LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 3D-564 „DĖL AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ SAUGOJIMO, TIEKIMO RINKAI, NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 19 d. Nr. 3D-799

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato reikalavimus, susijusius su augalų apsaugos produktų saugojimu, tiekimu rinkai ir naudojimu; neregistruotų, falsifikuotų augalų apsaugos produktų ir (ar) augalų apsaugos produktų, netapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išėmimu iš rinkos; informacijos teikimu į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (toliau – PPIS); informacijos ir ataskaitų teikimu Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba), augalų apsaugos mokymo kursų organizavimu bei Augalų apsaugos pažymėjimų išdavimu. Šios taisyklės taip pat taikomos veiksmams, nurodytiems 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB, su visais pakeitimais, 28 straipsnio 2 dalyje ir 53 straipsnyje.“

1.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymu ir įgyvendinant 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/128/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo, su visais pakeitimais, Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 bei 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB, su visais pakeitimais, nuostatas.

1.3. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Augalų apsaugos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programas tvirtina viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau – Agentūra), suderinusi su Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija ir Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Augalų apsaugos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programas sudarančių dalykų sąrašai yra nurodyti taisyklių 1 priede.“

1.4. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Agentūra organizuoja augalų apsaugos mokymo kursus augalų apsaugos produktų profesionaliesiems naudotojams, išskyrus augalų apsaugos produktų operatorius, kurie apdoroja žemės sklypus antžemine apdorojimo įranga ir kurių veiklą prižiūri augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, augalų apsaugos produktų platintojams, fiziniams asmenims, augalų apsaugos produktų platintojo, juridinio asmens darbuotojams, kurie tiesiogiai vykdo veiklą, susijusią su augalų apsaugos produktų tiekimu rinkai, dirbantiems pagal darbo sutartį, ar asmenims, su kuriais yra sudaryta civilinė sutartis, augalų apsaugos konsultantams ir jų kvalifikacijos tobulinimo kursus ir Agentūros interneto svetainėje skelbia informaciją apie šių kursų laiką ir vietą, mokymo įstaigas.“

1.5. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Augalų apsaugos pažymėjimo dublikatas išduodamas asmenims, jei Augalų apsaugos pažymėjimas:“

1.6. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Agentūra pateikia ŽMIKIS visų augalų apsaugos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programų pavadinimus ir jų kodus, o pakeitus augalų apsaugos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programas – šiame punkte nurodytą informaciją apie duomenų pakeitimus.“

1.7. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Augalų apsaugos konsultantų sąrašai skelbiami Agentūros interneto svetainėje viešai.“

1.8. Papildau 181 punktu:

181. Draudžiama saugoti Lietuvos Respublikoje neregistruotus augalų apsaugos produktus, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalyje ir 53 straipsnyje nurodytus atvejus, falsifikuotus augalų apsaugos produktus ir (ar) augalų apsaugos produktus, netapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ir (ar) nei vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neregistruotu augalų apsaugos produktu beicuotą augalų sėklą.

1.9. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Augalų apsaugos produktai saugojimo patalpoje gali būti saugomi specialiose rakinamose spintose (stenduose) su įrengtu mechaniniu vėdinimu. Jei saugojimo patalpose esančiose augalų apsaugos produktų spintose (stenduose) saugomi augalų apsaugos produktai, kurie pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamento (EB) Nr. 1907/2006, su visais pakeitimais, I priedo 3 punktą, yra klasifikuojami kaip pavojingi sveikatai, jos turi būti ženklinamos vadovaujantis Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose nurodytu ženklu „Toksinė medžiaga“, o augalų apsaugos produktų spintos (stendai), kai jose saugomi augalų apsaugos produktai, kurie pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 3 punktą nėra klasifikuojami kaip pavojingi sveikatai, ženklinamos įspėjamuoju ženklu, nurodytu Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose „Bendras pavojus“. Toje pačioje spintoje (stende), esančioje saugojimo patalpoje, kartu su augalų apsaugos produktais gali būti laikomi tik biocidiniai produktai.“

