ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO DEMONSTRACINIO KVARTALO DUBIJOS, P. VIŠINSKIO, VYTAUTO GATVIŲ IR DRAUGYSTĖS PROSPEKTO, APIMANČIO ABIEJŲ JO PUSIŲ DAUGIABUČIUS GYVENAMUOSIUS NAMUS, ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 28 d. Nr. T-28

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 15 straipsnio 6 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 ir 40 punktais, Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, 24 punktu, Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“, 30 punktu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros iniciatyvą įtraukti Šiaulių miesto savivaldybę į bendrą Vokietijos ir Lietuvos projektą „Miestų kvartalų atnaujinimas, pagerinant jų energines charakteristikas Lietuvoje“, Šiaulių miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-374 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 03.02. 13 priemonę ir atsižvelgdama į akcinės bendrovės „Šiaulių energija“, uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“, uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ raštiškus sutikimus ir į Šiaulių miesto savivaldybės mero 2016 m. sausio 20 d. potvarkį Nr. M-7 „Dėl Programos įgyvendinimo priežiūros komisijos narių ir pirmininko kandidatūrų“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto demonstracinio kvartalo Dubijos, P. Višinskio, Vytauto gatvių ir Draugystės prospekto, apimančio abiejų jo pusių daugiabučius gyvenamuosius namus, energinio efektyvumo didinimo programą (toliau – Programa; pridedama).

2. Sudaryti šios sudėties Programos įgyvendinimo priežiūros komisiją (toliau – Priežiūros komisija):

pirmininkas Domas Griškevičius, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas;

nariai:

Jonas Bartkus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas;

Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

Giedrė Mendoza Herrera, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

Gintautas Lukošaitis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir plėtros komiteto pirmininko pavaduotojas.

3. Paskirti Programos įgyvendinimo administratoriais (toliau – Programos administratorius):

3.1. Šiaulių miesto savivaldybės administraciją (toliau – Savivaldybės administracija):

3.1.1. atsakingą už daugiabučių namų atnaujinimo ir energinio efektyvumo didinimo projektų rengimo organizavimą bei įgyvendinimą – Turto valdymo skyrių;

3.1.2. atsakingą už aplinkos infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų projektų įgyvendinimą – Miesto infrastruktūros skyrių;

3.1.3. atsakingą už Šiaulių miesto savivaldybės naudojamų viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo projektų rengimo organizavimą ir įgyvendinimą – Statybos skyrių;

3.1.4. atsakingą už statybą leidžiančių dokumentų daugiabučių namų atnaujinimo ir viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo projektams išdavimą laiku – Architektūros ir urbanistikos skyrių;

3.1.5. atsakingą už sėkmingą Europos Sąjungos ir (ar) kitos paramos įsisavinimo užtikrinimą – Investicijų ir miesto plėtros skyrių;

3.2. uždarąją akcinę bendrovę „Šiaulių gatvių apšvietimas“, atsakingą už gatvių apšvietimo tinklų modernizavimą;

3.3. akcinę bendrovę „Šiaulių energija“, atsakingą už šilumos tinklų modernizavimo, energinio efektyvumo didinimo projektus;

3.4. uždarąją akcinę bendrovę „Šiaulių vandenys“, atsakingą už geriamojo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimą.

4. Pavesti Programos administratoriui:

4.1. iki 2016 m. kovo 15 d. parengti Programos priemonių įgyvendinimo planą (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas) ir pateikti jį derinti Priežiūros komisijai;

4.2. Priežiūros komisijai suderinus Priemonių įgyvendinimo planą ir esant finansavimo šaltiniams, pradėti Programos įgyvendinimą (organizuoti viešuosius pirkimus investicijų projektams parengti ir vykdyti kitas Programoje numatytas veiklas).

5. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui:

5.1. iki kito Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio parengti ir pateikti Savivaldybės tarybai tvirtinti Priežiūros komisijos nuostatus;

5.2. paskirti už Programos įgyvendinimo priežiūrą atsakingą Savivaldybės administracijos darbuotoją (-us) – projekto vadovą (-us);

5.3. Programos administratoriui suderinus Programos priemonių įgyvendinimo planą su Priežiūros komisija, Programą kartu su Priemonių įgyvendinimo planu pateikti viešajai įstaigai Būsto energijos taupymo agentūrai;

5.4. organizuoti darbą taip, kad priemonės, numatytos Priemonių įgyvendinimo plane, būtų įgyvendinamos laiku ir kokybiškai, atsižvelgiant į numatomą finansavimą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Artūras Visockas

 


 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-28

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO DEMONSTRACINIO KVARTALO DUBIJOS, P. VIŠINSKIO, VYTAUTO GATVIŲ IR DRAUGYSTĖS PRPSPEKTO, APIMANČIO ABIEJŲ JO PUSIŲ DAUGIABUČIUS GYVENAMUOSIUS NAMUS, ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių miesto demonstracinio kvartalo Dubijos, P. Višinskio, Vytauto gatvių ir Draugystės prospekto, apimančio abiejų jo pusių daugiabučius gyvenamuosius namus, energinio efektyvumo didinimo programa (toliau – Programa) parengta siekiant apibrėžti kvartalo techninį bei ekonominį energijos sutaupymo potencialą, įgyvendinti konkrečias priemones, kad būtų pagerintas energijos efektyvumas bei sumažinta CO2 tarša, pasiekti kiti kvartalo vystymo tikslai, atsižvelgiant į visus svarbius miesto raidos, paminklotvarkos, statybos, būsto, socialinius ir kt. aspektus.

2. Programoje vartojamos sąvokos:

2.1. Kvartalas – tai keli savo plotu ar teritoriniu atžvilgiu tarpusavyje susiję privatūs, vieši ir (ar) kitos paskirties pastatai, kurie su viešąja infrastruktūra savo dydžiu atitinka teritoriją, mažesnę už atitinkamą miesto rajoną ar jo dalį.

2.2. Programa – Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) atrinktame demonstraciniame kvartale esančių pastatų, inžinerinių tinklų, žaliųjų teritorijų esamos padėties įvertinimo ir planuojamų įgyvendinti energiją taupančių priemonių bei sutaupymų analizės pagrindu parengtas ir Savivaldybės patvirtintas dokumentas.

2.3. Programos įgyvendinimo administratorius, -iai (toliau – Programos administratorius) – Savivaldybės parengtai ir patvirtintai programai įgyvendinti paskirtas asmuo (Savivaldybės įsteigtas viešasis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, savivaldybės įstaiga arba kita Savivaldybės kontroliuojama įmonė).

2.4. Kitos Programoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme, Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328, Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS ATITIKTIS EUROPOS SĄJUNGOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAMS, MIESTO PLANAVIMO DOKUMENTAMS

 

3. Programa atitinka Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, miesto planavimo dokumentus.

4. Susiję Europos Sąjungos teisės aktai:

4.1. 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (OL, 2010, L 153/13). Šia direktyva skatinama didinti pastatų energinį naudingumą Europos Sąjungoje atsižvelgiant į išorės klimato sąlygas ir vietos ypatybes, taip pat į patalpų mikroklimato reikalavimus ir ekonominį efektyvumą.

4.2. 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB bei 2010/30/ES, panaikinamos direktyvos 2004/8/EB bei 2006/32/EB (OL, 2012, L 315/1) ir kurioje nustatoma bendra energijos vartojimo efektyvumo skatinimo Europos Sąjungoje priemonių sistema, siekiant užtikrinti, kad 2020 metais Europos Sąjungos valstybėse narėse būtų pasiektas 20 procentų energijos vartojimo efektyvumo tikslas ir sudarytos sąlygos toliau didinti energijos vartojimo efektyvumą.

5. Susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai: Energetikos įstatymas, Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas, Šilumos ūkio įstatymas, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, Statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimas Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“.

6. Susiję Šiaulių miesto planavimo dokumentai:

6.1. Šiaulių miesto bendrasis planas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano patvirtinimo“.

6.2. Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialusis planas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-198 „Dėl Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimo“.

6.3. Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-39  „Dėl Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“.

6.4. Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialusis planas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T-268 „Dėl Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialiojo plano patvirtinimo ir pripažinimo Savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi“.

 

III SKYIUS

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

 

7. Bendroji informacija apie Šiaulių miesto savivaldybę:

7.1. Bendrasis Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos plotas ~ 81 km2.

7.2. Šiaulių miesto savivaldybėje gyvena ~ 105 tūkst. gyventojų.

