vytis

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2016 M. BALANDŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 1B-273 „DĖL MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO MUITINĖJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 4 d. Nr. 1B-330

Vilnius

                                                 

1. P a k e i č i u Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisykles, patvirtintas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 1B-273 „Dėl Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“, ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d.

 

 

Generalinis direktorius                                                                                                 Darius Žvironas

 


 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus                     

2016 m. balandžio14 d. įsakymu Nr. 1B-273 (Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2022 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 1B-330

redakcija)

 

MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO MUITINĖJE

TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato vienkartinės garantijos naudojimo, prašymų išduoti leidimą pateikti bendrąją garantiją, įskaitant galimą sumažinimą arba atleidimą nuo pareigos ją pateikti (toliau – leidimas), nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų įgyvendinimo Lietuvos Respublikos muitinės įstaigose tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (toliau – Sąjungos muitinės kodeksas), III antraštinės dalies 2 skyriaus, 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (toliau – Reglamentas (ES) 2015/2446), III antraštinės dalies 2 skyriaus, 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (toliau – Reglamentas (ES) 2015/2447), III antraštinės dalies 1 skyriaus, Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1224 „Dėl Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1332 „Dėl 1992 m. spalio 12 d. Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos Reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, 28 punkto nuostatomis.

3. Taisyklėse vartojamos santrumpos ir sąvokos:

3.1. Bendroji tranzito procedūra – tranzito procedūra, atliekama pagal Konvenciją dėl bendrosios tranzito procedūros (Interlakenas, 1987 m. gegužės 20 d.).

3.2. Garantijų valdymo sistemos portalas (GVS portalas) – GVS dalis, leidžianti garantams teikti Lietuvos Respublikos muitinei garanto elektroninius įsipareigojimus ir juos valdyti, o ekonominės veiklos vykdytojams – peržiūrėti naudojamų garantijų būsenas.

3.3. Mokestinė prievolė – muitų ir kitų Lietuvos Respublikos muitinės administruojamų mokesčių mokestinė prievolė.

3.4. Muitinės sprendimų valdymo sistemos priemonės (MSVS priemonės) – priemonės, skirtos muitinės formalumams, susijusiems su Sąjungos muitinės kodekso Muitinės sprendimų sistemos proceso vykdymu, tvarkyti, taikomos vadovaujantis Muitinės leidimų, įtrauktų į Sąjungos muitinės kodekso Muitinės sprendimų sistemą, valdymo proceso aprašo, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų misterijos generalinio direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1B-891 „Dėl Muitinės leidimų, įtrauktų į Sąjungos muitinės kodekso muitinės sprendimų sistemą, valdymo proceso aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

3.5. Muitinės darbuotojas – Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnas, valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

3.6. Muitinės operacija – laikinasis saugojimas, muitinės procedūra, muitinės sprendimas arba kitas veiksmas, dėl kurio reikalaujama garantijos.

3.7. Prieigos prie įregistruotos garantijos duomenys – Reglamento (ES) 2015/ 2447 154 straipsnyje nurodyti duomenys – garantijos registracijos numeris ir su juo susietas prieigos kodas.

3.8. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Sąjungos muitinės kodekse, Reglamente (ES) 2015/2446, Reglamente (ES) 2015/2447 ir Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme.

4. Garanto statusas muitinėje suteikiamas Garantų registravimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) generalinio direktoriaus 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 1B-630 „Dėl Garantų registravimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo  patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

5. Garanto statusą turinčių asmenų sąrašas skelbiamas Lietuvos Respublikos muitinės interneto svetainės  https://lrmuitine.lt rubrikoje „Verslui ir privatiems asmenims / Garantijų taikymas / Muitinės garantų sąrašas“.

 

II SKYRIUS

VIENKARTINĖS GARANTIJOS NAUDOJIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

6. Vienkartinė garantija naudojama vienos atsiradusios arba galinčios atsirasti mokestinės prievolės įvykdymui užtikrinti.

7. Vienkartinės garantijos dydį apskaičiuoja muitinės darbuotojas, kuriam tenka pareiga reikalauti garantijos, visos atsiradusios ir (arba) galinčios atsirasti mokestinės prievolės atžvilgiu taikydamas Sąjungos muitinės kodekso 90 straipsnio 1 dalies ir Reglamento (ES) 2015/2447 148 straipsnio nuostatas.

8. Šio skyriaus nustatyta tvarka ir atvejais gali būti naudojamos šių formų vienkartinės garantijos:

8.1. piniginis užstatas;

8.2. garanto įsipareigojimas;

8.3. lakštai;

8.4. hipoteka (įkeitimas).

9. Vienkartine garantija muitinėje taip pat pripažįstamos:

9.1. TIR knygelės, naudojamos Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencijos) nustatytais atvejais ir minėtos konvencijos bei jos taikymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

9.2. ATA knygelės, naudojamos Laikinojo įvežimo konvencijos (Stambulo konvencijos) nustatytais atvejais ir minėtos konvencijos bei jos taikymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

ANTRASIS SKIRSNIS

PINIGINIO UŽSTATO NAUDOJIMAS

 

10. Piniginis užstatas kaip vienkartinė garantija gali būti naudojamas bet kurios atsiradusios arba galinčios atsirasti mokestinės prievolės įvykdymui užtikrinti.

11. Piniginis užstatas sumokamas eurais: 

11.1. grynaisiais pinigais Įmokų grynaisiais pinigais priėmimo muitinės įstaigose taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2002 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 771 „Dėl Įmokų grynais pinigais priėmimo muitinės įstaigose taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

11.2. mokėjimo kortele, jeigu muitinės įstaigoje, kurioje priimamas piniginis užstatas,  sudarytos sąlygos atlikti mokėjimus mokėjimo kortele;

11.3. mokėjimo pavedimu į bet kurią Muitinės departamento surenkamąją sąskaitą, nurodytą Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. spalio 11 d. įsakyme Nr. 1B-843 „Dėl muitinės administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų sumokėjimo“.

12. Sumokėtas piniginis užstatas GVS registruojamas automatiškai, prieigai prie šios garantijos duomenų priskiriant jį konkrečiai muitinės operacijai naudojamas universalus kodas „LTUZS“.

13. Piniginis užstatas arba jo dalis pripažįstami grąžintinais teritorinės muitinės sprendimu, priimtu remiantis Sąjungos muitinės kodekso 98 straipsnio nuostatomis.

14. Muitinė gali taikyti šiuos grąžintinu pripažinto piniginio užstato (jo dalies) naudojimo būdus:

14.1. grąžinti piniginį užstatą;

14.2. atlyginti piniginiu užstatu mokėtojo mokestines nepriemokas, atsiradusias dėl neįvykdytų kitų jo mokestinių prievolių.

15. Prašymas grąžinti piniginį užstatą pateikiamas raštu teritorinei muitinei, kuriai, vadovaujantis Mokestinių nepriemokų ir mokesčių bei su jais susijusių sumų permokų administravimo organizavimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklėmis, patvirtintomis Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1B-374 „Dėl Mokestinių nepriemokų ir mokesčių bei su jais susijusių sumų permokų administravimo organizavimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių“, paskirta mokėtojo priežiūra arba per Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos paslaugų portalą.

16. Piniginis užstatas grąžinamas mokėjimo pavedimu į mokėtojo prašyme nurodytą sąskaitą eurais.

17. Mokėtojas apie priimtą muitinės sprendimą, tokio sprendimo priežastis informuojamas raštu, kai mokėtojo prašymas grąžinti piniginį užstatą nepatenkinamas (patenkinamas iš dalies) arba piniginiu užstatu atlygintos mokėtojo mokestinės nepriemokos, atsiradusios dėl neįvykdytų kitų jo mokestinių prievolių.

18. Jeigu teritorinė muitinė negauna prašymo grąžinti piniginį užstatą ir mokėtojas neturi jokių neįvykdytų mokestinių prievolių, grąžintinu pripažintas piniginis užstatas toliau naudojamas kaip vienkartinė garantija kitų mokėtojo mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti.

