LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TURISTŲ GRĄŽINIMO Į PRADINĘ JŲ IŠVYKIMO VIETĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 4-513

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 756 „Dėl Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9.1 papunkčiu,

t v i r t i n u Turistų grąžinimo į pradinę jų išvykimo vietą tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                                Evaldas Gustas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2016 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 4-513

 

 

TURISTŲ GRĄŽINIMO Į PRADINĘ JŲ IŠVYKIMO VIETĄ

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Turistų grąžinimo į pradinę jų išvykimo vietą tvarkos aprašas (toliau – šis Aprašas) nustato Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) organizuojamą turistų gražinimą į pradinę jų išvykimo vietą, įskaitant būtiną apgyvendinimą, numatytą turizmo paslaugų teikimo sutartyse, laikotarpiu, kol turistai grąžinami į pradinę jų išvykimo vietą, jeigu prasidėjus organizuotai turistinei kelionei paaiškėja, kad kelionių organizatorius negali toliau vykdyti turizmo paslaugų teikimo sutarčių.

2. Turistai į pradinę jų išvykimo vietą grąžinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 756 „Dėl Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-951 „Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, šiuo Aprašu ir kitais turizmo rinkos priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Turizmo įstatyme nustatytas sąvokas.

 

II SKYRIUS

TURISTŲ GRĄŽINIMO ORGANIZAVIMO PROCEDŪROS

 

4. Departamentas, gavęs informacijos arba duomenų (nepriklausomai nuo informacijos šaltinio ir duomenų gavimo būdo), kad prasidėjus organizuotai turistinei kelionei paaiškėjo, jog kelionių organizatorius negalės toliau vykdyti turizmo paslaugų teikimo sutarčių, per įmanomai trumpiausią laiką turi:

4.1. išsiaiškinti, kokiose užsienio valstybėse yra turistai, jų skaičių, kelionės pabaigos datą ir pradinę išvykimo vietą pagal pasirašytas turizmo paslaugų teikimo sutartis ir oro ir (arba) kitus vežėjus, kurie pagal kelionių organizatoriaus pasirašytą sutartį turi grąžinti turistus į pradinę jų išvykimo vietą;

4.2. susisiekti su šio Aprašo 4.1 papunktyje nurodytais oro ir (arba) kitais vežėjais, aptarti turistų grąžinimo į pradinę jų išvykimo vietą sąlygas, pareikalauti sutartyje nurodyto skrydžių grafiko, jo vykdymo;

4.3. šio Aprašo 4.1 papunktyje nurodytiems oro ir (arba) kitiems vežėjams atsisakius vykdyti sutartyje numatytus įsipareigojimus, kreiptis į kitus galimus vežėjus su prašymu pateikti pasiūlymų dėl turistų grąžinimo.

5. Spręsdamas turistų grąžinimo į pradinę jų išvykimo vietą klausimą ir ieškodamas galimų vežėjų, Departamentas imasi toliau išdėstytų veiksmų tokiu eiliškumu:

5.1. Įvertina savarankiško turistų grįžimo į pradinę jų išvykimo vietą galimybes, įskaitant būtino apgyvendinimo, numatyto turizmo paslaugų teikimo sutartyje, laikotarpiu, ir tokio grąžinimo sąnaudas.

5.2. Įvertina turistų grąžinimo į pradinę jų išvykimo vietą galimybes autobusais ir (arba) reguliariais reisais, įskaitant būtino apgyvendinimo, numatyto turizmo paslaugų teikimo sutartyje, laikotarpiu, ir tokio grąžinimo sąnaudas.

5.3. Kreipiasi į visus užsakomuosius skrydžius iš Lietuvos Respublikos ir (arba) į Lietuvos Respubliką vykdančius oro vežėjus dėl duomenų apie laisvas vietas (nurodo maršrutą ir galimas skrydžio datas), skrydžio kainos ir kitų sąlygų pateikimo.

5.4. Prireikus kreipiasi į toje užsienio valstybėje, iš kurios turi būti grąžinti turistai, užsakomuosius skrydžius vykdančius oro vežėjus dėl duomenų apie laisvas vietas (nurodo maršrutą ir galimas skrydžio datas), skrydžio kainos ir kitų sąlygų pateikimo.

5.5. Prireikus kreipiasi į bet kurį kitą užsakomuosius skrydžius vykdantį oro vežėją dėl duomenų apie laisvas vietas (nurodo maršrutą ir galimas grąžinimo (vežimo) datas), grąžinimo (vežimo) kainos ir kitų sąlygų pateikimo.

6. Departamentas, atsižvelgdamas į ekonomiškai naudingiausią ir pagal terminus optimaliausią oro arba šio Aprašo 5.5 papunktyje nustatytu atveju kito vežėjo pasiūlymą, sudaro sutartį su pasirinktu vežėju dėl turistų grąžinimo į pradinę jų išvykimo vietą, patvirtinęs grąžinimo (vežimo) grafiką.

 

___________________