1.10.  Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Augalų apsaugos produktų neprofesionaliajam naudotojui ir Augalų apsaugos produktų profesionaliajam naudotojui draudžiama saugoti Lietuvos Respublikoje neregistruotus, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalyje ir 53 straipsnyje nurodytus atvejus, falsifikuotus augalų apsaugos produktus ir (ar) augalų apsaugos produktus, netapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams. ir (ar) nei vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neregistruotu augalų apsaugos produktu beicuotą augalų sėklą.“

1.11. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Draudžiama tiekti rinkai Lietuvos Respublikoje neregistruotus, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalyje ir 53 straipsnyje nustatytas išimtis, falsifikuotus augalų apsaugos produktus ir (ar) augalų apsaugos produktus, netapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, pasibaigusio galiojimo termino augalų apsaugos produktus, ir (ar) nei vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neregistruotu augalų apsaugos produktu beicuotą augalų sėklą.

1.12. Papildau 451 punktu:

451. Jei tiekiama rinkai beicuota augalų sėkla, dauginamosios medžiagos tiekėjas ją turi paženklinti. Ženklinimas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 49 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

1.13. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Siekdami įvertinti tiekiamo rinkai augalų apsaugos produkto kokybinę ir (ar) kiekybinės sudėties atitiktį Lietuvos Respublikoje registruoto augalų apsaugos produkto sudėčiai arba atitiktį augalų apsaugos produktui, tapačiam Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, Tarnybos pareigūnai Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka ima augalų apsaugos produktų ėminius. Augalų apsaugos produkto kokybinės ir (ar) kiekybinės sudėties tyrimai turi būti atliekami akredituotoje laboratorijoje, akredituotoje naudoti numatomų tirti augalų apsaugos produkto sudėtyje esančių medžiagų (veikliųjų medžiagų, apsauginių medžiagų, jei apsauginė medžiaga yra augalų apsaugos produkto sudėtyje,  sinergiklių, jei sinergiklis yra augalų apsaugos produkto sudėtyje, prireikus koformuliantų, veikliojoje medžiagoje esančių reikšmingų priemaišų ir jų kiekių, jei reikšmingos priemaišos yra nurodytos 2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 su visais pakeitimais, priede, tyrimų metodus. Jei koformuliantams ar veikliojoje medžiagoje esančioms reikšmingoms priemaišoms nustatyti nėra patvirtinto akredituoto tyrimo metodo, naudojami tyrimo metodai, nurodyti Reglamento (ES) 2017/625 34 straipsnio 3, 4 dalyse. Laboratorinio tyrimo metu turi būti nustatytas augalų apsaugos produkto sudėtyje esantis veikliosios medžiagos kiekis, apsauginės medžiagos, jei apsauginė medžiaga yra  augalų apsaugos produkto sudėtyje, sinergiklio, jei sinergiklis yra augalų apsaugos produkto sudėtyje, kiekis, prireikus koformuliantas, veikliojoje medžiagoje esančios (-ių) reikšmingos (-ų) priemaišos (-ų) ir jų kiekis (-iai), jei reikšmingos priemaišos yra nurodytos Reglamento (ES) Nr. 540/2011 priede, augalų apsaugos produkto fizikinės ir cheminės savybės, nurodytos atitinkamai augalų apsaugos produkto formai Maisto ir žemės ūkio organizacijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos pesticidų specifikacijų vystymo ir naudojimo vadove (angl. Manual on development and use of FAO and WHO specifications for pesticides) (toliau – MŽŪO ir PSO vadovas). Esant Tarnybos nurodymui raštu, draudžiama platinti augalų apsaugos produktus, kuriems atliekami laboratoriniai tyrimai.

1.14. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Augalų apsaugos produktų ėminių siuntimo į akredituotą laboratoriją ir augalų apsaugos produkto kiekybinės ir (ar) kokybinės sudėties tyrimų išlaidas apmoka:

51.1. augalų apsaugos produktų turėtojas, kai atlikus tyrimus nustatoma, kad augalų apsaugos produkto kokybinė ir (ar) kiekybinė sudėtis neatitinka Lietuvos Respublikos registruoto augalų apsaugos produkto sudėties ar augalų apsaugos produktas nėra tapatus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui;

51.2. Tarnyba arba fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs Tarnybai prašymą atlikti kokybinį ir (ar) kiekybinį augalų apsaugos produkto tyrimą, kai, atlikus tyrimus, nustatoma, kad augalų apsaugos produkto kokybinė ir (ar) kiekybinė sudėtis atitinka Lietuvos Respublikos registruoto augalų apsaugos produkto sudėtį ar augalų apsaugos produktas yra tapatus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui.

1.15. Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Esant augalų apsaugos produkto gamintojo ar jo įgalioto asmens motyvuotam prašymui, Tarnybos pareigūnai Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka ima augalų apsaugos produktų ėminius augalų apsaugos produktų kokybinei ir (ar) kiekybinei sudėčiai įvertinti. Augalų apsaugos produktų ėminius į akredituotą laboratoriją, akredituotą naudoti numatomų tirti augalų apsaugos produkto sudėtyje esančių medžiagų (veikliųjų medžiagų, apsauginių medžiagų, jei apsauginė medžiaga yra augalų apsaugos produkto sudėtyje, sinergiklių, jei sinergiklis yra augalų apsaugos produkto sudėtyje,  prireikus koformuliantų, veikliojoje medžiagoje esančių reikšmingų priemaišų ir jų kiekių, jei reikšmingos priemaišos yra nurodytos Reglamento (ES) Nr. 540/2011 priede) tyrimų metodus, pristato ir už tyrimus moka augalų apsaugos produkto gamintojas ar jo įgaliotas asmuo. Jei koformuliantams ar veikliojoje medžiagoje esančioms reikšmingoms priemaišoms nustatyti nėra patvirtinto akredituoto tyrimo metodo, naudojami tyrimo metodai, nurodyti Reglamento (ES) 2017/625 34 straipsnio 3, 4 dalyse. Laboratorinio tyrimo metu turi būti nustatytas augalų apsaugos produkto sudėtyje esantis veikliosios medžiagos kiekis, apsauginės medžiagos, jei apsauginė medžiaga yra augalų apsaugos produkto sudėtyje, sinergiklio, jei sinergiklis yra augalų apsaugos produkto sudėtyje,  kiekis, prireikus koformuliantas, veikliojoje medžiagoje esančios (-ių) reikšmingos priemaišos ir jų kiekis, jei reikšmingos priemaišos yra įrašytos veikliosios medžiagos patvirtinimo reglamente, augalų apsaugos produkto fizikinės ir cheminės savybės, nurodytos atitinkamai augalų apsaugos formai, kaip nurodyta  MŽŪO ir PSO vadove.