7.3. Užstatyta miesto teritorija sudaro 51,3 proc., vandenys – 15,8 proc., miškai – 8,4 proc., keliai – 3,9 proc., žemės ūkio naudmenos – 9 proc., kita žemė – 11,6 proc. ploto.

7.4. Šiaulių miesto savivaldybėje didžiajai daliai daugiabučių ir visuomeninių pastatų šiluma tiekiama centralizuotai. Pagal Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialųjį planą identifikuojama centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) zona, konkurencinė (mišri) aprūpinimo šiluma zona, šilumos gamybos naudojant gamtines dujas zona, necentralizuoto aprūpinimo šiluma zona. CŠT šilumos tiekėjas – AB „Šiaulių energija“.

7.5. Miesto gatvių apšvietimo tinklas išvystytas. Jo techninė būklė patenkinama, tačiau energinę būklę būtina gerinti.

8. Darniai miesto plėtrai stiprinti rengiama pavyzdinė tvarios plėtros, daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų atnaujinimo strategija ir planavimo dokumentas, įgyvendinantis energijos vartojimo efektyvumo didinimo bei energijos išteklių taupymo priemones daugiabučių namų mikrorajonuose.

9. Programos svarba viso miesto vystymosi kontekste apibūdintina kaip tipinė centrinės miesto dalies periferijos. Demonstracinis kvartalas – Dubijos, P. Višinskio, Vytauto gatvių ir Draugystės prospekto, apimančio abiejų jo pusių daugiabučius gyvenamuosius namus, – patenka į ŠSC4 zoną, kuri yra didžiausia pagal plotą (visoje centrinėje miesto dalyje). Per 2012 metus šios zonos 474 šilumos vartotojai sunaudojo 108 485 MWh (instaliuota galia šildymui 78 035,48 kW; vidutinė galia karštam vandeniui 4 769,41 kW). Dėl teritorijos efektyvaus vystymo ir aktualumo AB „Šiaulių energija“ jau modernizavo visų ŠSC4 (išskyrus vieną) daugiabučių namų šilumos punktus.

10. Bendroji informacija apie kvartalą:

10.1. Kvartalas pasirinktas nustačius dideles energijos sąnaudas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos metodiką, pastatų nusidėvėjimą, matomą poreikį atnaujinti žaliąsias teritorijas, taip pat dėl prastos inžinerinių komunikacijų būklės ir pan.

10.2. Pagrindinės charakteristikos:

10.2.1. kvartalo gyventojų skaičius ~ 2020;

10.2.2. kvartalo dydis ~ 160 000 kv. m;

10.2.3. nagrinėjamoje teritorijoje žaliosios teritorijos sudaro ~ 49 000 kv. m, t. y. ~ 30 proc. (iš jų įregistruotuose sklypuose žaliosios teritorijos sudaro ~ 22 000 kv. m ir projektuojamuose gatvių sklypuose ~ 6 500 kv. m). Beveik 33 000 kv. m teritorijos užstatyta pastatais, t. y. ~ 20 proc. kvartale projektuojami gatvių sklypai sudaro apie 31 000 kv. m;

10.2.4. įregistruotų skverų, parkų nėra. Dalis medžių (kaštonų) yra sergantys (dauguma Draugystės pr.). Žaliosiose teritorijose trūksta infrastruktūros trumpalaikei rekreacijai (suolų, vaikų žaidimo aikštelių, treniruoklių ir kt.) arba ji iš viso neįrengta. Viešiesiems visuomenės poreikiams nepritaikyta viešoji infrastruktūra (neįrengtos vaikų žaidimo aikštelės, nėra treniruoklių, vietų biotualetams, trūksta suolų, nesutvarkyti pėsčiųjų takai, jų apšvietimo sistema, automobilių stovėjimo aikštelės, neidentifikuota vieta kvartalo bendruomenės renginiams, trūksta mažosios architektūros elementų).