19. Specialiųjų procedūrų ir laikinojo saugojimo atžvilgiu Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių kompetencija, susijusi su piniginio užstato naudojimu, nustatoma vadovaujantis Reglamento (ES) 2015/2447 150 straipsnio nuostatomis.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

GARANTO ĮSIPAREIGOJIMO NAUDOJIMAS

 

20. Garanto įsipareigojimas kaip vienkartinė garantija gali būti naudojamas bet kurios atsiradusios arba galinčios atsirasti mokestinės prievolės įvykdymui užtikrinti.

21. Muitinei gali būti teikiamas garanto elektroninis arba rašytinis įsipareigojimas.

22. Garanto elektroninis įsipareigojimas teikiamas laikantis šių nuostatų:

22.1. Garanto elektroninio įsipareigojimo duomenys  registravimui teikiami naudojantis turima prieiga prie GVS.

22.2. Garanto elektroninio įsipareigojimo duomenis registravimui GVS teikia garanto atstovas.

22.3. Jeigu teikiami duomenys priimtini, garanto elektroninis įsipareigojimas įregistruojamas GVS, o garantui GVS priemonėmis perduodami suformuoti prieigos prie įregistruotos garantijos duomenys.

22.4. Įregistravus garanto elektroninio įsipareigojimo duomenis GVS, garanto įsipareigojimas laikomas priimtu.

22.5. Garantas prieigos prie įregistruotos garantijos duomenis perduoda asmens, už kurį garantuojama, atstovui.

23. Garanto rašytiniai įsipareigojimai surašomi ir teikiami laikantis šių nuostatų:

23.1. Garanto rašytinis įsipareigojimas turi atitikti Muitinės departamento generalinio direktoriaus  2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 1B-727 „Dėl garantijos dokumentų formų patvirtinimo“ 1.1 papunkčiu patvirtintą arba Reglamento (ES) 2015/2447 32-01 priede nustatytą formą. Kai garanto rašytinis įsipareigojimas teikiamas Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančiai muitinės įstaigai, jį pasirašantis garanto atstovas prieš savo parašą neprivalo ranka įrašyti garantijos sumos žodžiais, jeigu dokumentas patvirtintas garanto antspaudu.

23.2. Garanto rašytinį įsipareigojimą muitinės įstaigai gali teikti asmuo, už kurį garantuojama, jo arba garanto atstovas. Kartu su garanto rašytinio įsipareigojimo originalu teikiamas šio dokumento nuorašas (2-asis egzempliorius).

23.3. Garanto rašytinio įsipareigojimo duomenys iš anksto (iki panaudojimo konkrečiai muitinės operacijai) įregistruojami GVS, išskyrus Taisyklių 25 punkte nurodytą atvejį.

23.4. Garanto rašytinis įsipareigojimas teikiamas muitinės įstaigai, kuriai tenka pareiga reikalauti užtikrinti mokestinės prievolės įvykdymą, arba kitai muitinės įstaigai, turinčiai galimybę įregistruoti teikiamo garanto rašytinio įsipareigojimo duomenis GVS.

23.5. Jeigu garanto rašytinis įsipareigojimas priimtinas, šį dokumentą priėmęs muitinės darbuotojas įregistruoja garanto rašytinio įsipareigojimo duomenis GVS, o dokumente ir nuoraše deda žymą, patvirtinančią garanto įsipareigojimo priėmimą.

23.6. Garanto rašytinio įsipareigojimo originalas lieka muitinės įstaigoje, o jo nuorašas ir GVS suformuotas rašytinio pranešimo su nurodytais prieigos prie įregistruotos garantijos duomenimis egzempliorius atiduodami dokumentą pateikusiam asmeniui.

24. GVS suformuoti prieigos prie įregistruotos garantijos duomenys naudojami priskiriant garanto įsipareigojimą konkrečiai muitinės operacijai, dėl kurios ši garantija yra pateikta.

25. Jeigu dėl GVS sutrikimo garanto elektroninio arba rašytinio įsipareigojimo duomenys negali būti įregistruoti GVS arba prieigos prie įregistruotos garantijos duomenys negali būti naudojami priskiriant garanto įsipareigojimą konkrečiai muitinės operacijai, garanto rašytinis įsipareigojimas teikiamas ir priimamas laikantis Taisyklių 23.1 ir 23.2 papunkčių ir šių nuostatų:

25.1. Garanto rašytinis įsipareigojimas teikiamas muitinės įstaigai, kuriai tenka pareiga reikalauti užtikrinti mokestinės prievolės įvykdymą.

25.2. Jeigu garanto rašytinis įsipareigojimas priimtinas, šį dokumentą priėmęs muitinės darbuotojas dokumente ir nuoraše deda žymą, patvirtinančią garanto įsipareigojimo priėmimą.

25.3. Priimto garanto rašytinio įsipareigojimo originalas lieka muitinės įstaigoje, o jo nuorašas atiduodamas minėtą dokumentą pateikusiam asmeniui.

26. Muitinės įstaigai nepriimtino garanto rašytinio įsipareigojimo originalas ir nuorašas (2-asis egzempliorius) grąžinami juos pateikusiam asmeniui, išskyrus atvejus, kai dėl dokumento naudojimo teisėtumo turi būti atliekamas tyrimas. Priežastys, dėl kurių garanto rašytinis įsipareigojimas muitinės įstaigai nepriimtinas, nurodomos raštu.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

LAKŠTŲ NAUDOJIMAS

 

27. Lakštais užtikrinamas mokestinių prievolių, susijusių su prekėms taikomomis Sąjungos ir bendrosiomis tranzito procedūromis, įvykdymas. Kitų mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti lakštai negali būti naudojami.

28. Teisę išduoti asmenims, ketinantiems prisiimti tranzito procedūros vykdytojo pareigas (toliau šiame skirsnyje – procedūros vykdytojas), lakštus, kurių kiekvienas laikomas 10000 eurų vienkartine garantija, garantas įgyja, kai garanto įsipareigojimas įregistruojamas GVS.

29. Muitinei gali būti teikiamas garanto elektroninis arba rašytinis įsipareigojimas. 

30. Garanto elektroninis įsipareigojimas teikiamas laikantis šių nuostatų:

30.1. Garanto elektroninio įsipareigojimo duomenys registravimui teikiami naudojantis turima prieiga prie GVS.

30.2. Garanto elektroninio įsipareigojimo duomenis registravimui GVS teikia garanto atstovas.

30.3. Jeigu teikiami duomenys priimtini,  garanto elektroninis įsipareigojimas įregistruojamas GVS, o garantui GVS priemonėmis perduodami suformuoti prieigos prie įregistruotos garantijos duomenys.

30.4. Įregistravus garanto elektroninio įsipareigojimo duomenis GVS, garanto įsipareigojimas laikomas priimtu.

31. Garanto rašytinis įsipareigojimas surašomas ir teikiamas laikantis šių nuostatų:

31.1. Garanto rašytinis įsipareigojimas turi atitikti Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 1B-727 „Dėl garantijos dokumentų formų patvirtinimo“ 1.2 papunkčiu patvirtintą formą arba Reglamento (ES) 2015/2447 32-02 priede nustatytą formą.

31.2. Garanto rašytinis įsipareigojimas teikiamas teritorinei muitinei, kurios veiklos zonoje laikomi garanto apskaitos registrai, kuriais remdamasi teritorinė muitinė gali priimti sprendimą.

31.3. Garanto rašytinį įsipareigojimą teikia garantas arba jo atstovas. Kartu su garanto rašytinio įsipareigojimo originalu teikiamas šio dokumento nuorašas (2-asis egzempliorius).

31.4. Jeigu garanto rašytinis įsipareigojimas priimtinas, šį dokumentą priėmęs muitinės darbuotojas įregistruoja garanto rašytinio įsipareigojimo duomenis GVS, o dokumente ir nuoraše deda žymą, patvirtinančią garanto įsipareigojimų priėmimą.

31.5. Garanto rašytinio įsipareigojimo originalas lieka muitinės įstaigoje, o jo nuorašas ir GVS suformuotas rašytinio pranešimo su prieigos prie įregistruotos garantijos duomenimis egzempliorius atiduodami garanto atstovui.