1.16. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Pasibaigusio galiojimo termino Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus ar augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, saugoti platinimo tikslais, tiekti rinkai draudžiama. Esant augalų apsaugos produktų turėtojo prašymui, Tarnybos pareigūnai Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka ima augalų apsaugos produkto, kurio galiojimo terminas pasibaigęs, ėminius kokybinei ir (ar) kiekybinei sudėčiai įvertinti.  Augalų apsaugos produkto kokybinės ir (ar) kiekybinės sudėties tyrimai turi būti atliekami akredituotoje laboratorijoje, akredituotoje naudoti numatomų tirti augalų apsaugos produkto sudėtyje esančių medžiagų (veikliųjų medžiagų, apsauginių medžiagų, jei apsauginė medžiaga yra augalų apsaugos produkto sudėtyje,  sinergiklių, jei sinergiklis yra augalų apsaugos produkto sudėtyje, prireikus koformuliantų, veikliojoje medžiagoje esančių reikšmingų priemaišų ir jų kiekių, jei reikšmingos priemaišos yra nurodytos Reglamento (ES) Nr. 540/2011, priede, tyrimų metodus. Jei koformuliantams ar veikliojoje medžiagoje esančioms reikšmingoms priemaišoms nustatyti nėra patvirtinto akredituoto tyrimo metodo, naudojami tyrimo metodai, nurodyti Reglamento (ES) 2017/625 34 straipsnio 3, 4 dalyse. Laboratorinio tyrimo metu turi būti nustatytas augalų apsaugos produkto sudėtyje esantis veikliosios medžiagos kiekis, apsauginės medžiagos, jei apsauginė medžiaga yra augalų apsaugos produkto sudėtyje, sinergiklio, jei sinergiklis yra augalų apsaugos produkto sudėtyje, kiekis, prireikus koformuliantas, veikliojoje medžiagoje esančios reikšmingos priemaišos ir jų  kiekis, jei reikšmingos priemaišos yra įrašytos į Reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedą, augalų apsaugos produkto fizikinės ir cheminės savybės, nurodytos atitinkamai augalų apsaugos produkto formai MŽŪO ir PSO vadove. Augalų apsaugos produktų turėtojui leidžiama pateikti Tarnybai prašymą dėl pasibaigusio galiojimo termino augalų apsaugos produktams pratęsimo, jei Lietuvos Respublikoje registruotų augalų apsaugos produktų ar augalų apsaugos produktų, tapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, galiojimo terminas pasibaigė ne daugiau nei prieš 12 mėn. Augalų apsaugos produktų ėminius į akredituotą laboratoriją pristato ir už tyrimus moka augalų apsaugos produktų turėtojas. Jeigu atlikus augalų apsaugos produkto, kurio galiojimo terminas pasibaigęs, kokybinės ir (ar) kiekybinės sudėties tyrimus nustatoma, kad augalų apsaugos produkto kokybinė ir (ar) kiekybinė sudėtis atitinka Lietuvos Respublikoje registruoto augalų apsaugos produkto sudėtį, Tarnybos pareigūnai, augalų apsaugos produktų turėtojo prašymu, per 3 darbo dienas priima sprendimą dėl augalų apsaugos produktų, kurių partijos numeris yra toks pat, tiekimo rinkai Lietuvos Respublikoje pratęsimo 12 mėnesių nuo šio tyrimo atlikimo datos.

1.17. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. Apie planuojamus žydinčių augalų purškimus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais ar augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis 2011 m. birželio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 547/2011, kuriuo dėl augalų apsaugos produktų ženklinimo reikalavimų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009, su visais pakeitimais, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“,  ar augalų (rapsų, rapsukų, garstyčių ar kitų), kuriuos lanko bitės (toliau – augalai, kuriuos lanko bitės), sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms, sėją informuoti bičių laikytojai, kurių registruoto bityno bičių laikymo vieta yra iki 2,5 km atstumu nuo augalų apsaugos produktais purškiamo, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms,  ar augalų, kuriuos lanko bitės,  sėkla, apdorota augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms, apsėjamo žemės sklypo ar kito ploto ribos, turi naudoti priemones, siekdami apsaugoti savo laikomas bites nuo kenksmingo augalų apsaugos produktų poveikio.

1.18. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59. Žemės naudotojas, besirengiantis purkšti žydinčius augalus, išskyrus išvardytus Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintame sąraše, profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, purkšti augalus augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar sėti augalų, kuriuos lanko bitės, sėklą, apdorotą augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, turėdamas galimybę naudotis elektronine bankininkyste pats prisijungęs prie PPIS arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, privalo ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas pranešti apie planuojamą žydinčių augalų purškimą profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, sėją. Žemės naudotojas pranešime apie planuojamą purškimą profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms, sėją. Žemės naudotojas pranešime apie planuojamą purškimą profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, augalus augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms, sėją PPIS nurodo fizinio arba juridinio asmens kontaktinį telefono numerį, planuojamo purškimo augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, sėjos datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą (savivaldybė, seniūnija, vietovė), augalų pavadinimą, augalų apsaugos produkto pavadinimą ar augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimą. Gavęs pranešimą apie planuojamą žydinčių augalų purškimą augalų apsaugos produktais, augalų puškimą augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms, sėją, ŽŪIKVC nedelsdamas (ne vėliau kaip per 2 val.) suformuoja ir išsiunčia mobiliuoju telefonu SMS ir (ar) elektroniniu paštu pranešimą bičių laikytojams, kurie laiko bites 2,5 km atstumu nuo purškiamo žemės sklypo ar kito ploto ribos arba žemės sklypo ar kito ploto, kuriame bus sėjama augalų, kuriuos lanko bitės, sėkla, apdorota augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms, ribos. SMS žinutėje bičių laikytojams nurodoma planuojamo purškimo ar sėjos, jei bus sėjama augalų, kuriuos lanko bitės, sėkla, apdorota augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms, data, laikas (pradžia ir pabaiga), o el. paštu išsiunčiama detalesnė informacija – data, laikas (pradžia ir pabaiga), vieta, augalų pavadinimas, augalų apsaugos produkto pavadinimas, augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimas, žemės naudotojo kontaktinio telefono numeris.

