TEISĖJŲ TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL TEISĖJŲ TARYBOS 2020 M. SAUSIO 31 D. NUTARIMO NR. 13P-15-(7.1.2)

„DĖL PRETENDENTŲ Į TEISĖJUS IR TEISĖJŲ ASMENS BYLŲ SUDARYMO IR TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 28 d. Nr. 13P-21-(7.1.2)

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teismų įstatymo Nr. I-480 68, 691, 73, 79, 791 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 791 straipsniu įstatymą Nr. XIII-2775, Teisėjų taryba nutaria:

1. Pakeisti Pretendentų į teisėjus ir teisėjų asmens bylų sudarymo ir tvarkymo taisykles, patvirtintas Teisėjų tarybos 2020 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 13P-15-(7.1.2) „Dėl Pretendentų į teisėjus ir teisėjų asmens bylų sudarymo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Teisėjo asmens byla sudaroma pretendento į teisėjus asmens bylos pagrindu.“

1.2. Pripažinti netekusiu galios 11 punktą.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2020 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                             Algimantas Valantinas

 

 

Teisėjų tarybos narė,

atliekanti sekretoriaus funkcijas                                                                             Loreta Braždienė