valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie aplinkos ministerijos viršininkas

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMO IŠDUOTI STATYBOS UŽBAIGIMO AKTĄ REKVIZITŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. gruodžio 21 d. Nr. 1V-182

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 16 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 60 punktu ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 19.1 ir 19.15 papunkčiais:

1. T v i r t i n u Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitus (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymą Nr. 1V-153 „Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 6 d.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                    Eglė Kuklierienė