31.6. Nepriimtino garanto rašytinio įsipareigojimo originalas ir nuorašas (2-asis egzempliorius) grąžinami juos pateikusiam asmeniui, išskyrus atvejus, kai dėl dokumento naudojimo teisėtumo turi būti atliekamas tyrimas. Priežastys, dėl kurių garanto rašytinis įsipareigojimas nepriimtinas, nurodomos raštu.

32. Garantijos muitinės įstaigos funkcijas ir garanto priežiūrą vykdo teritorinė muitinė, kurios veiklos zonoje laikomi garanto apskaitos registrai, kuriais remdamasi ji gali priimti sprendimą.

33. Lakštai naudojami laikantis šių nuostatų:

33.1. Garantas lakštų blankais apsirūpina pats, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2015/2447 32-06 priedo, kuriame nustatyta lakšto forma ir reikalavimai lakšto blankams, nuostatomis.

33.2. Išduodamų lakštų duomenis registravimui teikia garanto atstovas naudodamasis turima prieiga prie GVS.

33.3. Procedūros vykdytojas, kuriam išduodami lakštai, apie prieigos prie įregistruotos garantijos duomenis informuojamas laikantis Reglamento (ES) 2015/2447 160 straipsnio 3 dalies nuostatų. Prieigos prie įregistruotos garantijos duomenys naudojami priskiriant lakštus konkrečiai muitinės operacijai, dėl kurios ši garantija yra  pateikta.

33.4. GVS įregistruoti lakštai išvykimo muitinės įstaigai neturi būti pateikiami, išskyrus Taisyklių 34 punkte nurodytą atvejį.

33.5. Išimtiniais atvejais išduodamų (išduotų) lakštų duomenis, surašytus naudojant Taisyklių 1 priede nurodytą formą ir pateiktus garanto ir Muitinės departamento sutartyje nurodytu būdu, garanto prašymu gali įregistruoti garantijos muitinės įstaiga.

34. Taikant Sąjungos tranzito veiklos tęstinumo procedūrą, numatytą Reglamento (ES) 2015/2447 72-04 priede, lakštai naudojami laikantis šių nuostatų:

34.1. Lakštai teikiami išvykimo muitinės įstaigai.

34.2. Išvykimo muitinės įstaigai priimtini lakštai, išskyrus atvejus, kai jų nepakanka mokestinės prievolės įvykdymui užtikrinti ir (arba) tokia garantijos forma negali būti naudojama, lieka išvykimo muitinės įstaigai. Kiekviename jų dedama išvykimo muitinės įstaigos žyma.

34.3. Išvykimo muitinės įstaigos nepriimti lakštai grąžinami procedūros vykdytojui, išskyrus atvejus, kai dėl jų naudojimo teisėtumo turi būti atliekamas tyrimas. Priežastys, dėl kurių lakštai nepriimtini, nurodomos raštu.

35. Garanto įsipareigojimas atšaukiamas laikantis šių nuostatų:

35.1. Garanto įsipareigojimas atšaukiamas garantijos muitinės įstaigos sprendimu, priimtu vadovaujantis Reglamento (ES) 2015/2446 82 straipsnio 2 dalies ir Reglamento (ES) 2015/2447 151 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

35.2. Sprendimo duomenis garantijos muitinės įstaiga registruoja GVS.

35.3. Garantas, turintis prieigą prie GVS, apie garantijos muitinės įstaigos sprendimą informuojamas GVS priemonėmis. Kitais atvejais garantas informuojamas elektroniniu paštu.

35.4. Garanto teisė išduoti procedūros vykdytojams lakštus panaikinama nuo garanto įsipareigojimo atšaukimo įsigaliojimo dienos.

36. Garanto įsipareigojimas panaikinamas laikantis šių nuostatų:

36.1. Garantas savo įsipareigojimą panaikina vadovaudamasis Reglamento (ES) 2015/2446 82 straipsnio 3 dalies ir Reglamento (ES) 2015/2447 151 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatomis.

36.2. Garantas, turintis prieigą prie GVS, sprendimą panaikinti savo įsipareigojimą įgyvendina GVS priemonėmis. Kitais atvejais garantijos muitinės įstaiga informuojama raštu.

36.3. Garantijos muitinės įstaiga, gavusi rašytinį garanto pranešimą apie garanto įsipareigojimo panaikinimą, šiuos duomenis registruoja GVS vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 161 straipsnio nuostatomis.

36.4.  Garanto teisė išduoti procedūros vykdytojams lakštus panaikinama nuo garanto įsipareigojimo panaikinimo įsigaliojimo dienos.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

HIPOTEKOS (ĮKEITIMO) NAUDOJIMAS

 

37. Sutartine hipoteka (įkeitimu) mokestinių prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas tais atvejais, kai su asmeniu sudaroma mokestinės paskolos sutartis dėl mokestinę prievolę sudarančių mokesčių sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo, taip pat asmeniui apskundus muitinės sprendimą dėl papildomai apskaičiuotų muitų sumokėjimo.           

38. Priverstine hipoteka (įkeitimu) mokestinių prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas tais atvejais, kai šias prievoles sudarantys mokesčiai apskaičiuojami po prekių išleidimo (atlikus asmens ūkinės komercinės veiklos, jos apskaitos, finansinės atskaitomybės, įsipareigojimų muitinei vykdymo tikrinimą) ir kitais atvejais, kai toks mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimas yra būtinas.

39. Įkeitimas kaip vienkartinė garantija gali būti naudojamas tik tuo atveju, jeigu muitinė turi fizines ir finansines galimybes patikimai saugoti įkeistą turtą.

40. Hipoteka (įkeitimas) naudojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 103 straipsnio, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatomis, o muitinės sprendimai įforminami naudojant Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 1B-540 „Dėl mokesčių mokėtojo turto priverstinės hipotekos (įkeitimo) nustatymo formų patvirtinimo“ patvirtintas formas.

41. Garantijos muitinės įstaigos funkcijas vykdo teritorinė muitinė, sudariusi hipotekos (įkeitimo) sutartį arba priėmusi sprendimą dėl priverstinės hipotekos (įkeitimo).

42. Garantijos muitinės įstaiga hipotekos (įkeitimo) sutarties, sprendimo dėl priverstinės hipotekos (įkeitimo) duomenis įregistruoja GVS.

43. Prieigos prie įregistruotos garantijos duomenys asmeniui, pateikusiam garantiją, neperduodami, išskyrus išimtinius atvejus, kai tokie duomenys reikalingi priskiriant šios formos garantiją konkrečiai muitinės operacijai, dėl kurios ji yra pateikta.

44. Įregistruotos garantijos duomenis valdo garantijos muitinės įstaiga.

 

III SKYRIUS

SUPAPRASTINIMAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

45. Mokestinių prievolių, galinčių atsirasti taikant vieną, kelias arba visas muitinės operacijų grupes, nurodytas Reglamento (ES) 2015/2447 32-03 priedo 1a punkte (toliau šiame skyriuje – galinčios atsirasti mokestinės prievolės), atžvilgiu gali būti taikomi šie supaprastinimai:

45.1. Asmenims, atitinkantiems Sąjungos muitinės kodekso 95 straipsnio 1 dalimi nustatytas patikimumo sąlygas ir gavusiems atitinkamą muitinės leidimą, leidžiama naudoti 100 proc. referencinio dydžio bendrąją garantiją.

45.2. Asmenims, atitinkantiems Sąjungos muitinės kodekso 95 straipsnio 1 dalimi ir Reglamento (ES) 2015/2446 84 straipsnio 1 dalimi nustatytas patikimumo sąlygas ir gavusiems atitinkamą muitinės leidimą, leidžiama naudoti 50 proc. referencinio dydžio bendrąją garantiją.

45.3. Asmenims, atitinkantiems Sąjungos muitinės kodekso 95 straipsnio 1 dalimi ir Reglamento (ES) 2015/2446 84 straipsnio 2 dalimi nustatytas patikimumo sąlygas ir gavusiems atitinkamą muitinės leidimą, leidžiama naudoti 30 proc. referencinio dydžio bendrąją garantiją.

