LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2011 M. RUGPJŪČIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-265 „DĖL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO, FINANSAVIMO ŠALTINIŲ KLASIFIKACIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 11 d. Nr. 1K-135

Vilnius

 

Pakeičiu Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“:

1. Papildau po finansavimo šaltinio „1.1.1.1.10 Valstybės biudžeto lėšos, skirtos nelegaliai migracijai suvaldyti“ šiuo finansavimo šaltiniu:

1.1.1.1.11 Valstybės biudžeto lėšos, skirtos pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“.

2. Papildau po finansavimo šaltinio „1.2.3.1.62 2021–2027 m. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo bendrojo finansavimo lėšos“ šiais finansavimo šaltiniais:

1.2.3.1.63 2021–2027 m. INTERREG programos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.64 2021–2027 m. materialinio nepritekliaus mažinimo programos bendrojo finansavimo lėšos“.

3. Papildau po finansavimo šaltinio „1.3.3.1.62 2021–2027 m. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšos“ šiais finansavimo šaltiniais:

1.3.3.1.63 2021–2027 m. INTERREG programos lėšos

1.3.3.1.64 2021–2027 m. materialinio nepritekliaus mažinimo programos Europos Sąjungos lėšos“.

4. Papildau po finansavimo šaltinio „1.5.1.1.1 Vyriausybės rezervas“ šiais finansavimo šaltiniais:

1.5.1.1.2 Vyriausybės rezervo lėšos, skirtos COVID-19 pandemijos padariniams šalinti

1.5.1.1.3 Vyriausybės rezervo lėšos, skirtos pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“.

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr.1K-135

redakcija)

 

 

ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO, FINANSAVIMO ŠALTINIŲ KLASIFIKACIJA

 

 

1                   Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

1.1                Valstybės biudžeto lėšos

1.1.1.1.1       Valstybės biudžeto lėšos

1.1.1.1.2       Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM

1.1.1.1.3      Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamoms deklaruoti Europos Komisijai išlaidoms, kai jos turi būti apmokėtos projektų vykdytojams

1.1.1.1.4       Valstybės biudžeto lėšos, skirtos įgyvendinti skatinamąsias finansines priemones, kaip jos apibrėžtos Nacionalinių plėtros įstaigų įstatyme

1.1.1.1.5       Valstybės biudžeto lėšos, kai programos sąmata didinama iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, kurios naudojamos viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas

1.1.1.1.6      Valstybės biudžeto lėšos, skirtos Ateities ekonomikos DNR plano veiksmams ir priemonėms apmokėti

1.1.1.1.7      Valstybės biudžeto lėšos, skirtos COVID-19 pandemijos padariniams šalinti

1.1.1.1.8      Valstybės biudžeto lėšos, skirtos Nacionaliniam pažangos planui administruoti

1.1.1.1.9      Valstybės biudžeto lėšos, skirtos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje finansuoti

1.1.1.1.10    Valstybės biudžeto lėšos, skirtos nelegaliai migracijai suvaldyti

1.1.1.1.11     Valstybės biudžeto lėšos, skirtos pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje

1.2                Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.1             Paramos prieš stojant į ES bendrojo finansavimo lėšos

1.2.1.1.1       PHARE paramos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.1.2.1       SAPARD paramos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.2             Struktūrinės paramos ir fondų bendrojo finansavimo lėšos

1.2.2.1          Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento bendrojo finansavimo lėšos

1.2.2.1.1       Europos regioninės plėtros fondo bendrojo finansavimo lėšos

1.2.2.1.2       Europos socialinio fondo bendrojo finansavimo lėšos

1.2.2.1.3       Žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo skyriaus bendrojo finansavimo lėšos

1.2.2.2.1       2000–2006 m. Sanglaudos fondo bendrojo finansavimo lėšos

1.2.2.3          Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti skirtos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.2.3.1       2007–2013 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.2.3.2       2007–2013 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.2.7          Lietuvos 2014–2020 m. ES struktūrinei paramai panaudoti skirtos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.2.7.1       2014–2020 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.2.7.2       2014–2020 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.2.8          Lietuvos 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų investicijoms skirtos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.2.8.1       2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos

1.2.2.8.2       2021–2027 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3             Kitos paramos – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.1       Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.2       Užkrečiamų ligų kontrolės programos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.3       Europos žemės ūkio garantijų fondo bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.4       2007–2013 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.5       Europos žuvininkystės fondo bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.10     2004–2009 m. Norvegijos finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.13     2007–2013 m. , 2014–2020 m. ir 2021–2027 m. Ignalinos programos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.14     Europos pabėgėlių fondo bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.15     ES paramos programos TEN-T fondo projektams įgyvendinti skirtos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.16     Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.17     Išorės sienų fondo bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.18     Europos grąžinimo fondo bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.19     Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.20     Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.21     Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.22     2004–2009 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.23     Šveicarijos finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.24     ES finansinio instrumento LIFE+ programos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.29     ES solidarumo fondo bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.30     TEN-E projektų bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.32     2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.33     2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.34     Kitų bendrai finansuojamų projektų bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.35     Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.36     2014–2020 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.37     Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.38     2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.39     2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.40     Vidaus saugumo fondo bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.42     2014–2020 m. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.43     Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.44     2014–2020 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.45     2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.46     2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.47     2014–2021 m. Norvegijos finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.48     2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų valdymo bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.49     2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų valdymo bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.52    2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.53      2021–2027 m. Europos žemės ūkio fondų bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.54     2021–2027 m. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.55     2021–2027 m. Vidaus saugumo fondo bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.56     2021–2027 m. Integruoto sienų valdymo fondo sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.59  Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 2021–2027 m. bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.61     2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.62     2021–2027 m. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.63     2021-2027 m. INTERREG programos bendrojo finansavimo lėšos

