PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T1-255 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 3 d. Nr. T1-324

Plungė

 

 

Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T1-255 patvirtintos Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo:

1.1. 7.2. papunktį ir jį išdėstyti nauja redakcija:

„7.2. vienas gyvenantis asmuo yra sulaukęs pensinio amžiaus, yra išankstinės pensijos gavėjas arba yra neįgalusis, kurio pajamos (3 praėjusių mėnesių iki kreipimosi vidutinės pajamos) iki teisės atsiradimo į lengvatą mėnesio yra mažesnės už 2,5 valstybės remiamų pajamų dydį per mėnesį.“;

1.2. 14 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

„14. Lengvatos teikiamos pinigais. Kompensuojamoji rinkliavos dalis išmokama gyventojams per bankus, išimtinais atvejais - kasoje vieną kartą per mėnesį, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 25 dienos. Pareiškėjui mirus, neišmokėta kompensacija nepaveldima, kitam asmeniui neišmokama“;

1.3. 16 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

„16. Lengvata skiriama kalendoriniais metais, jei dėl jos kreipiamasi ne vėliau kaip iki tų metų gruodžio 15 dienos“;

1.4. 17 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

„17. Sprendimą dėl lengvatų skyrimo priima Socialinės paramos skyriaus vedėjas per 15 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos, tačiau ne vėliau kaip iki gruodžio 20 dienos“;

1.5. priedo 8 eilutę ir ją išdėstyti nauja redakcija:

¨ vidutinės 3 praėjusių mėnesių pajamos yra mažesnės negu 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį.“

2. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo 2016 metų sausio 1 dienos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Audrius Klišonis