45.4. Asmenys, atitinkantys Sąjungos muitinės kodekso 95 straipsnio 1 dalimi ir Reglamento (ES) 2015/2446 84 straipsnio 3 dalimi nustatytas patikimumo sąlygas ir gavę atitinkamą muitinės leidimą, atleidžiami nuo pareigos pateikti garantiją.

46. Mokestinių prievolių, atsirandančių taikant vieną, kelias arba visas muitinės operacijų grupes, nurodytas Reglamento (ES) 2015/2447 32-03 priedo 1b punkte (toliau šiame skyriuje – atsirandančios mokestinės prievolės), atžvilgiu gali būti taikomi šie supaprastinimai:

46.1. Asmenims, atitinkantiems Sąjungos muitinės kodekso 95 straipsnio 1 dalimi nustatytas patikimumo sąlygas ir gavusiems atitinkamą muitinės leidimą, leidžiama naudoti 100 proc. referencinio dydžio bendrąją garantiją.

46.2. Asmenims, įgijusiems įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo (muitinės formalumų supaprastinimas) statusą ir gavusiems atitinkamą muitinės leidimą, leidžiama naudoti 30 proc. referencinio dydžio bendrąją garantiją.

47. Taikant šio skyriaus nuostatas, garantijos muitinės įstaigos funkcijas Lietuvos Respublikoje vykdo teritorinė muitinė, kurios veiklos zonoje laikomi asmens apskaitos registrai, kuriais remdamasi muitinė gali priimti sprendimą. Jeigu asmens apskaitos registrai laikomi kitoje ES valstybėje narėje, tačiau duomenys Lietuvos Respublikos muitinei yra prieinami, garantijos muitinės įstaigos funkcijas vykdo Kauno teritorinė muitinė. Ši teritorinė muitinė taip pat registruoja supaprastinimų, susijusių su kitų ES valstybių narių muitinių išduotais leidimais, kuriuose referencinis dydis paskirstytas kelioms susijusioms ES valstybėms narėms, įskaitant Lietuvos Respubliką, duomenis GVS ir jų atžvilgiu vykdo tik Taisyklių 63 ir 64 punktuose nurodytas garantijos muitinės įstaigos funkcijas.

 

 

 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PRAŠYMO PATEIKIMAS, NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

48. Asmuo, pageidaujantis naudotis vienu ar keliais šiame skyriuje nurodytais supaprastinimais, turi pateikti prašymą ir gauti leidimą.

49. Prašymas leisti naudoti Taisyklių 45.4 papunktyje nurodytu supaprastinimu teikiamas atskirai.

50. Prašymas MSVS priemonėmis pateikiamas garantijos muitinės įstaigai.

51. Garantijos muitinės įstaiga prašymą priima vadovaudamasi Sąjungos muitinės kodekso 22 straipsnio 2 dalies, Reglamento (ES) 2015/2446 11 straipsnio ir Reglamento (ES) 2015/2447 12 straipsnio nuostatomis.

52. Priimtas prašymas garantijos muitinės įstaigoje nagrinėjamas laikantis Sąjungos muitinės kodekso 22 straipsnio 3 dalyje ir Reglamento (ES) 2015/2446 13 straipsnyje nurodytų terminų ir kitų nuostatų.

53. Nagrinėdama priimtą prašymą, garantijos muitinės įstaiga tikrina, ar pareiškėjas atitinka leidimui gauti nustatytąsias patikimumo sąlygas ir prireikus konsultuojasi su kitų ES valstybių narių muitinėmis.

54. Nustačiusi, kad pareiškėjas atitinka leidimui gauti nustatytąsias sąlygas (įskaitant atvejus, kai konsultuojantis su kitomis ES valstybėmis narėmis, negauta duomenų, dėl kurių leidimas negali būti išduotas), garantijos muitinės įstaiga apskaičiuoja referencinį dydį vadovaudamasi Reglamento (ES) 2015/2447 155 straipsnio nuostatomis kiekvienai muitinės operacijų grupei, kurios atžvilgiu prašoma taikyti supaprastinimą, atskirai.

55. Sprendimai dėl prašymo priimami vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso 22 straipsnio 4–7 dalių, Reglamento (ES) 2015/2446 14 straipsnio ir Reglamento (ES) 2015/2447 8 ir 9 straipsnių nuostatomis.

56. Garantijos muitinės įstaiga, įsitikinusi, kad prašymą pateikęs asmuo atitinka leidimui gauti nustatytas sąlygas, priima sprendimą išduoti leidimą.

57. Leidimas išduodamas MSVS priemonėmis.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS DĖL SUPAPRASTINIMO DUOMENŲ REGISTRAVIMO

 

58. Teisę naudotis išduotame leidime nurodytais supaprastinimais leidimo turėtojas įgyja, kai supaprastinimų duomenys įregistruojami GVS.

59. Taisyklių 45.4 papunktyje nurodyto supaprastinimo duomenis GVS registruoja garantijos muitinės įstaiga remdamasi išduoto leidimo duomenimis.

60. Kai išduotame leidime numatytas bent vienas Taisyklių 45.1, 45.2, 45.3 papunktyje arba 46 punkte nurodytas supaprastinimas, jo duomenys GVS registruojami remiantis išduoto leidimo ir jo sąlygas atitinkančios bendrosios garantijos duomenimis.

61. Supaprastinimų atžvilgiu šio skyriaus nustatyta tvarka ir atvejais gali būti naudojamos šių formų bendrosios garantijos:

61.1. piniginis užstatas;

61.2. garanto įsipareigojimas.

62. Dėl viename leidime nurodytų supaprastinimų skirtingų formų arba kelios tos pačios formos bendrosios garantijos negali būti naudojamos.

63. Įregistravus supaprastinimo duomenis GVS, leidimo turėtojui (jo atstovui) perduodami prieigos prie įregistruotos garantijos duomenys, kurie naudojami priskiriant supaprastinimą konkrečiai muitinės operacijai, kurios atžvilgiu jis taikomas.

64. Gavusi leidimo turėtojo prašymą garantijos muitinės įstaiga, vadovaudamasi Reglamento (ES) 2015/2447 154 straipsnio 2 dalies nuostatomis, gali priskirti vieną arba daugiau papildomų prieigos kodų. Prieigą prie GVS turintis leidimo turėtojas papildomus prieigos kodus gali priskirti ir tvarkyti pats. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PINIGINIO UŽSTATO PRIĖMIMAS IR SUPAPRASTINIMO DUOMENŲ REGISTRAVIMAS

 

65. Piniginis užstatas kaip bendroji garantija gali būti naudojamas bet kurių atsiradusių arba galinčių atsirasti mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti, išskyrus mokestines prievoles, susijusias su prekėms taikomomis Sąjungos ir bendrosiomis tranzito procedūromis.

66. Piniginis užstatas sumokamas eurais mokėjimo pavedimu į bet kurią Muitinės departamento surenkamąją sąskaitą, nurodytą Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. spalio 11 d. įsakyme Nr. 1B-843 „Dėl muitinės administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų sumokėjimo“.

67. Supaprastinimo duomenis GVS registruoja garantijos muitinės įstaiga. GVS suformuotas rašytinio pranešimo su nurodytais prieigos prie įregistruotos garantijos duomenimis egzempliorius atiduodamas leidimo turėtojo atstovui.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

GARANTO ĮSIPAREIGOJIMO PATEIKIMAS IR SUPAPRASTINIMO DUOMENŲ REGISTRAVIMAS

 

68. Garanto įsipareigojimas kaip bendroji garantija gali būti naudojamas bet kurių atsiradusių arba galinčių atsirasti mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti.

69. Muitinei gali būti teikiamas garanto elektroninis arba rašytinis įsipareigojimas.

70. Garanto elektroninis įsipareigojimas teikiamas laikantis šių nuostatų:

70.1. Garanto elektroninio įsipareigojimo duomenys registravimui teikiami naudojantis turima prieiga prie GVS.

70.2. Garanto elektroninio įsipareigojimo duomenis registravimui GVS teikia garanto atstovas.

70.3. Jeigu teikiami duomenys priimtini, garanto elektroninis įsipareigojimas įregistruojamas GVS, o garantui GVS priemonėmis perduodami suformuoti prieigos prie įregistruotos garantijos duomenys.