1.2.3.1.64  2021–2027 m. materialinio nepritekliaus mažinimo programos bendrojo finansavimo lėšos

 

1.2.3.2.1       ES aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) bendrojo finansavimo lėšos

 

1.3                Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama

1.3.1             Parama prieš stojant į ES

1.3.1.1.1       PHARE parama

1.3.1.2.1       SAPARD parama

1.3.2             Struktūrinė parama ir fondai

1.3.2.1          Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento lėšos

1.3.2.1.1       Europos regioninės plėtros fondo lėšos

1.3.2.1.2       Europos socialinio fondo lėšos

1.3.2.1.3       Žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo skyriaus lėšos

1.3.2.2.1       2000–2006 m. Sanglaudos fondo lėšos

1.3.2.3          Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti skirtos lėšos

1.3.2.3.1       2007–2013 m. ES struktūrinė parama

1.3.2.3.2       2007–2013 m. ES techninė parama

1.3.2.7          Lietuvos 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos lėšos

1.3.2.7.1       2014–2020 m. ES struktūrinė parama

1.3.2.7.2       2014–2020 m. ES techninė parama

1.3.2.8          Lietuvos 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų investicijoms skirtos lėšos

1.3.2.8.1       2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos

1.3.2.8.2       2021–2027 m. ES techninės paramos lėšos

1.3.3             Kita parama – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

1.3.3.1.1       Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus lėšos

1.3.3.1.2       Užkrečiamų ligų kontrolės programa

1.3.3.1.3       Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšos 

1.3.3.1.4       2007–2013 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos 

1.3.3.1.5       Europos žuvininkystės fondo lėšos

1.3.3.1.10     Kelionių į ES susitikimus kompensacijos

1.3.3.1.13     2007–2013 m., 2014–2020 m. ir 2021–2027 m. Ignalinos programos lėšos

1.3.3.1.14     Europos pabėgėlių fondo lėšos

1.3.3.1.15     ES paramos programai TEN-T fondo projektams įgyvendinti skirtos lėšos

1.3.3.1.16     Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa

1.3.3.1.17     Išorės sienų fondo lėšos

1.3.3.1.18     Europos grąžinimo fondo lėšos

1.3.3.1.19     Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa

1.3.3.1.20     Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa

1.3.3.1.21     Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos

1.3.3.1.22     2004–2009 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos lėšos

1.3.3.1.23     2004–2009 m. Norvegijos finansinės paramos lėšos

1.3.3.1.24     Šveicarijos finansinės paramos lėšos

1.3.3.1.29     ES solidarumo fondo lėšos

1.3.3.1.30     TEN-E projektų lėšos

1.3.3.1.32     2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos lėšos

1.3.3.1.33     2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos lėšos

1.3.3.1.34     Kitų bendrai finansuojamų projektų ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

1.3.3.1.35     Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšos

1.3.3.1.36     2014–2020 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos

1.3.3.1.37     Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšos

1.3.3.1.38     2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos lėšos

1.3.3.1.39     2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos lėšos

1.3.3.1.40     Vidaus saugumo fondo lėšos

1.3.3.1.42     2014–2020 m. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšos

1.3.3.1.43     Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšos

1.3.3.1.44     2014–2020 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programos lėšos

1.3.3.1.45     2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos lėšos

1.3.3.1.46     2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos lėšos

1.3.3.1.47     2014–2021 m. Norvegijos finansinės paramos lėšos

1.3.3.1.48     2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos

1.3.3.1.49     2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos

1.3.3.1.50     2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos

1.3.3.1.51     2014–2021 m. Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos

1.3.3.1.52     2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšos

1.3.3.1.53     2021–2027 m. Europos žemės ūkio fondų lėšos

1.3.3.1.54     2021–2027 m. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšos

1.3.3.1.55     2021–2027 m. Vidaus saugumo fondo  lėšos

1.3.3.1.56     2021–2027 m. Integruoto sienų valdymo fondo sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės lėšos

1.3.3.1.57     Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos

1.3.3.1.58     Prisitaikymo prie Brexit´o rezervo lėšos

1.3.3.1.59     Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 2021–2027 m. lėšos

1.3.3.1.60     Modernizavimo fondo lėšos

1.3.3.1.61    2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos lėšos

1.3.3.1.62     2021–2027 m. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšos

1.3.3.1.63     2021-2027 m INTERREG programos lėšos

1.3.3.1.64    2021–2027 m. materialinio nepritekliaus mažinimo programos Europos Sąjungos lėšos

1.4                Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos

1.4.1.1.1       Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

1.4.2.1.1       Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime

1.4.3.1.1     Kitos pajamos, kurių panaudojimo tikslinė paskirtis nustatyta Europos Sąjungos teisės aktuose, įstatymuose arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose

1.4.3.1.2       Klimato kaitos specialiosios programos lėšos

1.4.3.1.3       Specialioji valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programa

 

Specialioji valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programa

 

1.5                Vyriausybės rezervas

1.5.1.1.1       Vyriausybės rezervas

1.5.1.1.2       Vyriausybės rezervo lėšos, skirtos COVID-19 pandemijos padariniams šalinti

1.5.1.1.3       Vyriausybės rezervo lėšos, skirtos pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje

 

 

___________________