1.19. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Jei žemės naudotojas, pranešime nurodytą dieną purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, nevykdys ar nesės augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms, jis nedelsdamas, turėdamas galimybę naudotis elektronine bankininkyste pats prisijungęs prie PPIS arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, privalo paskelbti apie planuojamo purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms, sėjos atšaukimą. Žemės naudotojas pranešime apie planuojamo purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais,  augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms, sėjos atšaukimą PPIS nurodo kontaktinio telefono numerį, planuojamo purškimo augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, atšaukimo datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą (savivaldybė, seniūnija, vietovė), augalų pavadinimą, augalų apsaugos produkto pavadinimą, augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimą. Gavęs pranešimą apie planuojamo purškimo augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar rapsų augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms, atšaukimą, ŽŪIKVC nedelsdamas (ne vėliau kaip per 2 val.) suformuoja ir išsiunčia mobiliuoju telefonu SMS ir (ar) elektroniniu paštu pranešimą bičių laikytojams, kurie bites laiko 2,5 km atstumu nuo planuoto purkšti augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, žemės sklypo ar kito ploto ribos arba žemės sklypo ar kito ploto, kuriame buvo planuota sėti augalų, kuriuos lanko bitės, sėklą, apdorotą augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms, ribos.

1.20. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. ŽŪIKVC interneto svetainės www.vic.lt skiltyje „Žemėlapiai“ viešai skelbiama informacija apie planuojamus žydinčių augalų purškimus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, augalų purškimus augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ir (ar) augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms, sėją. Žemėlapyje ŽŪIKVC pažymi purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms, sėjos datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą, augalų apsaugos produkto pavadinimą ar augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota augalų, kuriuos lanko bitės, sėkla, pavadinimą. Informacija apie augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms, sėją žemėlapyje matoma 12 mėnesių nuo informacijos apie sėją pateikimo.

1.21. Pakeičiu 63 punktą ir jį išdėstau taip:

63. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai privalo ruošti augalų apsaugos produkto (-ų) tirpalo (-ų) tiek, kiek reikės tos dienos darbams. Augalų apsaugos produkto (-ų) tirpalas (-ai) ruošiamas (-i) prieš pradedant apdorojimo augalų apsaugos produktais darbus. Ruošiant augalų apsaugos produkto tirpalą būtina laikytis paviršinio ir požeminio vandens apsaugos reikalavimų, nurodytų Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme..“

1.22. Pakeičiu 69 punktą ir jį išdėstau taip:

69. Augalų apsaugos produktų profesionaliajam naudotojui draudžiama naudoti Lietuvos Respublikoje neregistruotus, falsifikuotus augalų apsaugos produktus, augalų apsaugos produktus, netapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ir (ar) nei vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neregistruotu augalų apsaugos produktu beicuotą augalų sėklą.

1.23. Pakeičiu 73 punktą ir jį išdėstau taip:

Pakeičiu 73 punktą ir jį išdėstau taip:

„73. Draudžiama augalų apsaugos produktus naudoti melioracijos grioviuose, taip pat 1 metro pločio daugiamečių žolių apsaugos juostoje, kuri matuojama nuo melioracijos griovio šlaito viršutinės briaunos ir nustatoma vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-218 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo. Ši nuostata netaikoma naikinant invazinius augalus, įrašytus į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašas), ar į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo, jei invazinių augalų neįmanoma sunaikinti kitomis priemonėmis ir jei tai numatyta invazinių rūšių populiacijų gausos reguliavimo veiksmų planuose ar saugomų teritorijų planavimo dokumentuose, laikantis augalų apsaugos produktų etiketėje nustatytų reikalavimų.“

