Nacionalinės žemės tarnybos

Prie Žemės ūkio ministerijos

direktorius

 

įsakymas

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1P-251-(1.3 E.) „Dėl PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS NACIONALINĖJE ŽEMĖS TARNYBOJE PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PATEIKIMO VIDINIU KANALU IR JŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2022 m. birželio 17 d. Nr. 1P-173-(1.3 E.)

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Pranešimų apie pažeidimus Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos pateikimo vidiniu kanalu ir jų nagrinėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1P-251-(1.3 E.) „Dėl Pranešimų apie pažeidimus Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos pateikimo vidiniu kanalu ir jų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                            Saulius Mocevičius


 

PATVIRTINTA

Nacionalinės žemės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1P-251-(1.3.)

(Nacionalinės žemės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2022 m. birželio 17 d. įsakymo

Nr. 1P-173-(1.3 E.) redakcija)

 

 

PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS NACIONALINĖJE ŽEMĖS TARNYBOJE PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PATEIKIMO VIDINIU KANALU IR JŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pranešimų apie pažeidimus Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos pateikimo vidiniu kanalu ir jų nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) galimai rengiamą padaryti, padarytą ar daromą pažeidimą pateikimo, pranešimų priėmimo, juose pateiktos informacijos apie pažeidimą vertinimo ir nagrinėjimo bei sprendimo dėl to priėmimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

2.1. Darbuotojas Nacionalinės žemės tarnybos valstybės tarnautojas ir (arba) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų.

2.2. Informaciją apie pažeidimą pateikiantis / pateikęs asmuo – asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą Nacionalinėje žemės tarnyboje, su kuria jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) ar kiti ikisutartiniai santykiai, arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

2.3. Kompetentingas subjektas Nacionalinės žemės tarnybos Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyrius.

2.4. PažeidimasNacionalinėje žemės tarnyboje galimai rengiama daryti, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos antikorupcinės politikos aprašo, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1P-164-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos antikorupcinės politikos patvirtinimo“ (toliau – antikorupcinė politika), pažeidimas, Nacionalinėje žemės tarnyboje, vadovaujantis standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimais, įdiegtos Antikorupcinės vadybos sistemos (toliau – AVS) pažeidimas, taip pat šiurkštus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų etikos ir elgesio taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1P-8-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų etikos ir elgesio taisyklių patvirtinimo“, pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) ar kitų ikisutartinių santykių su Nacionaline žemės tarnyba metu.

2.5. PranešėjasAprašo 2.1 papunktyje nurodytas asmuo, kurį kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju.

2.6. Pranešimas – informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens kreipimasis į Nacionalinę žemės tarnybą, kuriuo jis pateikia informaciją apie pažeidimą.

2.7. Vidinis kanalas – nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus Nacionalinėje žemės tarnyboje teikimo, vertinimo ir nagrinėjimo bei informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens informavimo procedūra.

3. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbo reglamente, patvirtintame Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-86 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Darbo reglamentas), ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS

 

4. Kompetentingas subjektas, įgyvendindamas Aprašo reikalavimus, atlieka šias funkcijas:

4.1. analizuoja ir tiria vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus Nacionalinėje žemės tarnyboje;

4.2. užtikrina vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialumą;

4.3. bendradarbiauja su darbuotojais, struktūriniais padaliniais, kompetentingomis institucijomis teikdamas ir (ar) gaudamas reikalingą informaciją;

4.4. renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių ir jų nagrinėjimo rezultatus;

4.5. užtikrina, kad įstaigos vidiniu kanalu pateikta informacija apie pažeidimą būtų kaupiama ir laikoma patvarioje ir prireikus atkuriamoje laikmenoje, kurioje galima rasti reikiamą informaciją, susijusią su pažeidimu. Laikmenoje taip pat saugomi per informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens ir kompetentingo subjekto susitikimus įrašyti pokalbiai, jei tokie įrašai daromi, pokalbių protokolai ir kita informacija, susijusi su pažeidimu, apie kurį pranešta;

4.6. atlieka kitas Apraše nustatytas funkcijas.

