LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO
ĮSTATYMO NR. XII-2508 1 IR 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-139
6 IR 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. birželio 6 d. Nr. XIII-415

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 6 straipsnio 2 dalį.

 

2 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

12 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalis, 5 straipsnio 3 dalis ir 6 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė