HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 20 d. Nr. D1-783

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 11 dalimi, statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, 30 punktu,

tvirtinu pridedamas Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programas E-017-17-LSIS, E-018-17-LSIS, E-019-17-LSIS, E-020-17-LSIS.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                   Kęstutis Navickas


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. rusėjo 20 d. įsakymu Nr. D1- 783

 

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

 

Programos žymuo: E-017-17-LSIS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Programos pavadinimas: ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, neypatingojo statinio projekto dalies vadovo, neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo,  statinio projekto dalies ekspertizės vadovo ir statinio dalies ekspertizės vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (toliau – Programa).

2. Programos tikslas: nustatyti statybos inžinierių, pageidaujančių  įgyti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti Programos 3 punkte nurodytas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas (toliau – Pareiškėjų), profesinių žinių apimtį, detalumą ir įvertinimo tvarką.

3. Programos paskirtis: Programa skirta Pareiškėjų profesinėms žinioms vertinti, kai siekiama įgyti teisę eiti 3.1-3.6 papunkčiuose nurodytas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų (toliau – Vadovų) pareigas projektavimo ir (ar) ekspertizės darbo srityje (srityse) – projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos); statinio dalies ekspertizė elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos)):

3.1. ypatingojo statinio projekto dalies vadovo (toliau – YSPDV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio;

3.2. ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (toliau – YSPDVPV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio;

3.3. statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (toliau – SPDEV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio;

3.4. statinio dalies ekspertizės vadovo (toliau – SDEV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio;

3.5. neypatingojo statinio projekto dalies vadovo (toliau – NSPDV);

3.6. neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (toliau – NSPDVPV);

3.7. Pareiškėjų, siekiančių eiti Programos 3.1-3.6 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas ir įgyti teisę vadovauti kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio, kito ypatingojo ar neypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje tvarkomųjų statybos darbų projektavimui, projekto vykdymo priežiūrai (ar) tokio statinio ekspertizei, profesinės žinios papildomai vertinamos pagal Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programą E-163-17-LSIS.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS ANOTACIJA

 

4. Pagal šią programą Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (toliau – LSIS) vertina Pareiškėjų profesines žinias ir gebėjimus, reikalingus projektuoti, prižiūrėti ir (ar) ekspertuoti elektros (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos inžinerines sistemas, įrenginius ir tinklus, atsižvelgiant į:

4.1. esminius reikalavimus statiniams ir statybos gaminiams, taip pat funkcinius, technologinius, techninius, ekonominius bei kokybės reikalavimus, kitus projektuojamų ir (ar) ekspertuojamų statinių rodiklius bei charakteristikas;

4.2. aplinkos, gaisrinės saugos, sveikatos apsaugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių išsaugojimo bei trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.

5. Pareiškėjų profesinės žinios vertinamos pagal Programoje nurodytas temas.

 

III SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS TURINYS

 

6. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta lentelėje.

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Vadovų pareigos

 

ELEKTROTECHNIKA

 

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

YSPDV,

YSPDPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

1.

Grafiniai elektrinių schemų ženklai ir simboliai.

2.

Elektros vartotojų kategorijos.

3.

Elektros energijos apskaitos rūšys ir prietaisai, reikalavimai jų parinkimui ir įrengimui.

4.

Elektros matavimo prietaisai ir reikalavimai jų įrengimui.

5.

Apsauginis atjungimas, įžeminimas ir įnulinimas.

6.

Bendrieji statinio elektros inžinerinių sistemų bandymo, paleidimo, derinimo ir atidavimo eksploatacijai reikalavimai.

 

ELEKTROTECHNINĖS MEDŽIAGOS

YSPDV,

YSPDPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

7.

Laidai ir kabeliai (markės, tipai, techniniai parametrai, kokybės ir saugos reikalavimai, parinkimas pagal ekonominį srovės tankį, trumpo jungimo sroves ir leistinus įtampos nuostolius).

8.

Izoliacinės medžiagos (klasifikavimas, paskirtis, techniniai parametrai, parinkimo kriterijai, kokybės ir saugos reikalavimai).

9.

Magnetinės medžiagos (klasifikavimas, paskirtis, techniniai parametrai, parinkimo kriterijai, kokybės ir saugos reikalavimai).

10.

Komutaciniai ir apsauginiai elektros aparatai (klasifikavimas,   paskirtis, techniniai parametrai, parinkimo kriterijai, kokybės ir saugos reikalavimai).