70.4. Įregistravus garanto elektroninio įsipareigojimo duomenis GVS, garanto įsipareigojimas laikomas priimtu garantijos muitinės įstaigoje.

70.5. Garantas prieigos prie įregistruotos garantijos duomenis perduoda leidimo turėtojui (jo atstovui).

71. Garanto rašytiniai įsipareigojimai surašomi ir teikiami laikantis šių nuostatų:

71.1. Garanto rašytinis įsipareigojimas turi atitikti Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 1B-727 „Dėl garantijos dokumentų formų patvirtinimo“ 1.3 papunkčiu patvirtintą arba Reglamento (ES) 2015/2447 32-03 priede nustatytą formą. Kai garanto rašytinis įsipareigojimas teikiamas Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančiai muitinės įstaigai, jį pasirašantis garanto atstovas prieš savo parašą neprivalo ranka įrašyti garantijos sumos žodžiais, jeigu dokumentas patvirtintas garanto antspaudu.

71.2. Garanto rašytinis įsipareigojimas teikiamas garantijos muitinės įstaigai.

71.3. Garanto rašytinį įsipareigojimą gali teikti asmuo, už kurį garantuojama, jo arba garanto atstovas. Kartu su garanto rašytinio įsipareigojimo originalu teikiamas šio dokumento nuorašas (2-asis egzempliorius).

71.4. Jeigu garanto rašytinis įsipareigojimas priimtinas, šį dokumentą priėmęs muitinės darbuotojas įregistruoja garanto rašytinio įsipareigojimo duomenis GVS, o dokumente ir nuoraše deda žymą, patvirtinančią garanto įsipareigojimo priėmimą.

71.5. Garanto rašytinio įsipareigojimo originalas lieka muitinės įstaigoje, o jo nuorašas ir GVS suformuotas rašytinio pranešimo su nurodytais prieigos prie įregistruotos garantijos duomenimis egzempliorius atiduodami dokumentą pateikusiam asmeniui.

71.6. Nepriimto garanto rašytinio įsipareigojimo originalas ir nuorašas grąžinami minėtą dokumentą pateikusiam asmeniui, išskyrus atvejus, kai dėl šio dokumento naudojimo teisėtumo turi būti atliekamas tyrimas.

72. Vietoj popieriuje surašyto garanto įsipareigojimo, nurodyto Taisyklių 71 punkte.  gali būti naudojamas kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas pdf arba adoc formatu sudarytas garanto įsipareigojimas, kuris surašomas, teikiamas, priimamas ir registruojamas laikantis šių nuostatų:

72.1. Garanto įsipareigojimas surašomas laikantis Taisyklių 71.1 papunkčio nuostatų.

72.2. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas garanto įsipareigojimas garantijos muitinės įstaigai siunčiamas elektroniniu paštu (Vilniaus teritorinei muitinei adresuotas garanto įsipareigojimas siunčiamas adresu vilnius@lrmuitine.lt, Kauno teritorinei muitinei – kaunas@lrmuitine.lt, Klaipėdos teritorinei muitinei – klaipeda@lrmuitine.lt).

72.3. Jeigu garanto įsipareigojimas garantijos muitinės įstaigai priimtinas, jį priėmęs muitinės darbuotojas įregistruoja garanto įsipareigojimo duomenis GVS.

72.4. Priimto garanto įsipareigojimo su garantijos muitinės įstaigos žyma, patvirtinančia garanto įsipareigojimo priėmimą, ir GVS suformuoto rašytinio pranešimo su nurodytais prieigos prie įregistruotos garantijos duomenimis egzemplioriaus elektroninės kopijos leidimo turėtojui išsiunčiamos elektroniniu paštu.

72.5. Jeigu garanto įsipareigojimas garantijos muitinės įstaigai nepriimtinas, jį išsiuntęs garanto atstovas apie garantijos muitinės įstaigos sprendimą informuojamas elektroniniu paštu.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

SERTIFIKATŲ IŠDAVIMAS IR NAUDOJIMAS

 

73. Bendrosios garantijos sertifikatai TC31 ir Atleidimo nuo pareigos pateikti garantiją sertifikatai TC33 naudojami taikant Sąjungos tranzito veiklos tęstinumo procedūrą, aprašytą Reglamento (ES) 2015/2447 72-04 priede.

74. Bendrosios garantijos sertifikatai TC31 išduodami leidimo turėtojams, įgijusiems teisę naudotis bet kuriuo Taisyklių 45.1, 45.2 arba 45.3 papunktyje nurodytu supaprastinimu, susijusiu su prekėms taikomomis Sąjungos ir bendrosiomis tranzito procedūromis.

75. Atleidimo nuo pareigos pateikti garantiją sertifikatai TC33 išduodami leidimų turėtojams, įgijusiems teisę naudotis Taisyklių 45.4 papunktyje nurodytu supaprastinimu, susijusiu su prekėms taikomomis Sąjungos ir bendrosiomis tranzito procedūromis.

76. Įformintą sertifikatą (ar kelis sertifikatus) išduoda garantijos muitinės įstaiga leidimo turėtojo prašymu. Sertifikatų poreikis gali būti nurodytas prašyme išduoti leidimą arba pateiktas atskiru prašymu.

77. Sertifikatu patvirtinama, kad leidimo turėtojas turi teisę naudotis atitinkamu supaprastinimu, ir išvykimo muitinės įstaigai pateikiamas tik tuo atveju, kai taikoma Sąjungos tranzito veiklos tęstinumo procedūra.

78. Išvykimo muitinės įstaiga, įsitikinusi, kad leidimo turėtojas turi teisę naudotis atitinkamu supaprastinimu, sertifikatą grąžina jį pateikusiam asmeniui, išskyrus atvejus, kai dėl šio dokumento naudojimo teisėtumo turi būti atliekamas tyrimas.

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

SUPAPRASTINIMŲ ADMINISTRAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

LEIDIMŲ VALDYMAS

 

79. Garantijos muitinės įstaiga ir leidimo turėtojas vykdo leidimų sąlygų stebėseną vadovaudamiesi Sąjungos muitinės kodekso 23 straipsnio 2 ir 5 dalių nuostatomis.

80. Atsižvelgdama į stebėsenos rezultatus, leidimo turėtojo siūlymus, ES valstybių narių, kuriose galioja leidimas, kitų muitinės įstaigų teikimus ir kitas aplinkybes, turinčias įtakos leidimo galiojimui ir (arba) turiniui, garantijos muitinės įstaiga gali priimti šiuos sprendimus:

80.1. pripažinti leidimą negaliojančiu vadovaudamasi Sąjungos muitinės kodekso 27 straipsnio nuostatomis;

80.2. atšaukti leidimą vadovaudamasi Sąjungos muitinės kodekso 28 straipsnio ir Reglamento (ES) 2015/2447 15 straipsnio nuostatomis;

80.3. sustabdyti leidimo galiojimą vadovaudamasi Sąjungos muitinės kodekso 23 straipsnio 4 dalies b punkto ir Reglamento (ES) Nr. 2015/2446 16–18 straipsnių nuostatomis;

80.4. iš dalies pakeisti leidimą vadovaudamasi Sąjungos muitinės kodekso 28 straipsnio ir Reglamento (ES) 2015/2446 15 straipsnio nuostatomis.

81. Taisyklių 80 punkte nurodyti garantijos muitinės įstaigos sprendimai priimami ir įgyvendinami MSVS priemonėmis.

82. Kai leidime nurodytų supaprastinimų duomenys įregistruoti GVS, taikomos šios nuostatos:

82.1. Leidimo turėtojo teisė naudotis:

82.1.1. pripažintame negaliojančiu leidime nurodytais supaprastinimais panaikinama nuo sprendimo pripažinti leidimą negaliojančiu priėmimo dienos;

82.1.2. atšauktame leidime nurodytais supaprastinimais panaikinama nuo leidimo atšaukimo įsigaliojimo dienos;

82.1.3. leidime, kurio galiojimas sustabdytas, nurodytais supaprastinimais panaikinama nuo sprendimo sustabdyti leidimo galiojimą įsigaliojimo dienos iki paskutinės sustabdymo dienos.

