VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBos

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. RUGSĖJO 13 D. ĮSAKYMO nR. a1-288 „DĖL PRAŠYMŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 9 d. Nr. A1-168

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 13 d. įsakymą Nr. A1-288 „Dėl prašymų formų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

valstybinės augalininkystės TarnybOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 3D-490 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“, 10.3, 10.6 ir 10.14 punktais, Leidimų ženklinti medinę pakavimo medžiagą ir (arba) jai gaminti skirtą medieną išdavimo bei medinės pakavimo medžiagos ir (arba) jai gaminti skirtos medienos terminio apdorojimo, ženklinimo ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 3D-408 „Dėl Leidimų ženklinti medinę pakavimo medžiagą ir (arba) jai gaminti skirtą medieną išdavimo bei medinės pakavimo medžiagos ir (arba) jai gaminti skirtos medienos terminio apdorojimo, ženklinimo ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 punktu ir Fitosanitarinio eksporto, fitosanitarinio reeksporto ir išankstinio eksporto sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 3D-554 „Dėl fitosanitarinio eksporto, fitosanitarinio reeksporto ir išankstinio eksporto sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13.1 papunkčiu:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Prašymo išduoti leidimą ženklinti medinę pakavimo medžiagą ir (arba) jai gaminti skirtą medieną formos pavyzdį;

1.2. Prašymo išduoti fitosanitarinį sertifikatą formos pavyzdį;

1.3. Prašymo augalo pasui gauti formos pavyzdį.

2. Pavedu Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojui, atsakingam už šio įsakymo registravimą, supažindinti su šiuo įsakymu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotoją pagal priskirtą veiklos administravimo sritį, Fitosanitarijos skyriaus, regioninių skyrių vedėjus.“

 

 

 

Direktorius                                                                                          Sergejus Fedotovas

 

Formos pavyzdys patvirtintas

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2011 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A1-288

(Valstybinės augalininkystės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2021 m. balandžio 9 d. įsakymo

Nr. A1-168 redakcija)

 

______________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas)

 

______________________________________________________________________________

(fizinio asmens gyvenamosios vietos / juridinio asmens buveinės adresas, fizinio / juridinio asmens, telefonas, el. paštas)

 

Valstybinei augalininkystės tarnybai

prie Žemės ūkio ministerijos

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI LEIDIMĄ ŽENKLINTI MEDINĘ PAKAVIMO MEDŽIAGĄ IR (ARBA) JAI GAMINTI SKIRTĄ MEDIENĄ

 

20____ m. __________________d.

___________

(vieta )

 

1. Už medinės pakavimo medžiagos (toliau – MPM) ir (arba) jai gaminti skirtos medienos terminį apdorojimą ir (arba) gamybą, ir (arba) taisymą, ir (arba) atnaujinimą ir ženklinimą atsakingas asmuo:

Vardas, pavardė:_________________________________________________________________

Telefonas: ____________________ El. paštas: ________________________________________

 

2. Veiklos vietos adresas (-ai):

 

 

3. Fizinio ar juridinio asmens veiklos pobūdis (žymėjimo pavyzdys):

termiškai apdoroja MPM ir (arba) jai gaminti skirtą medieną;

gamina MPM iš medienos apdorotos vienu ar keliais patvirtintais būdais, nurodytais ISPM 15* 1 priede;

taiso ženklintą MPM;

atnaujina ženklintą MPM.

4. Termiškai apdoroja (žymėjimo pavyzdys)**:

pjautinę medieną:

spygliuočių;

lapuočių;

Termiškai apdorojamos medienos matmenys mm (įrašyti)__________________________

MPM:

padėklus;

dėžes;

padėklų apvadus;

kita (įrašyti) ___________________________________________________________

5. MPM gamybai naudojama mediena, apdorota vienu ar keliais patvirtintais būdais, nurodytais ISPM 15 1 priede, įsigyjama (žymėjimo pavyzdys)***:

iš Lietuvoje veiklą vykdančių fizinių ar juridinių asmenų;

iš Europos Sąjungoje veiklą vykdančių fizinių ar juridinių asmenų;

iš trečiosiose šalyse veiklą vykdančių fizinių ar juridinių asmenų.

6. Ženklinama produkcija (žymėjimo pavyzdys):

medienos paketas;

kiekviena lenta;

MPM.

7. 6 punkte nurodyta produkcija ženklinama (žymėjimo pavyzdys):

etikete;

dažymu (ženklo spalva ir matmenys: ___________________________________________);

deginimu (ženklo matmenys: _________________________________________________);

spaudu (ženklo spalva ir matmenys: ___________________________________________).

8. Pageidaujamas informacijos, susijusios su leidimo išdavimu ir veiklos vykdymu, gavimo būdas, jei pareiškėjas nepageidauja gauti informacijos elektroniniu būdu per Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (žymėjimo pavyzdys):

 el. paštu (____________________________________________________________);

tiesiogiai atvykus į Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos regioninį skyrių.

9. Pastabos:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

(pareiškėjo ar jo atstovo pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

* Tarptautinis fitosanitarinių priemonių standartas Nr. 15 „Reikalavimai medinei pakavimo medžiagai tarptautinėje prekyboje“ (ISPM 15).

** Pildoma jei pareiškėjas turi džiovinimo kamerą(-as) ir planuoja termiškai apdoroti MPM ir (arba) jai gaminti skirtą medieną.