 

ELEKTROS TINKLŲ SISTEMOS IR ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO ĮRENGINIAI

YSPDV,

YSPDPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

11.

TN, TT ir IT tinklų sistemos ir jų schemos.

12.

Elektros instaliacijos (atviruose, uždaruose loviuose, vamzdžiuose ir t.t.) projektavimas (techniniai, technologiniai, kokybės ir saugos reikalavimai).

13.

Kabelinių ir oro linijų projektavimas (techniniai, technologiniai kokybės ir saugos reikalavimai).

14.

Elektros tinklų sistemų ir elektros energijos perdavimo įrenginių paleidimas ir derinimas.

 

ELEKTROS PASKIRSTYMO ĮRENGINIAI

YSPDV,

YSPDPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

15.

Elektros paskirstymo įrenginių tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, projektavimo principai, kokybės ir saugos reikalavimai.

16.

Keitiklinių elektros įrenginių tipai, rūšys, paskirtis, parinkimas, taikymas, projektavimo principai, kokybės ir saugos reikalavimai.

17.

Automatinių jungiklių tipai, rūšys, paskirtis, parinkimas, taikymas, projektavimo principai, kokybės ir saugos reikalavimai.

 

YSPDV,

YSPDPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

18.

Jungiklių su judesio jutikliu tipai, rūšys, paskirtis, parinkimas, taikymas, projektavimo principai, kokybės ir saugos reikalavimai.

19.

Nuotolinio valdymo jungiklių tipai, rūšys, paskirtis, parinkimas, taikymas, projektavimo principai, kokybės ir saugos reikalavimai.

20.

Elektros paskirstymo įrenginių paleidimas ir derinimas.

 

GALIOS ELEKTROS ĮRENGINIAI

YSPDV,

YSPDPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

21.

Reikalavimai elektros įrenginių patalpoms.

22.

Transformatorinės pastotės paskirtis, pagrindinė įranga.

23.

Elektros mašinos, jų komutaciniai valdymo ir apsaugos aparatai (tipai, rūšys, paskirtis, parinkimas, taikymas, projektavimo principai, kokybės ir saugos reikalavimai).

24.

Kranų elektros įrenginiai (tipai, rūšys, paskirtis, parinkimas, taikymas, projektavimo principai, kokybės ir saugos reikalavimai.

25.

Liftų elektros įrenginiai (tipai, rūšys, paskirtis, parinkimas, taikymas, projektavimo principai, kokybės ir saugos reikalavimai).

26.

Kondensatoriniai įrenginiai (tipai, rūšys, paskirtis, parinkimas, taikymas, projektavimo principai, kokybės ir saugos reikalavimai).

27.

Galios elektros įrenginių paleidimas ir derinimas.

 

ELEKTROS APŠVIETIMO ĮRENGINIAI

YSPDV,

YSPDPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

28.

Patalpų ir darbo vietų apšvietimo normavimas, reglamentuojami apšvietimo dydžiai (vertės) ir juos lemiantys veiksniai.

29.

Patalpų vidaus ir statinio išorės apšvietimo elektros įrenginiai bei prožektoriai (klasifikavimas, parinkimas, taikymas, projektavimo ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

30.

Reklaminiai ir informaciniai apšvietimo įrenginiai (klasifikavimas, parinkimas, taikymas, projektavimo ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

 

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES ELEKTROS ĮRENGINIAI

YSPDV,

YSPDPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

31.

Bendrieji specialiosios paskirties elektros įrenginių klasifikavimo, parinkimo, taikymo, projektavimo, kokybės ir saugos reikalavimai.

32.

Viešojo naudojimo pastatų specialieji elektros įrenginiai (klasifikavimas, parinkimas, projektavimo ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

33.

Drėgnų patalpų (baseinų, dušų, pirčių ir kt.) elektros įrenginiai (klasifikavimas, parinkimas, projektavimo ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

34.

Elektros įrenginiai sprogioje ir degioje aplinkoje (klasifikavimas, parinkimas, taikymas, projektavimo ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

35.

Elektrinio kaitinimo įrenginiai (klasifikavimas, parinkimas, taikymas, projektavimo ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

36.

Durpynų ir karjerų elektros įrenginiai (klasifikavimas, parinkimas, taikymas, projektavimo ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

37.

Statinių žaibosauga (klasifikavimas, parinkimas, taikymas, projektavimo ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

 

ELEKTROS VARIKLIAI

YSPDV,

YSPDPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

38.

