacinis SFMIS kodas, Projekto kodas, Įtarimo registravimo data, Įtarimo tyrimo būsena (0 – vyksta, 1 – baigtas), Įtarimo aprašymas, Ar nustatytas pažeidimas? (0 – ne, 1 – taip), Pažeidimo identifikacinis SFMIS kodas, Pažeidimo unikalus kodas, Pažeidimo nustatymo data, Pažeidimo tipo kodas (klasifikatorius sistemoje), Pažeidimo papildomas tipo kodas (klasifikatorius sistemoje).

17. CVP IS gaunami duomenys:

17.1.  automatiniu būdu iš Juridinių asmenų registro gaunami duomenys nurodyti nuostatų 16.1.1 papunktyje.

17.2. Iš Informacinės sistemos „E. sąskaita“ sąskaitų faktūrų duomenys nurodyti nuostatų 16.5. papunktyje.

17.3. Iš Europos sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacijos valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) gaunami duomenys nurodyti Nuostatų 16.6, 16.7 papunkčiuose.

17.4. Iš perkančiųjų organizacijų gaunami duomenys nurodyti Nuostatų 16.1.2, 16.1.4 – 16.1.5, 16.1.7.- 16.1.17, 16.1.19 – 19.1.20, 16.2, 16.4.1 – 16.4.5 papunkčiuose.

17.5. Iš įsigyjančiųjų organizacijų gaunami duomenys nurodyti Nuostatų 16.1.2, 16.1.4 – 16.1.5, 16.1.7.- 16.1.17, 16.1.19 – 19.1.20, 16.2, 16.4.1 – 16.4.5 papunkčiuose.

17.6. Iš tiekėjų gaunami duomenys nurodyti 16.1.2. 16.1.5, 16.1.18, 16.1.19, 16.1.20, 16.4.6, 16.4.9 papunkčiuose.

 

 

IV.       CVP IS FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

18. Informacinės sistemos funkcinę struktūrą sudaro:

18.1. Procedūrų vykdymo posistemis CTM;

18.2. Viešųjų pirkimų monitoringo posistemis VPM IS;

18.3. Centrinis viešųjų pirkimų portalo posistemis CVPP.

19. Procedūrų vykdymo posistemį CTM sudaro:

19.1. sistemos naudotojų modulis, kurio funkcijos - identifikavimas, registravimas, aktyvavimas, stabdymas, pašalinimas ir duomenų apie naudotojus tvarkymas, naudotojų veiksmų ir įvykių registravimas ir saugojimas;

19.2. elektroninių pirkimų dokumentų modulis, kurio funkcijos - tvarkymas, apimantis funkcijas leidžiančias organizuoti, saugoti, perduoti, šalinti ir kitaip tvarkyti elektroninius dokumentus bei jų meta duomenis;

19.3. elektroninių pirkimų modulis, kurio funkcijos – pirkimų grupių sukūrimas, tvarkymas, šalinimas, elektroninių pirkimų sukūrimas, tvarkymas, nutraukimas, elektroninių pirkimų procedūrų šablonų nustatymas, apimantis funkcijas leidžiančias nustatyti taisykles, loginius ir kiekinius nustatymus bei apribojimus elektroninių pirkimų elektroninėms procedūroms, elektroninio pirkimo objektų sąrašo sudarymas, tvarkymas, importavimas ir eksportavimas, kvalifikacinių klausimų tvarkymas, elektroninio pirkimo audito sekos peržiūra, elektroninio pirkimo pasiūlymų tvarkymas ir teikimas, pasiūlymo dokumentų tvarkymas, kainos pateikimo nustatymų tvarkymas, pasiūlymų analizė ir įvertinimas;

19.4. pasiūlymų pateikimo modulis: pasiūlymų dokumentų patvirtinimas skaitmeniniu parašu, pasiūlymų patvirtinimas ir pateikimas;

19.5. pranešimų modulis, kurio funkcijos - vidinių bei išorinių sisteminių pranešimų ir elektroninių laiškų kūrimo, pranešimų, kūrimo, siuntimo ir saugojimo funkcijas.

20. Viešųjų pirkimų monitoringo posistemį VPM IS sudaro:

20.1. supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių viešinimo modulis, kurio funkcijos -  supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių įvedimas, redagavimas ir viešinimas;

20.2. skelbimų modulis, kurio funkcijos - skelbimų publikavimas prenumeravimas, paieška ir filtravimas, skelbimų įvedimas, redagavimo peržiūra, publikavimas ir archyvavimas;

20.3. ataskaitų modulis, kurio funkcijos – ataskaitų įvedimas, redagavimas ir archyvavimas;

20.4. sutarčių modulis, kurio funkcijos – sutarčių įvedimas, redagavimas ir archyvavimas.

