ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 18 d. Nr. T-5

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsniu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarką (pridedama).

2.  Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. T-8 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Antanas Bezaras

 


 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-5

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų skirstymo ir naudojimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarką.

2. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas (toliau – Rezervas) yra Savivaldybės biudžeto asignavimų dalis.

3. Rezervas turi būti ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų Savivaldybės biudžeto asignavimų sumos.

4. Konkretus Rezervo dydis nustatomas kasmet tvirtinant arba tikslinant atitinkamų biudžetinių metų Savivaldybės biudžetą.

 

II SKYRIUS

REZERVO NAUDOJIMO TIKSLAI

 

5. Rezervo lėšos naudojamos:

5.1. ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti;

5.2. gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti.

6. Lėšos gali būti skiriamos fiziniams ir (arba) juridiniams asmenims (toliau – asmenys).

7. Fiziniams asmenims lėšos skiriamos nekilnojamajam turtui gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti:

7.1. nukentėjus nuosavybės teise priklausančiam gyvenamajam būstui (butui, namui ir pan.), jeigu šios patalpos deklaruotos kaip bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenamoji vieta ir jie neturi kito jiems nuosavybės teise priklausančio būsto, būsto dalies;

7.2. nukentėjus ūkiniams pastatams (tvartui, daržinei ar kitam ūkiniam pastatui).

8. Nustatant skiriamų lėšų dydį fiziniams asmenims, atsižvelgiama į fizinių asmenų (šeimos) materialinę bei socialinę padėtį (sunki materialinė padėtis, daugiavaikė šeima ir pan.).

9. Juridiniams asmenims lėšos skiriamos nekilnojamajam turtui gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti, jeigu juridinis asmuo yra viešoji įstaiga (išskyrus įstaigas, kurių savininkas (dalininkas) yra Savivaldybė)  ar asociacija, kurios buveinė yra registruota ir veikla vykdoma Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje.

10. Lėšos skiriamos fiziniams ir (arba) juridiniams asmenims tais atvejais, jeigu nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas nebuvo apdraustas ir nėra gauta draudimo išmoka arba nebuvo gautos išmokos iš Savivaldybės biudžeto patirtiems nuostoliams kompensuoti. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, jeigu juridiniam asmeniui  turtas yra perduotas valdyti ir naudoti jį pagal turto panaudos, patikėjimo ar nuomos sutartis. Už teisingos informacijos apie draudimą ir (ar) draudimo išmokos gavimo pateikimą atsako prašymą pateikę asmenys.

 

III SKYRIUS

REZERVO LĖŠŲ SKYRIMAS IR NAUDOJIMAS

 

11. Rezervo lėšos skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – direktorius) įsakymu.

12. Prašymas skirti lėšas iš Rezervo Tvarkos II skyriuje nurodytiems tikslams teikiamas direktoriui. Kartu su prašymu asmenys pateikia patirtus nuostolius patvirtinančius dokumentus bei kitą informamaciją, reikalingą prašymui nagrinėti. Prašymus nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija).

13. Komisija:

13.1. nagrinėja, ar prašyme nurodytos aplinkybės pagrįstos, ar atitinka Tvarkos II skyriuje nurodytus tikslus ir sąlygas;

13.2. siekdama nustatyti Tvarkos II skyriuje nurodytas aplinkybes, prireikus kreipiasi į kompetentingas institucijas, įstaigas, Savivaldybės administracijos skyrius, seniūnijų seniūnus dėl informacijos, būtinos nagrinėjant prašymą, gavimo;

13.3. išnagrinėjusi prašymą bei gautus dokumentus, parengia ir teikia direktoriui komisijos parengtą motyvuotą išvadą dėl lėšų skyrimo / neskyrimo iš Rezervo. Išvadoje siūlomų skirti lėšų dydis turi būti pagrįstas skaičiavimais ir (arba) išlaidas patvirtinančiais dokumentais bei kita gauta informacija.

14. Atsižvelgiant į Komisijos išvadą, direktoriaus įsakymu yra skiriamos lėšos iš Rezervo. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl lėšų skyrimo iš Rezervo rengia Savivaldybės administracijos Finansų skyrius. Įsakymo projektas rengiamas pagal Tvarkos 13.3 papunktyje nurodytus dokumentus bei direktoriaus rezoliuciją.

15. Komisijos pirmininkas informuoja prašymą pateikusį asmenį Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatytais terminais apie pateikto prašymo tenkinimą arba netenkinimą. Jei prašymas netenkinamas, nurodo netenkinimo priežastis.

 


IV SKYRIUS

REZERVO LĖŠŲ APSKAITA IR KONTROLĖ

 

16. Rezervo lėšų apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius (toliau – Buhalterinės apskaitos skyrius).

17. Rezervo lėšos naudojamos pagal atskirą asignavimų valdytojo patvirtintą išlaidų sąmatą.

18. Buhalterinės apskaitos skyrius, gavęs direktoriaus įsakymą dėl lėšų skyrimo iš Rezervo, perveda skirtas lėšas į lėšų gavėjo sąskaitą.

19. Buhalterinės apskaitos skyrius parengia Rezervo lėšų Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr. 2) Savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo ir vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka ir pateikia Finansų skyriui.

20. Rezervo lėšų panaudojimo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę vykdo, apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

21. Nepanaudotos Rezervo lėšos grąžinamos į Savivaldybės biudžetą.

22. Rezervo lėšų panaudojimo kontrolę vykdo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba.

23. Jeigu nustatoma, kad asmenys, kuriems buvo skirtos lėšos iš Rezervo, pateikė neteisingą informaciją ir (arba) dokumentus, privalo grąžinti jiems skirtas lėšas. Asmenims nesutikus grąžinti lėšų, jos išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Rezervo lėšų naudojimo tvarkos pakeitimus, papildymus ar naują redakciją tvirtina Savivaldybės taryba.

25. Tvarka skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

_________________________________