Elektros variklių rūšys, techniniai parametrai, parinkimo principai.

39.

Elektros variklių pajungimo schemos.

 

 

40.

Elektros variklių valdymo, kontrolės ir apsaugos įrenginiai  (klasifikavimas, parinkimas, taikymas, projektavimo ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

 

ELEKTROS ĮVADINIŲ APSKAITOS SPINTŲ (TOLIAU – EĮAS) PROJEKTAVIMAS

YSPDV,

YSPDPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

41.

EĮAS prijungimo prie elektros tinklų bendrieji reikalavimai.

42.

Reikalavimai EĮAS vietai.

43.

EĮAS projektavimo ir įrengimo daugiabučiuose gyvenamuosiuose pastatuose ypatumai.

44.

Išorinių kabelių atvedimo į elektros skydines ypatumai.

45.

Potencialų suvienodinimas administracinių ir viešojo naudojimo pastatų įvadinėse elektros skydinėse.

 

PASTATŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ PROJEKTAVIMAS

YSPDV,

YSPDPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

46.

Bendroji pastatų prijungimo prie elektros tinklų tvarka.

47.

EĮAS įrengimo prie oro linijos (toliau – OL) atramos ir pastato prijungimo prie elektros tinklų kabeliu žemėje techniniai reikalavimai, schema, projektavimo ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.

48.

Keleto EĮAS įrengimo prie OL atramos ir pastato skirstomųjų skydelių prijungimo kabeliu žemėje ir oro kabeliu su lynu techniniai reikalavimai, schema, projektavimo ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.

49.

EĮAS įrengimo prie pastato išorinės sienos ir jo prijungimo prie OL kabeliu su lynu, kai sklypas neaptvertas techniniai reikalavimai, schema, projektavimo ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.

50.

EĮAS įrengimo prie tranzitinės skirstomosios spintos techniniai reikalavimai, schema, projektavimo ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.

51.

EĮAS įrengimo savininko sklypo ribose ir jo prijungimo prie OL kabeliu žemėje techniniai reikalavimai, schema, projektavimo ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.

 

ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETINĖS SISTEMOS

YSPDV,

YSPDPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

52.

Autonominės ir integruotos į elektros tinklą vėjo elektrinės (veikimo principai, naudojimo galimybės, projektavimo ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

53.

Autonominės ir integruotos į elektros tinklą saulės elektrinės (veikimo principai, naudojimo galimybės, projektavimo ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

54.

Hibridinės atsinaujinančių išteklių energijos sistemos (veikimo principai, naudojimo galimybės, projektavimo ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

55.

Mažųjų elektrinių generatoriai (tipai, techniniai parametrai, projektavimo ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

 

STATINIO NUOTOLINIO RYŠIO (TELEKOMUNIKACIJŲ) INŽINERINĖS SISTEMOS

YSPDV,

YSPDVPV, NSPDV,

NSPDVPV

56.

Statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų bendrieji veikimo,  projektavimo ir įrengimo principai,  panaudojimo galimybės,

 

pasirinkimo kriterijai, įrengimui naudojami įrenginiai ir medžiagos.

YSPDV,

YSPDPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

57.

Belaidis informacijos perdavimas (būdai, priemonės, sistemos, jų projektavimo principai, kokybės ir saugos reikalavimai).

58.

Kompiuterinių tinklų bei jų maitinimo sistemų projektavimas.

59.

Reikalavimai serverinių patalpoms. Serverio aplinkos techninių reikalavimų užtikrinimo būdai ir priemonės.

60.

Statinio telekomunikacijų inžinerinių sistemų pajungimo prie išorinio ryšio tinklų bendrieji reikalavimai ir jų užtikrinimo projektiniai sprendimai.

61.

Radiofikacijos sistemų klasifikavimas, parinkimas, privalomumas, projektavimo ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.

62.

Televizijos sistemos (klasifikavimas, pasirinkimo kriterijai, projektavimo ypatumai).

63.

Įgarsinimo, sinchroninio vertimo, garsiakalbinio ryšio sistemos (veikimo principai, panaudojimo galimybės, pasirinkimo kriterijai, naudojami įrenginiai, projektavimo ypatumai).

 

APSAUGINĖS IR GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMOS

YSPDV,

YSPDPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

64.

Norminiai reikalavimai statinio apsauginės signalizacijos bei gaisrinės signalizacijos inžinerinėms sistemoms, jų projektavimui ir įrengimui.