*** Pildoma jei pareiškėjas neturi džiovinimo kameros(-ų) ir planuoja termiškai apdorotą MPM ir (arba) jai gaminti skirtą medieną įsigyti iš fizinių ar juridinių asmenų.

 

Formos pavyzdys patvirtintas

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2011 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A1-288

(Valstybinės augalininkystės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2021 m. balandžio 9 d. įsakymo

Nr. A1-168 redakcija)

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

(profesionalaus veiklos vykdytojo ar kito asmens vardas ir pavardė / pavadinimas)

 

____________________________________________________________________________________________________________________

(profesionalaus veiklos vykdytojo ar kito asmens kodas / fitosanitarinio registro pažymėjimo Nr.)

 

Valstybinės augalininkystės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos

 

___________________________________________________________

(tarnybos struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

P R A Š Y M A S

IŠDUOTI FITOSANITARINĮ SERTIFIKATĄ

 

_____________________________

(data)

_______________________________

(vieta)

 

Prašau išduoti fitosanitarinį sertifikatą išankstiniam eksportui /eksportui / reeksportui anglų / rusų kalba išvežti į _____________________________

(nereikalingą išbraukti)                                                                                                       (šalies gavėjos pavadinimas)

 

ES valstybės narės, iš kurios siunta bus eksportuojama į trečiąją šalį, pavadinimas (pildoma prašant išduoti išankstinį eksporto sertifikatą)

 

 

Siuntos buvimo vieta (fitosanitariniam tikrinimui atlikti)

 

 

Fitosanitariniame sertifikate prašomo nurodyti profesionalaus veiklos vykdytojo ar kito asmens vardas, pavardė / pavadinimas ir adresas pasirinkta fitosanitarinio sertifikato surašymo kalba (anglų / rusų)

 

 

Siuntos gavėjo vardas, pavardė / pavadinimas ir adresas pasirinkta fitosanitarinio sertifikato surašymo kalba (anglų / rusų)

 

 

Siuntos šalies gavėjos pasienio įvežimo punktas arba šalies gavėjos pavadinimas

 

 

Transporto priemonės (-ių) rūšis ir valstybinis (-ai) Nr. (nurodžius kelias transporto priemones, būtina parašyti kiekvienos iš jų vežamos siuntos kiekį)

 

 

Eil. Nr.

 

Augalo / augalinio produkto / kito objekto pavadinimas

Pastaba

Augalo / augalinio produkto / kito objekto pavadinimas pasirinkta fitosanitarinio sertifikato surašymo kalba (anglų / rusų). Augalo pavadinimas lotyniškai

KPN kodas

Pakuotės tipas

Pakuočių sk.

Kiekis

Mat.

vnt.

Kilmės

šalis

Neto

Bruto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita oficiali informacija, kuri turi būti nurodyta fitosanitarinio sertifikato „Papildomos deklaracija“ grafoje pasirinkta fitosanitarinio sertifikato surašymo kalba (anglų / rusų)

 

 

 

Fitosanitarinio sertifikato numeris ir išdavimo šalis (reeksporto atveju)

 

 

 

Pridedamų dokumentų kopijos

 

(siuntos važtaraštis, sąskaita faktūra ar krovinio specifikacija)

 

Patvirtinu, jog man yra žinoma, kad siuntos daliai neatitikus nustatytiems fitosanitariniams reikalavimams šalis gavėja fitosanitarines priemones gali taikyti visai siuntai.

 

 

Profesionalus veiklos vykdytojas ar kitas asmuo________________________          ________________               __________________________

(pareigos)                                                   (parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

Dokumentus atsiims ir pasirašys  ______________________                                   _______________________________

(pareigos)                                                                                       (vardas, pavardė)

 

Formos pavyzdys patvirtintas

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2011 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A1-228

(Valstybinės augalininkystės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2021 m. balandžio 9 d. įsakymo

Nr. A1-168 redakcija)

 

____________________________________________________________________________________________________________________

(profesionalaus veiklos vykdytojo ar kito asmens vardas ir pavardė / pavadinimas)

 

____________________________________________________________________________________________________________________

(profesionalaus veiklos vykdytojo ar kito asmens kodas / fitosanitarinio registro pažymėjimo Nr.)

 

Valstybinės augalininkystės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos

______________________ regioniniam skyriui

 

PRAŠYMAS AUGALO PASUI GAUTI

 

_____________________________

(data)

_______________________________

(vieta)

Prašau išduoti augalo pasus šiems augalams / augaliniams produktams:

 

Augalo botaninis / augalinio produkto pavadinimas

Veislė

Kategorija*

Bendras kiekis

Kiekis vienoje pakuotėje

Pakuočių skaičius

Savaitės /
partijos Nr.

PZ Realizacija (ERWIAM – Vaismedžių bakterinės degligės augalams šeimininkams)

Pirminio registro pažymėjimo Nr. (augalo paso pakeitimo atveju)

Kilmės šalis (šalies kodas)

Dydis*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* – pildoma sėklinėms bulvėms.

 

Nurodyti augalai, augaliniai produktai Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikrinti ________________

(data)

surašytas patikrinimo aktas Nr. __________________ .

 

Patvirtinu, jog pateikti duomenys teisingi.

 

 

Profesionalus veiklos vykdytojas ar kitas asmuo __________________              ___________                                  __________________________

(pareigos)                                (parašas)                   (vardas, pavardė)

 

Prašymas turi būti pateiktas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos regioniniam skyriui ne vėliau kaip 14 dienų iki produkcijos vežimo.