LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮSTATYMŲ PAGRINDAIS SUDARYTŲ KOMISIJŲ PIRMININKŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ IR NARIŲ ATLYGIO MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 1 d. Nr. ĮV-459

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 pavadinimo, 1 straipsnio, 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo III¹ skyriumi įstatymo 9 straipsnį 2 dalį bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimo“:

1.       T v i r t i n u Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašą (toliau – tvarkos aprašas) (pridedama).

2.       N u s t a t a u, kad iki šio tvarkos aprašo įsigaliojimo sudarytoms sutartims dėl ekspertų komisijų, komitetų, tarybų narių, kitų ekspertų teikiamų nematerialaus pobūdžio (intelektinių) paslaugų apmokėjimo taikomi jų sudarymo metu galioję atlygio dydžiai ir mokėjimo tvarka.

3.       R e k o m e n d u o j u įsigyjant ekspertų komisijų, kitų komisijų ar tarybų, kurios nenurodytos tvarkos apraše, narių (įskaitant pirmininkus ir jų pavaduotojus) paslaugas taikyti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 141 straipsnyje nustatytų atlygio dydžių vidurkius, diferencijuojant juos pagal komisijos veiklos pobūdį, tačiau neviršijant per metus vienam nariui išmokamo 30 BSI atlygio dydžio.

4.       P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

4.1.    Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. ĮV-167 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų narių, kitų ekspertų teikiamų nematerialaus pobūdžio (intelektinių) paslaugų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

4.2.    Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. spalio 11 d. įsakymą Nr. ĮV-730 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos susirinkimo narių ir ekspertų teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.3.    Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. spalio 11 d. įsakymą Nr . ĮV-729 „Dėl regioninių kultūros tarybų narių teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5.       N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                    Mindaugas Kvietkauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2019 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. ĮV-459

 

 

ĮSTATYMŲ PAGRINDAIS SUDARYTŲ KOMISIJŲ PIRMININKŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ IR NARIŲ ATLYGIO MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja Kultūros centrų tarybos, Bibliotekų tarybos, Muziejų tarybos, Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos, Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo tarybos, Archyvų tarybos, Restauravimo tarybos, Filmų indeksavimo komisijos, kino projektų vertinimo ekspertų komisijų, Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos, Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo tarybos, Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos, Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo (išskyrus Lietuvos kultūros Tarybos pirmininką), Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos atestavimo komisijos, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų, Kompensavimo už nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą ekspertų komisijos, Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos (toliau – komisijos) narių, įskaitant pirmininkų, jų pavaduotojų (toliau – komisijos nariai), atlygio dydį ir mokėjimo tvarką.

2. Šis tvarkos aprašas netaikomas komisijų nariams – valstybės tarnautojams, teisėjams, prokurorams ir kitiems valstybės pareigūnams.

3. Atlygis komisijos nariams mokamas iš komisijos personalinę sudėtį sudariusiai įstaigai skirtų valstybės biudžeto lėšų.

 

II SKYRIUS

ATLYGIO DYDŽIAI IR MOKĖJIMO TVARKA

 

4. Komisijos nariams yra mokama už kiekvieną posėdyje dirbtą valandą ir už pasirengimą posėdyje nagrinėti vieną paraišką, pareiškimą, prašymą, skundą ar kitą dokumentą (toliau – dokumentas). Išvadomis, rekomendacijomis, sąrašu, grafiku, lentele ar bet kokia kita forma išreikštas dviejų ir daugiau dokumentų apibendrinimas šio tvarkos aprašo prasme prilyginamas vienam dokumentui.

5. Komisijos nario atlygis už vieną komisijos posėdyje dirbtą valandą sudaro:

5.1. Kultūros centrų tarybos, Bibliotekų tarybos, Muziejų tarybos, Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos, Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo tarybos, Archyvų tarybos, Restauravimo tarybos, kino projektų vertinimo ekspertų komisijų, Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos, Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo tarybos, Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos, Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo (išskyrus Lietuvos kultūros tarybos pirmininką), Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo komisijos, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų, Kompensavimo už nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą ekspertų komisijos, Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos nariui – 0,07 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis;

5.2.  Lietuvos kultūros tarybos ekspertams ir Filmų indeksavimo komisijos nariams – 0,037 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis.

6. Už pasirengimą komisijos posėdyje nagrinėti vieną dokumentą mokamas 0,07 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis, išskyrus kino projektų vertinimo ekspertų komisijų narius, kurie svarsto filmų gamybos darbų projektus, kuriems  mokamas 0,3 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis, ir kino projektų vertinimo ekspertus, kurie svarsto filmų parengiamųjų darbų projektus, kuriems mokamas 0,15 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis.

7. Komisijos pirmininkui (o kai jo nėra, – komisijos pirmininko pavaduotojui) už darbą komisijos posėdyje papildomai mokama 30 procentų faktiškai apskaičiuoto atlygio už kiekvieną komisijos posėdį.

8. Jeigu atitinkamos komisijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka komisijos posėdis yra organizuojamas nuotoliniu būdu (apklausiant komisijos narius elektroniniu paštu ar pan.) atlygis, nurodytas šio tvarkos aprašo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose, nėra mokamas. Jeigu organizuojant komisijos posėdį nuotoliniu būdu komisijos nariai pagal svarstomus klausimus turi pasirengti dokumentų nagrinėjimui ir sprendimų priėmimui, komisijos nariams atlygis mokamas taikant šio tvarkos aprašo 6 punkte nustatytus dydžius.

9. Siekiant užtikrinti teisingą ir racionalų apmokėjimą už darbą, posėdžio trukmė apskaičiuojama pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles vienos valandos tikslumu.

10. Komisijų, kurių nariams apmokama iš Kultūros ministerijos valdomų asignavimų, posėdžių apskaitos žiniaraščiai pagal posėdžių protokolus, ataskaitos ir kiti reikiami dokumentai pateikiami asmeniui, atsakingam už finansų kontrolę, ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos, jeigu atitinkamos komisijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai nenustato kitaip.

Komisijų, kurių nariams apmokama iš kitų įstaigų valdomų asignavimų, posėdžių apskaitos žiniaraščiai pagal posėdžių protokolus, ataskaitos ir kiti reikiami dokumentai teikiami ir apmokami šių įstaigų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

__________________