65.

Informacinės nesankcionuoto įėjimo (įsilaužimo) sistemos ir jų įrenginiai (magnetokontaktiniai, judesio ir stiklo dūžio jutikliai, optoelektroniniai ir mikrobanginiai jutikliai ir kt.) (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, projektavimo ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

66.

Analoginės ir skaitmeninės apsauginės signalizacijos sistemos (centralės ir radiobangės sistemos) (funkcijos, principinės veikimo schemos, projektavimo ypatumai).

67.

Pastato ir teritorijos perimetro apsaugos sistemos (infraraudonųjų spindulių ir radiobanginiai barjerai)  (paskirtis,  funkcijos, principinės veikimo schemos, projektavimo ypatumai).

68.

Pastato ir teritorijos video apžvalgos sistemos ir jų įrenginiai (videokameros, objektyvai, vaizdo įrašymo įrenginiai, monitoriai, multipleksoriai, komutatoriai) (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, projektavimo ypatumai).

69.

Įeigos kontrolės sistemos ir jų įrenginiai (kodinės spynos, telefonspynės, vaizdo  telefonai,  kortelių skaitytuvai  ir kt.) (paskirtis,  funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, projektavimo ypatumai).

70.

Skaitmeninis ir analoginis vaizdo įrašymas-atgaminimas,  telemetrinis vaizdo perdavimas (paskirtis, funkcijos, įranga, principinės įrengimo schemos, projektavimo ypatumai).

71.

Statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų maitinimo reikalavimai ir jų įgyvendinimas.

72.

Reikalavimai statinio apsauginės signalizacijos valdymo pultų ir įrenginių patalpoms.

73.

Statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų paleidimas, derinimas, pridavimas eksploatacijai.

74.

Gaisrinės signalizacijos inžinerinės sistemos (klasifikavimas, paskirtis, funkcijos, privalomumas, principinės įrengimo (veikimo) schemos (topologijos) bei projektavimo ypatumai).

75.

Gaisrinės signalizacijos inžinerinių sistemų įrenginiai (centralės ir jų

 

įranga, laidai ir kabeliai, gaisro signalizatoriai, optiniai dūmų,    temperatūros, liepsnos jutikliai, infraraudonųjų spindulių barjerai, sirenos, blykstės, šviesos ar balso evakuacijos aparatūra) (paskirtis, klasifikacija, funkcijos, charakteristikos, projektavimo ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

 

 

 

 

 

YSPDV,

YSPDPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

76.

Statinio gaisrinės (signalizacijos) inžinerinių  sistemų maitinimo reikalavimai ir jų įgyvendinimas.

77.

Reikalavimai statinio gaisrinės signalizacijos inžinerinių sistemų centrinių valdymo pultų ir įrenginių patalpoms.

78.

Statinio gaisrinės signalizacijos inžinerinių sistemų paleidimas, derinimas, pridavimas eksploatacijai.

 

PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZAVIMO SISTEMOS

YSPDV,

YSPDPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

 

AUTOMATIZUOTO VALDYMO, MATAVIMO, SIGNALIZAVIMO IR REGISTRAVIMO SISTEMOS

79.

Procesų valdymo ir automatizavimo sistemų rūšys ir jų klasifikavimas.

80.

Programuojamieji loginiai valdikliai (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo principai, projektavimo ypatumai).

81.

Priartėjimo jutikliai (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo principai, projektavimo ypatumai).

82.

Induktyviniai ir talpiniai priartėjimo jutikliai (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo principai, projektavimo ypatumai).

83.

Optiniai ir ultragarsiniai priartėjimo jutikliai (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo principai, projektavimo ypatumai).

84.

Holo jutikliai (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo principai, projektavimo ypatumai).

 

TECHNOLOGINIO PROCESO AUTOMATIZUOTOS VALDYMO SISTEMOS

YSPDV,

YSPDPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

85.

Temperatūros matavimo įrenginiai (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei  charakteristikos, veikimo bei  įrengimo principai, projektavimo ypatumai).

 

86.

Slėgio  ir lygio matavimo  įrenginiai (paskirtis,  funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo principai, projektavimo ypatumai).

87.

Medžiagų kiekio ir debito matavimo įrenginiai (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo principai, projektavimo ypatumai).

88.

Dujų analizatoriai (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo principai, projektavimo ypatumai.

89.