10.3. Kvartalo infrastruktūros apibūdinimas:

10.3.1. esama bendra kvartalo infrastruktūros būklė patenkinama;

10.3.1.1. pagrindines susisiekimo komunikacijos numatyta atnaujinti artimiausiu metu, atlikus planingą požeminių tinklų sutvarkymą;

10.3.1.2. elektros, dujų tinklai prižiūrimi;

10.3.1.3. ~ 3 km kvartale esančių šilumos tinklų, kuriuos būtina modernizuoti (atnaujinti) dėl patikimumo didinimo ir energetinių nuostolių mažinimo. Šiluma tiekiama šiai ŠSC4 zonai gaminama Pietinėje katilinėje ir Šiaulių termofikacinėje elektrinėje. Pagrindiniai šios zonos vartotojai – daugiabučiai gyvenamieji namai, kurie suvartoja apie 66 proc. visos zonai teikiamos šilumos;

10.3.1.4. gatvių apšvietimo kabelinės linijos įrengtos prieš 45 metus, šviestuvai pakeisti prieš 11 metų, todėl yra fiziškai nusidėvėję (dėl to įvyksta daug gedimų, kurių šalinimas reikalauja papildomų išlaidų, ir tai padidina gatvių apšvietimo techninės priežiūros kainą). Šviestuvai yra fiziškai nusidėvėję, su aukšto slėgio natrio lempų šviesos šaltiniais, neekonomiški, nes nėra galimybių nakties metu, kada pėsčiųjų ir transporto eismas neintensyvus, sumažinti apšviestumą, o kartu ir elektros energijos sąnaudas. Gatvių apšvietimo stulpai pagaminti iš juodo metalo vamzdžių, paveikti korozijos, todėl kelia grėsmę pėsčiųjų ir transporto saugumui. Dėl nurodytų priežasčių gatvių apšvietimo elektros tinklus būtina modernizuoti;

10.3.1.5. geriamojo vandens ir nuotekų tinklus, siekiant patikimumo, mažinant nuostolius (ir energetinius), numatoma planingai naujinti.

10.4. Kvartale esančių pastatų apibūdinimas:

10.4.1. iš viso kvartale yra daugiau kaip pusė šimto pastatų ir statinių. Kvartalo ribose 31 daugiabutis, 6 viešosios paskirties, per 20 vienbučių, kitos ar mišrios paskirties pastatų. Iš jų jau atnaujinti 4 pastatai, iš jų 3 daugiabučiai, 1 viešosios paskirties. Šiuo metu atnaujinami 2  daugiabučiai. Pagrindinės priemonės įdiegtos atnaujinant pastatus: fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą; stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas; butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus (butų langų ir balkonų durų keitimas, langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio), balkonų ir lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą, laiptinių lauko durų ir tambūrų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams); ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas;  šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas (balansinių ventilių ant stovų įrengimas, vamzdžių šiluminės izoliacijos gerinimas, šildymo prietaisų ir vamzdynų keitimas, individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose). Buvo naudotasi skirtingų programų, tokių kaip Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa, Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, parama;

10.4.2. kvartalas yra centrinėje miesto dalyje. Dominuoja daugiabutė gyvenamoji paskirtis, tačiau taip pat yra verslo, komercinės, paslaugų bei visuomeninės paskirties objektų. Vidutinis buto plotas daugelyje kvartalo daugiabučių yra apie 33 kv. m.

10.5. Kvartalo energinis efektyvumas: bendras vidutinis kvartale suvartojamas šilumos kiekis patalpoms šildyti 7 816 948 kWh per metus. Elektros energijos kiekis gatvėms apšviesti 74 000 kWh per metus. Vidutinis energijos suvartojimas vieno daugiabučio pastato patalpoms šildyti yra 201 018 kWh per metus, vidutinis energijos suvartojimas vieno viešojo pastato patalpoms šildyti sudaro 131 635 kWh per metus.

10.6. Vidutiniškai vienam kvartalo gyventojui šiluminės ir gatvių apšvietimo energijos tenka ~ 3870/37 kWh per metus.

10.7. Energijos tiekimo kainos:

10.7.1. centralizuotai tiekiamos šilumos kaina: nuo 2015 m. gruodžio 1 d. vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina 4,60 Eur už kWh (be PVM) (gyventojams 5,01 Eur už kWh (su 9 proc. PVM); juridiniams asmenims 5,57 Eur už kWh (su 21 proc. PVM).

