HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VĮ STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRO

TEISINIŲ ŽINIŲ PROGRAMOS

LIETUVOS IR UŽSIENIO STATYBOS INŽINIERIAMS, SIEKIANTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOJE EITI STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PAREIGAS KULTŪROS PAVELDO STATINIUOSE IR KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TERITORIJOJE PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 8 d. Nr. D1-212

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 11 dalimi, statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, 20 punktu,

tvirtinu VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro teisinių žinių egzaminų programą Lietuvos ir užsienio statybos inžinieriams, siekiantiems Lietuvos Respublikoje eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas kultūros paveldo statiniuose ir kultūros paveldo objekto teritorijoje (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Navickas

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

kultūros ministerijos

2017-02-06 raštu Nr. S2-304


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. kovo 8 d. įsakymu Nr.D1-212

 

VĮ STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRO

teisinių žinių programa

lietuvos ir užsienio statybos inžinieriams, SIEKIANTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOJE EITI STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PAREIGAS KULTŪROS PAVELDO STATINIUOSE IR KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TERITORIJOJE

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teisinių žinių programos Lietuvos ir užsienio statybos inžinieriams, siekiantiems Lietuvos Respublikoje eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas kultūros paveldo statiniuose ir kultūros paveldo objekto teritorijoje (toliau – programa) tikslas − nustatyti teisinių žinių apimtį ir detalumą Lietuvos ir užsienio statybos inžinieriams, siekiantiems įgyti teisę vadovauti statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims kultūros paveldo statiniuose ir kultūros paveldo objekto teritorijoje (toliau – pareiškėjas).

2. Programos paskirtisskirta pareiškėjams, siekiantiems Lietuvos Respublikoje eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje bei statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų (statinio projekto vadovo, statinio projekto dalies vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo) pareigas kultūros paveldo objekte ir kultūros paveldo statinyje.

3. Programos įgyvendinimas − pareiškėjo teisinės žinios tikrinamos testais. Pagal šią programą VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras rengia testų klausimus pareiškėjų teisinių žinių patikrinimui.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS ANOTACIJA

 

4. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nuostatomis. Pareiškėjas privalo turėti galiojantį kvalifikacijos atestatą, suteikiantį Lietuvos Respublikoje eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose.

 

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS TURINYS

 

 

5. Pareiškėjo teisinės žinios vertinamos pagal Programos temas, nurodytas 1 lentelėje:

 

 

1 lentelė

Eil.
Nr.

Teisinių žinių programos temos

Nuoroda į teisės aktą

1.

Bendrosios nuostatos

1.1. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo sąvokos;

1.2. nekilnojamojo kultūros paveldo skirstymas;

1.3. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos tikslai;

1.4. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą administruojančios institucijos.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 2, 3, 4, 5, 6 str. [7.1]

2.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga

2.1. kultūros paveldo objekto reikšmingumo lygmenys;

2.2. kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijų, apsaugos zonos bei pozoniai;

2.3. nekilnojamojo kultūros paveldo saugojimo režimai;

2.4. veiklos apribojimai saugomame kultūros paveldo objekte ir jo teritorijoje;

2.5. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teritorijų planavimo dokumentų rengimo principai.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 10, 11, 13, 17 –22 str. [7.1]

3.

Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba

3.1. kultūros paveldo tvarkybą reglamentuojančių dokumentų rūšys;

3.2. kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų rūšys;

3.3. archeologinių tyrimų privalomumas ir archeologinio paveldo tvarkybos darbų rūšys;

3.4. tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės privalomumas ir apimtis;

3.5. leidimus atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus išduodančios institucijos;

3.6. statybą leidžiantys dokumentai tvarkomiesiems statybos darbams išduodančioms institucijoms;

3.7. tvarkomųjų statybos darbų ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų apimtis;

3.8. kultūros paveldo statinio tvarkomieji statybos darbai;

3.9. kultūros paveldo objekte atliekamų tvarkomųjų statybos darbų ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų sustabdymo atvejai;

3.10. kvalifikaciniai reikalavimai pareiškėjams, siekiantiems įgyti teisę vykdyti su nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba susijusią veiklą, ir juos atestuojančios institucijos.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 23, 231 str. [7.1];

Statybos įstatymas 2, 12, 27 str. [7.2];

PTR 3.08.01:2013 II-VII sk. [7.6];

PTR 2.13.01:2011 III, VII-XI sk. [7.3];

PTR 3.03.01:2005 II-III sk. [7.4];

PTR 3.04.01:2014 II sk. [7.5];

STR 1.01.01:2005 III-IV sk. [7.7].

 

IV SKYRIUS

NUORODOS

 

6. Programoje pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:

6.1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;

6.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

6.3. paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-538 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ patvirtinimo”;

6.4. paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-158 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ patvirtinimo“;

6.5. paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-155 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“;

6.6. paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-663 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ patvirtinimo”;

6.7. statybos techninis reglamentas STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-233/ĮV-196 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“ patvirtinimo“.

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS KEITIMAS

 

7. Programa keičiama ar papildoma pasikeitus IV skyriuje nurodytiems teisės aktams, kai toks pasikeitimas darytų įtaką III skyriuje nustatytam programos turiniui.

 

______________