PROTOKOLAS,

KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMA

2004 M. LAPKRIČIO 22 D. BRIUSELYJE PASIRAŠYTA

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

IR

LIUKSEMBURGO DIDŽIOSIOS HERCOGYSTĖS VYRIAUSYBĖS

SUTARTIS

DĖL

PAJAMŲ BEI KAPITALO DVIGUBO APMOKESTINIMO IŠVENGIMO

IR MOKESČIŲ SLĖPIMO PREVENCIJOS

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybė,

norėdamos sudaryti Protokolą, kuriuo būtų iš dalies keičiama 2004 m. lapkričio 22 d. Briuselyje pasirašyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos (toliau – Sutartis),

s u s i t a r ė:

 

 

1 straipsnis

 

Sutarties 27 straipsnis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

27 straipsnis

Keitimasis informacija

1. Susitariančiųjų Valstybių kompetentingi asmenys keičiasi tokia informacija, kuri, kaip spėjama, gali būti svarbi šios Sutarties nuostatoms įgyvendinti arba yra susijusi su nacionalinės teisės aktų, kuriais reglamentuojama Susitariančiųjų Valstybių arba jų vietos institucijų vardu renkami visų rūšių ir tipų mokesčiai, nuostatų administravimu arba įgyvendinimu, jei toks mokesčių rinkimas neprieštarauja Sutarčiai. Keitimasis informacija 1 ir 2 straipsnių nuostatomis neapribojamas.

2. Bet kokia Susitariančiosios Valstybės pagal 1 dalį gauta informacija laikoma slapta vadovaujantis tokia pat tvarka, kaip ir pagal tos Susitariančiosios Valstybės nacionalinės teisės aktus gauta informacija, ir atskleidžiama tik asmenims ar institucijoms (įskaitant teismus ir administravimo institucijas), dalyvaujantiems apskaičiuojant ar renkant, priverstinai išieškant ar teismine tvarka persekiojant arba nagrinėjant apeliacijas dėl mokesčių, kurie nurodyti 1 dalyje, arba prižiūrintiems minėtus veiksmus. Tokie asmenys ar institucijos šią informaciją naudoja tik tokiems tikslams. Informaciją jie gali atskleisti viešuose teismo posėdžiuose arba teismo sprendimuose.

 

3. 1 ir 2 dalių nuostatos jokiu būdu neturi būti aiškinamos kaip tokios, kuriomis Susitariančioji Valstybė įpareigojama:

a) imtis administravimo priemonių, kurios neatitinka kurios nors Susitariančiosios Valstybės įstatymų ir administravimo praktikos;

b) teikti informaciją, kurios negalima teikti pagal kurios nors Susitariančiosios Valstybės įstatymus arba įprastą administravimo tvarką;

c) teikti informaciją, kuri atskleistų kokią nors prekybos, komercinės-ūkinės veiklos, pramoninę, komercinę ar profesinę paslaptį arba prekybos procesą, ar informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų viešajai tvarkai (ordre public).

 

4. Jei remiantis šio straipsnio nuostatomis Susitariančioji Valstybė paprašo informacijos, kita Susitariančioji Valstybė pasinaudoja savo informacijos rinkimo priemonėmis siekdama gauti prašomą informaciją net ir tuo atveju, kai tai kitai Valstybei tokios informacijos nereikia jos pačios mokesčių tikslais. Pastarajame sakinyje nurodytam įpareigojimui taikomi šio straipsnio 3 dalyje nustatyti apribojimai, tačiau jokiu būdu šių apribojimų nereikėtų aiškinti kaip leidžiančių Susitariančiajai Valstybei atsisakyti teikti informaciją vien tik todėl, kad ji pati nėra suinteresuota rinkti tokią informaciją.

 

5. 3 dalies nuostatos jokiu būdu neturi būti aiškinamos kaip tokios, pagal kurias leidžiama Susitariančiajai Valstybei atsisakyti teikti informaciją vien tik todėl, kad informaciją turi bankas, kita finansų institucija, agento ar patikėtinio teisėmis veikiantis atstovas ar asmuo arba todėl, kad informacija yra susijusi su asmens nuosavybės interesais.“

2 straipsnis

 

1. Šis Protokolas turi būti ratifikuojamas vadovaujantis Lietuvoje ir Liuksemburge taikomomis procedūromis. Susitariančiosios Valstybės diplomatiniais kanalais raštu praneša viena kitai, kad įvykdytos atitinkamos nustatytos procedūros.

 

2. Protokolas įsigalioja 1 dalyje nurodyto paskutinio pranešimo dieną. Šio Protokolo nuostatos pradedamos taikyti mokestiniams metams, kurie prasideda kalendorinių metų, einančių iškart po metų, kuriais įsigalioja Protokolas, sausio 1 d. arba vėliau.

 

 

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Protokolą.

 

Priimta dviem egzemplioriais 2014 m. birželio 20 d. Liuksemburge lietuvių, prancūzų ir anglų kalbomis, visi trys tekstai yra autentiški.

 

 

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės vardu

Liuksemburgo Didžiosios
Hercogystės Vyriausybės vardu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPILDOMAS PROTOKOLAS

 

Pasirašydami Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos, pasirašantys asmenys susitarė, kad toliau pateiktos nuostatos yra neatsiejama Protokolo dalis.

 

1. Laikoma, kad prašomosios Susitariančiosios Valstybės kompetentingas asmuo, gavęs prašančiosios Susitariančiosios Valstybės kompetentingo asmens prašymą, teikia informaciją Sutarties 27 straipsnyje nurodytais tikslais.

 

2. Prašančiosios Susitariančiosios Valstybės kompetentingas asmuo, teikdamas prašymą gauti informaciją pagal Sutartį, tam, kad būtų galima iš anksto numatyti informacijos ryšį su prašymu, prašomosios Susitariančiosios Valstybės kompetentingam asmeniui nurodo:

a) asmens, dėl kurio pradėtas patikrinimas ar tyrimas, tapatybę;

b) prašomą informaciją, taip pat jos pobūdį ir kokia forma prašančioji Valstybė norėtų gauti informaciją iš prašomosios Valstybės;

c) su mokesčiais susijusius tikslus, dėl kurių prašoma informacijos;

d) priežastis, leidžiančias manyti, kad prašomą informaciją turi prašomoji Valstybė arba kad tokią informaciją turi arba kontroliuoja prašomosios Valstybės jurisdikcijai priklausantis asmuo;

e) jei žinoma, pavadinimą arba vardą ir pavardę, taip pat adresą asmens, kuris, kaip manoma, turi prašomą informaciją;

f) patvirtinimą, kad prašančioji Valstybė pasinaudojo visomis jos teritorijoje įmanomomis priemonėmis siekdama gauti informaciją, išskyrus tas, kurios sukeltų pernelyg didelių sunkumų.

 

3. Laikoma, kad šis Papildomas protokolas nedaro poveikio Europos Sąjungos teisės aktams.

 

 

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Protokolą.

 

Priimta dviem egzemplioriais 2014 m. birželio 20 d. Liuksemburge lietuvių, prancūzų ir anglų kalbomis, visi trys tekstai yra autentiški.

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės vardu

Liuksemburgo Didžiosios
Hercogystės Vyriausybės vardu