82.2. Jeigu leidimas pakeičiamas taip, kad jame nurodytų supaprastinimų duomenys neatitinka GVS įregistruotų duomenų, tačiau garantijos muitinės įstaigos priimta bendroji garantija atitinka pakeisto leidimo sąlygas, garantijos muitinės įstaiga pakeičia šiuos duomenis GVS arba juos įregistruoja iš naujo. GVS suformuotas rašytinio pranešimo su nurodytais prieigos prie įregistruotos garantijos duomenimis egzempliorius atiduodamas leidimo turėtojo atstovui, išskyrus atvejus, kai minėto pranešimo turinys nepasikeitė.

82.3. Jeigu leidimas pakeičiamas taip, kad garantijos muitinės įstaigos priimta bendroji garantija neatitinka pakeisto leidimo sąlygų, leidimo turėtojo teisė naudotis keičiamame leidime nurodytais supaprastinimais panaikinama nuo sprendimo pakeisti leidimą įsigaliojimo dienos. Teisė naudotis pakeistame leidime nurodytais supaprastinimais atkuriama, kai GVS įregistruoti supaprastinimo duomenys pakeičiami arba iš naujo įregistruojami remiantis pakeisto leidimo ir jo sąlygas atitinkančios bendrosios garantijos duomenimis. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PINIGINIO UŽSTATO KAIP BENDROSIOS GARANTIJOS ADMINISTRAVIMAS

 

83. Jeigu piniginio užstato suma neatitinka leidimo sąlygų (piniginis užstatas arba jo dalis panaudojama atsiradusioms mokestinėms prievolėms atlyginti, padidinamas referencinis dydis arba pan.), leidimo turėtojo teisė naudotis leidime nurodytais supaprastinimais panaikinama nuo sprendimo, dėl kurio piniginiu užstato suma tapo nepakankama, priėmimo dienos. Ši teisė atkuriama leidimo turėtojui sumokėjus papildomą piniginio užstato sumą, kai bendra piniginio užstato suma atitinka leidimo sąlygas.

84. Piniginis užstatas (arba jo dalis) pripažįstamas grąžintinu garantijos muitinės įstaigos sprendimu, kuriame nurodomas piniginio užstato panaudojimo būdas.

85. Sprendimas pripažinti visą piniginį užstatą grąžintinu priimamas, jeigu leidime nurodytų supaprastinimų atžvilgiu įvykdytos Sąjungos muitinės kodekso 98 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos.

86. Sprendimas pripažinti piniginio užstato dalį grąžintina priimamas, jeigu leidime nurodytų supaprastinimų atžvilgiu įvykdytos Sąjungos muitinės kodekso 98 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos, o bendrosios garantijos dydis atitiks leidimo sąlygas (liekanti piniginio užstato suma yra pakankama).

87. Garantijos muitinės įstaiga gali taikyti šiuos grąžintinu pripažinto piniginio užstato (jo dalies) naudojimo būdus:

87.1. grąžinti piniginį užstatą;

87.2. atlyginti piniginiu užstatu leidimo turėtojo mokestines nepriemokas, atsiradusias dėl neįvykdytų kitų jo mokestinių prievolių.

88. Sprendimo dėl piniginio užstato grąžinimo priėmimą inicijuoja leidimo turėtojas pateikdamas prašymą garantijos muitinės įstaigai.

89. Piniginis užstatas grąžinamas mokėjimo pavedimu į leidimo turėtojo prašyme nurodytą sąskaitą eurais.

90. Tais atvejais, kai prašymas grąžinti piniginį užstatą nepatenkinamas (patenkinamas iš dalies) arba piniginiu užstatu atlygintos mokėtojo mokestinės nepriemokos, atsiradusios dėl neįvykdytų kitų jo mokestinių prievolių, leidimo turėtojas apie priimtą sprendimą, tokio sprendimo priežastis informuojamas raštu.

91. Jeigu garantijos muitinės įstaiga nėra gavusi leidimo turėtojo prašymo grąžinti piniginį užstatą ir leidimo turėtojas neturi jokių neįvykdytų mokestinių prievolių, grąžintinu pripažintas piniginis užstatas (jo dalis) toliau naudojamas kaip vienkartinė garantija kitų mokėtojo mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

GARANTO ĮSIPAREIGOJIMO KAIP BENDROSIOS GARANTIJOS ADMINISTRAVIMAS

 

92. Garanto įsipareigojimas atšaukiamas laikantis šių nuostatų:

92.1. Garanto įsipareigojimas atšaukiamas garantijos muitinės įstaigos sprendimu, priimtu vadovaujantis Reglamento (ES) 2015/2446 82 straipsnio 2 dalies ir Reglamento (ES) 2015/2447 151 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

92.2. Sprendimo duomenis garantijos muitinės įstaiga registruoja GVS.

92.3. Leidimo turėtojas apie garantijos muitinės įstaigos sprendimą informuojamas elektroniniu paštu.

92.4. Garantas, turintis prieigą prie GVS, apie garantijos muitinės įstaigos sprendimą informuojamas GVS priemonėmis. Kitais atvejais garantas apie muitinės įstaigos sprendimą informuojamas elektroniniu paštu.

92.5. Leidimo turėtojo teisė naudotis leidime, dėl kurio buvo pateiktas garanto įsipareigojimas, nurodytais supaprastinimais panaikinama nuo garanto įsipareigojimo atšaukimo įsigaliojimo dienos iki įregistruotų supaprastinimo duomenų pakeitimo arba naujo šių duomenų įregistravimo GVS remiantis leidimo ir jo sąlygas atitinkančios bendrosios garantijos duomenimis.

93. Garanto įsipareigojimas panaikinamas laikantis šių nuostatų:

93.1. Garantas savo įsipareigojimą panaikina vadovaudamasis Reglamento (ES) 2015/2446 82 straipsnio 3 dalies ir Reglamento (ES) 2015/2447 151 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatomis.

93.2. Jeigu panaikinamas garanto elektroninis įsipareigojimas, sprendimo panaikinti savo įsipareigojimą duomenis į GVS teikia garanto atstovas. Ši nuostata neatima iš garanto teisės apie sprendimą panaikinti savo įsipareigojimą garantijos muitinės įstaigą informuoti raštu. Kitais atvejais garantijos muitinės įstaiga informuojama raštu.

93.3. Garantijos muitinės įstaiga, gavusi rašytinį garanto pranešimą apie garanto įsipareigojimo panaikinimą, šiuos duomenis registruoja GVS.

93.4. Leidimo turėtojo teisė naudotis leidime, dėl kurio buvo pateiktas panaikintas garanto įsipareigojimas, nurodytais supaprastinimais panaikinama nuo garanto įsipareigojimo panaikinimo įsigaliojimo dienos iki įregistruotų supaprastinimo duomenų pakeitimo arba naujo šių duomenų įregistravimo GVS remiantis ir jo sąlygas atitinkančios bendrosios garantijos duomenimis.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SERTIFIKATŲ PRIEŽIŪRA

 

94. Bendrosios garantijos sertifikatų TC31 ar Atleidimo nuo pareigos pateikti garantiją sertifikatų TC33 priežiūra vykdoma laikantis šių nuostatų:

94.1. Išduotų sertifikatų galiojimą pratęsia garantijos muitinės įstaiga ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. Šiuo atveju leidimo turėtojas, pageidaujantis pratęsti turimų sertifikatų galiojimą, garantijos muitinės įstaigai turi pateikti prašymą ir sertifikatus.

94.2. Leidimo turėtojas privalo nedelsdamas pranešti garantijos muitinės įstaigai apie prarastus (pavogtus, pamestus ar kitaip prarastus) sertifikatus ir išsiųsti jai rašytinį pranešimą (2 priedas). Šie sertifikatai garantijos muitinės įstaigos sprendimu pripažįstami negaliojančiais.