1.24. Pakeičiu 80 punktą ir jį išdėstau taip:

80. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties žemės plotuose purkšdami lauko purkštuvais ar žemyn nukreiptais rankiniais, nugariniais purkštuvais, privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijų ribos. Augalų apsaugos produktų operatoriai, žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties žemės plotuose purkšdami sodo purkštuvais ar aukštyn nukreiptais rankiniais, nugariniais purkštuvais, privalo laikytis ne mažesnių kaip 5 metrų apsaugos zonų iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijų ribos. Tarnyba, registruodama augalų apsaugos produktą, nustačiusi, kad poveikis gyventojams ir (ar) pašaliniams asmenims viršija leistiną poveikio lygį, siekdama apsaugoti gyventojus ir pašalinius asmenis nuo neigiamo augalų apsaugos produktų poveikio, gali augalų apsaugos produkto etiketėje nustatyti iki 10 metrų apsaugos zoną ir (ar) gali nurodyti naudoti tokią apdorojimo įrangą, kurios technologija sumažina dulksną, susidarančią purškimo metu. Šie reikalavimai netaikomi naikinant invazinius augalus, įrašytus į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą ar išvardytus Reglamente (ES) Nr. 1143/2014, jei tai numatyta invazinių rūšių populiacijų gausos reguliavimo veiksmų planuose ar saugomų teritorijų planavimo dokumentuose, jei augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas gyventojus ir pašalinius asmenis informuoja taisyklių 85 punkte nustatyta tvarka“

1.25. Pakeičiu 81.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

81.1. laikytis 1 metro apsaugos zonos iki paviršinio vandens telkinių ir (ar) melioracijos griovių, jeigu augalų apsaugos produkto etiketėje  nėra nurodytų kitų apsaugos zonų, kurios skirtos vandens organizmams apsaugoti;“

1.26. Pakeičiu 81.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

81.2. laikytis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatyto draudimo paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose naudoti augalų apsaugos produktus;“.

1.27. Pakeičiu 82.2. papunktį ir jį išdėstau taip:

82.2. laikytis požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų juostose nustatytų veiklos su augalų apsaugos produktais apribojimų, nurodytų Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.“

1.28. Pakeičiu 83.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

83.2. laikytis 1 metro apsaugos zonos iki ne žemės ūkio paskirties žemės, jeigu   augalų apsaugos produkto etiketėje nėra nurodytų kitų apsaugos zonų, skirtų netiksliniams nariuotakojams ir augalams apsaugoti.“

1.29. Pakeičiu 90 punktą ir jį išdėstau taip:

90. Siekiant sumažinti gruntinio ir paviršinio vandens augalų apsaugos produktais taršos riziką, apdorojimo įrangos išorė ir (ar) vidus nuplaunami purškiamame lauke švariu vandeniu. Purškiamo tirpalo likučiai, vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei skalauti ir (ar)  apdorojimo įrangos vidaus plovimui turi būti išpurkštas ant lauko, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Leidžiama apdorojimo įrangos išorę ir (ar) vidų nuplauti tam tikslui atvirame ore įrengtose betoninėse (su išbetonuota plaunamo vandens surinkimo duobe) arba biologinėse (užpildytose organiniu mišiniu, kuris sudarytas iš durpių, žemių ir (ar) šiaudų) aikštelėse arba uždarose vėdinamose apdorojimo įrangos plovimo patalpose.“

1.30. Pakeičiu 92 punktą ir jį išdėstau taip:

92. Augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas ne vėliau kaip per 48 valandas nuo profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų panaudojimo privalo pats, prisijungęs prie PPIS per elektroninę bankininkystę arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, užpildyti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą, kurio forma nurodyta taisyklių 3 priede. Augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas, suteikęs apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugą, kurios metu buvo naudojami jo vardu įsigyti augalų apsaugos produktai, prisijungęs prie PPIS per elektroninę bankininkystę pats arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, turi užpildyti apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugos gavėjo ir augalų apsaugos produktų naudotojo, suteikusio apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugą, augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą PPIS.“

1.31. Pakeičiu 98 punktą ir jį išdėstau taip:

98. Augalų apsaugos produktų neprofesionaliajam naudotojui draudžiama naudoti profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus, Lietuvos Respublikoje neregistruotus, falsifikuotus augalų apsaugos produktus, augalų apsaugos produktus, netapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams ir (ar) nei vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neregistruotu augalų apsaugos produktu beicuotą augalų sėklą.

