LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 33, 34 IR 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR STATUTO PAPILDYMO DVIDEŠIMT DEVINTUOJU2 SKIRSNIU

 

2020 m. kovo 17 d. Nr. XIII-2813

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 33 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Kai Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo nustatyta tvarka paskelbiama ekstremalioji situacija, Seimo valdybos posėdis gali būti organizuojamas ir sprendimai priimami nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis. Šiuo būdu priimant Seimo valdybos sprendimus, turi būti užtikrintas Seimo valdybos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas, o pagal galimybes daromas garso įrašas ir posėdis transliuojamas Seimo interneto svetainėje.“

2. Pakeisti 33 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Seimo valdybos posėdžiai, išskyrus uždarus posėdžius ir šio straipsnio 5 dalyje nurodytus posėdžius, o kai nėra galimybių, – ir 6 dalyje nurodytus posėdžius, yra transliuojami Seimo interneto svetainėje, o šių Seimo valdybos posėdžių vaizdo įrašai skelbiami viešai Seimo valdybos nustatyta tvarka. Seimo valdybos posėdžio metu, išskyrus atvejus, kai posėdis vyksta šio straipsnio 5 dalyje nurodytu būdu, o kai nėra galimybių, – ir 6 dalyje nurodytu būdu, daromas garso įrašas. Seimo valdybos posėdžių garso įrašai įrašomi į kompiuterines laikmenas ir teisės aktų nustatyta tvarka perduodami į Seimo archyvą.

 

2 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio statuto 33 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytais atvejais Seimo valdybos sprendimai gali būti priimami ryšių priemonėmis Seimo valdybos narių balsų dauguma. Jeigu Seimo valdybos narių balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamąjį balsą turi Seimo Pirmininkas, o kai jis nedalyvauja šio statuto 33 straipsnio 5 ar 6 dalyje nurodytu būdu organizuojamame posėdyje, – posėdžiui pirmininkaujantis Seimo Pirmininko pavaduotojas.“

 

3 straipsnis. 53 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 53 straipsnį nauja 8 dalimi:

8. Neatidėliotinais atvejais komiteto posėdis dėl Seimo nario užsienio komandiruotės ar kelionės gali būti organizuojamas ir apklausos būdu.“

2. Buvusią 53 straipsnio 8 dalį laikyti 9 dalimi, ją pakeisti ir išdėstyti taip:

9. Komitetų posėdžiai, išskyrus uždarus posėdžius ir šio straipsnio 8 dalyje nurodytus posėdžius, yra transliuojami Seimo interneto svetainėje, o šių komitetų posėdžių vaizdo įrašai skelbiami viešai Seimo valdybos nustatyta tvarka.“

 

4 straipsnis. Statuto papildymas dvidešimt devintuoju2 skirsniu

Papildyti Statutą dvidešimt devintuoju2 skirsniu:

 

DVIDEŠIMT DEVINTASIS2 SKIRSNIS

seimo veikla paskelbus EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ

 

1869 straipsnis. Dvidešimt devintojo2 skirsnio taikymas

Kitos šio statuto nuostatos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo nustatyta tvarka paskelbus ekstremaliąją situaciją taikomos tiek, kiek neprieštarauja šio skirsnio nuostatoms.

 

18610 straipsnis. Seimo valdybos įgaliojimai paskelbus ekstremaliąją situaciją

Paskelbus ekstremaliąją situaciją, Seimo valdyba vykdo šio statuto 32 straipsnyje nustatytus įgaliojimus, taip pat svarsto Seimo sesijos darbų programas, Seimo posėdžių darbotvarkes ir priima sprendimus dėl jų, nustato Seimo posėdžių ekstremaliosios situacijos metu grafiką, prireikus duoda pavedimus organizuoti nuotoliniu būdu Seimo komitetų ir komisijų posėdžius ir teikia Seimui sprendimų šiais klausimais projektus.

 

18611 straipsnis. Seimo komitetų ir komisijų, kitų Seimo struktūrinių padalinių darbo tvarka paskelbus ekstremaliąją situaciją

1. Seimo valdybos sprendimu komitetų ir komisijų posėdžiai gali būti organizuojami ir sprendimai priimami nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis. Šiuo būdu priimant komitetų ir komisijų sprendimus, turi būti užtikrintas Seimo nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas, o pagal galimybes daromas garso įrašas ir posėdis transliuojamas Seimo interneto svetainėje.

2. Kitų, šio straipsnio 1 dalyje nenurodytų, Seimo struktūrinių padalinių veikla derinama su Seimo valdyba.“

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis