LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2016 M. SPALIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 1V-776 „DĖL NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ ŽINYBINIO REGISTRO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 16 d. Nr. 1V-337

Vilnius

 

Pakeičiu Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1V-776 „Dėl Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                              Agnė Bilotaitė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2016 m. spalio 31 d. įsakymu

Nr. 1V-776 (Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministro

2021 m. balandžio 16 d. įsakymo

Nr. 1V-337 redakcija).

 

 

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ ŽINYBINIO REGISTRO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Nusikalstamų veikų žinybinio registro (toliau – registras) objektų – Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau – BK) numatytų nusikalstamų veikų (nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų) duomenų sudarymo, įrašymo į registro duomenų bazę, papildymo ir patikslinimo tvarką.

2Taisyklėmis vadovaujasi registro tvarkytojai, nurodyti Nusikalstamų veikų žinybinio registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-667 „Dėl Nusikalstamų veikų žinybinio registro reorganizavimo ir Nusikalstamų veikų žinybinio registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai):

2.1.    Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kitos policijos įstaigos (toliau – policijos įstaigos);

2.2.   Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba);

2.3.   Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas);

2.4.   Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba);

2.5.   Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba);

2.6.   Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas);

2.7.   Karo policija;

2.8.   Muitinės kriminalinė tarnyba;

2.9.   Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ir apygardų prokuratūros (toliau – prokuratūros);

2.10. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas).

3Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, BK, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse (toliau – BPK).

 

II SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTO DUOMENŲ SUDARYMO IR ĮRAŠYMO TVARKA

 

4Registro objekto duomenys įrašomi į registro duomenų bazę užpildant šias duomenų formas:

4.1 Nusikalstamos veikos duomenys (10 forma) (1 priedas) (toliau – 10 forma);

4.2 Tyrimo rezultatų duomenys (20 forma) (2 priedas) (toliau – 20 forma);

4.3.   Asmens, įtariamo (kaltinamo) nusikalstamos veikos padarymu, duomenys (30 forma) (3 priedas) (toliau – 30 forma);

4.4.   Ikiteisminio tyrimo byloje priimtų sprendimų duomenys (40 forma) (4 priedas) (toliau – 40 forma);

4.5.   Nukentėjusio fizinio arba juridinio asmens duomenys (50 forma) (5 priedas) (toliau – 50 forma).

5Taisyklių 4 punkte nurodytos duomenų formos sudaromos ir pildomos Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje (toliau – IBPS) ir per IBPS integracinę sąsają su registru šiose duomenų formose esantys duomenys įrašomi į registro duomenų bazę (Taisyklių 8 punkte nustatytu atveju) arba Taisyklių 4.2 papunktyje nurodyta forma sudaroma ir užpildoma tiesiogiai registro duomenų bazėje (Taisyklių 9 punkte nustatytu atveju).

6Registro objektų, įregistruotų registre iki IBPS veiklos pradžios, duomenys toliau tvarkomi (užbaigiami tvarkyti) registre, registro tvarkytojams, nurodytiems Taisyklių 2.1–2.9 papunkčiuose, įrašant naujai paaiškėjusius ar patikslintus duomenis apie registro objektą per IBPS integracinę sąsają su registru.

7 Registro objektų duomenis sudaro, įrašo į registro duomenų bazę, papildo ir taiso:

7.1. registro tvarkytojų, nurodytų Taisyklių 2.1–2.8 papunkčiuose, naudotojai ikiteisminio tyrimo pareigūnai;

7.2. registro tvarkytojų, nurodytų Taisyklių 2.9 papunktyje, naudotojai prokurorai, prokurorų padėjėjai ar prokuratūros valstybės tarnautojai;

7.3. registro tvarkytojo, nurodyto Taisyklių 2.10 papunktyje, naudotojai valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

8Registro tvarkytojai, nurodyti Taisyklių 2.1–2.9 papunkčiuose, pagal kompetenciją atlikdami savo tiesiogines funkcijas, susijusias su ikiteisminio tyrimo atlikimu, pradėję ikiteisminį tyrimą ar priėmę kitus proceso sprendimus, surašytų proceso veiksmų dokumentų, tvarkomų ikiteisminio tyrimo metu IBPS, pagrindu Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka IBPS sudaro ir užpildo Taisyklių 4 punkte nurodytas duomenų formas bei jose esančius duomenis per IBPS integracinę sąsają su registru įrašo į registro duomenų bazę.

9Registro tvarkytojas, nurodytas Taisyklių 2.10 papunktyje, registre tvarko registro objektų, įregistruotų registre iki IBPS veiklos pradžios, duomenis, užpildydamas Taisyklių 4.2. papunktyje nurodytą duomenų formą dėl prokuroro priimto nutarimo ikiteisminį tyrimą nutraukti BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu ir įrašydamas šioje formoje esančius duomenis į registro duomenų bazę.

10. Registro objektas laikomas įregistruotu, kai registro tvarkytojai, nurodyti Taisyklių 2.1–2.9 papunkčiuose, Taisyklių 12.1–12.4 papunkčiuose nustatytais atvejais priima sprendimą įregistruoti registro objektą, Taisyklių 13 punkte nustatyta tvarka sudaro ir užpildo 10 formą, nedelsdami įrašo joje esančius duomenis į registro duomenų bazę ir kai registruojamam objektui registre automatiniu būdu suteikiamas identifikavimo kodas. Duomenų formų, nurodytų Taisyklių 4.2–4.5 papunkčiuose, duomenys yra įregistruotą registro objektą apibūdinantys duomenys.

11. Duomenų formose įrašomi duomenys turi atitikti surašytų proceso veiksmų dokumentuose nustatytas nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes ir kuo tiksliau apibūdinti (detalizuoti) padarytą nusikalstamą veiką, nukentėjusį ir įtariamą (kaltinamą) nusikalstamos veikos padarymu asmenį, nusikalstamos veikos tyrimo eigą.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ FORMŲ SUDARYMO IR PILDYMO TVARKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

10 FORMOS SUDARYMAS IR PILDYMAS

 

12. Sprendimas įregistruoti registro objektą priimamas ir 10 forma sudaroma, užpildoma ir joje esantys duomenys į registro duomenų bazę įrašomi, kai:

12.1prokuroras, ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo priėmė sprendimą pradėti ikiteisminį tyrimą vadovaudamasis BPK 166 straipsnio 1 dalimi (įskaitant atvejus, kai perimamas baudžiamasis persekiojimas iš užsienio valstybės);

12.2prokuroras gavo teismo nutartį dėl baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme metu paaiškėjusios kitos nusikalstamos veikos (BPK 257 straipsnis);

12.3prokuroras priėmė sprendimą atnaujinti ikiteisminį tyrimą, kuris iki ataskaitinių metų pradžios buvo nutrauktas vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4, 6, 7, 8 punktais;

12.4prokuroras priėmė sprendimą atskirti ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamos veikos arba asmens, įtariamo nusikalstamos veikos padarymu.

13. 10 forma pildoma kiekvienai ikiteisminio tyrimo byloje tiriamai nusikalstamai veikai.

14. Pildoma tik viena 10 forma šiais atvejais:

14.1kai nusikalstamą veiką padarė grupė asmenų ir visų veikos kvalifikuojamos vienodai;

14.2kai dėl vienos nusikalstamos veikos nukentėjo keli asmenys;

14.3kai yra tęstinė nusikalstama veika (t. y. veika, kuri susideda iš tapačių veiksmų, esant bendrai kaltei ir siekiant vieno rezultato);

14.4kai nusikalstama veika kvalifikuojama pagal kelis to paties BK straipsnio punktus, pvz., BK 129 straipsnio 2 dalies 2, 5, 7 punktus.

15. 10 formos pildymas:

15.1pirmojoje eilutėje, A dalyje, įrašomas ikiteisminį tyrimą pradėjusios įstaigos kodas pagal Taisyklių 6 ir 8 priedus, B dalyje įrašomas ikiteisminį tyrimą pradėjusios policijos įstaigos padalinio, pradėjusio ikiteisminį tyrimą, kodas pagal Taisyklių 9 priedą, C dalyje įrašomas prokuratūros, kontroliuojančios ikiteisminį tyrimą, kodas pagal Taisyklių 8 priedą. D dalyje įrašoma ikiteisminio tyrimo bylos pradėjimo data;

15.2antrojoje eilutėje įrašomi:

15.2.1. bylos rūšies kodas „1“ (ikiteisminio tyrimo byla) ir bylos numeris, kurį sudaro trijų skaičių ikiteisminio tyrimo įstaigos arba prokuratūros, kurioje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kodas pagal Taisyklių 6 ir 8 priedus, penkių skaičių bylos eilės numeris ir metų, kuriais pradėtas ikiteisminis tyrimas, du paskutiniai skaičiai:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

0

1

1

0

0

1

8

9

1

5

rūšis

įst. kodas

bylos numeris

metai;

 

15.2.2. policijos įstaigos, pradėjusios ikiteisminį tyrimą, bylos numeryje, 1–3 langeliuose, įrašo policijos kodą „011“, nustatytą Taisyklių 6 priede;

15.2.3. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, pradėjusi ikiteisminį tyrimą, bylos numeryje, 1–3 langeliuose, įrašo kodą „012“, nustatytą Taisyklių 8 priede. Europos deleguotieji prokurorai, pradėję ikiteisminį tyrimą, bylos numeryje, 1–3 langeliuose, įrašo kodą „002“ nustatytą Taisyklių 8 priede. Kitos prokuratūros, pradėjusios ikiteisminį tyrimą, bylos numeryje, 1–3 langeliuose, įrašo apygardos prokuratūros, kuriai jos pavaldžios, kodą, nustatytą Taisyklių 8 priede;

15.2.4. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Muitinės kriminalinė tarnyba, Karo policija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, Kalėjimų departamentas, pradėję ikiteisminį tyrimą, bylos numeryje, 1–3 langeliuose, įrašo kodą, nustatytą Taisyklių 6 priede;

15.2.5. bylą perdavus tirti kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai ar prokuratūrai arba atnaujinus ikiteisminį tyrimą, naujas bylos numeris nesuteikiamas, byla baigiama tirti palikus jau suteiktą bylos numerį;

15.3trečiojoje eilutėje įrašoma 10 formos duomenų įrašymo į registro duomenų bazę data;

15.4ketvirtojoje eilutėje įrašomas vienas iš šioje eilutėje nustatytų kodų:

15.4.1. kodas „1“ (įskaityti), jei 10 forma nusikalstamai veikai pildoma pirmą kartą;

15.4.2. kodas „2“ (pakeisti), jei 10 forma pildoma dėl jau įrašytų į registro duomenų bazę 10 formos duomenų pakeitimo, pvz., kai nusikalstama veika perkvalifikuojama iš vieno BK straipsnio į kitą BK straipsnį;

15.4.3. kodas „3“ (senojo BK straipsnis), jei 10 forma pildoma nurodant BK (Lietuvos Respublikos 1961 m. birželio 26 d. įstatymas) (toliau – senasis BK), galiojusio iki 2003 m. gegužės 1 d., straipsnį;

15.4.4. kodas „4“ (atskirta dėl asmens), jei 10 forma pildoma dėl ikiteisminio tyrimo atskyrimo dėl kito asmens, įtariamo nusikalstamos veikos padarymu, ikiteisminiam tyrimui suteikus naują bylos numerį;

15.4.5. kodas „5“ (neįskaityti), jei registruojamas registro objektas neturi būti įtrauktas į ataskaitinio laikotarpio nusikalstamumo statistiką, pvz., jei duomenys apie tą pačią nusikalstamą veiką įrašyti į registro duomenų bazę pakartotinai ir duomenys neturi būti įtraukti į nusikalstamumo statistiką;

15.4.6. kodas „6“ (atskirta dėl asmens (senojo BK straipsnis), jei 10 forma pildoma atskyrus ikiteisminį tyrimą dėl įtariamojo, kai ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal senojo BK straipsnį;

15.4.7. kodas „7“ (neįskaityti (senojo BK straipsnis) naudojamas tokiu pat atveju, kaip ir kodas „5“, tačiau tik dėl nusikalstamų veikų, tiriamų pagal senojo BK straipsnius;

15.4.8. kodas „8“ (atskirta dėl nusikalstamos veikos), jei 10 forma pildoma, kai ikiteisminis tyrimas atskirtas dėl nusikalstamos veikos ir šiam ikiteisminiam tyrimui suteiktas naujas bylos numeris. Šiuo atveju naujai pildomos 10 formos ketvirtojoje eilutėje turi būti įrašomas kodas „8“ (atskirta dėl nusikalstamos veikos), o ikiteisminio tyrimo bylos, iš kurios buvo atskirtas šis ikiteisminis tyrimas, 10 formos ketvirtojoje eilutėje įrašomas kodas „5“ (neįskaityti);

15.4.9. kodas „9“ (ikiteisminis tyrimas atnaujintas) įrašomas, kai 20 formos 5 eilutėje pažymėtas sprendimas atnaujinti nutrauktą ikiteisminį tyrimą, atnaujinti ikiteisminį tyrimą, nutrauktą asmens atžvilgiu, atnaujinti proceso veiksmų atlikimą byloje, kurioje buvo priimtas sprendimas tęsti nenustatytų asmenų, trauktinų baudžiamojon atsakomybėn, paiešką;

15.4.10. kodas „10“ (neįskaityti dėl ikiteisminių tyrimų sujungimo) įrašomas, kai sujungiami keli ikiteisminiai tyrimai. Sujungtų ikiteisminio tyrimo bylų 10 formos ketvirtojoje eilutėje turi būti įrašomas kodas „10“ (neįskaityti dėl ikiteisminių tyrimų sujungimo), o pagrindinės ikiteisminio tyrimo bylos 10 formose (sujungtų ikiteisminio tyrimo bylų 10 formų kopijose) turi būti įrašytas kodas „1“ (įskaityti);

15.4.11. kodas „11“ (įskaityti (pakartotini BK 129, 135, 138 straipsniai) įrašomas, kai bendrininkų grupės padaryta nusikalstama veika kvalifikuojama pagal skirtingas BK 129, 135, 138 straipsnių dalis;

15.5penktojoje eilutėje nustatytas kodas įrašomas skundui, pareiškimui, pranešimui apie nusikalstamą veiką pagal BPK 166 straipsnio 1 dalies 1 punktą, tarnybiniam pranešimui pagal BPK 166 straipsnio 1 dalies 2 punktą arba pranešimui dėl kriminalinės žvalgybos subjektų veiklos metu gautos kriminalinės žvalgybos informacijos apie nusikalstamą veiką, kuria vadovaujantis pradėtas ikiteisminis tyrimas, taip pat įrašomas suteiktas registracijos numeris ir data;

15.6šeštojoje eilutėje įrašomas trijų skaičių ikiteisminio tyrimo įstaigos arba prokuratūros, kurioje atliekamas ikiteisminis tyrimas, kodas pagal Taisyklių 6 ir 8 priedus;

15.7septintojoje eilutėje įrašoma nusikalstamos veikos padarymo data ir laikas (valandomis). Tuo atveju, kai nežinomas tikslus nusikalstamos veikos padarymo paros laikas (valanda), stulpelyje „valanda“ įrašomi nuliai. Kai nežinoma tiksli nusikalstamos veikos padarymo data, įrašomas numanomas nusikalstamos veikos padarymo laikotarpis „nuo“ ir „iki“, pvz.:

2

0

1

5

0

1

0

1

0

0

nuo

2

0

1

6

1

2

3

1

0

0

iki

metai

mėnuo

diena

valanda;

 

15.8.    aštuntojoje eilutėje įrašomas (laisvu tekstu) glaustas nusikalstamos veikos aprašymas padarymo aplinkybės (fabula): nusikalstamos veikos padarymo vieta, būdas, nustatyti nukentėję ir įtariami asmenys. Taip pat įrašomas vienas iš A dalyje nustatytų kodų, apibūdinančių galimą nusikalstamos veikos, susijusios su asmens diskriminavimu, padarymo motyvą; B dalyje įrašomas preliminarus padarytos turtinės žalos fiziniam ar juridiniam asmeniui arba valstybei dydis; žalos dydis valstybei detalizuojamas įrašant duomenis apie pridėtinės vertės mokesčio, akcizų ar pelno mokesčio dydį eurais (nenurodant centų). Tuo atveju, kai padaryta nusikalstama veika kvalifikuojama pagal kelis skirtingus BK straipsnius (kai yra idealioji nusikalstamų veikų sutaptis, t. y. viena veika (poelgiu) padaromos kelios nusikalstamos veikos, kurios numatytos skirtinguose BK straipsniuose) B dalyje preliminarus padarytos turtinės žalos dydis įrašomas tik vienai ikiteisminio tyrimo byloje tiriamai nusikalstamai veikai, t. y. tik pagal vieną BK straipsnį;

15.9.    devintojoje eilutėje įrašomi šie duomenys: 

15.9.1. BK straipsnis, straipsnio novela (jeigu BK straipsnis neturi novelos, langelyje „novela“ įrašomas skaičius „0“), straipsnio dalis ir punktas (galima įrašyti iki 3 punktų), pagal kurį kvalifikuojama nusikalstama veika, pvz.: BK 129 str. 2 d. 2 p., 5 p., 6 p.

1

2

9

0

2

2

5

6

            BK straipsnis

novela      dalis

punktas       punktas     punktas;

 

15.9.2.                      kai ikiteisminis tyrimas pradedamas siekiant nustatyti asmens mirties priežastį, devintojoje eilutėje vietoje BK straipsnio įrašomas trijų skaičių kodas „555“, nustatytas Rekomendacijose dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos, patvirtintose Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. I-110 „Dėl Rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos“, (toliau – Rekomendacijos), kituose langeliuose įrašomas skaičius „0“, pvz.:

5

5

5

0

0

0

0

0

 

BK straipsnis

novela    dalis              punktas;   

 

 

15.9.3.                      kai ikiteisminis tyrimas pradedamas dėl asmens, dingusio be žinios, devintojoje eilutėje vietoje BK straipsnio įrašomas trijų skaičių kodas „556“, nustatytas Rekomendacijose;

15.9.4.                      ikiteisminio tyrimo metu paaiškėjus nusikalstamos veikos požymiams, būtina pakeisti devintojoje eilutėje įrašytą kodą „555“ arba kodą „556“ į BK straipsnį, pagal kurį kvalifikuojama nusikalstama veika;

15.10dešimtoji eilutė pildoma įrašant šioje eilutėje nurodytą kodą „1“ (neatsargus nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas) tik tada, kai ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal BK 125 straipsnio 1 dalį, 126 straipsnio 1 dalį, 176 straipsnio 1 dalį, 184 straipsnio 1, 2 dalis, 256 straipsnio 1, 2 dalis, 257 straipsnio 1 dalį, 270 straipsnio 1, 2 dalis, 271 straipsnio 1 dalį, 272 straipsnio 1–3 dalis, 274 straipsnio 1, 2 dalis, 275 straipsnio 1 dalį, 276 straipsnio 1 dalį, 280 straipsnio 1, 2 dalis dėl nusikalstamų veikų, padarytų dėl neatsargumo;

15.11vienuoliktojoje eilutėje, A dalyje, įrašomas šioje eilutėje nurodytas nusikalstamos veikos padarymo (užkardymo) stadijos kodas „1“ (rengimasis) arba „2“ (pasikėsinimas), jeigu nusikalstama veika buvo užkardyta (užkardyti nusikaltimai ar baudžiamieji nusižengimai yra tokios veikos, kurios turi rengimosi ar pasikėsinimo padaryti nusikalstamą veiką požymių, nurodytų BK 21 ir 22 straipsniuose). B dalyje įrašomas šioje dalyje nurodytas tarnybos, užkardžiusios nusikalstamą veiką, kodas. C dalyje įrašomas užkardytos turtinės žalos fiziniam asmeniui, juridiniam asmeniui ar valstybei, kuri galėjo būti padaryta nusikalstama veika, dydis eurais. Užkardytos turtinės žalos dydis valstybei detalizuojamas įrašant duomenis apie pridėtinės vertės mokesčio, akcizų ar pelno mokesčio dydį (suma eurais, nenurodant centų). Tuo atveju, kai padaryta nusikalstama veika kvalifikuojama pagal kelis skirtingus BK straipsnius (kai yra idealioji nusikalstamų veikų sutaptis, t. y. viena veika (poelgiu) padaromos kelios nusikalstamos veikos, kurios numatytos skirtinguose BK straipsniuose) C dalyje užkardytos turtinės žalos dydis įrašomas tik vienai ikiteisminio tyrimo byloje tiriamai nusikalstamai veikai, t. y. tik pagal vieną BK straipsnį;

15.12dvyliktojoje eilutėje nustatytas kodas įrašomas, kai nusikalstamos veikos padarymo metu įtariamas asmuo nustatytas arba nenustatytas. Tuo atveju, jeigu įtariamas asmuo nustatytas panaudojant Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatyme nustatytas priemones, įrašomas dvyliktojoje eilutėje nustatytas kodas „3“ (asmuo nustatytas pagal kriminalinės žvalgybos informaciją);

15.13tryliktojoje eilutėje įrašomi duomenys apie nukentėjusių nuo nusikalstamos veikos fizinių ir juridinių asmenų skaičių bei pažeistus valstybės teisėtus interesus:

15.13.1.                     kai nuo nusikalstamos veikos nukentėjo fizinis asmuo, įrašomas A dalyje nustatytas lyties kodas ir nukentėjusių asmenų skaičius. Nenustačius asmens lyties, įrašomas kodas „ 6“ (lytis nežinoma) ir nukentėjusių asmenų skaičius;

15.13.2.                     kai nuo nusikalstamos veikos nukentėjo juridinis asmuo, B dalyje įrašomas kodas „2“ (juridiniai asmenys) ir juridinių asmenų skaičius;

15.13.3. kai nusikalstamos veikos padarymo metu buvo pažeisti teisėti valstybės interesai, C dalyje įrašomas kodas „3“ (valstybės teisėti interesai). Pvz.:

15.13.3.1nukentėjo fiziniai asmenys: 1 vyras ir 2 moterys:

A

 

 

1

 

4

0

1

 

 

 

 

5

0

2

 

 

 

 

lytis

asmenų skaičius;

 

15.13.3.2nukentėjo 5 juridiniai asmenys:

B

 

 

 

2

 

5

 

 

 

juridinių asmenų skaičius;

 

15.13.3.3.   pažeisti teisėti valstybės interesai:

C

 

3

 

15.14.   keturioliktojoje eilutėje įrašomi duomenys apie fizinių asmenų, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų, amžių (metais pagal grupes) – įrašomas šioje eilutėje nustatytas amžiaus grupės kodas, atitinkantis nukentėjusiojo amžių, ir nukentėjusių asmenų skaičius pagal pažymėtą amžiaus grupę dalyje „asmenų skaičius“. Tuo atveju, jei nukentėję asmenys nusikalstamos veikos padarymo metu žuvo, papildomai dalyje „iš jų žuvo“ įrašomas žuvusių asmenų skaičius pagal pažymėtą amžiaus grupę, pvz., nukentėjo 1 „1–13 (2)“ amžiaus grupės asmuo:

2

 

0

1

 

 

 

kodas

asmenų skaičius

žuvo;

 

15.15.   penkioliktojoje eilutėje įrašomas tikslus nusikalstamos veikos padarymo vietos adresas: valstybės kodas, savivaldybė, seniūnija, gyvenamoji vietovė, gatvė, namo numeris, buto numeris, kelio numeris, ruožas kilometrais, kelio kryptis, koordinatės;

15.16.   15.1 eilutėje įrašomas savivaldybės, kurios teritorijoje padaryta nusikalstama veika, kodas. Pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl užsienio valstybėje padarytų nusikaltimų, kvalifikuojamų pagal BK straipsnius, 15.1 eilutėje įrašomas kodas „00“;

15.17.     šešioliktojoje eilutėje įrašomas A dalyje nustatytas tikslios nusikalstamos veikos padarymo vietos kodas, t. y. ta vieta, kur nusikalstama veika pabaigta daryti arba ji buvo nutraukta rengimosi ar pasikėsinimo stadijoje, ir įrašomi B dalyje nustatyti kodai, detalizuojantys nusikalstamos veikos padarymo vietą;

15.17.1.    kodas „01“ (viešoji vieta) įrašomas, kai nusikalstama veika padaryta viešoje vietoje – vieši (masiniai) žmonių susibūrimai, organizuoti sporto, kultūros, komercijos ir kiti renginiai, taip pat veikiančios poilsiavietės; miestų gatvės, šalia jų esantys atviri (neaptverti) kiemai, atviri (nors ir aptverti, tačiau nerakinami) kiemai, į kuriuos galima nekliudomai patekti bet kuriuo paros metu; aikštės, skverai, parkai; kioskai, paviljonai ir kiti objektai, jei į juos įsibrauta tiesiogiai iš viešosios vietos; visuomeninio transporto priemonės, skirtos keleiviams pervežti; kitos viešos žmonių susibūrimo vietos: parduotuvės, turgavietės, teatrų, parodų salės ir kitos vietos jų darbo (lankymo) metu; bendrabučių koridoriai, keleiviniai traukiniai, autobusai, lėktuvai, laivai, prieigos prie vandens telkinių, kiti objektai. Kartu būtina įrašyti ir konkrečią nusikalstamos veikos padarymo vietą, pvz., „49“ (poliklinika):

A  

1

 

B

0

1

4

9

 

 

 

 

 

 

 

15.17.2. kodas „02“ (gatvė) įrašomas, kai nusikalstama veika, padaryta gatvėje – savivaldybės centro teritorijų gatvės (pėsčiųjų šaligatviai), šalia jų esantys atviri kiemai, aikštės, stotelės, kioskai ir kt.). Gatvėje padaryta nusikalstama veika taip pat priskiriama nusikalstamai veikai, padarytai viešoje vietoje, dėl to šiais atvejais būtina įrašyti kartu kodus „01“ (viešoji vieta) ir „02“ (gatvė) bei papildomą nusikalstamos veikos padarymo vietą konkretizuojantį kodą, nustatytą B dalyje, pvz., kodą „36“ (stotelė);

15.17.3. nusikalstamos veikos nėra padarytos viešose vietose, jeigu:

15.17.3.1.   padarytos masiniam susibūrimui skirtose vietose, tačiau nusikalstamos veikos padarymo metu nevykdžiusiose visuomeninių funkcijų (uždaryti remontui ir nefunkcionuojantys bendrabučiai, viešbučiai, sanatorijos, poilsio namai, pensionatai ir kt.); tam tikru metų laiku neveikiančiose sezoninio poilsio vietose (klubai, teatrai, parodų salės, muziejai, viešosios bibliotekos, stadionai, šokių aikštelės, pliažai) ir kt.;

15.17.3.2.   padarytos tęstinės nusikalstamos veikos (neteisėtas ginklo nešiojimas, sukčiavimas ir kt.);

15.17.3.3.   įvykdytos vagystės iš butų, neatsižvelgiant į tai, kaip patekta į patalpas;

15.17.3.4.   yra susijusios su eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimais (BK 281 straipsnis);

15.17.3.5.   padarytos miškuose, parkuose, kurie nusikalstamos veikos padarymo metu nevykdė viešosios vietos funkcijų;

15.17.3.6.   asmeninės nuosavybės teise priklausančių namų (sodybų) kiemuose, išskyrus tuos atvejus, kai asmeninės nuosavybės teise priklausančiame namo (sodybos) kieme yra įrengtos poilsiavietės;

15.17.4.    kodas „92“ įrašomas, kai nusikalstamos veikos padarymo vieta – elektroninė erdvė;

15.18septynioliktojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas (kodai), apibūdinantis nusikalstamos veikos (pasikėsinimo) dalyką, t. y. prieš ką buvo nukreipta nusikalstama veika, atsižvelgiant į padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes;

15.19aštuonioliktojoje eilutėje įrašomi suklastoto dokumento blanko identifikavimo duomenys, kai ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal BK 173, 224, 300, 301, 314, 316 straipsnius – įrašomas suklastoto dokumento blanko identifikavimo numeris, jeigu jis yra dokumento blanke, paimtų (surastų) suklastotų dokumentų blankų kiekis. Dokumento blanko identifikavimo numeris spausdinamas kiekvieno dokumento blanko metrikoje (metrika – dokumento blanko užsakymo gavimo metai, gamintojo pavadinimas (spaustuvė ir identifikavimo numeris). Dokumento blanko identifikavimo numeris yra penkiaženklis skaičius, pvz., 00196, arba kodas, kuris dokumento blanko modifikacijos atveju sudaromas iš dokumento blanko identifikavimo numerio ir raidės bei vieno skaičiaus po brūkšnelio, pvz., 00196-A-1, pvz.:

 

 

0

0

1

9

6

0

0

1

9

6

A

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aštuonioliktojoje eilutėje įrašius suklastoto dokumento blanko identifikavimo duomenis, būtina septynioliktojoje eilutėje įrašyti dokumentų, atitinkančių aštuonioliktojoje eilutėje įrašytus dokumentus, kodus;

15.20devynioliktojoje eilutėje įrašomi šioje eilutėje nustatyti kodai, apibūdinantys nusikalstamos veikos padarymo būdus, atsižvelgiant į padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes;

15.21 dvidešimtojoje eilutėje įrašomi šioje eilutėje nustatyti kodai, apibūdinantys nusikalstamos veikos padarymo įrankius ir priemones, atsižvelgiant į padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes;

15.22dvidešimt pirmojoje eilutėje įrašomi šioje eilutėje nustatyti kodai, papildomai apibūdinantys nusikalstamą veiką (nusikalstama veika, susijusi su organizuotu nusikalstamumu; nusikalstama veika, susijusi su smurtu artimoje aplinkoje, ir kt.). Jeigu ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal šioje eilutėje nurodytus BK straipsnius, būtina įrašyti šioje eilutėje nustatytą kodą, detalizuojantį nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes;

15.23dvidešimt antrojoje eilutėje įrašoma pareigūno, atliekančio ikiteisminį tyrimą, pareigos, vardas (vardai) ir pavardė (pavardės).

 

ANTRASIS SKIRSNIS

20 FORMOS SUDARYMAS IR PILDYMAS

 

16. 20 forma sudaroma, užpildoma ir joje esantys duomenys į registro duomenų bazę įrašomi, kai:

16.1prokuroras priėmė nutarimą ikiteisminį tyrimą nutraukti vadovaudamasis BPK 212 straipsnio 1 ir 2 punktais;

16.2ikiteisminio tyrimo teisėjas priėmė nutartį ikiteisminį tyrimą nutraukti vadovaudamasis BPK 212 straipsnio 1 ir 2 punktu;

16.3ikiteisminio tyrimo teisėjas patvirtino prokuroro nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą vadovaudamasis BPK 212 straipsnio 3–9 punktais;

16.4 ikiteisminio tyrimo teisėjas priėmė nutartį nutraukti ikiteisminį tyrimą vadovaudamasis BPK 212 straipsnio 10 punktu, jeigu nusikalstamos veikos padarymu buvo įtariamas tik vienas asmuo, kurio atžvilgiu priimta nutartis nutraukti ikiteisminį tyrimą (jeigu nusikalstamos veikos padarymu buvo įtariami keli asmenys ir iš jų tik vieno asmens atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas vadovaujantis BPK 212 straipsnio 10 punktu, 20 forma nesudaroma);

16.5ikiteisminio tyrimo teisėjas patvirtino prokuroro nutarimą atnaujinti ikiteisminį tyrimą, nutrauktą vadovaujantis BPK 212 straipsnio 3–9 punktais;

16.6vadovaudamasis BPK 217 straipsniu prokuroras priėmė nutarimą ar ikiteisminio tyrimo teisėjas – nutartį atnaujinti ikiteisminį tyrimą , nutrauktą vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4, 6, 7 punktais ir BPK 212 straipsnio 1 punktu;

16.7prokuroras kaltinamąjį aktą kartu su bylos medžiaga perdavė teismui, kuriam ta byla teisminga, vadovaudamasis BPK 220 straipsniu;

16.8prokuroras priėmė nutarimą dėl ikiteisminio tyrimo pabaigos vadovaudamasis BPK 397 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais;

16.9prokuroras kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu vadovaudamasis BPK 418 straipsniu;

16.10prokuroras kreipėsi į teismą su pareiškimu užbaigti baudžiamąją bylą pagreitinto proceso tvarka vadovaudamasis BPK 426 straipsniu;

16.11prokuroras bylą perdavė tirti kitai valstybei;

16.12aukštesnysis prokuroras priėmė nutarimą, ikiteisminio tyrimo teisėjas ar teismas –  nutartį panaikinti prokuroro nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, kuris  buvo nutrauktas vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4, 6, 7 punktais ir BPK 212 straipsnio 1 punktu;

16.13prokuroras priėmė nutarimą sustabdyti ikiteisminį tyrimą vadovaudamasis BPK 31 straipsnio 1 dalimi;

16.14prokuroras priėmė nutarimą sustabdyti ikiteisminį tyrimą, vadovaudamasis BPK 31 straipsnio 1 dalimi, atliekamą formalizuota tvarka, vadovaujantis Rekomendacijomis dėl formalizuotos tvarkos taikymo atliekant ikiteisminį tyrimą, patvirtintomis Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2013 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. I-58 „Dėl Rekomendacijų dėl formalizuotos tvarkos taikymo atliekant ikiteisminį tyrimą patvirtinimo“;

16.15prokuroras grąžino ikiteisminio tyrimo bylą ikiteisminiam tyrimui papildyti;

16.16aukštesnysis prokuroras panaikino neteisėtą ar nepagrįstą prokuroro nutarimą (BPK 170 straipsnio 6 dalis);

16.17atnaujintas proceso veiksmų atlikimas byloje, kurioje buvo priimtas sprendimas tęsti nenustatytų asmenų, trauktinų baudžiamojon atsakomybėn, paiešką, arba BPK 31 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka atnaujintas sustabdytas ikiteisminis tyrimas;

16.18ikiteisminio tyrimo pareigūnas užbaigė ikiteisminį tyrimą ir baudžiamąją bylą perdavė prokurorui procesiniam sprendimui priimti;

16.19teismas bylą perdavė prokurorui vadovaudamasis BPK 234 straipsnio 2 arba 3 dalimis;

16.20teismas bylą perdavė iš naujo tirti vadovaudamasis BPK 403 straipsnio 1 dalies 5 punktu.

17. Priėmus sprendimą byloje, kurioje tiriamos kelios nusikalstamos veikos (daugiaepizodė byla), 20 forma turi būti pildoma kiekvienai nusikalstamai veikai (kiekvienam bylos epizodui).

18. 20 formos pildymas:

18.1pirmojoje eilutėje, A dalyje, įrašomas ikiteisminį tyrimą atlikusios įstaigos trijų skaičių kodas pagal Taisyklių 6 ir 8 priedus, B dalyje įrašomas policijos įstaigos padalinio, atlikusio ikiteisminį tyrimą, kodas pagal Taisyklių 9 priedą;

18.2antrojoje eilutėje įrašomas bylos rūšies kodas „1“ (ikiteisminio tyrimo byla) ir bylos numeris. Šios eilutės duomenų įrašymo tvarka nustatyta Taisyklių 15.2 papunktyje;

18.3trečiojoje eilutėje kodas „1“ (įskaityti) įrašomas, jei 20 forma apie priimtą sprendimą byloje pildoma pirmą kartą; kodas „2“ (pakeisti) įrašomas, jei 20 forma pildoma dėl ankstesnio priimto sprendimo byloje pakeitimo; kodas „5“ (neįskaityti) įrašomas, jei duomenys apie nusikalstamos veikos tyrimo rezultatus neturi būti įtraukti į statistinę apskaitą;

18.4ketvirtojoje eilutėje įrašomas BK straipsnis, straipsnio novela, straipsnio dalis ar punktas, pagal kurį kvalifikuojama nusikalstama veika. Jeigu BK straipsnis neturi novelos, langelyje „novela“ įrašomas skaičius „0“;

18.5penktojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis byloje priimtą sprendimą pagal BPK straipsnį, straipsnio novelą, straipsnio dalį ir punktą, prokuratūros (Taisyklių 8 priedas), kurioje priimtas sprendimas, ar ikiteisminio tyrimo įstaigos (Taisyklių 6 priedas), kurioje atnaujintas proceso veiksmų atlikimas byloje, kurioje buvo priimtas sprendimas tęsti nenustatytų asmenų, trauktinų baudžiamojon atsakomybėn, paiešką arba BPK 31 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka atnaujintas sustabdytas ikiteisminis tyrimas, kodas, sprendimo priėmimo data, teismo (Taisyklių 7 priedas), kuriam ta byla teisminga, kodas arba prokuratūros (Taisyklių 8 priedas), kuriai perduota baudžiamoji byla procesiniam sprendimui priimti, kodas ar valstybės, kuriai perduota byla, kodas remiantis pasaulio šalių ir teritorijų sąrašu. Taip pat įrašoma sprendimą priėmusio prokuroro ar ikiteisminio tyrimo pareigūno vardas ir pavardė, pvz.:

1

9

1

0

2

2

0

1

5

0

7

0

5

0

1

3

sprendimas/nutarimas

ikit. t. įst., prok.

metai

mėnuo

diena

ikit. t. įst., teismo, prok., valst. kodas;

18.5.1. priėmus sprendimą, nurodytą Taisyklių 16.1–16.16, 16.19 ir 16.20 papunkčiuose, registro tvarkytojų naudotojai, nurodyti Taisyklių 7.2 papunktyje, įrašo šioje eilutėje ir Taisyklių 8 priede nustatytus atitinkamus kodus;

18.5.2. priėmus sprendimą, nurodytą Taisyklių 16.17 ir 16.18 papunkčiuose, registro tvarkytojų naudotojai, nurodyti Taisyklių 7.1 papunktyje, įrašo šioje eilutėje ir Taisyklių 6 priede nustatytus atitinkamus kodus;

18.6šeštojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis, kas atliko ikiteisminį tyrimą (prokuroras, policijos pareigūnas ar kiti pareigūnai);

18.7septintojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis nusikalstamos veikos padarymo motyvą, jeigu jis buvo nustatytas, arba nurodantis mirties priežastį, jeigu ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas pagal kodą 555, nustatytą Rekomendacijose, siekiant nustatyti asmens mirties priežastį, arba dėl nužudymo, nutraukus tokį ikiteisminį tyrimą;

18.8aštuntojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis, kas padėjo nustatyti įtariamąjį;

18.9devintojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis, kokios specialios priemonės, tyrimai, kartotekos, informacinės sistemos, registrai ir kt. buvo panaudoti išaiškinant nusikalstamą veiką;

18.10dešimtojoje, vienuoliktojoje ir dvyliktojoje eilutėse įrašomas ikiteisminio tyrimo metu nustatytos turtinės žalos, padarytos valstybei arba fiziniam ar juridiniam asmeniui, dydis; žalos dydis valstybei detalizuojamas įrašant duomenis apie pridėtinės vertės mokesčio, akcizų ar pelno mokesčio dydį (suma eurais, nenurodant centų). Tuo atveju, kai padaryta nusikalstama veika kvalifikuojama pagal kelis skirtingus BK straipsnius (kai yra idealioji nusikalstamų veikų sutaptis, t. y. viena veika (poelgiu) padaromos kelios nusikalstamos veikos, kurios numatytos skirtinguose BK straipsniuose) nustatytos turtinės žalos dydis įrašomas tik vienai ikiteisminio tyrimo byloje tiriamai nusikalstamai veikai, t. y. tik pagal vieną BK straipsnį;

18.11tryliktojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis padarytos turtinės žalos savanorišką atlyginimą arba susitarimą (įsipareigojimą) savanoriškai atlyginti turtinę žalą, dydis (suma eurais, nenurodant centų). Tuo atveju, kai padaryta nusikalstama veika kvalifikuojama pagal kelis skirtingus BK straipsnius (kai yra idealioji nusikalstamų veikų sutaptis, t. y. viena veika (poelgiu) padaromos kelios nusikalstamos veikos, kurios numatytos skirtinguose BK straipsniuose) atlygintos turtinės žalos dydis įrašomas tik vienai ikiteisminio tyrimo byloje tiriamai nusikalstamai veikai, t. y. tik pagal vieną BK straipsnį;

18.12keturioliktojoje eilutėje nurodoma turto, į kurį nuosavybės teisė buvo laikinai apribota vadovaujantis BPK 151 straipsniu, vertė (suma eurais, nenurodant centų). Tuo atveju, kai padaryta nusikalstama veika kvalifikuojama pagal kelis skirtingus BK straipsnius (kai yra idealioji nusikalstamų veikų sutaptis), turto vertė įrašoma tik vienai ikiteisminio tyrimo byloje tiriamai nusikalstamai veikai, t. y. tik pagal vieną BK straipsnį;

18.13penkioliktojoje eilutėje įrašomas užkardytos turtinės žalos, kuri galėjo būti padaryta nusikalstama veika (nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, valdymo tvarkai, susiję su dokumentų ar matavimo priemonių klastojimu), fiziniams ar juridiniams asmenims ar valstybei dydis; žalos dydis valstybei detalizuojamas įrašant duomenis apie pridėtinės vertės mokesčio, akcizų ar pelno mokesčio dydį (suma eurais, nenurodant centų). Tuo atveju, kai padaryta nusikalstama veika kvalifikuojama pagal kelis skirtingus BK straipsnius (kai yra idealioji nusikalstamų veikų sutaptis), užkardytos turtinės žalos didys įrašomas tik vienai ikiteisminio tyrimo byloje tiriamai nusikalstamai veikai, t. y. tik pagal vieną BK straipsnį;

18.14šešioliktojoje, septynioliktojoje ir aštuonioliktojoje eilutėse įrašomi kratos metu (BPK 145 straipsnis), asmens kratos metu (BPK 146 straipsnis), poėmio metu (BPK 147 straipsnis), pašto siuntų poėmio metu (BPK 148 straipsnis), įvykio vietos apžiūros metu (BPK 207 straipsnis) paimto turto (daiktų) bei daiktų ir dokumentų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, išreikalavimo ar savanoriško pateikimo metu (BPK 97 straipsnis ir BPK 98 straipsnis), vertė (suma eurais, nenurodant centų) arba paimtų grynųjų pinigų (suma eurais) arba užsienio valiutos pagal nustatytą kursą (suma eurais, nenurodant centų). Tuo atveju, kai padaryta nusikalstama veika kvalifikuojama pagal kelis skirtingus BK straipsnius (kai yra idealioji nusikalstamų veikų sutaptis), paimto turto ar daiktų vertė įrašoma tik vienai ikiteisminio tyrimo byloje tiriamai nusikalstamai veikai, t. y. tik pagal vieną BK straipsnį;

18.15devynioliktoji eilutė pildoma tik tada, kai ikiteisminio tyrimo metu buvo paimta ar išimta iš apyvartos padirbtų pinigų. Įrašomi: langelyje A nustatytas kodas, nurodantis, ar padirbti pinigai paimti ar išimti iš apyvartos; langelyje B nustatytas kodas, nurodantis padirbtų pinigų rūšį (Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) doleriai, eurai, kt.); kituose langeliuose įrašomas padirbtų pinigų kiekis (vienetais), pvz.:

2

1

0

1

0

0

A

B

 

kiekis;

 

 

18.16dvidešimtoji eilutė pildoma tik tada, kai ikiteisminio tyrimo metu buvo paimta (surasta) narkotinių ar psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių), nurodant paimtos medžiagos rūšį ir kiekį. Pirmame langelyje įrašomas medžiagos matavimo vienetas, antrame ir trečiame langeliuose įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis medžiagos rūšį, kituose langeliuose įrašomas kiekis (kiekis įrašomas tik sveikais skaičiais suapvalinus, skaičiai po kablelio neįrašomi), pvz.:

2

0

1

0

0

 

 

1

0

matavimo rūšis

kiekis;

vienetas

18.17dvidešimt pirmoji eilutė pildoma tik tada, jeigu, išaiškinant nusikalstamą veiką, buvo paimti ginklai. Šioje eilutėje duomenys įrašomi taip: kiekvienam paimtam ginklui turi būti pildoma atskira eilutė, išskyrus atvejus, kai paimtų ginklų duomenys pagal laikymo teisėtumą, kategoriją, vamzdžio ilgį, paskirtį ir rūšį sutampa. Tokiu atveju šie ginklai surašomi į vieną eilutę paskutinėje dvidešimt pirmosios eilutės skiltyje, nurodant paimtų ginklų kiekį. Šios eilutės A dalyje įrašomas šioje dalyje nustatytas kodas, nurodantis, ar paimti ginklai laikyti teisėtai ar neteisėtai. B dalyje įrašomas šioje dalyje nustatytas kodas, nurodantis, kokios kategorijos ginklas yra paimtas. Ginklų priskyrimą kategorijoms reglamentuoja Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 3–6 straipsniai. C dalyje įrašomas šioje dalyje nustatytas kodas, nurodantis ginklą pagal vamzdžio ilgį: ilgavamzdis (ilgavamzdžiu ginklu laikomas ginklas, kurio vamzdis yra ilgesnis nei 30 cm arba kurio visas ilgis viršija 60 cm) ar trumpavamzdis (trumpuoju šaunamuoju ginklu laikomas ginklas, kurio vamzdis ne ilgesnis nei 30 cm arba kurio visas ilgis neviršija 60 cm). Jeigu ginklas neturi vamzdžių (pavyzdžiui, templinis ginklas), C dalyje įrašomas skaičius „0“. D dalyje įrašomas šioje dalyje nustatytas kodas, nurodantis ginklo įsigijimo ir jo turėjimo paskirtį pagal Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 11 straipsnio 1 dalį. E dalyje įrašomas šioje dalyje nustatytas kodas, nurodantis ginklo rūšį pagal Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 2 straipsnį, pavyzdžiui, išaiškinant nusikaltimą, buvo paimta: 1 automatinis šautuvas AK 47 (leidimas laikyti automatinį ginklą nebuvo išduotas), 2 lygiavamzdžiai šautuvai TOZ 34, kurie priklausė banko saugos struktūrinio padalinio filialui (nustatyta, kad policijos komisariatas yra išdavęs leidimą laikyti lygiavamzdžius šautuvus saugos struktūrinio padalinio filialo ginklų saugykloje), 1 kombinuotas šautuvas CZ 584, asmeninės nuosavybės teise priklausęs medžiotojui (nustatyta, kad policijos komisariatas medžiotojui yra išdavęs leidimą laikyti šautuvą medžioklei), 2 dujiniai pistoletai, priklausę fiziniam asmeniui, 1 templinis šaunamasis ginklas, priklausęs sporto klubo nariui (policijos komisariatas yra išdavęs leidimą laikyti ir nešioti ginklą sportui). Tokiu atveju dvidešimt pirmojoje eilutėje reikėtų įrašyti šiuos kodus:

2

3

8

1

7

1

8

0

0

1

1

6

8

1

3

1

9

0

0

2

1

5

8

1

0

2

1

0

0

1

1

7

9

1

2

2

3

0

0

2

1

4

0

1

1

2

4

0

0

1

A

B

C

D

E

kiekis;

 

18.18dvidešimt antroji eilutė pildoma tik tada, kai ikiteisminio tyrimo metu buvo paimta kita amunicija (šaudmenys, sprogmenys ir kt.), įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis paimtos amunicijos rūšį ir kiekį (vienetais), pvz.:

2

0

0

2

5

rūšis kiekis;

18.19dvidešimt trečiojoje eilutėje registro tvarkytojai, nurodyti Taisyklių 2.1–2.4 ir 2.6–2.9 papunkčiuose, įrašo šioje eilutėje nustatytą kodą, nurodantį pranešimo ar kriminalinės žvalgybos informacijos rūšį, jeigu nusikalstama veika buvo užkardyta ar atskleista pagal pranešimą ar kriminalinės žvalgybos subjektų veiklos metu gautą kriminalinės žvalgybos informaciją;

18.20dvidešimt ketvirtojoje eilutėje įrašoma pareigūno, atlikusio ikiteisminį tyrimą, pareigos, vardas (vardai) ir pavardė (pavardės);

18.21dvidešimt penktojoje eilutėje įrašoma 20 formos duomenų įrašymo į registro duomenų bazę data.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

30 FORMOS SUDARYMAS IR PILDYMAS

 

19. 30 forma sudaroma, užpildoma ir joje esantys duomenys į registro duomenų bazę įrašomi, kai:

19.1prokuroras priėmė nutarimą baudžiamąjį procesą nutraukti vadovaudamasis BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 (esant įtariamajam), 4, 7 punktais;

19.2prokuroras priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą vadovaudamasis BPK 212 straipsnio 3, 4, 5, 6, 7, 71, 8 punktais, kurį patvirtino ikiteisminio tyrimo teisėjas;

19.3ikiteisminio tyrimo teisėjas priėmė nutartį nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl pernelyg ilgos ikiteisminio tyrimo trukmės (BPK 212 straipsnio 10 punktas);

19.4prokuroras kaltinamąjį aktą kartu su bylos medžiaga perdavė teismui, kuriam ta byla teisminga, vadovaudamasis BPK 220 straipsniu;

19.5prokuroras priėmė nutarimą perduoti bylą teismui vadovaudamasis BPK 397 straipsnio 1 dalies 2 punktu;

19.6prokuroras kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu vadovaudamasis BPK 418 straipsniu;

19.7prokuroras kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka vadovaudamasis BPK 426 straipsniu;

19.8prokuroras priėmė nutarimą atnaujinti ikiteisminį tyrimą dėl įtariamojo, dėl kurio padarytos veikos ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, vadovaudamasis BPK 217 straipsnio 4–6 punktais.

20. Vienam asmeniui pildoma tik viena 30 forma, neatsižvelgiant į tai, kiek asmuo padarė nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų.

21. Atskyrus ikiteisminį tyrimą dėl asmens ir priėmus sprendimą, nurodytą Taisyklių 19 punkte, 30 forma asmeniui taip pat sudaroma, užpildoma ir joje esantys duomenys įrašomi į registro duomenų bazę.

22. Sujungus į vieną kelis ikiteisminius tyrimus, kuriuose įtariamuoju yra pripažintas tas pats asmuo, ir priėmus sprendimą, nurodytą Taisyklių 19 punkte, asmeniui sudaroma ir užpildoma tik viena 30 forma.