94.3. Garantijos muitinės įstaiga, nustačiusi arba gavusi pranešimą, kad naudojamas suklastotas sertifikatas, turintis tą patį numerį kaip ir garantijos muitinės įstaigos išduotas sertifikatas, pripažįsta tokį sertifikatą negaliojančiu ir raštu informuoja apie tai leidimo turėtoją.

94.4. Sertifikatai grąžinami garantijos muitinės įstaigai pareikalavus arba leidimo turėtojo nuožiūra, įskaitant atvejus, kai leidimo turėtojas pageidauja pakeisti susidėvėjusius sertifikatus naujais. Šiuo atveju leidimo turėtojas grąžinamus sertifikatus nurodo sąraše (3 priedas). Jeigu leidimo turėtojas grąžina ne visus jam išduotus sertifikatus, prie sąrašo pridedamas pranešimas (2 priedas) apie prarastus (pavogtus, pamestus ar kitaip prarastus) sertifikatus. Pranešime nenurodomi tie sertifikatai, apie kuriuos leidimo turėtojas anksčiau pranešė garantijos muitinės įstaigai. Garantijos muitinės įstaiga, gavusi šį pranešimą, savo sprendimu pripažįsta prarastus sertifikatus negaliojančiais.

94.5. Jeigu naudojamuose sertifikatų blankuose nėra nurodytas prisijungusios prie Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros valstybės pavadinimas, garantijos muitinės įstaigai leidžiama tokios valstybės pavadinimą įrašyti rašomąja mašinėle arba kitu mechanografiniu ar į jį panašiu būdu ir patvirtinti įrašą garantijos muitinės įstaigos vadovo arba jo įgalioto muitinės darbuotojo parašu ir garantijos muitinės įstaigos antspaudu.

 

V SKYRIUS

PRIEIGA PRIE GVS

 

95. Prieiga prie GVS suteikiama asmenims Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka įregistruotiems paslaugų gavėjais ir turintiems atitinkamą veiklos profilį.

96. Prieigą prie GVS turintys asmenys gali naudotis GVS portalu arba muitinės elektroninės paslaugas gauti „sistema–sistema“ būdu, pagrįstu GVS ir paslaugos gavėjo naudojamų informacinių sistemų, atitinkančių Taisyklių 100 punkte nurodytus reikalavimus, duomenų mainais.

97. GVS portalo priemonėmis paslaugos gavėjams suteikiamos šios galimybės:

97.1. garantams, kurių prisiimami įsipareigojimai pripažįstami muitinėje kaip vienkartinė arba bendroji garantija, – teikti ir valdyti garanto elektroninius įsipareigojimus, peržiūrėti GVS įregistruotų garanto įsipareigojimų duomenis, taip pat teikti ir tvarkyti duomenis apie prarastus garanto rašytinius įsipareigojimus;

97.2. garantams, kurių prisiimami įsipareigojimai pripažįstami muitinėje kaip vienkartinė lakštų formos garantija, – teikti ir valdyti garanto elektroninį įsipareigojimą, teikti duomenis apie asmenims išduotus lakštus, peržiūrėti GVS įregistruoto garanto įsipareigojimo ir lakštų duomenis;

97.3. asmenims, kurių mokestinių prievolių įvykdymas užtikrinamas garantija, – peržiūrėti jų atžvilgiu GVS įregistruotų garantijų duomenis, tvarkyti papildomus prieigos kodus, teikti prašymus dėl piniginio užstato pripažinimo grąžintinu.

98. Prie GVS portalo prisijungiama adresu https://gvs.lrmuitine.lt. GVS portalo naudotojo vadovas paskelbtas Lietuvos Respublikos muitinės interneto svetainės  https://lrmuitine.lt rubrikoje „Paslaugos /  Elektroninės sistemos / Garantijų valdymo sistema / GVS portalas“.

99. Paslaugos gavėjams, muitinės elektronines paslaugas gaunantiems „sistema-sistema“ būdu, suteikiamos šios galimybės:

99.1. garantams, kurių prisiimami įsipareigojimai pripažįstami muitinėje kaip vienkartinė arba bendroji garantija, – iš paslaugos gavėjo informacinės sistemos teikti garanto elektroninius įsipareigojimus, su jų pakeitimu ar atšaukimu susijusius pranešimus, gauti peržiūrai reikalingus GVS įregistruotų garanto įsipareigojimų duomenis, taip pat teikti duomenis apie prarastus garanto rašytinius įsipareigojimus ir pranešimus dėl šių duomenų pakeitimo;

99.2. garantams, kurių prisiimami įsipareigojimai pripažįstami muitinėje kaip vienkartinė lakštų formos garantija, – teikti garanto elektroninį įsipareigojimą, su jų pakeitimu ar atšaukimu susijusius pranešimus, duomenis apie asmenims išduotus lakštus, gauti peržiūrai reikalingus GVS įregistruoto garanto įsipareigojimo ir lakštų duomenis;

99.3. asmenims, kurių mokestinių prievolių įvykdymas užtikrinamas garantija, – gauti peržiūrai reikalingus jų atžvilgiu GVS įregistruotų garantijų (įskaitant piniginį užstatą) duomenis, teikti pranešimus apie papildomų prieigos kodų pakeitimus, teikti prašymus dėl piniginio užstato pripažinimo grąžintinu.

100. Paslaugos gavėjų naudojamos informacinės sistemos, skirtos duomenų mainams su GVS „sistema-sistema“ būdu, turi atitikti integracijų ir elektroninių pranešimų specifikacijų, paskelbtų Lietuvos Respublikos muitinės interneto svetainės  https://lrmuitine.lt rubrikoje „Paslaugos / Elektroninės sistemos / Garantijų valdymo sistema / Verslininko sąsajos specifikacija“, reikalavimus. Svarbiausių elektroninių pranešimų aprašymas pateikiamas Taisyklių 4 priede.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

101. Elektroniniu paštu pranešimai garantams siunčiami elektroninio pašto adresais, nurodytais Muitinės prievolininkų registre, kuris tvarkomas Muitinės prievolininkų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 694 „Dėl Muitinės prievolininkų registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

102. Muitinės įstaigų sprendimai gali būti skundžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 31 straipsnio nuostatomis.

_______________

part_be4b844e4384419a91f2d6820a21dac3_end


 

Mokestinių prievolių įvykdymo

užtikrinimo muitinėje taisyklių

1 priedas

 

/garanto pavadinimas/

/garantijos muitinės įstaigos pavadinimas/

 

(Pranešimo apie išduodamus (išduotus) lakštus forma)

 

PRANEŠIMAS

______________ Nr.______1)

(data)              

 

Garanto įsipareigojimo registracijos numeris 2)

 

Lakšto serija ir numeris 3)

 

Lakštų serijos ir numeriai 3)

 

Lakštų serija ir numerių intervalas 3)

nuo

iki

 

Procedūros vykdytojo pavadinimas 4)

 

Procedūros vykdytojo adresas 5)

 

Lakšto galiojimo terminas 6)

nuo

iki

(diena/mėnuo/metai)      

 

Užpildė ________________________________

(vardas, pavardė, tel. Nr.)

 

Pastabos:

1) pranešimo numeris suteikiamas garanto nuožiūra;

2) įrašomas garanto įsipareigojimui suteiktas garantijos registracijos numeris;

3) garanto nuožiūra pranešime paliekamas vienas iš langelių (pirmasis („Lakšto serija ir numeris“) – jeigu išduotas vienas lakštas; antrasis („Lakštų serijos ir numeriai“) – jeigu išduoti keli ne eilės tvarka sunumeruoti lakštai; trečiasis („Lakštų serija ir numerių intervalas“) – jeigu išduoti keli eilės tvarka sunumeruoti lakštai); 

4) įrašomas procedūros vykdytojo EORI kodas ir nesutrumpintas pavadinimas;

5) įrašomas tikslus procedūros vykdytojo adresas, įskaitant pašto indeksą ir valstybę;

6) lakšto galiojimo terminas negali būti ilgesnis kaip vieneri metai nuo jo išdavimo dienos.