Padėties ir poslinkių matavimo sistemos (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo principai, projektavimo ypatumai).

 

AUTOMATINIO REGULIAVIMO SISTEMOS

YSPDV,

YSPDPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV

 

90.

Automatiniai reguliatoriai (klasifikavimas, paskirtis, funkcijos, naudojimo (veikimo) ypatumai).

91.

Analoginiai ir diskretinio veikimo reguliatoriai (pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo principai, projektavimo ypatumai).

92.

Automatinė temperatūros reguliavimo sistema (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo principai, projektavimo ypatumai).

 

 

 

 

KITOS PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZAVIMO SISTEMOS

 

 

YSPDV,

YSPDPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

93.

Mechatroninės automatinės sistemos (struktūrinis modelis, paskirtis,  funkcijos, projektavimo bei naudojimo (veikimo) ypatumai, energijos ir informacijos srautų užtikrinimo principai).

94.

Įtampos ir dažnio keitikliai (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo principai, projektavimo ypatumai).

95.

Loginės ir ciklinės valdymo sistemos (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo principai, projektavimo ypatumai).

96.

Automatizuotos elektros pavaros (paskirtis, funkcijos, veikimo bei įrengimo principai, projektavimo ypatumai).

 

BENDRIEJI STATINIO PROJEKTAVIMO PLANAVIMO, ORGANIZAVIMO, VYKDYMO IR KONTROLĖS REIKALAVIMAI

YSPDV,

YSPDPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

97.

Bendrosios statinio projektavimo proceso organizavimo ir vykdymo nuostatos (teisinis reglamentavimas, tikslai, uždaviniai, atsakomybė).

98.

Projekto dalies vadovo ir projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigos, teisės, atsakomybė, parinkimo ir samdymo tvarka, bendravimas ir  bendradarbiavimas su kitais statinio projektavimo bei statinio statybos priežiūros proceso dalyviais.

99.

Statinio statybos rūšys.

100.

Statinių klasifikavimas (pagal kategorijas, pagal naudojimo paskirtį).

101.

Esminiai reikalavimai statiniams ir statybos gaminiams.

102.

Tarptautinių, Europos ir kitų užsienio valstybių standartų ir kitų norminių dokumentų taikymo (naudojimo) Lietuvoje tvarka.

103.

Statinio projektavimui pradėti ir (ar) vykdyti reikalinga informacija ir duomenys.

104.

Projektavimo užduoties paskirtis, sudėtis ir rengimo tvarka.

105.

Prisijungimo sąlygos (jų paskirtis, sudėtis, išdavimo ir gavimo tvarka). Energetinių ir kitų išteklių poreikio, rengiant dokumentus prisijungimo sąlygoms gauti, nustatymas.

106.

Statinio projekto rūšys.

107.

Statinio projekto rengimo etapai (vieno etapo ir dviejų etapų projekto rengimo atvejai).

108.

Statinio techninio projekto paskirtis ir sudėtis.

109.

Statinio darbo projekto paskirtis ir sudėtis.

110.

Statinio techninio darbo projekto sudėtis.

111.

Bendruoju atveju statinio projekto dalyse „Elektrotechnikos“, Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)“, Apsauginės signalizacijos“, Gaisrinės signalizacijos“ ir (ar) Procesų valdymo ir automatizacijos“ pateikiami sprendiniai ir informacija.

112.

Statinio projekto techninių specifikacijų paskirtis, sudėtis ir rengimo ypatumai.

113.

Reikalavimų statybos produktams (gaminiams, medžiagoms) ir įrangai pateikimo (nurodymo) statinio projekte ypatumai.

114.

Projektinių sprendinių derinamas projektavimo metu.

115.

Pagrindiniai standartai ir kiti dokumentai, reglamentuojantys projekto

 

įforminimo tvarką.

 

 

 

 

 

 

YSPDV,

YSPDPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

116.

Brėžinių braižymo taisyklės (reikalavimai) ir grafiniai žymėjimai.

 

117.

Brėžinio ir kitų projekto sprendinių dokumentų pagrindinio įrašo struktūra.

118.

Statinio projekto dokumentų žymenys, jų struktūra.

119.

Statinio techninio ir darbo projekto komplektavimo bei bylų įforminimo tvarka.

120.

Statinio projekto dokumentų pasirašymo ir tvirtinimo tvarka.

121.

Statinio projekto dokumentų, rengiamų keliomis kalbomis, įforminimo ir pasirašymo tvarka.