23. 30 formos pildymas:

23.1pirmojoje eilutėje įrašomas ikiteisminį tyrimą atlikusios įstaigos kodas pagal Taisyklių 6 ir 8 priedus;

23.2antrojoje eilutėje įrašomas bylos rūšies kodas „1“ (ikiteisminio tyrimo byla) ir bylos numeris. Šios eilutės duomenų įrašymo tvarka nustatyta Taisyklių 15.2 papunktyje;

23.3trečiojoje eilutėje įrašoma 30 formos duomenų įrašymo į registro duomenų bazę data;

23.4ketvirtojoje eilutėje įrašomas savivaldybės, kurios teritorijoje padaryta nusikalstama veika, kodas. Šios eilutės duomenų įrašymo tvarka nustatyta Taisyklių 15.16 papunktyje;

23.5penktojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis, ar įtariamas (kaltinamas) nusikalstamos veikos padarymu asmuo yra fizinis ar juridinis asmuo;

23.6šeštojoje eilutėje įrašomi duomenys apie juridinį asmenį – „1“ (Lietuvos Respublikos), „2“ (užsienio valstybės) – bei įrašomas juridinio asmens kodas;

23.7septintojoje eilutėje įrašomas įtariamo (kaltinamo) juridinio asmens pavadinimas;

23.8aštuntojoje eilutėje įrašomas Lietuvos Respublikos piliečio ar asmens, turinčio leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, įtariamo (kaltinamo) padarius nusikalstamą veiką, asmens kodas. Jeigu nusikalstamos veikos padarymu įtariamas (kaltinamas) užsienio valstybės pilietis arba asmuo be pilietybės neturi leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, pildoma 30 formos dvylikta eilutė;

23.9devintojoje ir dešimtojoje eilutėse įrašomi įtariamo (kaltinamo) fizinio asmens vardas (vardai) ir pavardė (pavardės);

23.10vienuoliktojoje eilutėje įrašomas (skaičiais) įtariamo (kaltinamo) fizinio asmens amžius (metais) nusikalstamos veikos padarymo metu;

23.11dvyliktojoje eilutėje įrašomas įtariamo (kaltinamo) užsienio valstybės piliečio, asmens be pilietybės, kurie neturi leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, gimimo data (kai asmens kodas teisės aktų nustatyta tvarka nesuteiktas);

23.12tryliktojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis įtariamo (kaltinamo) fizinio asmens lytį;

23.13keturioliktojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis įtariamo (kaltinamo) fizinio asmens pilietybę – įrašius kodą „2“ (užsienio valstybės pilietis), papildomai būtina įrašyti valstybės, kurios pilietis yra įtariamas (kaltinamas) asmuo, kodą. Įrašius kodą „4“ (asmuo, turintis keletą pilietybių), papildomai būtina įrašyti dviejų valstybių, kurių pilietis yra įtariamas (kaltinamas) asmuo, kodus;

23.14penkioliktojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis, ar užsieniečio, įtariamo (kaltinamo) nusikalstamos veikos padarymu, buvimas Lietuvoje yra teisėtas ar neteisėtas;

23.15šešioliktojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis įtariamo (kaltinamo) fizinio asmens išsilavinimą;

23.16septynioliktojoje eilutėje įrašomi duomenys apie įtariamo (kaltinamo) fizinio asmens užimtumą – įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis įtariamo (kaltinamo) fizinio asmens užimtumą nusikalstamos veikos padarymo metu. Neradus atitinkančio asmens užimtumą kodo, įrašomas vienas iš šių kodų: „12“ (kitos valstybės institucijos ar įmonės pareigūnas), „29“ (mokosi kitoje mokymosi įstaigoje) arba „39“ (kiti);

23.17aštuonioliktojoje eilutėje įrašomi BK straipsniai, straipsnių novelos (jeigu BK straipsnis neturi novelos, langelyje „novela“ įrašomas skaičius „0“), straipsnio dalys ir punktai, numatantys nusikalstamą veiką, kurios padarymu įtariamas (kaltinamas) fizinis ar juridinis asmuo. A dalyje įrašomas kodas „3“ (senojo BK straipsnis), jei nusikalstama veika kvalifikuojama pagal senojo BK straipsnį, B dalyje nurodomi duomenys apie pakartotinį nusikalstamos veikos padarymą, įrašant kodą „2“ (padarė tos pačios rūšies nusikalstamą veiką), jeigu įtariamas (kaltinamas) fizinis ar juridinis asmuo padarė nusikalstamą veiką pakartotinai;

23.18rašant BK straipsnius, straipsnių novelas, straipsnių dalis ir punktus, būtina atsižvelgti į nusikalstamos veikos sunkumą ir vadovautis nuostata, kad BK straipsniai, straipsnių novelos, straipsnių dalys ir punktai įrašomi pagal eiliškumą – nuo nurodančių labai sunkius nusikaltimus iki nurodančių neatsargius nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus;

23.19devynioliktojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis, ar įtariamas (kaltinamas) fizinis asmuo padarė nusikalstamą veiką būdamas neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, nepakaltinamas, ribotai pakaltinamas arba asmeniui buvo taikomos Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatyme nustatytos priemonės;

23.20dvidešimtojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis bendrininkavimo formą pagal BK 25 straipsnį, jeigu buvo nustatyta, kad įtariamas (kaltinamas) fizinis asmuo padarė nusikalstamą veiką bendrininkaudamas su kitais asmenimis;

23.21dvidešimt pirmojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis bendrininkų grupės sudėtį;

23.22dvidešimt antrojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis paskirtos kardomosios priemonės rūšį, jeigu ikiteisminio tyrimo metu įtariamam (kaltinamam) asmeniui buvo paskirta kardomoji priemonė;

23.23dvidešimt trečiojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis asmens pakartotinį nusikalstamos veikos padarymą, jeigu įtariamas (kaltinamas) asmuo padarė nusikalstamą veiką pakartotinai (kriminologinis recidyvas). Kriminologinis recidyvas – pakartotinis arba daugkartinis nusikalstamų veikų padarymas, neatsižvelgiant į teisminį nuteisimą už jų padarymą, bausmės paskyrimą ir atlikimą, laiko tarpą, praėjusį po pirmosios ir vėlesnės nusikalstamos veikos, bei kitas faktines ir teisines aplinkybes; kriminologinis recidyvas iš esmės apima visus nusikalstamų veikų pasikartojimo atvejus, išskyrus idealiąją nusikalstamų veikų sutaptį. Pavyzdžiui, įtariamas (kaltinamas) fizinis asmuo buvo nuteistas laisvės atėmimo bausme, tačiau teismas atidėjo bausmės vykdymą vieniems metams, nusprendus, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti ir neatlikus realios bausmės. Jeigu minėtas asmuo atidėtu bausmės vykdymo laikotarpiu vėl bus įtariamas (kaltinamas) kito nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo padarymu, šioje eilutėje būtina įrašyti kodą „06“ (BK 75 straipsnis (atidėtas bausmės vykdymas));

23.24dvidešimt ketvirtojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis priimtą procesinį sprendimą ikiteisminio tyrimo byloje;

23.25dvidešimt penktojoje eilutėje nustatytas kodas „1“ (asmuo nustatytas pagal kriminalinės žvalgybos informaciją) įrašomas, jeigu įtariamas asmuo nustatytas panaudojant Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatyme nustatytas priemones;

23.26dvidešimt šeštojoje eilutėje įrašomi pareigūno, atliekančio ikiteisminį tyrimą, pareigos, vardas (vardai) ir pavardė (pavardės).

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

40 FORMOS SUDARYMAS IR PILDYMAS

 

24. 40 forma sudaroma, užpildoma ir joje esantys duomenys į registro duomenų bazę įrašomi, kai:

24.1prokuroras priėmė sprendimą ikiteisminius tyrimus sujungti ar atskirti (BPK 170 straipsnio 4 dalies 1 punktas);

24.2prokuroras priėmė sprendimą perduoti ikiteisminio tyrimo bylą tirti kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai ar prokuratūrai;

24.3policijos ikiteisminio tyrimo pareigūnas pagal kompetenciją perdavė ikiteisminio tyrimo bylą tirti kitai policijos įstaigai ar kitam policijos įstaigos padaliniui.

25. 40 formos pildymas:

25.1pirmojoje eilutėje, A dalyje, įrašomas prokuratūros, kontroliuojančios ikiteisminį tyrimą, kodas pagal Taisyklių 8 priedą; B dalyje įrašomas ikiteisminį tyrimą pradėjusios policijos įstaigos kodas pagal Taisyklių 6 priedą; C dalyje įrašomas ikiteisminį tyrimą pradėjusios policijos įstaigos padalinio kodas pagal Taisyklių 9 priedą;

25.2antrojoje eilutėje įrašomas ikiteisminio tyrimo bylos numeris. Šios eilutės duomenų įrašymo tvarka nustatyta Taisyklių 15.2 papunktyje;

25.3trečioji eilutė pildoma, jeigu prokuroras priėmė sprendimą sujungti ikiteisminius tyrimus. Šioje eilutėje įrašomas pagrindinės ikiteisminio tyrimo bylos, su kuria sujungta ikiteisminio tyrimo byla, numeris bei sprendimo priėmimo data;

25.4ketvirtoji eilutė pildoma, jeigu prokuroras priėmė sprendimą atskirti ikiteisminius tyrimus. Įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis, ar ikiteisminis tyrimas atskirtas dėl nusikalstamos veikos, ar dėl asmens, įtariamo nusikalstamos veikos padarymu, ir įrašomas ikiteisminio tyrimo bylos, iš kurios atskirtas ikiteisminis tyrimas, numeris bei sprendimo priėmimo data;

25.5penktojoje eilutėje, A dalyje, įrašomas ikiteisminio tyrimo įstaigos arba prokuratūros, kuriai prokuroro sprendimu perduota tirti ikiteisminio tyrimo byla, kodas pagal Taisyklių 6 ir 8 priedus bei ikiteisminio tyrimo bylos perdavimo data; B dalyje įrašomas policijos įstaigos, kuriai pagal kompetenciją perduota tirti ikiteisminio tyrimo byla, kodas pagal Taisyklių 6 priedą bei ikiteisminio tyrimo bylos perdavimo data; C dalyje įrašomas policijos įstaigos padalinio, kuriam pagal kompetenciją perduota tirti ikiteisminio tyrimo byla, kodas pagal Taisyklių 9 priedą (kodą įrašo policijos įstaigos padalinio ikiteisminio tyrimo pareigūnas) bei ikiteisminio tyrimo bylos perdavimo data;

25.6šeštojoje eilutėje įrašomi ikiteisminio tyrimo pareigūno arba prokuroro, kuris priėmė sprendimą, pareigos, vardas (vardai) ir pavardė (pavardės);

25.7septintojoje eilutėje įrašoma 40 formos duomenų įrašymo į registro duomenų bazę data.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

50 FORMOS SUDARYMAS IR PILDYMAS

 

26. 50 forma sudaroma fiziniam asmeniui, nukentėjusiam nuo nusikalstamos veikos – asmeniui, kuris tiesiogiai nukentėjo nuo nusikalstamos veikos ir buvo pripažintas nukentėjusiuoju BPK nustatyta tvarka, arba asmeniui, kuris tiesiogiai nukentėjo nuo nusikalstamos veikos ir tapo nusikalstamos veikos auka, nors nukentėjusiuoju BPK nustatyta tvarka buvo pripažintas jam atstovaujantis asmuo, arba juridiniam asmeniui, dėl nusikalstamos veikos patyrusiam turtinės ar neturtinės žalos, fiziniam asmeniui, tiesiogiai nukentėjusiam nuo nusikalstamos veikos, t. y. asmeniui, kuris tapo nusikalstamos veikos auka, arba juridiniam asmeniui, dėl nusikalstamos veikos patyrusiam turtinės ar neturtinės žalos, užpildoma ir joje esantys duomenys į registro duomenų bazę įrašomi, kai:

26.1.    prokuroras, ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovas ar šio įgaliotas asmuo priėmė sprendimą pradėti ikiteisminį tyrimą (BPK 166 straipsnis);

26.2. ikiteisminio tyrimo atlikimo metu nustatoma nukentėjusiojo asmenybė, kuri, pradėjus ikiteisminį tyrimą, nebuvo žinoma;

26.3. ikiteisminio tyrimo procese išaiškinamas anksčiau neužregistruotas nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas, dėl kurio pradedamas naujas ikiteisminis tyrimas, jeigu dėl tos veikos padarymo nukentėjo dar vienas asmuo;

26.4. pradėjus ikiteisminį tyrimą arba ikiteisminio tyrimo procese nukentėjusiojo asmenybė nenustatyta (šiuo atveju tikslūs asmens duomenys neįrašomi);

26.5. pradedamas ikiteisminis tyrimas pagal kodą „555“, nustatytą Rekomendacijose, siekiant nustatyti asmens mirties priežastį;

26.6. pradedamas ikiteisminis tyrimas pagal kodą „556“, nustatytą Rekomendacijose, dėl asmens, dingusio be žinios.

27. 50 formos pildymas:

27.1. pirmojoje eilutėje įrašomas ikiteisminį tyrimą pradėjusios įstaigos kodas pagal Taisyklių 6 ir 8 priedus;

27.2.    antrojoje eilutėje įrašomas vienas iš šioje eilutėje nustatytų kodų:

27.2.1. kodas „1“ (įskaityti), jeigu 50 forma apie nukentėjusį asmenį pildoma pirmą kartą;

27.2.2. kodas „2“ (pakeisti), jeigu 50 forma pildoma dėl jau įrašytų registro duomenų bazėje 50 formos duomenų pakeitimo;

27.2.3. kodas „3“ (neįskaityti) įrašomas, jei duomenys apie nukentėjusį asmenį neturi būti įtraukti į statistinę apskaitą;

27.2.4. kodas „4“ (įskaityti atnaujinus ikiteisminį tyrimą), jeigu baudžiamasis procesas, nutrauktas vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4, 6, 7, 8 punktais, 212 straipsnio 1 punktu, buvo atnaujintas;

27.3trečiojoje eilutėje įrašomas bylos rūšies kodas „1“ (ikiteisminio tyrimo byla) ir bylos numeris. Šios eilutės duomenų įrašymo tvarka nustatyta Taisyklių 15.2 papunktyje;

27.4ketvirtojoje eilutėje įrašoma 50 formos duomenų įrašymo į registro duomenų bazę data;

27.5. penktojoje eilutėje įrašomas savivaldybės, kurios teritorijoje padaryta nusikalstama veika, kodas. Šios eilutės duomenų įrašymo tvarka nustatyta Taisyklių 15.16 papunktyje;

27.6. šeštojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis, kad nukentėjęs asmuo yra fizinis asmuo arba fizinis asmuo, kurio asmenybė nenustatyta, arba juridinis asmuo;

27.7. septintojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis, ar nukentėjęs juridinis asmuo yra Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės. Kituose langeliuose įrašomas juridinio asmens kodas;

27.8. aštuntojoje eilutėje įrašomas nukentėjusio juridinio asmens pavadinimas;

27.9. devintojoje eilutėje įrašomas nukentėjusio fizinio asmens (Lietuvos Respublikos piliečio arba asmens, turinčio leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) kodas. Jeigu nuo nusikalstamos veikos nukentėjo užsienio valstybės pilietis arba asmuo be pilietybės, kurie neturi leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, pildoma 50 formos keturioliktoji eilutė;

27.10dešimtojoje ir vienuoliktojoje eilutėse įrašomi nukentėjusio fizinio asmens vardas (vardai) ir pavardė (pavardės);

27.11dvyliktojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis nukentėjusio fizinio asmens lytį arba nurodantis, kad asmens lytis nežinoma;

27.12tryliktojoje eilutėje įrašomas nukentėjusio fizinio asmens amžius nusikalstamos veikos, nuo kurios jis nukentėjo, padarymo metu (metais). Kai nuo nusikalstamos veikos nukentėjo naujagimis ar vaikas iki 1 metų amžiaus, tada šioje eilutėje įrašomas vienas iš nustatytų kodų: „1“ (naujagimis) arba kodas „2“ (vaikas iki 1 metų amžiaus);

27.13keturioliktojoje eilutėje įrašoma nukentėjusio užsienio valstybės piliečio arba asmens be pilietybės, kurie neturi leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, gimimo data (kai asmens kodas teisės aktų nustatyta tvarka nesuteiktas);

27.14penkioliktojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis nukentėjusio fizinio asmens pilietybę. Įrašius kodą „2“ (užsienio valstybės pilietis), kituose langeliuose būtina įrašyti valstybės, kurios pilietis yra nukentėjęs asmuo, kodą; įrašius kodą „4“ (asmuo, turintis keletą pilietybių), kituose langeliuose būtina įrašyti dviejų valstybių, kurių pilietis yra nukentėjęs fizinis asmuo, kodus;

27.15šešioliktojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis nukentėjusio fizinio asmens išsilavinimą;