Šilumos energijos ir karšto vandens kainos yra apskaičiuojamos ir nustatomos Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komiteto (VKEKK) patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos ir Karšto vandens kainų nustatymo metodikos nustatyta tvarka. Kas mėnesį šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas pateikia VKEKK duomenis apie praėjusio mėnesio pirkto kuro kainas ir apskaičiuotas šilumos ir (ar) karšto vandens kainas. Komitetas patikrina pateiktų duomenų teisingumą, o šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas iki mėnesio 25 dienos viešai informuoja vartotojus apie galutines šilumos energijos ir (ar) karšto vandens kainas. Šilumos ir karšto vandens kainos įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos. Kainos gali būti keičiamos ne dažniau kaip kas mėnesį;

10.7.2. energijos tiekimo kainos:

10.7.2.1. 2016 m. dieniniu tarifu 0,03852 Eur (be PVM), 2016 m. naktiniu tarifu 0,03852 Eur (be PVM);

10.7.2.2. 2015 m. el. energijos akcizas 0,00052 Eur, energijos persiuntimas LESTO dieniniu tarifu 0,032 Eur (be PVM), el. energijos persiuntimas LESTO naktiniu tarifu 0,023 Eur (be PVM), VIAP 0,01642 Eur (be PVM).

10.8. Kvartalo gyventojų socialinė-ekonominė situacija yra vidutinė statistinė.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

11. Programos tikslas – pagerinti kvartalo energijos vartojimo efektyvumą, sumažinti miesto bendrą išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų CO2 taršą, pagerinti vizualinį miesto vaizdą, taip užtikrinant kvartalo ir viso miesto patrauklumą, gyventojų gyvenimo kokybės pagerėjimą. Naujasis renovacijos modelis leidžia ne tik atnaujinti namus, bet ir kurti darnų miestą.

12. Programos uždaviniai:

12.1. Atnaujinti (modernizuoti) atrinktame kvartale esančius viešuosius, daugiabučius, vienbučius ir kt. pastatus, inžinerinę infrastruktūrą, apimančią gatvių apšvietimo tinklus, ir pagal galimybes atnaujinti kvartale esančius šilumos gamybos ir tiekimo sistemas bei žaliąsias teritorijas.

12.2. Įvertinti atrinktų kvartalų ir juose esančių pastatų techninę būklę, inžinerinės infrastruktūros būklę (įskaitant ir šilumos gamybos ir tiekimo sektorių, vandens, nuotekų, lietaus kanalizacijos, elektros tinklus ir kt.) bei kitus kvartalo atnaujinimo poreikius (gatvių ir šaligatvių sutvarkymas, apšvietimo tinklų atnaujinimas, automobilių stovėjimo vietų įrengimas, vaikų žaidimo aikštelių, žaliųjų teritorijų sutvarkymo poreikis, taip pat aplinkos pritaikymas neįgaliųjų poreikiams užtikrinti ir kt.).

12.3. Numatyti planuojamų įgyvendinti energiją taupančių priemonių paketus skirtingiems objektams, galimus finansavimo šaltinius, investicijų atsipirkimo laiką, planuojamos sutaupyti energijos kiekį bei planuojamus sumažinti išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius. Rengiant atskirų priemonių įgyvendinimo investicijų planus, turi būti siekiama, kad investicijų į energinio efektyvumo didinimą suma būtų pagrįsta sutaupytos energijos kiekiu, ir užtikrinta, kad investicijos į energinį efektyvumą būtų sugrąžinamos sutaupytos energijos sąskaita. Pastatų, esančių atrinktame kvartale, atnaujinimo projektais bus siekiama užtikrinti, kad įgyvendinus energiją taupančias priemones daugelyje pastatų bus pasiekta ne mažesnė kaip C energinio naudingumo klasė.

12.4. Įgyvendinti Priemonių įgyvendinimo plane numatytas energijos efektyvumą didinančias ir kitas priemones ir pasiekti, kad energijos suvartojimas kvartale sumažėtų:

12.4.1. dėl šilumos tiekimo modernizavimo – 1 103 264 kWh per metus, 48,3 proc. nuo esamų skaičiuotinų šilumos nuostolių šilumos tiekimo tinkluose; vienam kvartalo gyventojui tenkantis šiluminės energijos kiekis ~ 550 kWh per metus;

12.4.2. dėl gatvių apšvietimo modernizavimo – 34 000 kWh per metus, ~ 45 proc.; vienam kvartalo gyventojui tenkantis gatvių apšvietimo energijos kiekis ~ 17 kWh per metus.

