LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2021–2022 METŲ SUSIETOSIOS PARAMOS UŽ PIENINES KARVES ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. sausio 29 d. Nr. 3D-63

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsniu, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 su visais pakeitimais, ir 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai, su visais pakeitimais, ir 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės, su visais pakeitimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“,

t v i r t i n u 2021–2022 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Kęstutis Navickas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2021 m. sausio 29 d.

įsakymu Nr. 3D-63

 

 

2021–2022 metų sUSIETOSIOS paramos UŽ pienines karves ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2021–2022 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, su visais pakeitimais, 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai, su visais pakeitimais, ir 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės, su visais pakeitimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 987 „Dėl Valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“, kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių tiesioginės paramos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo tvarką, nuostatomis.

2. Susietoji parama už pienines karves (toliau – parama) mokama vieną kartą per metus iš Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšų, remiantis reglamento (ES) Nr. 1307/2013 53 straipsnio nuostatomis.

3. Taisyklių tikslas – nustatyti 2021–2022 metų susietosios paramos už pienines karves, kuria palaikomos pieninių veislių karvių laikytojų pajamos, užtikrinant dabartinį gamybos lygį, skyrimo tvarką ir reikalavimus.

4. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Pareiškėjo ar paramos gavėjo dokumentų ar duomenų neatitiktis (toliau – neatitiktis)tikrinant pareiškėjo ar paramos gavėjo pateiktus dokumentus ar duomenis, nustatoma neatitiktis, kai trūksta reikiamų dokumentų arba pateikiami netikslūs ar tikrovės neatitinkantys duomenys, randama klaidų ar kitokių faktų, dėl kurių Europos Sąjungos bendrajam biudžetui ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui nepadaroma finansinės žalos.

4.2. Susietoji parama už pienines karves – susietoji parama, mokama pareiškėjui už Ūkinių gyvūnų registre  įregistruotas ir nustatytą laiką valdoje išlaikytas  pieninių veislių karves.

4.3. Teisės aktų nuostatų pažeidimas – pareiškėjo ar paramos gavėjo ir (arba) vykdomosios institucijos veikimas arba neveikimas, kai pažeidžiamos Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos, dėl kurio atsiranda arba gali atsirasti valstybės ir (arba) Europos Sąjungos biudžeto nuostolių.

4.4. Žemės ūkio valda (toliau – valda) – žemės ūkio veiklos ar alternatyviosios veiklos subjekto plėtojamos žemės ūkio veiklos ir (ar) alternatyviosios veiklos gamybos vienetų visuma, susijusi bendrais teisiniais, technologiniais ir ekonominiais santykiais.

4.5. Žemės ūkio valdos valdytojas (toliau – valdos valdytojas) – žemės ūkio arba alternatyviąja veikla užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo, nuosavybės, nuomos, panaudos teise ar kitais pagrindais valdantis vieną žemės ūkio valdą, arba tuo atveju, kai šią valdą naudoja keli partneriai, paskirtas vadovauti jungtinei veiklai žemės ūkio valdos partnerių rašytiniu tarpusavio susitarimu.

4.6. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse, tvirtinamose atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu (toliau – Tiesioginių išmokų taisyklės), reglamente Nr. 1307/2013, reglamente Nr. 640/2014 bei kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

PARAMOS DYDIS IR REIKALAVIMAI paramai GAUTI

 

5. Parama mokama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems valdos valdytojams:

5.1. kurie, vadovaudamiesi Tiesioginių išmokų taisyklėmis, einamaisiais metais pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus (toliau – paraiška) ir šiose paraiškose nurodė, jog prašo skirti susietąją paramą už pienines karves. Valdos partneriai valdoje gali būti užregistruoti ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 d. (imtinai);

5.2. už Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) įregistruotas valdos valdytojo ir (ar) partnerių vardu ir nepertraukiamai išlaikytas valdoje einamųjų metų balandžio 1 d.– birželio 30 d. (imtinai) (toliau –išlaikymo laikotarpis) pienines karves;

5.3. jeigu ŪGR yra nustatyta tvarka įregistruoti duomenys apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) 18 mėnesių laikotarpiu iki einamųjų metų kovo 31 d. Jeigu 18 mėnesių laikotarpiu pieninė karvė ŪGR buvo registruota kitos valdos valdytojo ir (ar) partnerio vardu, laikoma, kad šis reikalavimas įvykdytas, jeigu prieauglio atvedimas arba gaišimas užregistruotas ŪGR bet kurios valdos valdytojo ir (ar) partnerio vardu 18 mėnesių laikotarpiu.

6. Pieninių karvių veislės (žalųjų, juodmargių, kitų pieninių, vietinių) nurodytos Galvijų veislių klasifikatoriuje, patvirtintame VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – Centras) generalinio direktoriaus 2012 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 1V-30 „Dėl Ūkinių gyvūnų registro klasifikatorių patvirtinimo“ su visais pakeitimais, ir skelbiamu Centro tinklalapyje http://www.vic.lt/gpsas-apskaita/galviju-veisliu-klasifikatorius/.

7. Parama valdos valdytojams pradedama mokėti nuo einamųjų metų gruodžio 1 d. ir turi būti išmokėta ne vėliau kaip iki kitų metų birželio 30 d., išskyrus atvejus, kai paraiškose nustatytos klaidos.

8. Paramos dalies avansu dydis ir mokėjimo tvarka gali būti nustatoma atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

9. Tikslus paramos dydis nustatomas ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 1 d. atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu po lėšų, skirtų iš Europos Sąjungos biudžeto, patikslinimo ir gavus informaciją iš Centro apie reikalavimus atitinkančių valdos valdytojų, pretenduojančių gauti paramą už savo ir (ar) partnerių vardu laikomas pienines karves.

10. Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM), patvirtinusi tikslų paramos dydį, apie tai raštu informuoja Centrą, Agentūrą ir Lietuvos savivaldybių asociaciją.

11. Valdos valdytojai ir jų partneriai privalo laikytis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau Aprašas), reikalavimų ir kompleksinės paramos reikalavimų, kurie apima valdymo reikalavimus, nustatytus Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“ (toliau – Valdymo reikalavimai), bei Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, nustatytų Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-327 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – GAAB reikalavimai).

12. Parama neskiriama valdos valdytojams:

12.1. kurie patys arba jų sutuoktiniai yra patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

12.2. už pieninę karvę, jeigu ŪGR nėra duomenų apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) 18 mėn. laikotarpiu iki einamųjų metų kovo 31 d., kaip nustatyta šių taisyklių 5.3 papunktyje;

12.3. už pieninę karvę, jeigu valdos valdytojas ar jo partneris duomenis apie pieninės karvės perkėlimą ir (ar) kaitą pateikė ŪGR  pavėluotai (po 7 kalendorinių dienų) pieninės karvės išlaikymo laikotarpiu;

12.4. už pieninę karvę, jeigu pieninė karvė buvo parduota ar dovanota kitos valdos valdytojui ir (ar) partneriui einamųjų metų balandžio 1 d.– birželio 30 d. laikotarpiu.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS teikimo IR APDOROJIMO TVARKA

 

13. Centras:

13.1. iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. raštu ir elektroniniu paštu ŽŪM pateikia bendrą valdų valdytojų, atitinkančių šių taisyklių reikalavimus, skaičių ir bendrą pieninių karvių skaičių, už kurį prašoma paramos;

13.2. gavęs iš ŽŪM informaciją apie atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą tikslų paramos dydį, apskaičiuoja preliminarias paramos sumas valdų valdytojams, atitinkantiems šių taisyklių keliamus reikalavimus, ir per 10 darbo dienų nuo minėto įsakymo įsigaliojimo elektroninėmis priemonėmis perduoda duomenis Agentūrai (šių taisyklių priede nustatytos formos suvestinę);

13.3. per 10 darbo dienų nuo 13.2 papunktyje nurodytų duomenų perdavimo Agentūrai elektroniniu būdu pateikia duomenis apie valdų valdytojams apskaičiuotas preliminarias paramos sumas savivaldybėms, kurios informuoja valdų valdytojus, jeigu jie kreipiasi dėl minėtos informacijos į savivaldybę;

13.4. gavęs šių taisyklių 14.1 papunktyje nurodytus sąrašus ir vadovaudamasis turimais duomenimis, ŪGR sudaro sąrašuose nurodytiems valdų valdytojams ir jų partneriams priklausančių pieninių karvių, tinkamų susietajai paramai už pienines karves gauti, sąrašą.