27.16septynioliktojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis nukentėjusio fizinio asmens užimtumą nusikalstamos veikos, nuo kurios jis nukentėjo, padarymo metu. Tarp išvardytų kodų neradus asmens užimtumą atitinkančio kodo, įrašomas kodas „39“ (kiti);

27.17aštuonioliktojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis vaiko šeiminę padėtį. Ši eilutė pildoma tik nukentėjusiems fiziniams asmenims, neturintiems 18 metų amžiaus;

27.18devynioliktojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis, nuo kokio asmens asmuo nukentėjo. Ši eilutė pildoma asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, nustatytų BK XVII–XXIII skyriuose. Jeigu asmuo nukentėjo nuo kartu su juo gyvenančio šeimos nario, A dalyje įrašomas kodas „1“, o kituose langeliuose įrašomas asmens, nuo kurio asmuo nukentėjo, kodas, pvz.:

0

4

0

5

1

7

 

 

 

A – asmuo nukentėjo nuo kartu su juo gyvenančio šeimos nario (1);

1

 

 

27.19dvidešimtojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis nusikalstamos veikos, nuo kurios asmuo nukentėjo, padarymo aplinkybes;

27.20dvidešimt pirmojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis, ar nukentėjęs fizinis asmuo žuvo, ar buvo sužalotas, sutrikdyta sveikata, ar sukeltas fizinis skausmas, ar jo sveikatai žala nepadaryta;

27.21dvidešimt antrojoje eilutėje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas, nurodantis, ar nukentėjusiam asmeniui buvo padaryta turtinė ar neturtinė žala, fizinis smurtas, seksualinė ar psichologinė prievarta arba nepriežiūra;

27.22dvidešimt trečiojoje eilutėje įrašomi BK straipsniai, straipsnių novelos (jeigu BK straipsnis neturi novelos, langelyje „novela“ įrašomas skaičius „0“), straipsnio dalys ir punktai, pagal kuriuos buvo kvalifikuota nusikalstama veika, nuo kurios asmuo nukentėjo. Tuomet, kai nusikalstama veika, nuo kurios asmuo nukentėjo, buvo užkardyta rengimosi ar pasikėsinimo stadijoje, paskutiniame langelyje įrašomas šioje eilutėje nustatytas kodas „1“ (rengimasis) arba kodas „2“ (pasikėsinimas). Jeigu fizinis ar juridinis asmuo nukentėjo nuo nusikalstamų veikų, kvalifikuojamų pagal BK straipsnius, kuriuose numatytos dvi kaltės formos (BK straipsniai, nurodyti Taisyklių 15.10 papunktyje), rašomas kodas „07“ (neatsargi nusikalstama veika);

27.23dvidešimt ketvirtojoje eilutėje įrašomi pareigūno, atliekančio ikiteisminį tyrimą, pareigos, vardas (vardai) ir pavardė (pavardės).

 

IV SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTO DUOMENŲ PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO TVARKA

 

28. Registro tvarkytojai, nurodyti Taisyklių 2.1–2.9 papunkčiuose, pagal kompetenciją atlikdami savo tiesiogines funkcijas, susijusias su proceso veiksmų ar ikiteisminio tyrimo atlikimu, ikiteisminio tyrimo eigoje surašytų proceso veiksmų dokumentų pagrindu papildo registro duomenų bazę naujais registro objekto duomenimis arba patikslina jau įrašytus į registro duomenų bazę registro objekto duomenis.

29. Registro tvarkytojai, nurodyti Taisyklių 2.1–2.9 papunkčiuose, norėdami papildyti registro duomenų bazę naujais registro objekto duomenimis arba patikslinti jų jau įrašytus į registro duomenų bazę duomenis, privalo IBPS sudaryti reikiamas duomenų formas, užpildyti jas naujais ar patikslintais duomenimis ir per IBPS integracinę sąsają su registru įrašyti šiuos duomenis į registro duomenų bazę.

30. Registro tvarkytojas, nurodytas Taisyklių 2.10 papunktyje, nustatęs, kad jo įrašyti į registro duomenų bazę registro objekto duomenys yra neišsamūs, neteisingi ar netikslūs, tiesiogiai prisijungęs prie registro duomenų bazės, papildo arba patikslina jau įrašytų į registro duomenų bazę Taisyklių 4.2 papunktyje nurodytos duomenų formos duomenis.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Registro tvarkytojai, nurodyti Taisyklių 2.1–2.10 papunkčiuose, yra atsakingi už tinkamą darbo organizavimą vykdant Taisyklių nuostatas.

 

________________________

 

 

Nusikalstamų veikų žinybinio registro

duomenų tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

NUSIKALSTAMOS VEIKOS DUOMENYS (10 forma )

 

1. A. Ikiteisminį tyrimą pradėjusios įstaigos kodas                                                                                    A  ê_ ê_ ê_ ê

B. Policijos įstaigos padalinio, pradėjusio ikiteisminį tyrimą, kodas                                                      B  ê_ ê_ ê_ ê_ ê

C. Prokuratūros, kontroliuojančios ikiteisminį tyrimą, kodas                                                                 C  ê_ ê_ ê_ ê

D. Ikiteisminio tyrimo pradėjimo data                                                                                                D  ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

metai      mėn.  diena            

2. Bylos rūšis: ikiteisminio tyrimo byla (1)   ê_ ê;                                                         Bylos numeris        ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

įst. kod.     numeris     metai

3.  Duomenų įrašymo į registro duomenų bazę data                                                                                      ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê 

4. Įskaityti (1), pakeisti (2), senojo BK str. (3), atskirta dėl asmens (4), neįskaityti (5), atskirta dėl asmens (senojo BK str.) (6), neįskaityti (senojo BK str.) (7), atskirta dėl nusikalstamos veikos (8), ikiteisminis tyrimas atnaujintas (9), neįskaityti dėl ikiteisminių tyrimų sujungimo (10), įskaityti (pakartotini BK 129,135,138 str.) (11)                   ê_ ê_ ê

Ikiteisminio tyrimo atnaujinimo data                                                                                                       ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê     

5. Ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal: skundą, pareiškimą, pranešimą apie nusikalstamą veiką (BPK 166 str. 1 d. 1 p.)  (1), tarnybinį pranešimą (BPK 166 str. 1 d. 2 p.) (3), pranešimą dėl kriminalinės žvalgybos subjektų veiklos metu gautos kriminalinės žvalgybos informacijos apie nusikalstamą veiką, kuria remiantis pradėtas ikiteisminis tyrimas (2)                                                         ê_ ê      ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê    ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

rūšis      registracijos numeris      metai         mėn.  diena

6. Ikiteisminį tyrimą atliekančios įstaigos kodas    ê_ ê_ êê    

7. Nusikalstamos veikos padarymo data ir laikas (val.) (pildyti dvi eilutes (nuo iki) būtina tik tais atvejais, kai tiksliai nežinoma nusikalstamos veikos padarymo data)                Nuo       ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê                                 Iki        ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

metai mėn. diena val. metai mėn. diena val.

8.Nusikalstamos veikos aprašymas: _________________________________________________________________________________________

A. Galimas nusikalstamos veikos padarymo motyvas: siekiant išreikšti neapykantą dėl: rasės (01), tautybės (02), tikėjimo (03), kalbos (04), lyties (07), kilmės (08), socialinės padėties (09), įsitikinimų ar pažiūrų (10), seksualinės orientacijos (05), amžiaus (11), neįgalumo (12)       A  ê_ ê_ ê 

B. Preliminarus padarytos turtinės žalos dydis (suma eurais):

1. Žala fiziniam asmeniui     ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

2. Žala juridiniam asmeniui  ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

3. Žala valstybei                  ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê        iš jų: pridėtinės vertės mokesčių (suma eurais)      ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

iš jų: akcizų (suma eurais)               ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

iš jų: pelno mokesčių (suma eurais)       ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

9. Nusikalstamos veikos kvalifikacija pagal BK :                        ê_ ê_ ê_ ê__ê__ê__ê__ê__ê__ê__ê__ê

str.     ž.   d.    p.1      p.2    p.3                                                 

10. Kaltės forma: neatsargus nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas * (1)                                                                           ê_ ê

*Duomenys įrašomi ikiteisminį tyrimą atliekant pagal BK 125 str. 1 d., 126 str. 1 d., 176 str. 1 d., 184 str. 1, 2 d., 256 str. 1, 2 d., 257 str. 1 d., 270 str. 1, 2 d., 271 str. 1 d., 272 str. 1-3 d., 274 str. 1, 2 d., 275 str. 1 d., 276 str. 1 d., 280 str. 1, 2 d., kai nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas padaryti dėl neatsargumo

11.A. Nusikalstamos veikos padarymo (užkardymo) stadija: rengimasis (BK 21 str.) (1), pasikėsinimas (BK 22 str.) (2)                              A ê_ ê                                                                        

B. Tarnyba, užkardžiusi nusikalstamą veiką: policija: kriminalinė policija (15), viešoji policija: prevencijos padalinių pareigūnai (16), patrulinė tarnyba (17), kelių policijos tarnyba (18), kiti policijos padaliniai (33); kiti pareigūnai: Valstybės sienos apsaugos tarnybos (04), Specialiųjų tyrimų tarnybos (05), Karo policijos (06), Valstybės saugumo departamento (07), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (08), Lietuvos Respublikos muitinės (09), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (10), Kalėjimų departamento (11); privati saugos tarnyba (20); kt. (21)      B ê_ ê_ ê

C. Užkardytos turtinės žalos, kuri galėjo būti padaryta nusikalstama veika, dydis (suma eurais):                                                                                                                                                                                            1. Žala fiziniam asmeniui            ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

2. Žala juridiniam asmeniui        ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

3. Žala valstybei                        ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê      iš jų: pridėtinės vertės mokesčių  (suma eurais)       ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

iš jų: akcizų (suma eurais)                       ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

iš jų: pelno mokesčių (suma eurais)          ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

12. Nusikalstamos veikos padarymo metu įtariamas asmuo nustatytas / nenustatytas: asmuo nustatytas (1), asmuo nustatytas pagal kriminalinės žvalgybos informaciją (3), asmuo nenustatytas (2)                                                                                                                             ê_ ê 

13. Nusikalstamos veikos padarymo metu nukentėjo:                           

A: fiziniai asmenys (1)               ê_ ê: vyras (4), moteris (5),      ê_ ê     ê_ ê_ ê_ ê

kodas       lytis nežinoma (6)          ê_ ê     ê_ ê_ ê_ ê

lytis asmenų skaičius

B: juridiniai asmenys (2)             ê_ ê                          ê_ ê_ ê 

kodas juridinių asmenų skaičius

C: valstybės teisėti interesai (3)    ê_ ê

14. Nusikalstamos veikos padarymo metu nukentėjo asmenys pagal amžiaus grupes, metais: iki 1 (1), 1– 13 (2), 14–17 (3), 18+ (4), amžiaus grupė nežinoma (5)                                                                                                 ê_ ê                               ê_ ê_ ê                 ê_ ê_ ê

ê_ ê                               ê_ ê_ ê                 ê_ ê_ ê

ê_ ê                               ê_ ê_ ê                 ê_ ê_ ê

ê_ ê                               ê_ ê_ ê                 ê_ ê_ ê

Amžiaus grupės kodas asmenų skaičius iš jų: žuvo

15. Tikslus nusikalstamos veikos padarymo vietos adresas (valstybės kodas, savivaldybė, seniūnija, gyvenamoji vietovė, gatvė, namo, buto numeris arba kelio numeris, atkarpa kilometrais, kelio kryptis, koordinatės)

________________________________________________________________________________________________________________________15.1. Savivaldybės, kurios teritorijoje padaryta nusikalstama veika, kodas                                                                                                         ê_ ê_ ê

16. Tiksli nusikalstamos veikos padarymo vieta:

A. Miestas (1), kaimas (2), laisvės atėmimo vieta (4), Lietuvos Respublikos ambasada (5), Lietuvos Respublikos teritorija (laivas, lėktuvas) (6), kita (3), užsienio valstybė (7)                                                                                                                                                                    A  ê_ ê   

B. Elektroninė erdvė (92), viešoji vieta (01), gatvė (02), vienkiemis (03); gyvenamoji patalpa: butas (04), gyvenamasis namas (05), vasarnamis (06), sodo namelis (07), viešbutis arba motelis (08), vaikų darželis (11), kt. (14); negyvenamoji patalpa: negyvenamasis namas (15), sandėliukas (16), sandėlis (17), garažas (18), ūkinis pastatas (19), statybos objektas (20), kt. (21); transportas: automobilis (22), autobusas (23), laivas (25), keltas (26), troleibusas (27), lėktuvas (28); autobusų stotis (29), oro uostas (31), jūrų uostas (32), kt. (33); geležinkelio objektai: traukinys (24), geležinkelio stotis (30), geležinkelio stotelė (88), tarpstotis (89), pervaža (90), iš geležinkelio judamojo sąstato (93), kt. (91); atvira vietovė: aikštė (34), kiemas (35), stotelė (36), automobilių stovėjimo aikštelė (37), kelias (38), kapinės (39), miškas (40), parkas (41), pliažas (42), laukas (43), sąvartynas (44), pasienio ruožas (45), pasienio postas (46), muitinės teritorija (47), kt. (48); įstaiga (įmonė): poliklinika (49), ligoninė (50), bankas (51), bankomatas (52), paštas (53), kt. (55); prekybos įmonė: parduotuvė (56), juvelyrinė parduotuvė (58), antikvariatas (59), vaistinė (60), kioskas (61), kt. (62); maitinimo įstaiga: kavinė restoranas (64), kt. (65); lankoma vieta: teatras (66), kino teatras (67), pramogų centras (68), interneto kavinė (69), kultūros namai (70), muziejus (71), mugė /paroda (72), turgus (73), automobilių turgus (74), bažnyčia (75), cerkvė (76), religinių bendruomenių patalpos (77), mokykla (79), kt. (80); pasienyje: su Baltarusijos Respublika (94), su Rusijos Federacija (95), su Latvijos Respublika (96), su Lenkijos Respublika (97); kita: laiptinė (81), liftas (82), rūsys (83), degalinė (85), kt. (87)                                                               B      ê   ê   ê   ê   ê   ê   ê   ê   ê   ê   ê            

17. Pasikėsinimo dalykas: lengvasis automobilis (001), krovininis automobilis (002), vilkikas (003), autobusas (004), mažasis autobusas (005), traktorius (006), motociklas (007), mopedas (008), priekaba ar puspriekabė (009), dviratis (010), valtis (011), kt. (012); transporto priemonių dalys: ratai (013), stiklai (014), akumuliatoriai (015), varikliai (016), automobilio valstybinis numeris (017), navigacinės sistemos (115), parkavimo sistemos (116), šoniniai veidrodėliai (117), apdailos detalės (118), katalizatorius (128), kt. (018); ginklai: šautuvas: automatinis (019), lygiavamzdis (020), graižtvinis (kombinuotas) (021), pneumatinis (022); pistoletas: automatinis (023), lygiavamzdis (024), pneumatinis (025), revolveris (026), dujinis pistoletas (revolveris) (027), templinis (028), signalinis (029), senovinis (030), nešaunamasis (031), šaudmenys (032), sprogmenys (033), sprogstamosios medžiagos (120), kt. (034); technika: garso (035), vaizdo (036), kopijavimo (038), kompiuteris (037), mobilusis telefonas (039), kita org. technika (040), foto prekės (041), buitinė technika (042), žemės ūkio technika ir padargai (043), kt. (044); geležinkelio objektai: traukinys (101), variklinės bėgių transporto mašinos (102), elektros, ryšių, signalizacijos priemonės (103), geležinkelio įrankiai, įranga, detalės (104), motorizuotų riedmenų ir mechanizmų degalai (105), krovinys (106), geležinkelio, oro, vandens transporto krovinių (121), kt. (107); daiktai: pašto ženklai (045), monetos (046), ordinai (medaliai) (047), meno kūriniai (048), antikvariniai daiktai (049), ginklai (050), kt. (051), šių daiktų kolekcija (052); brangenybės: juvelyriniai dirbiniai (053), brangakmeniai (054), paveikslai (055), kt. (056); dokumentai: LR piliečio pasas (057), asmens tapatybės kortelė (058), užsienio piliečio pasas (059), leidimas nuolat gyventi LR (060), vairuotojo pažymėjimas (061), mokėjimo kortelė (062), mokslo baigimo pažymėjimas (063), PVM sąskaita faktūra (108), kasos pajamų orderis (109), kasos išlaidų orderis (110), priėmimo perdavimo aktas (111), atliktų darbų aktas (112), pirkimo-pardavimo sutartis (127), kt. (064); pinigai ir vertybiniai popieriai: doleriai (066), eurai (067), vertybiniai popieriai (068), kt. (069); namų apyvokos daiktai: baldai (070), drabužiai (071), indai (072), kt. (073); produktai: maisto (074), alkoholio (075), tabako (076), kt. (077); gyvuliai: raguočiai (078), arkliai (079), kiaulės (080), avys (081), naminiai paukščiai (082), kt. (083); akcizais apmokestintos prekės: alkoholio (122), tabako (123), naftos (124); kita: intelektinės nuosavybės produktai (084), elektroniniai duomenys ir informacinės sistemos (085), elektroniniai pinigai (113), seifas (086), taurieji metalai (087), netaurieji metalai (088), laidai (089), narkotinės ar psichotropinės medžiagos (090), narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) (119), vaistai (114), chemikalai (091), trąšos (092), degalai ir tepalai (093), naftos produktai (094), statybinės medžiagos (095), mediena (096), kailiai (097), bažnytiniai reikmenys (098), radioaktyvios medžiagos (100), nuodingos ar stipriai veikiančios medžiagos (125), kitos strateginės prekės (126), kultūros vertybės (129), kt. (099)     ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê 

18. Suklastoto dokumento blanko identifikavimo numeris paimtų (surastų) dokumentų blankų

(jeigu jis yra dokumento blanke)                                         kiekis

ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê                                           ê_ ê_ ê_ ê_ ê

ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê                                           ê_ ê_ ê_ ê_ ê

ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê                                           ê_ ê_ ê_ ê_ ê

ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê                                           ê_ ê_ ê_ ê_ ê

praplėstas stulpelių skaičius                               praplėstas stulpelių skaičius  

*Eilutė pildoma tik pagal BK 173, 224, 300, 301, 314, 316 str.