21. Centrinį viešųjų pirkimų portalo posistemį CVPP sudaro:

21.1. metinių pirkimų planų modulis, kurio funkcijos - planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinės tvarkymas ir publikavimas;

21.2. publikavimo modulis, kurio funkcijos - techninių specifikacijų publikavimas ir tvarkymas, skelbimų, ataskaitų ir sutarčių publikavimas;

21.3. socialinių įmonių sąrašo modulis, kurio funkcijos – socialinių įmonių gaminamų prekių, teikiamų paslaugų ir atliekamų darbų sąrašo tvarkymas ir publikavimas;

21.4. informacijos apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus modulis, kurio funkcijos - informacijos apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, kai pirkimo sutartis buvo nutraukta dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, arba kai įsiteisėjo teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius, tvarkymas ir administravimas;

21.5. sutarčių modulis, kurio funkcijos - laimėjusių dalyvių pasiūlymų, sudarytų sutarčių ir sutarties sąlygų pakeitimų publikavimas, laikantis ADTAĮ nuostatų.

 

V.        CVP IS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

22. CVP IS duomenys yra vieši ir teikiami institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims.

23. CVP IS duomenys teikiami duomenų gavėjams neatlygintinai.

24. CVP IS duomenys duomenų gavėjams teikiami tokio turinio ir tokios formos, kurie jau yra naudojami ir nereikalauja papildomo duomenų apdorojimo. Tais atvejais, kai teikiamos informacijos turinys ar forma neatitinka prašančios institucijos poreikių arba prašanti institucija neturi techninių galimybių reikiamai apdoroti gaunamus duomenis, taip pat kai paprastai teikiamos informacijos turinys ir forma neatitinka kitų juridinių ar fizinių asmenų, kurie dažniausiai kreipiasi dėl tokios informacijos ir siekia ją pakartotinai panaudoti, poreikių, jiems yra sukuriamos reikalingos papildomos priemonės.

25. Kai CVP IS duomenys teikiami vieną kartą, jie prašančiam duomenų gavėjui teikiami pagal prašymą, kuriame nurodomas prašomų pateikti duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, jų naudojimo tikslas, teikimo būdas, apimtis, gavimo būdai, teikiamų duomenų formatas.

26. Kai CVP IS duomenys teikiami daug kartų, jie prašančiam duomenų gavėjui teikiami pagal sutartį, kurioje nustatoma teiktinų duomenų apimtis, prašomų duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, naudojimo tikslas, duomenų teikimo būdas, teikiamų duomenų formatas, teikimo terminai, informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai, sutarties keitimo tvarka.

27. CVP IS duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

28. CVP IS duomenų gavėjas, siuntėjas, registro ar kitos valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, duomenų subjektas, kiti asmenys turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius, klaidingus, neišsamius duomenis (toliau – netikslūs duomenys). CVP IS tvarkytojas apie pastebėtus netikslumus turi būti informuojamas elektroninių ryšių tinklais arba raštu. Apie ištaisytus netikslius duomenis CVP IS tvarkytojas informuoja to reikalavusį asmenį ir patikslintus duomenis perduoda duomenų gavėjams. CVP IS tvarkytojas, nustatęs, kad yra CVP IS duomenų netikslumų, turi nedelsdamas (ne vėliau kaip per vieną darbo dieną) elektroninių ryšių tinklais ir (ar) raštu perduoti šią informaciją susijusiam duomenų teikėjui.

29. Asmens duomenys iš CVP IS teikiami vadovaujantis ADTAĮ pagal duomenų valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju).

30. Viešųjų pirkimų tarnyba Specialiųjų tyrimų tarnybai, Valstybės saugumo departamentui, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai teikia CVP IS duomenų išrašus apie viešųjų pirkimų skelbimus ir ataskaitas, ir Konkurencijos tarnybai teikia CVP IS duomenų išrašus apie viešųjų pirkimų ataskaitas.

31. CVP IS teikiami duomenys:

31.1. interneto puslapyje skelbiami duomenys apie supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles; planuojamus viešuosius pirkimus ir pirkimus; techninių specifikacijų projektus; elektroninius pirkimus; elektroninių pirkimų ataskaitas; socialinių įmonių gaminamų prekių, teikiamų paslaugų ir atliekamų darbų sąrašus; laikantis ADTAĮ nuostatų skelbiamos laimėjusio dalyvio pasiūlymo dokumentų skaitmeninės kopijos, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos atskleidimas negalimas pagal ADTAĮ; sudarytą viešojo prikimo sutartį: sutarties sudarymo datą, sutarties indeksą; sutarties numerį, sutarties objektą, sutarties objekto pavadinimą, sutarties objekto kodą, sutarties šalis, sutarties vertę, sutarties galiojimą, registracijos datą, sutarties tipą, registratoriaus vardą ir pavardę; sudarytos sutarties dokumentų skaitmeninės kopijos, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos atskleidimas negalimas pagal ADTAĮ; pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus: sutarties sudarymo datą, sutarties numerį, sutarties indeksą; keičiamos sutarties indeksą; sutarties objektą, sutarties objekto pavadinimą, sutarties objekto kodą, sutarties šalis, sutarties vertę, sutarties galiojimą, registracijos datą, sutarties tipą, registratoriaus vardą ir pavardę; sudaryto sutarties pakeitimo dokumentų skaitmeninės kopijos, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos atskleidimas negalimas pagal ADTAĮ;

31.2. automatiniu būdu teikiami duomenys apie Viešųjų pirkimų įstatyme numatytus viešųjų pirkimų skelbimus Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biurui.