14. Agentūra:

14.1. iki einamųjų metų kovo 31 d. sudaro patikrai vietoje atrinktų valdų valdytojų, laikančių pienines karves, sąrašą ir jį pateikia Centrui bei VMVT. Papildomas sąrašas pateikiamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 30 d. Prireikus atlikti papildomas patikras vietoje nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., teikia papildomus sąrašus pagal poreikį;

14.2. iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. pateikia Centrui asmenų, kurie yra patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, sąrašus;

14.3. iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. pateikia Centrui valdos valdytojų, kurie, vadovaudamiesi Tiesioginių išmokų taisyklėmis, paraiškas Agentūrai pateikė pasibaigus plotų deklaravimo laikotarpiui ir paraiškose nurodė, jog prašo skirti susietąją paramą už pienines karves, sąrašus;

14.4. gavusi iš Centro elektroninėmis ryšio priemonėmis duomenis, nurodytus 13.2  papunktyje:

14.4.1. atsižvelgdama į procentinį neatitikimų dydį, apskaičiuotą pagal šių taisyklių 23 punktą, ir vadovaudamasi šių taisyklių IV skyriaus nustatyta tvarka, apskaičiuoja galutines paramos sumas valdos valdytojams;

14.4.2. užsako ir išmoka paramos lėšas;

14.5. prireikus siunčia valdos valdytojui pranešimą, kuriame prašo nurodyti banko sąskaitos duomenis, jeigu Agentūrai atliekant mokėjimą paaiškėja, kad duomenų apie valdos valdytojo sąskaitą nėra ar turimi duomenys yra netikslūs;

14.6. iki kitų metų liepos 15 d. ŽŪM raštu pateikia informaciją apie pagal šias taisykles išmokėtas paramos sumas ir paramos gavėjų skaičių už praėjusius metus;

14.7. baigusi administruoti paramą, informaciją apie apskaičiuotą paramą bei pritaikytas sankcijas valdos valdytojui pateikia atskiru pranešimu paraiškoje pasirinktu būdu;

14.8. siekdama viešai ir skaidriai panaudoti Europos Sąjungos paramą, interneto svetainėje www.nma.lt iki dar kitų metų balandžio 30 d. teisės aktuose nustatyta tvarka paskelbia paramos gavėjų sąrašus ir sumas, kurios buvo išmokėtos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo finansiniais metais kiekvienam valdos valdytojui už savo ir (ar) partnerio vardu laikytas pienines karves.

15. VMVT:

15.1. gavusi šių taisyklių 13.4 ir 14.1 papunkčiuose nurodytus sąrašus, organizuoja ir atlieka sąrašuose nurodytų valdos valdytojų ir jų partnerių laikomų pieninių karvių patikras vietoje dėl Aprašo reikalavimų laikymosi;

15.2. įveda į ŪGR atliktų patikrų vietoje duomenis:

15.2.1. iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. pagal sąrašus pateiktus iki einamųjų metų liepos 30 d.;

15.2.2. nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. pagal sąrašus, pateiktus einamųjų metų rugsėjo 1 d.–spalio 30 d. laikotarpiu.

16. Paramos lėšos užsakomos ir išmokamos Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos žuvininkystės fondo priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

paramos IR SANKCIJŲ APSKAIČIAVIMAS

 

17. Parama valdos valdytojams mokama vadovaujantis Centro atliktais bei Agentūrai pateiktais paramos sumų apskaičiavimais.

18. Valdos valdytojams, kurių valdose buvo atliktos patikros vietoje, galutinė paramos suma apskaičiuojama atsižvelgiant į patikros vietoje nustatytų pieninių karvių skaičių. Skaičiuojant galutinę paramos sumą valdos valdytojui, taip pat atsižvelgiama į partnerio valdoje atliktų patikrų vietose nustatytų pieninių karvių skaičių.

19. Jeigu ŪGR įregistruotų pieninių karvių skaičius yra didesnis už skaičių, nustatytą vykdant administracinę kontrolę arba patikras vietoje, parama apskaičiuojama atsižvelgiant į nustatytų pieninių karvių skaičių, išskyrus atvejus, išdėstytus taisyklių 20–22 punktuose. Parama negali būti skiriama už didesnį pieninių karvių skaičių, negu yra įregistruota ŪGR.

