LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO NARIŲ IR EKSPERTŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 11 d. Nr. ĮV-730

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi ir 10 straipsnio 8 dalimi:

1. T v i r t i n u Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo narių ir ekspertų teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 2 d. įsakymą Nr. ĮV-1 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo narių ir ekspertų teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Kultūros ministrė                                                         Liana Ruokytė-Jonsson

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2018 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-730

 

 

LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO NARIŲ IR EKSPERTŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) narių susirinkimo narių ir ekspertų teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Tarybos narių susirinkimo narių, išskyrus Tarybos pirmininką (toliau – Tarybos nariai) ir ekspertų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo (toliau – Įstatymas) 10 straipsnį, teikiamų paslaugų (toliau – paslaugos) apmokėjimą.

2. Tarybos narių ir ekspertų teikiamos paslaugos apmokamos pagal jų su Taryba sudarytas atlygintinų paslaugų teikimo sutartis, kurioms taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.716–6.724 straipsnių nuostatos. Tarybos narių susirinkimo nariai ir ekspertai, kurie yra valstybės tarnautojai ar valstybės, savivaldybių biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, už pagal šį aprašą teikiamų atlygintinų paslaugų ir gaunamo užmokesčio suderinamumą su jų užimamomis pareigomis atsako patys.

3. Tarybos narių ir ekspertų suteiktos paslaugos apmokamos iš Tarybai skirtų valstybės biudžeto lėšų. Šioms paslaugoms apmokėti reikalingas lėšas planuoja ir jų poreikį Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai teisės aktų nustatyta tvarka teikia Taryba.

4. Ekspertų suteiktos paslaugos, susijusios su Kultūros rėmimo fondo (toliau – Fondas) lėšų administravimu, apmokamos Fondo lėšomis. Šioms paslaugoms apmokėti gali būti skiriama ne daugiau nei Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje numatyta atitinkamų metų Fondo lėšų dalis.

5. Tarybos nariai teikia paslaugas dalyvaudami Tarybos narių susirinkimo posėdžiuose, rašytinėse apklausose arba apklausose elektroniniu paštu, svarstydami ir spręsdami klausimus, numatytus Įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje.

6. Ekspertai teikia paslaugas savarankiškai ir (arba) posėdžių metu vertindami dokumentus.

7. Tarybos nario atlyginimo suma už suteiktas paslaugas nustatoma šalių susitarimu, tačiau negali viršyti 1 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) už suteiktas paslaugas viename posėdyje arba rašytinėje apklausoje, arba apklausoje elektroniniu paštu ir 100 BSI dydžių per kalendorinius metus. Už Tarybos narių suteiktas paslaugas apmokama pagal posėdžių, rašytinių apklausų ar apklausų elektroniniu paštu protokolų duomenis.

8. Eksperto atlyginimo suma už savarankiškai ir (arba) posėdžio (posėdžių) metu vertinamus dokumentus nustatoma pagal faktiškai išanalizuotų ir įvertintų dokumentų skaičių. Vieno faktiškai išanalizuoto ir įvertinto dokumento įkainio dydis negali viršyti 1 BSI. Šio įkainio dydį nustato Tarybos pirmininkas atsižvelgdamas į vertinamo dokumento apimtį, svarstomo klausimo sudėtingumą. Eksperto atlyginimo suma negali viršyti 100 BSI per kalendorinius metus.

9. Tais atvejais, kai Tarybos narių susirinkimo nario ar eksperto nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitame mieste nei Tarybos narių susirinkimo posėdžio ar ekspertų darbo grupės rengiamo posėdžio vieta, atlygintinų paslaugų teikimo sutartyje gali būti nustatoma Tarybos narių susirinkimo nario ar eksperto transporto išlaidų, susijusių su dalyvavimu Tarybos narių susirinkimo ir (ar) ekspertų darbo grupės posėdyje, kompensavimo tvarka. Tais atvejais, kai Tarybos narių susirinkimo posėdžiai vyksta kelias dienas iš eilės, o Tarybos narių susirinkimo nario nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitame mieste nei Tarybos narių susirinkimo posėdžio vieta, atlygintinų paslaugų teikimo sutartyje gali būti nustatoma Tarybos narių susirinkimo nario nakvynės išlaidų kompensavimo tvarka.

10. Tarybos narys, prieš pradėdamas eiti Tarybos nario pareigas, pasirašo ir pateikia Tarybai pagal aprašo 1 priedą Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nario nešališkumo deklaraciją ir aprašo 2 priedą Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nario konfidencialumo pasižadėjimą.

____________

 

Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo

narių ir ekspertų teikiamų paslaugų

apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

____________________________________________________________

(Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nario vardas, pavardė)

 

LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO NARIO

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

201_ m. _____________________ d.

Vilnius

 

Būdamas (-a) Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nariu (-e) pasižadu:

1. Vadovautis įstatymų viršenybės, lygiateisiškumo, politinio neutralumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus principais ir svarbiausiais etikos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktų.

2. Raštu informuoti Lietuvos kultūros tarybos pirmininką ir (ar) asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje, jei man dalyvaujant, rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatytais klausimais:

2.1. šiose procedūrose kaip potencialūs paramos gavėjai dalyvauja asmenys, iš kurių aš, asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, gauna bet kurios rūšies pajamų ar kitokio pobūdžio naudos;

2.2. aš, asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, turi ar valdo pagal kito asmens įgaliojimą daugiau kaip 10 procentų juridinio asmens įstatinio kapitalo arba akcijų, ar jeigu dėl to kyla interesų konfliktas;

2.3. aš, asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra projekto vykdytojo steigėjas ar dalininkas, darbuotojas ar valdymo organo narys;

2.4. aš, asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais yra projekto vykdytojo valdymo organų narys.

Žinau, kad kilus šališkumo ar interesų konflikto grėsmei galiu būti nušalintas nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje.

Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų.

Vaikai, seneliai, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.

Esu įspėtas (-a), kad nesilaikydamas (-a) nešališkumo principo pažeisiu šią nešališkumo deklaraciją ir man bus taikoma atitinkama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta atsakomybė.

 

___________________                                    __________________________

                     (parašas)                                                             (vardas, pavardė)

 

 

Lietuvos kultūros tarybos narių ir ekspertų teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

____________________________________________________________

(Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nario vardas, pavardė)

 

LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO NARIO KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

201_ m. ____________________ d.

Vilnius

 

Būdamas (-a) Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nariu (-e) pasižadu:

1. Savo, asmenų, susijusių su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis informacija, kurią įgijau dalyvaudamas sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, kitokia tvarka ir mastu, nei nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

2. Užtikrinti potencialių paramos gavėjų ir kitų asmenų pateiktų duomenų konfidencialumą ir naudoti juos tik sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje bei šių duomenų neatskleisti tretiesiems asmenims be šių asmenų sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus.

Žinau, kad kilus šališkumo ar interesų konflikto grėsmei galiu būti nušalintas nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje. Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.

 

___________________                                    __________________________

                     (parašas)                                                             (vardas, pavardė)