122.

Atskirų statinio projekto dalių sprendinių suderinamumo užtikrinimas.

123.

Projekto dokumentų keitimo, taisymo ir papildymo tvarka bei įforminimas.

124.

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūra (organizavimas, atlikimas, dokumentavimas, gerinimas).

125.

Statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijų taikymas statinio projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros veikloje.

126.

Informacinių priemonių (įrankių, įrangos, programų) taikymas automatizuotam statinio elektros, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos ir (ar) procesų valdymo ir automatizacijos inžinerinių sistemų projektavimui.

127.

Esminiai gaisrinės saugos reikalavimai statiniams.

128.

Statinių atsparumo ugniai laipsniai ir jų nustatymo kriterijai (faktoriai).

129.

Statinių grupės pagal gaisro grėsmę juose.

130.

Statybos produktų klasifikavimas pagal degumą ir atsparumą ugniai.

131.

Pastatų, patalpų ir išorės įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų.

132.

Gaisro plitimo bei gaisro ar degimo produktų sklidimo ribojimo statinyje sprendimai.

133.

Žmonėms evakuoti skirtų laiptinių projektavimo ypatumai.

134.

Bendrieji higienos ir sveikatos apsaugos reikalavimai statiniams ir statybos gaminiams. Bendrosios aplinkos ir sveikatos apsaugos užtikrinimo priemonės ir jų parinkimas projektuojant statinius.

 

STATINIO PROJEKTO DALIES EKSPERTIZĖ

SPDEV

135.

Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės organizavimo ir vykdymo bendrosios nuostatos (teisinis reglamentavimas, privalomumas, tikslai, uždaviniai, dalyviai)

136.

Statinio  projekto  (jo dalies)  ekspertizei  vykdyti reikalingi  profesiniai ir asmeniniai gebėjimai.

137.

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovo samdymo (skyrimo) tvarka.

138.

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė.

139.

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovo civilinės atsakomybės draudimas.

140.

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovo dalykinis bendravimas ir bendradarbiavimas su statinio projekto rengimo bei ekspertizės dalyviais.

141.

Dalinės statinio projekto ekspertizės sudėtis, atlikimo ir dokumentavimo tvarka. Statinio projekto (jo dalies) įvertinimas.

142.

Pakartotinė statinio projekto (jo dalies) ekspertizė (inicijavimas, planavimas, organizavimas, atlikimas, dokumentavimas).

143.

Specialioji statinio projekto (jo dalies) ekspertizė (inicijavimas, planavimas, organizavimas, atlikimas, dokumentavimas).

 

 

STATINIO DALIES EKSPERTIZĖ

 

 

 

 

 

 

SDEV

144.

Statinio (jo dalies) ekspertizės organizavimo ir vykdymo bendrosios nuostatos (teisinis reglamentavimas, privalomumas, tikslai, uždaviniai, dalyviai).

145.

Statinio (jo dalies) ekspertizei vykdyti reikalingi profesiniai ir asmeniniai gebėjimai.

146.

Statinio dalies ekspertizės vadovo samdymo (skyrimo) tvarka.

147.

Statinio dalies ekspertizės vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė.

148.

Statinio dalies ekspertizės vadovo civilinės atsakomybės draudimas.

149.

Statinio dalies ekspertizės vadovo dalykinis bendravimas ir bendradarbiavimas su statinio projektavimo, statybos, priežiūros, ekspertizės ir eksploatavimo dalyviais.

150.

Statinio (jo dalies) ekspertizės užduoties paskirtis, sudėtis ir rengimo tvarka.

151.

Statinio (jo dalies) ekspertizei pradėti ir (ar) vykdyti reikalinga informacija ir duomenys.

152.

Dalinės statinio ekspertizės sudėtis, atlikimo ir dokumentavimo tvarka. Statinio (jo dalies) techninės būklės įvertinimas.

153.

Statinio elektrotechnikos dalies defektai ir jų priežastys.

154.

Statinio elektrotechnikos dalies ekspertizės metodai ir gautų rezultatų vertinimas.

155.

Pakartotinė statinio (jo dalies) ekspertizė (inicijavimas, planavimas, organizavimas, atlikimas, dokumentavimas).