20. Parama valdos valdytojams už savo ir (ar) partnerio vardu laikomas pienines karves sumažinama, kai nustatomi Apraše nurodytų reikalavimų nesilaikymo atvejai:

20.1. jeigu pateikus paraišką gauti paramą pagal šias taisykles nustatoma, kad ŪGR įregistruotų ir pagal šių taisyklių 19 punktą nustatytų pieninių karvių skaičius skiriasi (nustatomi Apraše nurodytų reikalavimų nesilaikymo atvejai), visa paramos suma, kurią valdos valdytojas turi teisę gauti pagal šias taisykles už atitinkamą paramos mokėjimo laikotarpį, sumažinama procentiniu dydžiu, apskaičiuotu pagal šių taisyklių 23 punktą, jeigu Apraše nurodytų reikalavimų neatitikimas nustatomas ne daugiau kaip 3 (trims) pieninėms karvėms;

20.2. jeigu ŪGR įregistruotas ir pagal šių taisyklių 19 punktą nustatytas pieninių karvių skaičiaus skirtumas yra didesnis nei 3 (trys), paramos suma sumažinama:

20.2.1. procentiniu dydžiu, apskaičiuotu pagal šių taisyklių 23 punktą, jeigu procentinis neatitikimų dydis ne didesnis kaip 10 proc.;

20.2.2. dvigubu procentiniu dydžiu, apskaičiuotu pagal šių taisyklių 23 punktą, jeigu procentinis neatitikimų dydis yra didesnis kaip 10 proc., bet ne didesnis kaip 20 proc.

21. Parama valdos valdytojams už savo ir (ar) partnerio vardu laikomas pienines karves atitinkamą išmokos mokėjimo laikotarpį neskiriama, jeigu pagal šių taisyklių 23 punktą apskaičiuotas procentinis dydis yra didesnis kaip 20 proc.

22. Jeigu pagal šių taisyklių 23 punktą apskaičiuotas procentinis dydis yra didesnis kaip 50 proc., valdos valdytojui dar kartą neskiriama parama, kurios suma ne didesnė kaip ŪGR įregistruotų pieninių karvių skaičiaus ir pagal šių taisyklių 19 punktą nustatyto pieninių karvių skaičiaus skirtumas. Suma yra išskaičiuojama iš bet kokios valdos valdytojams per trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais nustatytas pažeidimas, priskaičiuotos paramos sumos (mokamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ar valstybės biudžeto lėšų, kurių asignavimų valdytoja yra ŽŪM). Suma gali būti pradėta išskaičiuoti iš paramos sumos, priskaičiuotos pažeidimo nustatymo metais. Jei visa ši suma negali būti išieškota per trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais nustatytas pažeidimas, likutis panaikinamas.

23. Procentinis neatitikimų dydis apskaičiuojamas ŪGR įregistruotų pieninių karvių skaičių ir pagal šių taisyklių 19 punktą nustatyto pieninių karvių skaičiaus skirtumą dalijant iš nustatyto skaičiaus.

24. Agentūra, atlikusi valdos valdytojų ar jų partnerių administracinį patikrinimą ir (arba) vadovaudamasi VMVT atliktų patikrų vietoje duomenimis nustačiusi, kad valdos valdytojas ar partneris nesilaikė paramos teikimo reikalavimų ir (arba) pažeidė paramos gavimo ir naudojimo sąlygas, ir (arba) nesilaikė paramos paraiškoje numatytų reikalavimų, turi teisę ankstesniais ir (arba) einamaisiais metais pateiktas paraiškas administruoti iš naujo bei priimti sprendimus dėl reikalavimo grąžinti visą ar dalį išmokėtos paramos sumos ir (arba) taikyti kitas poveikio priemones už su prašoma arba gauta parama susijusių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymą.

25. Už GAAB reikalavimų ir Valdymo reikalavimų pažeidimus sankcijos skaičiuojamos pagal Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“.

26. Valdos valdytojas ir (ar) partneris privalo ne vėliau kaip per 48 val. nuo informavimo apie planuojamą pieninių karvių patikrą vietoje sudaryti tinkamas sąlygas VMVT pareigūnams ją atlikti. Jei valdos valdytojas ir (ar) partneris VMVT pareigūnams neleido atlikti pieninių karvių patikros vietoje, siekiant suskaičiuoti laikomas karves, arba nesudarė kitų tinkamų sąlygų patikrai atlikti (neleido pažymėti specialiomis priemonėmis, neatskyrė ūkinių gyvūnų grupėmis, nesuvarė į aptvarus ir pan.), parama už pienines karves valdos valdytojui nemokama.

