LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos respublikos APLINKOS MINISTRO 2002 M. rugpjūčio 10 D. ĮSAKYMO NR. 431 „DĖL tytuvėnų regioninio PARKO APSAUGOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 21 d. Nr. D1-780 

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Tytuvėnų regioninio parko apsaugos reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 431 „Dėl Tytuvėnų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 19.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.2. gyvenamuoju namu užstatomas žemės plotas negali viršyti 140 m2. Tradicinis gyvenamasis namas – stačiakampio plano. Didžiausias gyvenamojo namo aukštis – 8,5 m (aukštis skaičiuojamas nuo visų pastato projektinių kampų žemės paviršiaus altitudžių aritmetinio vidurkio iki stogo kraigo aukščiausio taško). Stogai: dvišlaičiai, keturšlaičiai čiukuriniai, laužyti čiukuriniai, 35o-45o nuolydžio;“

2. Pakeičiu 19.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.3. tradiciniai pagalbinio ūkio pastatai – vienaukščiai. Aukštis – iki 10 m (aukštis skaičiuojamas nuo visų pastato projektinių kampų žemės paviršių altitudžių aritmetinio vidurkio iki stogo kraigo aukščiausio taško). Pastatų planas – ištęstas stačiakampis arba "U" ar "L" formos planas. Stogų nuolydis: 35o-45o;“

3. Pakeičiu 19.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.6. sodybų gyvenamųjų namų langų rėmai suskaidomi (vizualiai) į keturias ar šešias dalis. Leidžiama dalimis neskaidyti langų rėmų, esančių gyvenamųjų namų fasaduose vidinio kiemo pusėje, neapžvelgiamoje nuo gatvės, kelio;“.

4. Pakeičiu 20.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.1. sodybos pastatų stogų spalva: pilka, ruda, tamsiai raudona. Visų rekonstruojamų ar naujai statomų sodybos pastatų stogai dengiami vienodos spalvos ir tekstūros statybos produktais;“

5. Pakeičiu 21.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.1. sodybos tveriamos perregimomis, ažūrinėmis tvoromis be cokolio (vielos, virbų, tašelių) iki 1,5 m aukščio (išskyrus Šiluvos urbanistinį draustinį). Sodybos gali būti tveriamos gyvatvorėmis, ne aukštesnėmis kaip 1 m aukščio.“.

 

 

 

Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas                                                        Kęstutis Trečiokas