 

 

VI.       CVP IS DUOMENŲ SAUGA

 

32. CVP IS duomenų saugą reglamentuoja Tarnybos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai ir kiti CVP IS saugos politiką  įgyvendinantys dokumentai, parengti ir patvirtinti vadovaujantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas).

33. Valdytojas ir Pagrindinis CVP IS tvarkytojas privalo užtikrinti, kad duomenys būtų apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tam turi būti numatytos priemonės, kurios užtikrintų saugumo lygį, atitinkantį saugotinų duomenų pobūdį ir galimas jų neteisėto tvarkymo pasekmes.

34. Duomenų kategorijas, jų apsaugos lygmenis ir priemones nustato Valdytojas, vadovaudamasis ADTAĮ ir Nutarimu.

35. Valdytojas, vadovaudamasis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėmis patvirtinimo“ parenka duomenų apsaugos priemones.

36. Užtikrinant duomenų saugą, Valdytojas vadovaujasi:

36.1. ADTAĮ;

36.2. Nutarimu;

36.3. Viešųjų pirkimų tarnybos Informacinių sistemų duomenų saugos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų saugą;

36.4. Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo‘;

36.5. Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27001 ir LST ISO/IEC 27002bei kitais Lietuvos ir tarptautiniais standartais, reglamentuojančiais informacijos saugumą.

37. Už teisės aktuose numatytų duomenų pateikimą ir jų teisingumą teisės aktų numatyta tvarka atsako duomenų CVP IS tvarkytojai ir Pagrindinis CVP IS tvarkytojas.

38. Už CVP IS tvarkomų duomenų saugą atsako Valdytojas bei Pagrindinis CVP IS tvarkytojas teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

40. Pasibaigus elektroniniam pirkimui, su juo susiję duomenys, esantys CVP IS, kaupiami ir saugomi 10 metų. Elektroninių pirkimų, kurie atliekami įgyvendinant Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis vykdomus projektus, duomenys, esantys CVP IS, kaupiami ir saugomi 10 metų (baigus vykdyti projektą). Duomenys saugomi vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo rodykle.

41. Duomenų sunaikinimas bus vykdomas vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“.

42. CVP IS tvarkomi asmens duomenys saugomi vadovaujantis ADAĮ ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo rodykle. Duomenų sunaikinimas bus vykdomas vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“.

43. Asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės asmens duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (1.12).

 

VII.     CVP IS FINANSAVIMAS

 

44. CVP IS steigiama ir tvarkoma Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, iš jų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

 

 

VIII.    CVP IS MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

45. CVP IS modernizuojama ir likviduojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

46. Likviduojant CVP IS, jos duomenys ir dokumentai perduodami kitai informacinei sistemai arba sunaikinami, arba perduodami valstybės archyvui Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

IX.       BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Nuostatų reikalavimai privalomi CVP IS Valdytojui, Tvarkytojui, CVP IS duomenų teikėjams ir gavėjams.

48. Duomenų subjekto teisės, susijusios su informavimu apie jo asmens duomenų tvarkymą, susipažinimu su tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalavimu ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ADTAĮ ir kitų įstatymų nuostatų, įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

49. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos taip:

49.1. Duomenų subjektai apie asmens duomenų tvarkymą CVP IS informuojami tokiu būdu, kokiu kreipėsi (įskaitant žodžiu), prieš pradedant jo asmens duomenų tvarkymą CVP IS;

49.2. Duomenų subjektas prisijungęs prie savo paskyros CVP IS turi galimybę susipažinti su CVP IS tvarkomais jo asmens duomenimis ir juos keisti;

49.3. jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su CVP IS tvarkomais savo duomenimis, nustato, kad CVP IS tvarkomi jo asmens duomenys yra neteisingi ar netikslūs, jis turi teisę asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, pateikti CVP IS valdytojui rašytinį prašymą ir reikalauti ištaisyti CVP IS tvarkomus neteisingus ar netikslius jo asmens duomenis. CVP IS valdytojas gavęs šiame papunktyje nurodytą prašymą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, privalo patikrinti CVP IS tvarkomus prašymo pateikusio duomenų subjekto asmens duomenis ir nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, ištaisyti neteisingus ar netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

49.4. duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais. Tokiu atveju, duomenų subjektas privalo asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti CVP IS valdytojui rašytinį prašymą. CVP IS valdytojas, nustatęs, kad šiame papunktyje nurodytas duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas nedelsdama neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir apie tai informuoja duomenų gavėjus.

50. Tinkamą Nuostatų 49 punkte nurodytų duomenų subjekto teisių įgyvendinimą užtikrina CVP IS valdytojas.

 

______________