5. Kompetentingas subjektas, atlikdamas informacijos apie pažeidimą tikrinimą, turi teisę:

5.1. gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš kitų Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinių padalinių ir jų darbuotojų;

5.2. tirdamas vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimą priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems įstaigos darbuotojams ir padaliniams.

6. Aprašo reikalavimus įgyvendinančiam kompetentingam subjektui negali būti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atlikti jam šiame Apraše priskirtas funkcijas.

 

III SKYRIUS

KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS

 

7. Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys. Darbuotojai, kuriems tapo žinomi informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo.

8. Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų.

9. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo arba jeigu jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.

10. Informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų Nacionalinėje žemės tarnyboje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIMAS, PRANEŠIMO PRIĖMIMAS, REGISTRAVIMAS IR PERDAVIMAS NAGRINĖTI

 

11. Pagrindas teikti informaciją apie pažeidimą – ją teikiančio asmens turima informacija apie pažeidimą Nacionalinėje žemės tarnyboje.

12. Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo, užpildęs šio Aprašo priede nustatytos formos pranešimą, jį gali pateikti šiais būdais:

12.1. Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt, skiltyje „NŽT vidinis kanalas“;

12.2. tiesiogiai atvykęs į Nacionalinę žemės tarnybą (Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius) pas kompetentingą subjektą;

12.3. atsiųsdamas pranešimą šio Aprašo 12.2 papunktyje nurodytu adresu paštu. Siunčiant pranešimą paštu turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

13. Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo, neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius.

14. Pranešimą priima, o tuo atveju, jeigu pranešimas buvo pateiktas elektronine forma, atspausdina, ir nuasmenintą pranešimą Nacionalinės žemės tarnybos dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) užregistruoja kompetentingo subjekto atsakingas darbuotojas. Tuo atveju, jeigu pranešimas teikiamas žodžiu Aprašo 12.2 papunktyje nurodytu būdu, kompetentingo subjekto atsakingas darbuotojas pagal informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens žodžiu pateiktą informaciją užpildo nustatytos formos pranešimą, suteikdamas jam galimybę patikrinti ir ištaisyti surašytą pranešimą ir išreikšti savo sutikimą pasirašant. DVS dokumento registracijos kortelėje informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys neįrašomi.

15. Kompetentingo subjekto atsakingas darbuotojas pranešimo DVS neregistruoja, jeigu pranešime pateikta informacija priskirtina pagal kompetenciją nagrinėti kitam Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniam padaliniui. Tokiu atveju pranešimas perduodamas užregistruoti Nacionalinės žemės tarnybos Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriui.

16. Pranešimą gavęs Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinis padalinys, kuris nėra kompetentingas subjektas, pranešimo DVS neregistruoja ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos, pranešimo originalą perduoda arba išsiunčia paštu kompetentingam subjektui su žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“, o tuo atveju, jeigu pranešimas buvo gautas elektroniniu paštu, Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinio padalinio darbuotojas privalo nedelsdamas šį pranešimą persiųsti kompetentingam subjektui ir persiųstą pranešimą iš karto ištrinti.

17. Kompetentingo subjekto atsakingas darbuotojas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo ją pateikusį asmenį raštu informuoja apie tokios informacijos gavimo faktą.

18. Užregistruotus pranešimus atsakingas darbuotojas perduoda kompetentingo subjekto vadovui. Užrašęs rezoliuciją, kompetentingo subjekto vadovas perduoda pranešimą nagrinėti kompetentingo subjekto darbuotojui.

19. Draudžiama gautą pranešimą perduoti nagrinėti kompetentingo subjekto darbuotojui, kurio veiksmai skundžiami.

20. Jeigu gautu pranešimu skundžiami kompetentingo subjekto vadovo veiksmai, užregistruotas pranešimas perduodamas Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui. Gautą pranešimą Nacionalinės žemės tarnybos direktorius, užrašydamas rezoliuciją, perduoda nagrinėti kitam struktūriniam padaliniui ar Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai.

 

V SKYRIUS

PRANEŠIME PATEIKTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ VERTINIMAS, NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

21. Kompetentingas subjektas, atlikęs informacijos apie pažeidimą vertinimą ir nustatęs, kad iš pranešime nurodytos informacijos yra pagrindas manyti, kad gali būti padarytas kitas, ne Nacionalinei žemės tarnybai priskirtas nagrinėti pažeidimas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, persiunčia jį institucijai, įgaliotai tirti tokius pažeidimus, ir apie tai informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį.