 

Būtina pildyti 17 eil. „dokumentai“ kodus.

19. Nusikalstamos veikos padarymo būdai: prapjovus (įlaužus): stogą (01), grindis (02), lubas (03), grotas (04), sieną (05); įsibrovus per: balkoną (06), langą (07), stogą (09), rūsį (10); duris: sulaužius (20), nuėmus (21), atspaudus (22), suradus raktą (23); stiklą: išstūmus (29), išėmus (30), sudaužius (31); grasinant: ginklu (39), fiziniu smurtu (40), žodžiais (41), šantažuojant (42); smurtinis: nušaunant (51), nuduriant (52); slėpimo būdai: sudeginant (53), užkasant (54), ketvirčiuojant (55), nuskandinant (56); gabenant slėptuvėje (95); sukčiavimo būdai: azartiniai žaidimai (57), „lėlės“ darymas (58), juvelyrinių dirbinių padirbimas (60), daiktų pakeitimas (61), būrimo būdu (62), skelbimas spaudoje (63), pasinaudojant netikra/suklastota mokėjimo priemone (64), pasinaudojant svetima mokėjimo priemone (96), panaudojant informacines technologijas (65), telefonu (90); apsimetus darbuotoju (tarnautoju): kariškiu (66), policijos (67), kitų teisėsaugos institucijų (68), komunalinės įstaigos (69), medicinos įstaigos (70), priešgaisrinės apsaugos (71), pašto, ryšių skyriaus (72), švietimo (73), tiekimo (74), statybos organizacijos (75), prekybos (76), draudimo (77), kultūros (78), spaudos (79), asmens bei turto saugotojais (80), verslininku (81), kt. (82); klastojant dokumentus: asmens (83), muitinės (84), krovinio (85), banko (86), autotransporto techninės registracijos (87), buhalterinės apskaitos (88), kt. (89); kišenvagystė (91), „žaibiška“ vagystė (92); padegimas (93); kita: nedeklaruojant (94)                                                                                                                            ê   ê   ê   ê   ê   ê   ê   ê   ê   ê   ê

20. Nusikalstamos veikos padarymo įrankiai ir priemonės: transporto priemonės: autotransportas (01), mototransportas (02), dviratis (03), sausumos (82), geležinkelio (83), vandens (84), oro (85), pašto (86), kt. (04); dokumentai: pasas (05), asmens tapatybės kortelė (79), kt. (06); laiškas (07); daiktas, panašus į šaunamąjį ginklą: trumpavamzdis (08), ilgavamzdis (09); šaunamasis ginklas: šautuvas: automatinis (10), lygiavamzdis (11), graižtvinis (kombinuotas) (12), pneumatinis (13); pistoletas: automatinis (14), lygiavamzdis (15), pneumatinis (16), revolveris (17), dujinis pistoletas (revolveris) (18), savos gamybos (19), templinis (20), signalinis (21), senovinis (22), kt. (23); nešaunamasis ginklas: peilis (24), kastetas (26); sprogmenys: granatos (30), minos (31), savo darbo sprogstamieji įtaisai (32), kt. (33); įrankiai: žirklės (42), atsuktuvas (44), laužtuvas (46), kirvis (48), visraktis (49), metalinis strypas (52), svaiginamosios medžiagos: alkoholis (55), narkotikai (56), nuodai (57), migdomieji vaistai (58), klofelinas (59); uniforma: policijos (60), kariškių (61), kt. (62); kita: akmuo (63), dujinis balionėlis (64), kt. (73); informacinės technologijos: kompiuterinė technika (74), internetas (75), socialiniai tinklai (81), netikra / suklastota mokėjimo priemonė (76), tikros mokėjimo priemonės duomenys (80), telefonas (78), kt. (77)                                                                                                                                                           ê   ê   ê   ê   ê   ê   ê   ê   ê   ê   ê

21. Papildomi duomenys, apibūdinantys nusikalstamą veiką:

129–131 str. – nukentėjusiojo asmenybė nenustatyta (09), nukentėjo šeimos narys (44);

147, 157 str. – asmenį: pardavė (15), pirko (16), perleido (17), įgijo (18), verbavo (56), gabeno (57), laikė nelaisvėje (60); tikslas: priverstiniam darbui (46), paslaugoms, įskaitant elgetavimą (61), prostitucijai (58), pornografijai (59), kitoms seksualinio išnaudojimo formoms (62), priverstinei, fiktyviai santuokai (63), nusikalstamai veikai daryti arba kitais išnaudojimo tikslais (64), įgyti asmens organą, audinį arba ląstelę (48);

1471 str. neteisėtai vertė asmenį: dirbti tam tikrą darbą (65), teikti tam tikras paslaugas, įskaitant elgetavimą (66);

156 str. – vaiko pagrobimas (19), naujagimių sukeitimas (20);

182 str. – pridėtinės vertės mokesčių (49), valstybinio socialinio draudimo įmokų (50), kitų mokesčių (51);

178–188 str. – nuosavybė: privati (01), viešoji (02), mišri (03); bendroji jungtinė nuosavybė (šeimos turtas) (04);

249 str. 3 d. – organizavimas (40), vadovavimas (41);

199, 200, 201, 202, 204, 259, 260 str., 2761 str. gabenimas į Lietuvos Respubliką (53), gabenimas iš Lietuvos Respublikos (54), gabenimas šalies viduje (55), gabenimas kitose šalyse (67);

307 str. – sąvadavimas (21), organizavimas (22), vadovavimas (23), gabenimas prostitucijai: į Lietuvos Respubliką (24), iš Lietuvos Respublikos (25);

308 str. – įtraukė į prostituciją: nepilnametį (26), materialiai (27), dėl tarnybos (28), kitaip priklausomą asmenį (29); panaudojant: apgaulę (30), prievartą: psichinę (31), fizinę (32);

nusikalstama veika, susijusi su organizuotu nusikalstamumu (42);

nusikalstama veika, susijusi su smurtu artimoje aplinkoje (45);

nusikalstama veika, susijusi su lošimais (52)                                                                                                                        ê   ê   ê   ê   ê   ê   ê   ê   ê   ê   ê

22. Pareigūno, atliekančio ikiteisminį tyrimą, pareigos, vardas (vardai), pavardė (pavardės)

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

_____________________________

 

 

Nusikalstamų veikų žinybinio registro

duomenų tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

TYRIMO REZULTATŲ DUOMENYS (20 forma)

 

1. A. Ikiteisminį tyrimą atlikusios įstaigos kodas                                                                                             A    ê_ ê_ ê_ ê

B. Policijos įstaigos padalinio, atlikusio ikiteisminį tyrimą, kodas                                                              B    ê_ ê_ ê_ ê_ ê

2. Bylos rūšis: ikiteisminio tyrimo byla (1)     ê_ ê;                                         Bylos numeris  ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

įst. kod. numeris metai

3. Įskaityti (1), pakeisti (2), neįskaityti (5)                                                                                                    ê_ ê

4. Nusikalstamos veikos kvalifikacija pagal BK:                                                            ê_ ê_ ê_ ê__ê__ê__ê__ê__ê__ê__ê__ê

str.    ž.  d.   p.1     p.2 p.3

5. Priimtas sprendimas: vadovaujantis BPK 3 str. 1 d.: 1 p. (01), 2 p. (02), 3 p. (73), 4 p. (74), 5 p. (75), 6 p. (76), 7 p. (77), 8 p. (49); 32 str. 2 d. (37); 170 str. 6 d. (43); 212 str.  2 p. (10), 3 p. (11), 4 p. (12), 5 p. (13), 6 p. (14), 7 p. (15), 71 p. (50), 8 p. (16), 9 p. (17), 10 p. (18); 220 str. (19); 303 str. 2 d. (20); 397 str. 1 d.: 1 p. (21), 2 p. (22); 403 str. 1 d. 5 p. (38); 418 str. (23); 426 str. (24); bylą perduoti kitai valstybei (26), vadovaudamasis BPK 217 straipsniu prokuroras priėmė nutarimą ar ikiteisminio tyrimo teisėjas – nutartį atnaujinti ikiteisminį tyrimą, nutrauktą vadovaujantis  BPK 3 str. 1 d. 1, 3, 4, 6, 7 p. ir 212 str. 1 p. (28); byla perduota vadovaujantis BPK 234 str.: 2 d. (29), 3 d. (30); sustabdyti ikiteisminį tyrimą vadovaujantis BPK 31 str. 1 d. (34); atnaujinti sustabdytą ikiteisminį tyrimą vadovaujantis BPK 31 str. 2 d. (35); atnaujinti proceso veiksmų atlikimą byloje, kurioje buvo priimtas sprendimas tęsti nenustatytų asmenų, trauktinų baudžiamojon atsakomybėn, paiešką (36), baudžiamoji byla perduota prokurorui procesiniam sprendimui priimti (40), prokuroras grąžino ikiteisminio tyrimo bylą ikiteisminiam tyrimui papildyti (45); sustabdyti formalizuota tvarka atliekamą ikiteisminį tyrimą vadovaujantis BPK 31 str. 1 d. (46); aukštesnysis prokuroras priėmė nutarimą, ikiteisminio tyrimo teisėjas ar teismas – nutartį panaikinti prokuroro nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, kuris buvo nutrauktas vadovaujantis BPK 3 str. 1 d. 1, 3, 4, 6, 7 p. ir BPK 212 str. 1 p. (47); ikiteisminio tyrimo teisėjas patvirtino prokuroro nutarimą atnaujinti ikiteisminį tyrimą, nutrauktą vadovaujantis BPK 212 str. 3–9 p. (48)

spren-                ikit. tyr. įst., prok.,            sprendimo priėmimo                  teismo

dimas                   teismo kodas                           data                          (ikit. tyr. įst., prok., valstybės)

ê_ ê_ ê                     ê_ ê_ ê_ ê                 ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_  ê_ ê_ ê              ê_ ê_ ê_ ê kodas

metai     mėn.  diena   

Sprendimą priėmusio prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno pareigos, vardas (vardai), pavardė (pavardės)

__________________________________________________________________________________________

 

6. Ikiteisminį tyrimą atliko: prokuroras (01); policijos pareigūnas: Nusikaltimų tyrimo skyriaus (23), Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos (skyriaus) (24), Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos (25), Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos (26), Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos (skyriaus) (27), Kriminalistinių tyrimų valdybos Nusikalstamų veikų registravimo skyriaus (28), Kelių policijos valdybos (biuro, skyriaus) (29), Imuniteto valdybos (skyriaus) (30), Kriminalinės policijos skyriaus Nusikalstamų veikų registravimo poskyrio (31), Kriminalinės policijos skyriaus (32), Ikiteisminio tyrimo valdybos (33); kiti pareigūnai: Valstybės sienos apsaugos tarnybos (04), Specialiųjų tyrimų tarnybos (05), Karo policijos (06), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (08), Muitinės kriminalinės tarnybos (09), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (10), Kalėjimų departamento (11), kt. (12)                                                                                                  ê_ ê _ê

7. Nusikalstamos veikos padarymo motyvas: siekiant nuslėpti kitą nusikaltimą (01), kilus pavydui (02), ginčui (03), dėl buitinių priežasčių (04), kerštas (05), dėl savanaudiškų paskatų (06), siekiant išreikšti neapykantą dėl: rasės (07), tautybės (08), tikėjimo (09), seksualinės orientacijos (10), socialinės padėties (11), lyties (14), kilmės (15), įsitikinimų ar pažiūrų (16), neįgalumo (13), kalbos (17), amžiaus (18). Mirties priežastis: savižudybė (19), nelaimingas atsitikimas (20), liga (21), kita (22)             ê_ ê_ ê

8. Įtariamąjį nustatyti padėjo: Valstybės saugumo departamento pareigūnai (07); ikiteisminio tyrimo pareigūnai: policijos (02) Valstybės sienos apsaugos tarnybos (04), Specialiųjų tyrimų tarnybos (05), Karo policijos (06), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (08), Muitinės kriminalinės tarnybos (09), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (10), Kalėjimų departamento (11); policijos padaliniai: Organizuoto nusikalstamumo tyrimo padalinys (26), kiti Kriminalinės policijos padaliniai (39), Kriminalistinių tyrimų centras (27), patrulinė tarnyba (19), migracijos tarnyba (28), kelių policijos tarnyba (18); areštinės ar konvojaus pareigūnai (32), kiti policijos padaliniai (33); kiti asmenys: nukentėjusysis (34), asmuo, matęs nusikalstamą veiką (35), kaltininkas atvyko ir prisipažino padaręs nusikalstamą veiką (37)                  ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

9. Nusikalstama veika išaiškinta panaudojant: mokslines-technines: priemones (01), metodus (02); chemines priemones (03), kriminalistinių objektų tyrimus (04), odorologiją (05), kriminalistines įskaitas ir kartotekas (06); slaptai bendradarbiaujančius asmenis (07), darbuotojus, kurių priklausomybė kriminalinės žvalgybos subjektui yra įslaptinta ir užšifruota (08); informacines sistemas (14), registrus (10), kriminalinės žvalgybos informacinę sistemą (11), DNR registrą (15), Interpolo ar Šengeno informacinę sistemą (12), tarnybinius šunis (13)                                                                                    ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

10. Nustatytas turtinės žalos dydis, padarytas valstybei (suma eurais):                               ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

iš jų: pridėtinės vertės mokesčių (suma eurais)                     ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

iš jų: akcizų (suma eurais)                                                     ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

iš jų: pelno mokesčių (suma eurais)                                      ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

11. Nustatytas turtinės žalos dydis, padarytas fiziniam (-iams) asmeniui (-ims) (suma eurais):              ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

12. Nustatytas turtinės žalos dydis, padarytas juridiniam (-iams) asmeniui (-ims) (suma eurais):           ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

13. Turtinė žala savanoriškai atlyginta (1), susitarta (įsipareigota) savanoriškai atlyginti (2)                                                      ê_ ê

(suma eurais):                     ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

14. Laikinai apribota teisė į nuosavybę (suma eurais)                                                                            ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

15. Užkardyta turtinės žalos, kuri galėjo būti padaryta nusikalstama veika (suma eurais):

1. Žala fiziniam asmeniui              ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

2. Žala juridiniam asmeniui           ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

3. Žala valstybei                             ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

iš jų: pridėtinės vertės mokesčių (suma eurais)                ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

iš jų: akcizų (suma eurais)                                                ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

iš jų: pelno mokesčių (suma eurais)                                 ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

16. Paimta turto (daiktų) (pagrobto, nedeklaruoto ir kt.) (suma eurais)                                              ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

17. Paimta grynųjų pinigų (suma eurais)                                                                                             ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

18. Paimta užsienio valiutos (suma eurais pagal nustatytą kursą)                                                       ê   ê   ê   ê   ê   ê   ê   ê

19. A. Padirbtų pinigų (vnt.): paimta (1), išimta iš apyvartos (2):                                                             ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

B. Rūšis: JAV doleriai (2), eurai (3), kita (4)                                                                                       ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

A   B     kiekis 

20. Paimta (surasta) narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių):  

matavimo vienetas: mg (1), g (2), ml (3), vnt. (4);

rūšis: opijaus (01) (mg, g), morfijaus (02)(mg, g), heroino (03) (mg, g), kokaino (04) (mg, g), morfino (05) (mg, g), amfetaminų (06) (g, tab., mg), metamfetaminų (07) (mg, g), metadono (08) (g, tab.), 3, 4-metilendioksifenil-2-propanono (09) (g, ml), kanapių dervos (hašišo) (10) (mg, g), kanapių ir jų dalių (11) (mg, g), aguonų ir jų dalių koncentrato (12) (g), aguonų ir jų dalių ekstrakto (13)(ml), aguonų ir jų dalių (14) (mg, g), 1-fenil-2-propanono (15) (g, ml), diazepamo (16) (g, tab.), efedrino (17) (g, tab.), efedrono (18) (g), LSD (19) (vnt.), ketamino (20) (g, tab.), „Ecstasy“ (21) (g, tab.), kitų medžiagų (22)

ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

m. v.  rūšis         kiekis

21. Paimta ginklų:

A: teisėtai laikytų (1), neteisėtai laikytų (2); 

B: pagal ginklo kategoriją (vnt.): A kategorijos (1), B kategorijos (2), C kategorijos (3), D kategorijos vienašūvių ilgųjų (4), lygiavamzdžių šaunamųjų (5), kitų D kategorijos ginklų (6);

C: pagal vamzdžio ilgį (vnt.): ilgavamzdžių (7), trumpavamzdžių (8);

D: pagal ginklo paskirtį (vnt.): medžioklei (09), sportui (10), savigynai (11), profesinei veiklai (12), kolekcijoms sudaryti (13), mokymui (14), moksliniam tyrimui (15), kitiems tikslams (16);

E: pagal ginklo rūšį (vnt.): automatinių (17), lygiavamzdžių (18), graižtvinių (19), kombinuotų (20), pneumatinių (21), dujinių pistoletų (revolverių) (22), templinių (23), signalinių (24), senovinių (25), savos gamybos (26), kitų (27)

ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

A B C D      E      kiekis

22. Paimta kitos amunicijos: nešaunamųjų ginklų (1) (vnt.), šaudmenų (2) (vnt.), sprogmenų (3) (vnt.), sprogstamųjų medžiagų (4) (g), dujinių balionėlių (5) (vnt.), kitų (6) (vnt.)                                                                                                     ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

rūšis kiekis

23. Nusikalstama veika nustatyta (1), užkardyta (2)         ê_ ê  

pagal: kriminalinės žvalgybos informacijos tikrinimo bylą (ITB) /medžiagą (06), kriminalinės žvalgybos tyrimo bylą (TB) (07), informaciją, gautą iš kriminalinės policijos žvalgybos padalinio (15), kitą kriminalinės žvalgybos informaciją (09)

ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

24. Pareigūno, atlikusio ikiteisminį tyrimą, pareigos, vardas (vardai), pavardė (pavardės)

_____________________________________________________________________________________________________

 

25. Duomenų įrašymo į registro duomenų bazę data                                                                        ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

 

 

____________________

 

 

Nusikalstamų veikų žinybinio registro

duomenų tvarkymo taisyklių

3 priedas

 

ASMENS, ĮTARIAMO (KALTINAMO) NUSIKALSTAMOS VEIKOS PADARYMU, DUOMENYS (30 forma)

 

1. Ikiteisminį tyrimą atlikusios įstaigos kodas                                                                                          ê_ ê_ ê_ ê

2. Bylos rūšis: ikiteisminio tyrimo byla (1)       ê_ ê                          Bylos numeris  ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

įst. kod. numeris metai

3. Duomenų įrašymo į registro duomenų bazę data                                                                    ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

4. Savivaldybės, kurios teritorijoje padaryta nusikalstama veika, kodas                                                              ê_ ê_ ê

5. Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas (kaltinamas): fizinis asmuo (1), juridinis asmuo (2)             ê_ ê

6. Juridinis asmuo: Lietuvos Respublikos (1), užsienio valstybės (2)   ê_ ê                       ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê 

juridinio asmens kodas

7.Juridinio asmens pavadinimas

8. Fizinio asmens kodas                                                                                              ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

9. Vardas (vardai)  

10. Pavardė (pavardės)

11. Asmens amžius nusikalstamos veikos padarymo metu (metais)                                                        ê_ ê_ ê

12. Užsienio valstybės piliečio, asmens be pilietybės gimimo data                                        ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

13. Lytis: vyras (1), moteris (2)                                                                                                               ê_ ê

14. Pilietybė: Lietuvos Respublikos pilietis (1), užsienio valstybės pilietis (2), asmuo be pilietybės (3), 

asmuo, turintis keletą pilietybių (4)                                                                            ê_ ê        ê_ ê_ ê_ ê

ê_ ê        ê_ ê_ ê_ ê

pilietybė     valstybės kodas

15. Užsieniečio buvimas Lietuvoje: teisėtas (1), neteisėtas (2)                                                                  ê_ ê

16. Išsilavinimas: pradinis (1), pagrindinis (2), vidurinis (3), profesinis (4), aukštesnysis / aukštasis neuniversitetinis (5), aukštasis / aukštasis universitetinis (6), neturi išsilavinimo (7)                                                           ê_ ê

17. Užimtumas:

1. Dirba valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje (11): pareigūnas: policijos (01), prokuratūros (02), Valstybės saugumo departamento (03), Valstybės sienos apsaugos tarnybos (04), Lietuvos Respublikos muitinės (05), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (06), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (07), Specialiųjų tyrimų tarnybos (08), Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (09), Kalėjimų departamento (10), kitos valstybės institucijos ar įmonės pareigūnas (12); valstybės tarnautojas (41), švietimo sistemos darbuotojas (40)

2. Dirba nevalstybinėje įstaigoje ar įmonėje (23).

3. Mokosi: bendrojo ugdymo mokykloje (25), profesinio mokymo įstaigoje (26), aukštesniojoje / kolegijoje (27), aukštojoje (28), kitoje mokymosi įstaigoje (29).

4. Kita: bedarbis (registruotas užimtumo tarnyboje) (30), neįgalus (31), pensininkas (33), nedirbantis (34), nesimokantis (35), elgetaujantis (36), įkalintas laisvės atėmimo vietoje (37), karys (38), kt. (39)           ê_ ê_ ê

18. Nusikalstamos veikos kvalifikacija:

ê_ ê_ ê_ ê_ ê _ê_ ê _ê_ ê_ ê_ ê_ ê                        A. Senojo BK str. (3)      ê_ ê,

str. ž. d. p.1 p.2 p.3                          B. Padarė tos pačios rūšies nusikalstamą veiką (2)    ê_ ê

----- Būtina nurodyti visus BK straipsnius, pagal kuriuos įtariamas arba kaltinamas asmuo

19. Nusikalstamą veiką padarė: neblaivus (1), apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (2), nepakaltinamas (3), riboto pakaltinamumo (4); buvo taikytas Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas (5)                                                                                                 ê_ ê_ ê_ ê_ ê

20. Nusikalstamą veiką padarė būdamas: bendrininkų grupėje (1), organizuotoje grupėje (2), nusikalstamame susivienijime (3)                                                                                                                                             ê_ ê

21. Grupės sudėtis: tik suaugusių (1), tik nepilnamečių (2), mišri (3), nepilnamečių ir mažamečių (4)       ê_ ê

22. Asmeniui paskirta (-os) kardomoji (-osios) priemonė (-ės): suėmimas (01), namų areštas (02), užstatas (03), dokumentų paėmimas (04), įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (05), rašytinis pasižadėjimas neišvykti (06), karinio dalinio vadovybės stebėjimas (07), nepilnamečio atidavimas tėvams prižiūrėti (08), įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo ir (ar) nesiartinti prie nukentėjusiojo arčiau nei nustatytu atstumu (09), intensyvi priežiūra (10), specialiosios teisės sustabdymas (11)                    ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

23. Asmuo padarė nusikalstamą veiką pakartotinai (kriminologinis recidyvas) (15),

tuo metu, kai:

1. buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės: asmuo ar nusikalstama veika prarado pavojingumą (BK 36 str.) (01), dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo (BK 37 str.) (02), kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius (BK 38 str.) (03), dėl lengvinančių aplinkybių (BK 39 str.) (04), asmuo aktyviai padėjo atskleisti organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo narių padarytas nusikalstamas veikas (BK 391 str.) (22); pagal laidavimą (BK 40 str.) (05);

2. buvo atidėtas bausmės vykdymas, atleistas nuo bausmės arba lygtinai paleistas: atidėtas bausmės vykdymas (BK 75 str.) (06), atleistas nuo bausmės dėl ligos (07), lygtinai atleistas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą (BK 77 str. 1 d.) (08), neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalis pakeista švelnesne bausme (BK 77 str. 2 d.) (09); lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos (BVK 157 str.) (21), patenkintas malonės prašymas (10), taikyta amnestija (11);

3. kita: jam priimtas apkaltinamasis nuosprendis (12), būdamas recidyvistu (13), teismo pripažintas pavojingu recidyvistu (14), taikytas Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas (17), per 1 metus paleidus iš pataisos įstaigos (18), anksčiau atliko laisvės atėmimo bausmę užsienio valstybės kalėjime (19);

asmuo susijęs su organizuotu nusikalstamumu (20)                                                         ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

24. Ikiteisminio tyrimo bylos rezultatai: BPK: 3 str. 1 d.: 3 p. (73), 5 p. (75); 212 str. 5 p. (13), 6 p. (14), 7 p. (15), 8 p. (16), 10 p. (18); 220 str. (19); 397 str. 1 d. 2 p. (22); 418 str. (23); 426 str. (24)                                        ê_ ê_ ê

25. Asmuo nustatytas pagal kriminalinės žvalgybos informaciją (1)                                                                     ê_ ê

26. Pareigūno, atlikusio ikiteisminį tyrimą, pareigos, vardas (vardai), pavardė (pavardės) _____________________________________________________________________________________________

 

____________________________________

 

 

Nusikalstamų veikų žinybinio registro

duomenų tvarkymo taisyklių

4 priedas

 

IKITEISMINIO TYRIMO BYLOJE PRIIMTŲ SPRENDIMŲ DUOMENYS (40 forma)

 

1. A. Prokuratūros, kontroliuojančios ikiteisminį tyrimą, kodas              A  ê_ ê_ ê_ ê

B. Policijos įstaigos, pradėjusios ikiteisminį tyrimą, kodas                  B  ê_ ê_ ê_ ê

C. Policijos įstaigos padalinio, pradėjusio ikiteisminį tyrimą, kodas   C  ê_ ê_ ê_ ê_ ê

2. Ikiteisminio tyrimo byla Nr.                                                         ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê  

 

3. Sujungta su ikiteisminio tyrimo byla Nr.                                     ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê   

(nurodomas pagrindinės ikiteisminio tyrimo bylos numeris)

 

sprendimo priėmimo data                                      ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

metai mėn. diena  

4. Išskirta: dėl nusikalstamos veikos (1), dėl asmens (2)                ê_ ê  

iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr.                                                         ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê   

 

sprendimo priėmimo data                                       ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê 

metai mėn. diena

5. A. Ikiteisminio tyrimo įstaigos / prokuratūros, kuriai prokuroro sprendimu

perduota tirti ikiteisminio tyrimo byla, kodas                                 A ê_ ê_ ê_ ê  

perdavimo data                                          ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

metai mėn. diena

B. Policijos įstaigos, kuriai pagal kompetenciją perduota

tirti ikiteisminio tyrimo byla, kodas                                                B ê_ ê_ ê_ ê

perdavimo data                                         ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

metai mėn. diena

C. Policijos įstaigos padalinio, kuriam pagal kompetenciją

perduota tirti ikiteisminio tyrimo byla, kodas                                 C ê_ ê_ ê_ ê_ ê

perdavimo data                                         ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

metai mėn. diena

6. Ikiteisminio tyrimo pareigūno / prokuroro, kuris priėmė sprendimą, pareigos, vardas (vardai), pavardė (pavardės)  __________________________________________________________________________                                                        

7. Duomenų įrašymo į registro duomenų bazę data          ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê       

 

 

____________________

 

 

Nusikalstamų veikų žinybinio registro

duomenų tvarkymo taisyklių

5 priedas

 

 

NUKENTĖJUSIO FIZINIO ARBA JURIDINIO ASMENS DUOMENYS (50 forma)

 

1. Ikiteisminį tyrimą pradėjusios įstaigos kodas                                                                                                       ê_ ê_ ê_ ê

2. Įskaityti (1), pakeisti (2), neįskaityti (3), įskaityti atnaujinus ikiteisminį tyrimą (4)                                                    ê_ ê

3.  Bylos rūšis: ikiteisminio tyrimo byla (1)         ê_ ê;

Bylos numeris                                                                                                    ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

įst. kod. numeris metai

4. Duomenų įrašymo į registro duomenų bazę data                                                            ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

5. Savivaldybės, kurios teritorijoje padaryta nusikalstama veika, kodas                                                        ê_ ê_ ê

6. Nukentėjo: fizinis asmuo (1), fizinis asmuo, kurio asmenybė nenustatyta (2), juridinis asmuo (3)                              ê_ ê

7. Juridinis asmuo: Lietuvos Respublikos (1), užsienio valstybės (2)       ê_ ê                    ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

juridinio asmens kodas

8. Juridinio asmens pavadinimas  

9. Fizinio asmens kodas                                                                                                        ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

10. Vardas (vardai)

11. Pavardė (pavardės)

12. Lytis: vyras (1), moteris (2), lytis nežinoma (3)                                                                                                          ê_ ê

13. Nukentėjusiojo asmens amžius nusikalstamos veikos padarymo metu, (metais)                                                  ê_ ê_ ê

arba naujagimis (1), vaikas iki 1 m. amžiaus (2)                                                                                                             ê_ ê

14. Užsienio valstybės piliečio, asmens be pilietybės gimimo data                                                  ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

15. Pilietybė: Lietuvos Respublikos pilietis (1), užsienio valstybės pilietis (2), asmuo be pilietybės (3), asmuo, turintis keletą pilietybių (4)                                                                                                                     ê_ ê          ê_ ê_ ê_ ê

pil.           ê_ ê_ ê_ ê

valstybės kodas

16. Išsilavinimas: pradinis (1), pagrindinis (2), vidurinis (3), profesinis (4), aukštesnysis / aukštasis neuniversitetinis (5), aukštasis / aukštasis universitetinis (6), neturi išsilavinimo (7), nežinoma (8)                                                   ê_ ê

17. Užimtumas:

1. Dirba valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje (11);

2. Dirba nevalstybinėje įstaigoje ar įmonėje (23);

3. Mokosi: bendrojo ugdymo mokykloje (25), profesinio mokymo įstaigoje (26), aukštesniojoje / kolegijoje (27), aukštojoje (28), kitoje mokymosi įstaigoje (29); lanko ikimokyklinę įstaigą (24)

4. Kita: bedarbis (registruotas užimtumo tarnyboje) (30), neįgalus (31), pensininkas (33), nedirbantis (34), nesimokantis (35), elgetaujantis (36), įkalintas laisvės atėmimo vietoje (37), karys (38), kt. (39)                                                ê_ ê_ ê

18. Vaiko šeiminė padėtis: gyvena su abiem tėvais (1), gyvena su vienu iš tėvų (2), gyvena su giminaičiu, kai vaikui nenustatyta globa (rūpyba) (3), globojamas (rūpinamas) fizinio asmens (4), globojamas (rūpinamas) juridinio asmens (5), kt. (6)                                                                                                                                                           ê_ ê

19. Asmuo nukentėjo nuo: sutuoktinio (01), partnerio (02), sugyventinio (03), asmens, su kuriuo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso tvarka buvo susitarta sudaryti santuoką (31), buvusio sutuoktinio (32), buvusio partnerio (34), buvusio sugyventinio (35), tėvo (04), motinos (05), patėvio (06), pamotės (07), įtėvio (08), įmotės (09), sutuoktinio (partnerio) tėvų (29), globėjo (10), rūpintojo (11), sūnaus (12), dukters (13), įsūnio (14), įdukros (15), sesers (16), brolio (17), sesers (brolio) sutuoktinio (30), senolio (18),vaikaičio (19), giminaičio (22), pažįstamo (23), nepažįstamojo (24), kaimyno (25), darbdavio (26), pedagogo (27), socialinio darbuotojo (33), kt. (28)                        ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

 

A. Asmuo nukentėjo nuo kartu su juo gyvenančio šeimos nario (1)                                                                              ê_ ê

20. Nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės: nukentėjo dėl: savo einamų pareigų (01), rasės (08), tautybės (09), religijos (10), kalbos (18), lyties (19), kilmės (20), įsitikinimų ar pažiūrų (21), seksualinės orientacijos (11), socialinės padėties (12), kitos grupinės priklausomybės (14), negalios (13), išnaudojimo priverstiniam darbui (15), išnaudojimo prostitucijai ar pornografijai (16), dėl organo, audinio ar ląstelių paėmimo (17); priklausė nuo įtariamojo (kaltinamojo): materialiai (02), tarnybiškai (03); buvo: neblaivus (04), apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų (05), bejėgiškos būklės (06)                                                                                                               ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê

21. Nusikalstamos veikos padarymo metu nukentėjęs: žuvo (1); sužalotas: sunkus sveikatos sutrikdymas (2), nesunkus sveikatos sutrikdymas (3), nežymus sveikatos sutrikdymas (4), sukėlė fizinį skausmą (5); sveikatai žala nepadaryta (6)