12.5. Sukurti organizacines, technines bei finansines priemones ir kitų miesto kvartalų energinio efektyvumo didinimo programoms parengti ir įgyvendinti.

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

13. Savivaldybės administracija koordinuoja visos Programos įgyvendinimą ir organizuoja jos įgyvendinimo veiksmus, vertina Priežiūros komisijos pateikiamas ataskaitas, užtikrina, kad Programa būtų įgyvendinta ir pasiekti joje numatyti tikslai.

14. Programos administratorius atlieka visus veiksmus, susijusius su Programos įgyvendinimu, inicijuoja reikiamų dokumentų, susijusių su Programos įgyvendinimu, parengimą, užtikrina reikiamu laiku atliktą ir kokybišką Priemonių įgyvendinimo plane numatytų priemonių įgyvendinimą. Programos administratorius, įgyvendindamas Programą, turi užtikrinti visų procesų viešumą ir įtraukti į skirtingų priemonių svarstymus bei aptarimus suinteresuotus dalyvius – gyventojus, kitų patalpų savininkus ir kitus suinteresuotus atstovus.

15. Programos administratoriaus veiklą prižiūri ir kontroliuoja Priežiūros komisija. Programos administratorius atsiskaito Priežiūros komisijai už savo veiklą.

16. Priežiūros komisija kontroliuoja Programos įgyvendinimo eigą. Priežiūros komisija ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinį ketvirtį pateikia ataskaitą apie Programos įgyvendinimo eigą Šiaulių miesto savivaldybės tarybai. Jai pareikalavus, Priežiūros komisija teikia papildomą informaciją.

17. Programos įgyvendinimo pradžia 2016 metų vasario mėn., įgyvendinimo pabaiga 2022 metai.

18. Bendra Programos vertė, skaičiuojant 2015 metų kainomis, iki 11,065 mln. Eur.

19. Programos įgyvendinimas finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių organizacijų, Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto, privačių investuotojų ir kitų šaltinių lėšomis. Programa gali būti finansuojama ir taikant finansines priemones, teikiant subsidijas arba naudojant šių priemonių derinius.

20. Įgyvendinant Programą, atsižvelgus į numatomą finansavimą, planuojama:

20.1. Atnaujinti iki 21 vnt. ~ 33 180 m2 daugiabučių pastatų, planuojama investuoti ~ 5,54 mln. Eur, planuojama sutaupyti iki 3586307 kWh per metus, arba iki 50 proc. per metus, planuojama, kad investicija atsipirks per 31 metus.

20.2. Atnaujinti ne mažiau kaip 1 vnt. ~ 622 m2 viešųjų pastatų, planuojama investuoti ~ 0,147 mln. Eur, planuojama sutaupyti iki 205 555 kWh per metus, arba iki 50 proc. per metus, planuojama, kad investicija atsipirks per 14 metų.

20.3. Modernizuoti gatvių apšvietimo ir eismo valdymo tinklo ~ 3 450 m, planuojama investuoti 0,3 mln. Eur, planuojama sutaupyti iki 34000 kWh, arba 46 proc. per metus, planuojama, kad investicija atsipirks energiją mažinančioms priemonėms ~ per 15 metų (visoms priemonėms per 62,5 metų).

20.4. Nustatyti kitas priemones pagal poreikius rengiant techninę dokumentaciją.

20.5. Sutvarkyti 160 000 kv. m žaliųjų teritorijų, investuoti iki 3,42 mln. Eur.

21. Įgyvendinus 20 punkte nurodytas priemones, atsižvelgiant į numatomą finansavimą, planuojama sutaupyti šiluminės ir gatvių apšvietimo energijos iki 1 137 264 kWh per metus, arba iki 48 proc. per metus, o vienam kvartalo gyventojui tenkantį šiluminės ir gatvių apšvietimo energijos kiekį sumažinti iki 563 kWh per metus.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Programa keičiama, pripažįstama netekusia galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

__________________________