1.32. Pakeičiu 104.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

104.5. atlikus patalpų aeraciją, fumigavimo zonoje po fosfino naudojimo jo dujų koncentracijai nukritus žemiau 0,01 ppm (0,014 mg/m3) ir gavus operatoriaus leidimą, ūkio subjekto darbuotojai gali įeiti į patalpas. Ūkio subjekto darbuotojams rekomenduojama naudoti puskaukes, atitinkančias standartą LST EN 140+AC (Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Puskaukės ir ketvirtinės kaukės. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas) su B2A2 klasės dujų filtrais, atitinkančiais standartą LST EN 14387+A1 (Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Dujų filtrai ir sudėtiniai filtrai. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas), mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą LST EN 374–1 (Apsauginės pirštinės nuo chemikalų ir mikroorganizmų. 1 dalis. Terminai ir darbinių charakteristikų reikalavimai) ir dėvėti darbo drabužius, nurodytus taisyklių 88 punkte, arba apsauginę aprangą (6 tipo) nuo skystųjų cheminių medžiagų, atitinkančią standartą LST EN 13034 (Apsauginė apranga nuo skystųjų chemikalų. Trumpalaikės apsauginės aprangos nuo skystųjų chemikalų naudojimo reikalavimai).

1.33. Pakeičiu 106 punktą ir jį išdėstau taip:

106. Tarnybos pareigūnai nedelsdami priima sprendimą uždrausti augalų apsaugos produktus, taip pat augalų apsaugos produktu beicuotą augalų sėklą saugoti, tiekti rinkai ir (ar) naudoti, jei:

106.1. nustatė, kad augalų apsaugos produktas yra neregistruotas Lietuvos Respublikoje, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalyje ir (ar) 53 straipsnyje nustatytas išimtis, ir (ar)

106.2. nustatė, kad augalų apsaugos produktas yra netapatus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, ir (ar)

106.3. nustatė, kad augalų apsaugos produkto etiketėje nurodyta informacija neatitinka Lietuvos Respublikoje registruoto augalų apsaugos produkto ar augalų apsaugos produkto, kuriuo prekiaujama kaip tapačiu Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, etiketėje nurodytos informacijos, ir (ar)

106.4. nustatė, kad augalų apsaugos produkto kilmė ir (ar) jo veikliosios medžiagos kilmė neatitinka registruoto Lietuvos Respublikoje augalų apsaugos produkto kilmės ir (ar) jo veikliosios medžiagos kilmės, ir (ar)

106.5. gavo augalų apsaugos produktų ėminių laboratorinių tyrimų rezultatų išvadas, patvirtinančias, kad augalų apsaugos produktų kokybinė ir (ar) kiekybinė sudėtis neatitinka Lietuvos Respublikoje registruoto augalų apsaugos produkto kokybinės ir (ar) kiekybinės sudėties, ir (ar)

106.6. nustatė, kad saugomi platinimo tikslais, platinami pasibaigusio galiojimo termino augalų apsaugos produktai, kuriems neatlikti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai ar kurių kiekybinė ir (ar) kokybinė sudėtis neatitinka Lietuvos Respublikoje registruoto augalų apsaugos produkto sudėties ir (ar)

106.7. nustatė, kad platinama nei vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neregistruotu augalų apsaugos produktu beicuota augalų sėkla.

