Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019 m. rugsėjo 25 d. Nr. T1-179

Pasvalys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. A1-490 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, atsižvelgdama į gautus prašymus, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia

pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. T1-19 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ (su visais pakeitimais):

1. Sprendimo 1.1 punktą išdėstyti taip:

1.1. Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto pajamas: 29191,9 tūkst. Eur (1 priedas)“.

2. Sprendimo 1.2 punktą išdėstyti taip:

1.2. Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto asignavimus 29735,5 Eur, iš jų:“

1.2.1. 16367,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiui“

1.2.2. 3731,7 tūkst. Eur turtui įsigyti “

1.2.3. 718,9 tūkst. Eur paskolų lėšos investiciniams projektams finansuoti“.

3. Pakeisti sprendimo 1.3 punktu patvirtintus asignavimus pagal asignavimų valdytojus ir juos išdėstyti nauja redakcija (2 priedas).

4. Pakeisti sprendimo 1.4 punktu patvirtintus asignavimus iš specialiųjų tikslinių dotacijų pagal asignavimų valdytojus ir juos išdėstyti nauja redakcija (3 priedas).

5. Pakeisti sprendimo 1.5 punktu patvirtintus asignavimus pagal programas ir juos išdėstyti nauja redakcija (4 priedas).

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Gintautas Gegužinskas