_______________

 

part_683c57a12e654a438e2044373458ddfa_end


 

Mokestinių prievolių įvykdymo

užtikrinimo muitinėje taisyklių

2 priedas

 

/leidimo turėtojo blankas/

/registracijos data ir numeris/

 

(Pranešimo apie prarastus sertifikatus forma)

 

PRANEŠIMAS APIE PRARASTUS SERTIFIKATUS

 

Leidimo numeris

 

Leidimo išdavimo data

 

Pranešu, kad /įrašoma data/ prarasti šie Bendrosios garantijos sertifikatai TC31: 1)

 

Numeris

Praradimo priežastis 2)

 

Pranešu, kad /įrašoma data/ prarasti šie Atleidimo nuo pareigos pateikti garantiją sertifikatai TC33: 3)

 

Numeris

Praradimo priežastis 2)

 

Sertifikatų praradimo aplinkybės

 

Prašau pripažinti nurodytus sertifikatus negaliojančiais.

 

_______________________________   _________________   _____________________________

(pareigos)                                                         (parašas)                                               (vardas ir pavardė)

Pastabos:

1) tekstas rašomas ir lentelė pildoma pranešant apie Bendrosios garantijos sertifikatus TC31;

2) pamestas, pavogtas arba kita konkrečiai nurodyta dokumento praradimo priežastis;

3) tekstas rašomas ir lentelė pildoma pranešant apie Atleidimo nuo pareigos pateikti garantiją sertifikatus TC33.

____________________

 

 

part_2b2af0b915254fd78656c806b2673acf_end


 

Mokestinių prievolių įvykdymo

užtikrinimo muitinėje taisyklių

3 priedas

 

/leidimo turėtojo blankas/

/registracijos data ir numeris/

 

(Grąžinamų sertifikatų sąrašo forma)

 

GRĄŽINAMŲ SERTIFIKATŲ

SĄRAŠAS

 

Leidimo numeris

Leidimo išdavimo data

 

Grąžiname garantijos įstaigai pridedamus Bendrosios garantijos sertifikatus TC311):

 

Eil. Nr.

Sertifikato numeris

 

Grąžiname garantijos įstaigai pridedamus Atleidimo nuo pareigos pateikti garantiją sertifikatus TC332):

 

Eil. Nr.

Sertifikato numeris

 

dėl šių priežasčių:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

_______________________________   _________________   _____________________________

(vadovo pareigos)                                             (parašas)                                                (vardas ir pavardė)

 

Pastabos:

1) tekstas rašomas ir lentelė pildoma grąžinant Bendrosios garantijos sertifikatus TC31;

2) tekstas rašomas ir lentelė pildoma grąžinant Atleidimo nuo pareigos pateikti garantiją sertifikatus TC33.

___________________

 

 

part_740b69412f0c47ee869ee806de6f7161_end


 

Mokestinių prievolių įvykdymo

užtikrinimo muitinėje taisyklių

4 priedas

 

SVARBIAUSIŲ ELEKTRONINIŲ PRANEŠIMŲ

APRAŠYMAS

 

Pavadinimas

Turinys

registerGuaranteeRequest

GVS skirtas garanto naudojamos informacinės sistemos elektroninis pranešimas, kuriuo registravimui GVS teikiami garanto įsipareigojimo / lakšto duomenys. Išsiuntus šį elektroninį pranešimą garanto įsipareigojimas laikomas pateiktu / lakšto duomenys laikomi perduotais muitinei.

registerGuaranteeResponse

Garanto naudojamai informacinei sistemai skirtas GVS elektroninis pranešimas, kuriuo atsakoma į gautą elektroninį pranešimą „registerGuaranteeRequest“ ir kuriuo patvirtinama, kad:

- garanto įsipareigojimas priimtas muitinėje (Reglamento (ES) 2015/2447 151 straipsnio 1 dalis) ir įregistruotas GVS,

- lakšto duomenys yra priimti  (Reglamento (ES) 2015/2447 160 straipsnio 2 dalis) ir įkelti į GVS.

amendGuaranteeRequest

GVS skirtas garanto naudojamos informacinės sistemos elektroninis pranešimas, kuriuo teikiamas GVS įregistruoto garanto įsipareigojimo vieno ar kelių duomenų elementų pakeitimas. Išsiuntus šį elektroninį pranešimą garanto įsipareigojimas su pakeistais duomenų elementais laikomas pateiktu muitinei.

amendGuaranteeResponse

Garanto naudojamai informacinei sistemai skirtas GVS elektroninis pranešimas, kuriuo atsakoma į gautą elektroninį pranešimą „amendGuaranteeRequest“ ir kuriuo patvirtinama, kad garanto įsipareigojimas su pakeistais duomenų elementais priimtas muitinėje (Reglamento (ES) 2015/2447 151 straipsnio 1 dalis) ir įregistruotas GVS paliekant tuos pačius prieigos prie įregistruotos garantijos duomenis.

cancelGuaranteeRequest

GVS skirtas garanto naudojamos informacinės sistemos elektroninis pranešimas, kuriuo garantas praneša muitinei apie sprendimą panaikinti savo įsipareigojimą (Reglamento (ES) 2015/ 2447 151 straipsnio 3 dalis).

cancelGuaranteeResponse

Garanto naudojamai informacinei sistemai skirtas GVS elektroninis pranešimas, kuriuo atsakoma į gautą elektroninį pranešimą „cancelGuaranteeRequest“ ir kuriuo patvirtinama, kad garanto sprendimas panaikinti savo įsipareigojimą gautas muitinėje, sprendimo duomenys įkelti į GVS.

lostGuaranteeNotification

GVS skirtas garanto naudojamos informacinės sistemos elektroninis pranešimas, kuriuo muitinei pateikiami duomenys, susiję su prarastų garanto rašytinių įsipareigojimų, kurie negali būti naudojami mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti, sąrašo tvarkymu (papildymu naujais įrašais arba atitinkamų įrašų išbraukimu). 

lostGuaranteeNotificationResponse

Garanto naudojamai informacinei sistemai skirtas GVS elektroninis pranešimas, kuriuo atsakoma į gautą elektroninį pranešimąlostGuaranteeNotification“ ir kuriuo patvirtinama, kad prarastų garanto rašytinių įsipareigojimų, kurie negali būti naudojami mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti, sąrašas patikslintas (papildytas naujais įrašais arba patikslintas išbraukus atitinkamus įrašus).

updateAccessCodesRequest

GVS skirtas ekonominės veiklos vykdytojo naudojamos informacinės sistemos elektroninis pranešimas, kuriuo prašoma suteikti papildomą arba panaikinti anksčiau suteiktą su  garantijos registracijos numeriu susietą prieigos kodą. 

updateAccessCodesResponse

Ekonominės veiklos vykdytojo naudojamai informacinei sistemai skirtas GVS elektroninis pranešimas, kuriuo atsakoma į gautą elektroninį pranešimą „updateAccessCodesRequest“ ir kuriuo patvirtinama, kad papildomas su garantijos registracijos numeriu susietas prieigos kodas suteiktas / anksčiau suteiktas prieigos kodas panaikintas.

cashDepositRefundRequest

GVS skirtas ekonominės veiklos vykdytojo naudojamos informacinės sistemos elektroninis pranešimas, kuriuo prašoma pripažinti vienkartinį piniginį užstatą (jo dalį) grąžintinu.

cashDepositRefundResponse

Ekonominės veiklos vykdytojo naudojamai informacinei sistemai skirtas GVS elektroninis pranešimas, kuriuo patvirtinama, kad vienkartinis piniginis užstatas (jo dalis) pripažintas grąžintinu.

guaranteeNotification

Garanto arba ekonominės veiklos vykdytojo naudojamai informacinei sistemai skirtas GVS elektroninis pranešimas,

kuriuo į elektroninių dokumentų ir pranešimų saugyklą įkeliami aktualūs vienkartinės garantijos/ supaprastinimo duomenys.

lostGuaranteesUpdate

Garanto naudojamai informacinei sistemai skirtas GVS elektroninis pranešimas, kuriuo pateikiama aktuali prarastų garanto rašytinių įsipareigojimų, kurie negali būti naudojami mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti, sąrašo redakcija.

---------------------------

 

 

 

part_14144c7e303f47479e0216c53bddd66a_end