1.34. Pakeičiu 108 punktą ir jį išdėstau taip:

108. Augalų apsaugos produktų turėtojas uždraustus saugoti, tiekti rinkai ir (ar) naudoti Lietuvos Respublikoje neregistruotus augalų apsaugos produktus, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalyje ir 53 straipsnyje nurodytus atvejus, ar falsifikuotus augalų apsaugos produktus ir (ar) augalų apsaugos produktus, netapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, nei vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neregistruotu augalų apsaugos produktu beicuotą sėklą, pasibaigusio galiojimo termino augalų apsaugos produktus, kuriems neatlikti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai, ar pasibaigusio galiojimo termino augalų apsaugos produktus, kurių kiekybinė ir (ar) kokybinė sudėtis neatitinka Lietuvos Respublikoje registruoto augalų apsaugos produkto sudėties, ne vėliau kaip per 1 kalendorinę dieną nuo priimto Tarnybos sprendimo gavimo dienos privalo išimti iš rinkos tokius augalų apsaugos produktus ir per 10 kalendorinių dienų nuo priimto Tarnybos sprendimo gavimo dienos savo lėšomis privalo perduoti šiuos augalų apsaugos produktus tik atliekas tvarkančiai įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokias atliekas, ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo augalų apsaugos produktų perdavimo atliekas tvarkančiai įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokias atliekas, vienu iš šių taisyklių 4 punkte nurodytų būdų pateikti dokumentus Tarnybai, kuriais patvirtinamas augalų apsaugos produktų perdavimas atliekas tvarkančiai įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokias atliekas.

1.35. Pakeičiu 112 punktą ir jį išdėstau taip:

112. Išimtų iš rinkos augalų apsaugos produktų žurnale nurodoma:

112.1. eilės numeris;

112.2. įrašo data;

112.3. augalų apsaugos produkto pavadinimas;

112.4. augalų apsaugos produkto uždraudimo saugoti, tiekti rinkai ir (ar) naudoti priežastis:

112.5. augalų apsaugos produkto uždraudimo saugoti, tiekti rinkai ir (ar) naudoti data;

112.6. uždrausto saugoti, tiekti rinkai ir (ar) naudoti augalų apsaugos produkto kiekis;

112.7. augalų apsaugos produkto išėmimo iš rinkos data;

112.8. augalų apsaugos produkto perdavimo atliekas tvarkančiai įmonei data, augalų apsaugos produkto pavadinimas, kiekis, atliekas tvarkančios įmonės pavadinimas.“

1.36. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.12 papunktis įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

2.2. šio įsakymo  1.18, 1.19, 1.20, 1.36 papunkčiai įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2.3. šio įsakymo 1.30 papunktis įsigalioja 2021 m. balandžio 5 d.

 

 

 

L. e. žemės ūkio ministro pareigas                                                                     Andrius Palionis

 

 

 

SUDERINTA                                                              SUDERINTA

Lietuvos Respublikos                                                   Lietuvos Respublikos

aplinkos ministerijos                                                   sveikatos apsaugos ministerijos

2020-09-09 raštu Nr. (65)-D8(E)-4976                      2020-09-04 raštu Nr. (1.1.5E-411)-10-6395

 

Augalų apsaugos produktų

saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių

3 priedas

 

(Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalo forma)

 

______________________________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas)

 

 

20 M. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ NAUDOJIMO APSKAITOS ŽURNALAS

 

 

Eil. Nr.

Lauko atpažinimo numeris arba objekto adresas*

Augalų pavadinimas

(jei apdorojami ne augalai, o kiti objektai – šių objektų pavadinimas)

Augalų apsaugos produkto pavadinimas

Apdorota augalų apsaugos produktais (ha, t, m2, m3 ir kt.)

Panaudotas augalų apsaugos produkto kiekis (g, kg, ml, l ir kt.)

Apdorojimo data (pradžia, pabaiga, m., mėn., d.)

Derliaus nuėmimo pradžios data (m., mėn., d.)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

(asmens, atsakingo už augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalo pildymą, vardas, pavardė, parašas)           

 

 

*Nurodoma kontrolinio žemės sklypo ir lauko Nr. ar eilės Nr., nurodytas Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškoje, teikiamoje pagal Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, arba kita informacija, leidžianti tiksliai atpažinti lauką. Lauko adresas rašomas tais atvejais,  kai augalų apsaugos produktais buvo apdorotas nedeklaruotas laukas ar kitas objektas  (statinys, medinė pakavimo medžiaga ar kt.).