27. Teisė į paramą neprarandama ir pieninė karvė laikoma tinkama paramai gauti:

27.1. jei patikros vietoje metu yra nustatoma, kad:

27.1.1. pieninė karvė turi vieną iš dviejų įsagų ir pagal duomenis ŪGR, galvijo pase (jei turi) arba ūkinių gyvūnų apskaitos žurnale (GAŽ-1 forma) galima nustatyti jos tapatybę;

27.1.2. pieninė karvė yra vienintelė valdoje arba bandoje, neturinti abiejų ausų įsagų, tačiau jos tapatybę galima  nustatyti pagal duomenis ŪGR, galvijo pase (jei turi) arba ūkinių gyvūnų apskaitos žurnale (GAŽ-1 forma), bet su sąlyga, jeigu laikytojas (valdos valdytojas ar partneris) pateikė įrodymų, kad jau yra užsakęs ausų įsagus (pinigų pavedimo kvitą ar mokėjimo įvykdymą pagrindžiantį dokumentą kompiuterinėje laikmenoje);

27.2. jei išlaikymo laikotarpiu valdos valdytojas ar valdos partneris duomenis apie pieninės karvės perkėlimą ir (ar) kaitą pateikė ŪGR ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas Apraše nustatytais būdais;

27.3. jei šių taisyklių reikalavimai neįvykdomi dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo valdos valdytojo valios. Tokiais atvejais valdos valdytojas per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo valdos valdytojo valios nepriklausančias aplinkybes, praneša raštu Agentūrai apie minėtas aplinkybes, kartu pateikdamas tai įrodančius dokumentus.

 

V SKYRIUS

PAPILDOMOS NUOSTATOS

 

28. Valdos valdytojas, Paraiškoje nurodęs, jog prašo skirti paramą, laiku negavęs paramos, ne vėliau kaip iki kitų metų birželio 1 d. gali raštu kreiptis į Agentūrą ar Centrą dėl informacijos suteikimo apie paramos neskyrimo aplinkybes.

29. Valdos valdytojui, atitikusiam šių taisyklių nustatytus reikalavimus, mirus, įpėdinis, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą ir (ar) įregistruotas valdos valdytoju, pateikia Agentūrai laisvos formos prašymą dėl paramos skyrimo ir paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumento kopiją, o prašyme nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos bei valdos numerį.

30. Valdos valdytojui, atitikusiam šių taisyklių nustatytus reikalavimus, perduodant visą valdą, perėmėjas, įregistruotas valdos valdytoju, pateikia Agentūrai laisvos formos prašymą dėl paramos skyrimo ir prideda fakto patvirtinimo dokumentų kopijas bei nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos numerį. Parama skiriama valdos perėmėjui, jei valdos perdavėjas neturi įsiskolinimų Agentūrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui bei Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir nėra gavęs paramos.

31. Valdos išregistravimo atveju, kai valda išregistruojama iki einamųjų metų gruodžio 31 d., valdos valdytojas nebetenka teisės į jam priklausiusią paramą, o tais atvejais, kai parama ar jos dalis iki einamųjų metų gruodžio 31 d. valdos valdytojui jau išmokėta, jis privalo paramą grąžinti.

 

VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

32. Už pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikę valdos valdytojai ir (ar) partneriai.

33. Už preliminarių paramos sumų apskaičiavimą kiekvienam valdos valdytojui atsako Centras.

34. Už sankcijų ir galutinių paramos sumų apskaičiavimą, paramos pervedimą valdų valdytojams ir pervestų lėšų apskaitą atsako Agentūra.

35. Už patikrų vietoje atlikimą ir informacijos apie jas pateikimą Centrui pagal su Agentūra suderintais šių funkcijų atlikimo tvarkos aprašais atsako VMVT.

36. Valdos valdytojai, gavę paramą neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėto paramos gavimo (sąmoningai patvirtino klaidingus duomenis), atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos paramos lėšos susigrąžinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

bAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Agentūros, Centro, VMVT sprendimai arba veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka tam pačiam viešojo administravimo subjektui arba aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektui, arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka administracinių ginčų komisijai, arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo ar informacijos gavimo dienos.

_________________

 

 

2021–2022 metų susietosios paramos už

pienines karves administravimo taisyklių

priedas

 

 

(Suvestinė forma)

 

VĮ ŽEMĖS ŪKIO informacijos IR Kaimo verslo centras

 

 

DUOMENŲ APIE ŽEMĖS ŪKIO valdos valdytojUS, pretenduojančiUS gauti susietąją paramą UŽ PIEninES karves, SUVESTINĖ

 

________________ Nr. _______

(data)

Vilnius

 

Eil. Nr.

 

Valdos valdytojo vardas

Valdos valdytojo pavardė / įmonės pavadinimas

Valdos valdytojo asmens kodas / įmonės kodas

Valdos Nr.

 

 

Savivaldybės kodas

 

Pieninių karvių skaičius, vnt.

Paramos suma, Eur

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalinis direktorius                                                 (Parašas)                                                                                  (Vardas ir pavardė)