LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS MINISTRO 2014 M. BIRŽELIO 11 D. įsakymO
NR. ĮV-443 „DĖL KOLEKTYVINIO ADMINISTRAVIMO ASOCIACIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ AUDIOVIZUALINIŲ KŪRINIŲ AR FONOGRAMOSE ĮRAŠYTŲ KŪRINIŲ ATGAMINIMO ASMENINIAIS TIKSLAIS ADMINISTRAVIMĄ, PASKYRIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 20 d. Nr. ĮV-198

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Kultūros ministro 2014 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. ĮV-443 „Dėl kolektyvinio administravimo asociacijų, atsakingų už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais administravimą, paskyrimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KOLEKTYVINIO ADMINISTRAVIMO ASOCIACIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ KŪRINIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTŲ ATGAMINIMO ASMENINIAIS TIKSLAIS ANALOGINĖJE AR SKAITMENINĖJE LAIKMENOJE ADMINISTRAVIMĄ, PASKYRIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 20 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 734 „Dėl Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo įgyvendinimo“ 2.1 papunkčiu bei įvertinęs kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo asociacijų pateiktus pasiūlymus:

1. T v i r t i n u šias autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijas, atsakingas už kūrinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimo asmeniniais tikslais analoginėje ar skaitmeninėje laikmenoje administravimą:

1.1. Lietuvos gretutinių teisių asociaciją (AGATA) – atsakinga surinkti kompensacinį atlyginimą už kūrinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimą asmeniniais tikslais analoginėje ar skaitmeninėje laikmenoje ir paskirstyti jį kolektyvinio administravimo asociacijoms, atstovaujančioms autorių teisių ir gretutinių teisių subjektams;

1.2. Asociaciją LATGA – atsakinga paskirstyti ir išmokėti kompensacinį atlyginimą muzikos, literatūros, vizualiųjų menų ir dramos kūrinių autoriams ir atstovaujamiems audiovizualinių kūrinių autoriams;

1.3. Lietuvos gretutinių teisių asociaciją (AGATA) – atsakinga paskirstyti ir išmokėti kompensacinį atlyginimą atlikėjams ir fonogramų gamintojams;

1.4. Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociaciją AVAKA – atsakinga paskirstyti ir išmokėti kompensacinį atlyginimą audiovizualinių kūrinių gamintojams ir atstovaujamiems audiovizualinių kūrinių autoriams.“

 

 

 

Kultūros ministras                                                       Mindaugas Kvietkauskas