22. Jeigu gauta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos persiunčia gautą informaciją apie galimus pažeidimus tokią informaciją įgaliotai tirti institucijai be informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens sutikimo ir apie tai praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui.

23. Kompetentingas subjektas nenagrinėja pranešimo ir apie tai per 5 darbo dienas informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį, jeigu:

23.1. pranešimo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to negalima šio pranešimo išnagrinėti;

23.2. pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

23.3. asmuo į kompetentingą subjektą kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą Apraše nustatyta tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas.

24. Kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos apie pažeidimą gavimo patvirtinimo raštu informuoja tokią informaciją pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

25. Kompetentingo subjekto darbuotojas, baigęs informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens pateiktos informacijos apie pažeidimą tyrimą, parengia išvados su siūlymais projektą, neįvardijant informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens, ir, suderinęs Darbo reglamento nustatyta tvarka, jį pasirašo. Išvados su pasiūlymais projektas laikomas suderintu, kai jis yra pavizuojamas.

26. Kompetentingo subjekto atsakingas darbuotojas užregistruoja išvadą su pasiūlymais ir ją:

26.1. tuo atveju, jeigu pranešimas nepagrįstas, DVS priemonėmis perduoda susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui;

26.2. tuo atveju, jeigu pranešimas pagrįstas, DVS priemonėmis perduoda Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui rezoliucijai užrašyti.

27. Informacijos apie pažeidimą tikrinimas turi būti atliktas ir sprendimas dėl to priimtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Šis terminas dėl objektyvių priežasčių gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 10 darbo dienų, apie tai informuojant informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį.

28. Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas raštu informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, kompetentingas subjektas informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę.

29. Asmuo, svarstantis teikti informaciją apie pažeidimą ir informaciją apie pažeidimą pateikiantis / pateikęs asmuo dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, gali žodžiu ar raštu konsultuotis su kompetentingu subjektu dėl savo teisių gynimo būdų ar priemonių.

30. Prieš informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis, grasinti imtis ir bandyti imtis neigiamo poveikio priemonių, nurodytų Pranešėjų apsaugos įstatymo 10 straipsnio 1–3dalyse.

 

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

31. Už šių bei kitų Aprašo nuostatų pažeidimą darbuotojams gali būti taikoma įstatymuose numatyta atsakomybė.

32. Už vidinio kanalo funkcionavimo užtikrinimą atsakingas Nacionalinės žemės tarnybos direktorius.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Dokumentai, susiję su šio Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus tvirtinamu dokumentacijos planu.

34. Įgyvendinant informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens, kaip duomenų subjekto, teises vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamento) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1P-26-(1.3 E.) „Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis.

35. Kompetentingas subjektas ne rečiau kaip kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus nagrinėjimo praktiką ir kaupia statistinius duomenis apie pranešimų skaičių, jų vertinimo rezultatus. Šiame Aprašo punkte nurodytą informaciją ir statistinius duomenis kompetentingas subjektas teikia Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui.

36. Aprašas ir informacija apie paskirtą kompetentingą subjektą, jo kontaktus, informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo vidiniu kanalu procedūrą, asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, teisinės gynybos priemones, kuriomis saugoma nuo neigiamo poveikio priemonių, kaip nurodyta Pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnio 3, 5 dalyse, taip pat asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimus, teises ir garantijas bei atsakomybės už informacijos atskleidimą netaikymą, kaip nustatyta Pranešėjų apsaugos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, konfidencialių konsultacijų, kurios gali būti teikiamos asmenims, svarstantiems teikti ir pateikusiems informaciją apie pažeidimą, teikimo būdus, taip pat statistiniai duomenys apie vidinį kanalą ir kita aktuali informacija apie Nacionalinėje žemės tarnyboje veikiantį vidinį kanalą skelbiami interneto svetainėje www.nzt.lt.

_____________________

part_13916d7f1a0e477bba2b80bd40937307_end