ê_ ê

22. Patyrė: turtinę žalą (1), fizinį smurtą (2), seksualinę prievartą (3), psichologinę prievartą (4), nepriežiūrą (5), neturtinę žalą (6)                                                                                                                              ê_ ê_ ê_ ê_ ê

23. Nusikalstamos veikos, nuo kurios nukentėjo asmuo, kvalifikacija pagal BK:        ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê_ ê _ê_ ê_ ê_ ê_ ê

str.    ž.  d.  p. 1   p. 2 p. 3

Nusikalstamo veikos padarymo (užkardymo) stadija: rengimasis (1), pasikėsinimas (2)                                    ê_ ê

Neatsargi nusikalstama veika (07)                                                                                                                  ê_ ê

.............. Būtina nurodyti visus BK straipsnius, pagal kuriuos asmuo nukentėjo

24. Pareigūno, atliekančio ikiteisminį tyrimą, pareigos, vardas (vardai), pavardė (pavardės)

______________________________________________________________________________________________

 

________________________

 

 

Nusikalstamų veikų žinybinio registro

duomenų tvarkymo taisyklių

6 priedas

 

IKITEISMINIO TYRIMO ĮSTAIGŲ KODŲ SĄRAŠAS

 

Kodas

Įstaigos pavadinimas

Kodas

Įstaigos pavadinimas

Policijos įstaigos

011

Policija

601

Klaipėdos aps. VPK Palangos m. PK

021

Policijos departamentas prie VRM

611

Kauno aps. VPK Jonavos r. PK

101

Vilniaus aps. VPK

621

Šiaulių aps. VPK Joniškio r. PK

121

Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. 1 PK

631

Kauno aps. VPK Kaišiadorių r. PK

131

Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. 2 PK

641

Marijampolės aps. VPK

141

Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. 3 PK

651

Kauno aps. VPK Kauno r. PK

171

Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. 6 PK

661

Kauno aps. VPK Kėdainių r. PK

181

Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. 5 PK

671

Telšių aps. VPK Kelmės r. PK

201

Kauno aps. VPK

681

Klaipėdos aps. VPK Klaipėdos r. PK

231

Kauno aps. VPK Kauno m. Nemuno PK

691

Klaipėdos aps. VPK Kretingos r. PK

241

Kauno aps. VPK Kauno m. Santakos PK

701

Alytaus aps. VPK Druskininkų PK

251

Kauno aps. VPK Kauno m. Žaliakalnio PK

711

Panevėžio aps. VPK Kupiškio r. PK

261

Kauno aps. VPK Kauno m. Dainavos PK

721

Alytaus aps. VPK Lazdijų r. PK

271

Telšių aps. VPK Telšių r. PK

731

Telšių aps. VPK Mažeikių r. PK

281

Vilniaus aps. VPK Elektrėnų PK

741

Utenos aps. VPK Molėtų r. PK

291

Tauragės aps. VPK Pagėgių PK

751

Šiaulių aps. VPK Pakruojo r. PK

301

Klaipėdos aps. VPK

771

Panevėžio aps. VPK Pasvalio r. PK

311

Klaipėdos aps. VPK Klaipėdos m. PK

781

Klaipėdos aps. VPK Plungės r. PK

361

Marijampolės aps. VPK Kalvarijos PK

791

Alytaus aps. VPK Prienų r. PK

371

Marijampolės aps. VPK Kazlų Rūdos PK

801

Alytaus aps. VPK Birštono PK

381

Lietuvos kriminalinės policijos biuras

811

Šiaulių aps. VPK Radviliškio r. PK

391

Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnyba

821

Šiaulių aps. VPK Raseinių r. PK

401

Šiaulių aps. VPK

831

Panevėžio aps. VPK Rokiškio r. PK

411

Šiaulių aps. VPK Šiaulių m. ir r. PK

841

Klaipėdos aps. VPK Skuodo r. PK

441

Klaipėdos aps. VPK Rietavo PK

851

Tauragės aps. VPK

451

Panevėžio aps. VPK Panevėžio m. ir r. PK

861

Telšių aps. VPK

491

Utenos aps. VPK Visagino PK

871

Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK

501

Panevėžio aps. VPK

881

Vilniaus aps. VPK Ukmergės r. PK

511

Telšių aps. VPK Akmenės r. PK

891

Utenos aps. VPK

521

Alytaus aps. VPK

901

Klaipėdos aps. VPK Neringos PK

531

Utenos aps. VPK Anykščių r. PK

911

Marijampolės aps. VPK Šakių r. PK

541

Panevėžio aps. VPK Biržų r. PK

921

Vilniaus aps. VPK Švenčionių r. PK

551

Alytaus aps. VPK Varėnos r. PK

931

Tauragės aps. VPK Šilalės r. PK

561

Marijampolės aps. VPK Vilkaviškio r. PK

941

Tauragės aps. VPK Šilutės r. PK

571

Vilniaus aps. VPK Vilniaus r. PK

951

Vilniaus aps. VPK Širvintų r. PK

581

Utenos aps. VPK Zarasų r. PK

971

Vilniaus aps. VPK Šalčininkų r. PK

591

Utenos aps. VPK Ignalinos r. PK

981

Marijampolės aps. VPK Jurbarko r. PK

MKT ir jos struktūriniai padaliniai

014

MKT Nusikaltimų tyrimo skyrius

034

MKT Kauno skyrius

024

MKT Vilniaus skyrius

044

MKT Klaipėdos skyrius

VSAT ir jos struktūriniai padaliniai

015

VSAT (centrinė įstaiga)

045

VSAT Varėnos pasienio rinktinė

025

VSAT Vilniaus pasienio rinktinė

065

VSAT Pagėgių pasienio rinktinė

FNTT ir jos struktūriniai padaliniai

016

FNTT Specialiųjų užduočių valdyba

046

FNTT Klaipėdos apygardos valdyba

026

FNTT Vilniaus apygardos valdyba

056

FNTT Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos Šiaulių nusikalstamų veikų tyrimo skyrius

036

FNTT Kauno apygardos valdyba

066

FNTT Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos Panevėžio nusikalstamų veikų tyrimo skyrius

076

FNTT Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdyba

STT ir jos struktūriniai padaliniai

017

STT

047

STT Klaipėdos valdyba

027

STT Centrinė tyrimų valdyba

057

STT Šiaulių valdyba

037

STT Kauno valdyba

067

STT Panevėžio valdyba

LKKP ir jos struktūriniai padaliniai

018

LKKP Ikiteisminio tyrimo valdyba

048

LKKP Klaipėdos ikiteisminio tyrimo įstaiga

028

LKKP Vilniaus ikiteisminio tyrimo įstaiga

058

LKKP Šiaulių ikiteisminio tyrimo įstaiga

038

LKKP Kauno ikiteisminio tyrimo įstaiga

 

 

PAGD ir jo teritoriniai struktūriniai padaliniai

019

PAGD

509

Panevėžio PGV

109

Vilniaus PGV

519

Biržų PGT

119

Ukmergės PGT

529

Kupiškio PGT

129

Šalčininkų PGT

539

Pasvalio PGT

139

Švenčionių PGT

549

Rokiškio PGT

149

Širvintų PGT

609

Utenos PGT

159

Trakų PGT

619

Anykščių PGT

209

Kauno PGV

629

Ignalinos PGT

219

Kėdainių PGT

639

Molėtų PGT

229

Jonavos PGT

649

Zarasų PGT

239

Kaišiadorių PGT

709

Alytaus PGT

249

Prienų PGT

719

Varėnos PGT

259

Raseinių PGT

729

Druskininkų PGT

309

Klaipėdos PGV

739

Lazdijų PGT

319

Gargždų PGT

809

Tauragės PGT

329

Kretingos PGT

819

Šilalės PGT

339

Palangos PGT

829

Jurbarko PGT

349

Šilutės PGT

909

Marijampolės PGT

359

Skuodo PGT

919

Šakių PGT

409

Šiaulių PGV

929

Vilkaviškio PGT

419

Akmenės PGT

939

Telšių PGT

429

Radviliškio PGT

949

Mažeikių PGT

439

Pakruojo PGT

959

Plungės PGT

449

Kelmės PGT

029

Mažeikių OPGV

459

Joniškio PGT

039

Elektrėnų PGT

 

 

049

Visagino PGT

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

010

Kalėjimų departamentas

 

Šiame priede vartojami sutrumpinimai:

 

FNTT Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

LKKP Lietuvos kariuomenės Karo policija

MKT Muitinės kriminalinė tarnyba

OPGV objektinė priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

PAGD Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

PGT priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

PGV priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

PK – policijos komisariatas

STT Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

VPK – vyriausiasis policijos komisariatas

VRM – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

VSAT – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

____________________________

 

 

Nusikalstamų veikų žinybinio registro

duomenų tvarkymo taisyklių

7 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ KODŲ sąrašas

 

Kodas

Teismo pavadinimas

063

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai

083

Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai

093

Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmai

103

Plungės apylinkės teismo Palangos rūmai

113

Utenos apylinkės teismo Visagino rūmai

123

Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmai

133

Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai

143

Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmai

153

Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmai

163

Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmai

173

Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmai

183

Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmai

193

Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmai

203

Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmai

223

Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai

233

Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmai

243

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmai

253

Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai

263

Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmai

273

Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmai

283

Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai

293

Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai

303

Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmai

313

Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmai

323

Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmai

333

Plungės apylinkės teismo Plungės rūmai

343

Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmai

353

Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmai

363

Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmai

373

Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmai

383

Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmai

393

Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmai

403

Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmai

423

Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmai

433

Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai

443

Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmai

453

Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmai

463

Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai

473

Telšių apylinkės teismo Telšių rūmai

483

Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmai

493

Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai

503

Utenos apylinkės teismo Utenos rūmai

513

Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmai

523

Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai

533

Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmai

543

Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmai

553

Vilniaus apygardos teismas

563

Kauno apygardos teismas

573

Klaipėdos apygardos teismas

583

Šiaulių apygardos teismas

593

Panevėžio apygardos teismas

603

Lietuvos apeliacinis teismas

683

Vilniaus miesto apylinkės teismas

693

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai

703

Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai

713

Vilniaus regiono apylinkės teismo Elektrėnų rūmai

723

Alytaus apylinkės teismas

733

Kauno apylinkės teismas

743

Klaipėdos apylinkės teismas

753

Marijampolės apylinkės teismas

763

Panevėžio apylinkės teismas

773

Plungės apylinkės teismas

783

Šiaulių apylinkės teismas

793

Tauragės apylinkės teismas

803

Telšių apylinkės teismas

813

Utenos apylinkės teismas

823

Vilniaus regiono apylinkės teismas

 

__________________________

 

 

Nusikalstamų veikų žinybinio registro

duomenų tvarkymo taisyklių

8 priedas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪRŲ KODŲ SĄRAŠAS

 

Kodas

Prokuratūros pavadinimas

002

Europos prokuratūra

012

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

092

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentas

072

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamentas

082

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyrius

022

Vilniaus apygardos prokuratūra

192

Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius

182

Vilniaus apygardos prokuratūros 1-asis baudžiamojo persekiojimo skyrius

172

Vilniaus apygardos prokuratūros 2-asis baudžiamojo persekiojimo skyrius

162

Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iasis baudžiamojo persekiojimo skyrius

102

Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūra

112

Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 1-asis skyrius

122

Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 2-asis skyrius

132

Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 3-iasis skyrius

142

Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 4-asis skyrius

152

Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 5-asis skyrius

802

Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 6-asis skyrius

(Vilniaus, Švenčionių, Trakų, ir Šalčininkų rajonai, Elektrėnai)

902

Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 7-asis skyrius (Ukmergės ir Širvintų rajonai)

032

Kauno apygardos prokuratūra

292

Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius

282

Kauno apygardos prokuratūros 1-asis baudžiamojo persekiojimo skyrius

272

Kauno apygardos prokuratūros 2-asis baudžiamojo persekiojimo skyrius

262

Kauno apygardos prokuratūros 3-iasis baudžiamojo persekiojimo skyrius

202

Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūra

212

Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 1-asis skyrius

222

Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 2-asis skyrius

232

Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 3-iasis skyrius

242

Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 4-asis skyrius

252

Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 5-asis skyrius (Kėdainių ir Jonavos rajonai)

312

Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 6-asis skyrius (Kauno ir Kaišiadorių rajonai)

322

Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūra (Alytaus, Prienų, Lazdijų ir Varėnos rajonai, Druskininkai)

352

Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūra (Marijampolės, Vilkaviškio, Jurbarko ir Šakių rajonai, Kazlų Rūda, Kalvarija)

042

Klaipėdos apygardos prokuratūra

392

Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius

382

Klaipėdos apygardos prokuratūros 1-asis baudžiamojo persekiojimo skyrius

372

Klaipėdos apygardos prokuratūros 2-asis baudžiamojo persekiojimo skyrius

342

Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūra (Klaipėdos ir Palangos miestai, Klaipėdos, Kretingos, Plungės ir Skuodo rajonai)

332

Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūra (Tauragės, Šilalės ir Šilutės rajonai, Pagėgiai)

052

Šiaulių apygardos prokuratūra

482

Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius

472

Šiaulių apygardos prokuratūros 1-asis baudžiamojo persekiojimo skyrius

462

Šiaulių apygardos prokuratūros 2-asis baudžiamojo persekiojimo skyrius

452

Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūra (Šiaulių miestas, Radviliškio, Šiaulių, Joniškio, Pakruojo, Kelmės ir Raseinių rajonai)

362

Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūra (Telšių, Mažeikių ir Akmenės rajonai, Rietavas)

062

Panevėžio apygardos prokuratūra

442

Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius

432

Panevėžio apygardos prokuratūros 1-asis baudžiamojo persekiojimo skyrius

422

Panevėžio apygardos prokuratūros 2-asis baudžiamojo persekiojimo skyrius

412

Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūra (Panevėžio miestas, Pasvalio, Biržų, Rokiškio ir Kupiškio rajonai)

992

Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūra (Utenos, Anykščių, Molėtų, Zarasų ir Ignalinos rajonai, Visaginas)

 

_____________________________

 

 

Nusikalstamų veikų žinybinio registro

duomenų tvarkymo taisyklių

9 priedas

 

 

APSKRIČIŲ VYRIAUSIŲJŲ POLICIJOS KOMISARIATŲ PADALINIŲ KODŲ SĄRAŠAS

 

Kodas

Pavadinimas

Vilniaus AVPK

1011

KP sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba

1012

KP nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyba

1013

KP ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba

1014

KP organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba

1015

Kelių policijos valdyba

1016

Imuniteto skyrius

1018

KP nusikalstamų veikų registravimo skyrius

Kauno AVPK

2011

KP sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba

2012

KP nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyba

2013

KP ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba

2014

KP organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba

2015

Kelių policijos valdyba

2016

Imuniteto skyrius

2018

KTV Nusikalstamų veikų registravimo skyrius

Klaipėdos AVPK

3011

KP sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba

3012

KP nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyba

3013

KP ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba

3014

KP organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba

3015

Kelių policijos biuras (tarnyba)

3016

Imuniteto skyrius

3017

Klaipėdos miesto policijos komisariato KP skyrius

3018

Klaipėdos miesto policijos komisariato KP skyriaus Nusikalstamų veikų registravimo poskyris

Šiaulių AVPK

4011

KP sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba

4012

KP nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyba

4013

KP ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba

4014

KP organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba

4016

Imuniteto skyrius

Panevėžio AVPK

5011

KP sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba

5012

KP nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyba

5013

KP ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba

5014

KP organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba

5015

Kelių policijos biuras

5016

Imuniteto skyrius

Alytaus AVPK

5219

KP nusikaltimų tyrimo skyrius

5213

KP ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius

5214

KP organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyrius

5215

Kelių policijos skyrius

5216

Imuniteto skyrius

5217

Alytaus miesto ir rajono KP skyrius

Marijampolės AVPK

6419

KP nusikaltimų tyrimo skyrius

6413

KP ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius

6414

KP organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyrius

6416

Imuniteto skyrius

6417

Marijampolės KP skyrius

Utenos AVPK

8919

KP nusikaltimų tyrimo skyrius

8913

KP ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius

8914

KP organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyrius

8916

Imuniteto skyrius

8917

Utenos rajono KP skyrius

Telšių AVPK

8619

KP nusikaltimų tyrimo skyrius

8613

KP ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius

8614

KP organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyrius

8616

Imuniteto skyrius

8617

Telšių rajono KP skyrius

Tauragės AVPK

8519

KP nusikaltimų tyrimo skyrius

8513

KP ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius

8514

KP organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyrius

8516

Imuniteto skyrius

8517

Tauragės rajono KP skyrius

 

 

 

Šiame priede vartojami sutrumpinimai:

 

AVPK – apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

KP – kriminalinė policija

KTV – Kriminalistinių tyrimų valdyba

 

 

_________________________