 

 

IV SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

7. Programa parengta remiantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:

7.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

7.2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

7.3. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;

7.4. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;

7.5. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas;

7.6. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5);

7.7. statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

7.8. statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo;

7.9. statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;

7.10. statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“;

7.11. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas” patvirtinimo”;

7.12. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga patvirtinimo”;

7.13. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” patvirtinimo”;

7.14. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” patvirtinimo”;

7.15. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo” patvirtinimo”;

7.16. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” patvirtinimo”;

7.17. statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. D1-693 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo” patvirtinimo“;

7.18. Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22 „Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.19. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 „Dėl Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“;

7.20. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

7.21. Rekomendacijos R 14-2011 „Rekomendacijos. Santrumpos ir vardiniai žymėjimai statybų projektinėje dokumentacijoje“;

7.22. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo;

7.23. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo;

7.24. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134 „Dėl Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių patvirtinimo;

7.25. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-1 „Dėl Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo;

7.26. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo;

7.27. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo;

7.28. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-52 „Dėl Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo;

7.29. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-28 „Dėl Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo;

7.30. Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo;

7.31. Elektrotechninių gaminių saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 4-314Dėl Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo;

7.32. Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 432 „Dėl Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninis reglamento tvirtinimo;

7.33. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-978 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo;

7.34. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo“;

7.35. Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus   2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-249 „Dėl Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

7.36. Isoda G. Elektros technologijos žinynas. Vilnius: VšĮ Energetikų mokymo centras, 2008;

7.37. Pleskas S. Elektroninės saugos sistemos. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2008;

7.38. Baublys J. ir kt. Žaibas. Apsauga nuo žaibo. Vilnius: AB „Lietuvos energija“ leidyba, 2006;

7.39. Šatas J. Įmonių elektros įrenginiai ir tinklai. Teorija, projektavimas, pavyzdžiai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2003;

7.40. Isoda G. Elektros instaliacija. Bendros žinios ir įrengimas. Vilnius: VšĮ Energetikų mokymo centras, 2005;

7.41. Aleksa V., Galvanauskas V. Technologinių kompleksų automatizavimas ir valdymas. Kaunas: Technologija, 2008;

7.42. Poška A. J., Udris D. Technologinių kompleksų automatizavimas. Vilnius: Technika, 2012;

7.43. Matkevičius E. Mikroprocesoriniai valdymo įtaisai. 1 dalis. Vilnius: Technika, 2009;

7.44. Geleževičius V. A. Mechatroninės sistemos. Vilnius: VPU leidykla, 2008;

7.45. Blažiūnas G. Jutikliai valdymo ir gamybos technologijose. Kaunas: UAB Festo, 1997.

Informaciją apie teisės aktų pakeitimus galima rasti „Teisės aktų registre“ (www.e-tar.lt ) arba Aplinkos ministerijos interneto tinklalapyje (www.am.lt).

 

V SKYRIUS

PROFESINĮ VERTINIMĄ ATLIEKANTI ORGANIZACIJA

 

8. Pareiškėjų profesines žinias vertina Programos priede nurodyti Lietuvos statybos inžinierių sąjungos klubai (bendrijos).

9. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga – pelno nesiekianti laisvanoriška organizacija, vienijanti statybos inžinierius ir aktyviai dalyvaujanti jų mokymo, kvalifikacijos tobulinimo bei profesinių žinių ir gebėjimų vertinimo veikloje. LSIS veiklą vykdo visoje šalyje per veikiančius klubus (bendrijas). Jų įgaliojimus ir teises vertinti Pareiškėjų  profesines žinias nustato (skiria) LSIS Prezidiumo pirmininkas (LSIS prezidentas).

10. Pareiškėjų profesinių žinių vertinimo egzaminai organizuojami ir vykdomi Programos priede nurodytų LSIS klubų (bendrijų) patalpose. Pareiškėjų profesines žinias vertinti įgalioti LSIS klubai (bendrijos) apsirūpinę veiklai vykdyti reikalingomis organizacinėmis-techninėmis priemonėmis (biuro įranga, ryšio priemonėmis ir kt.)

 

VI SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

 

11. Profesinių žinių vertinimo egzaminas (toliau – Egzaminas) susideda iš dviejų dalių – atsakymų į klausimus raštu ir pokalbio.

12. Egzamino raštu tvarka:

12.1. klausimus, iš kurių sudaromi Egzamino raštu bilietai, vadovaujantis šia Programa, rengia LSIS. Egzamino raštu klausimai iš anksto neskelbiami;

12.2. Egzamino raštu trukmė – 2 val. (nepriklausomai nuo Pareiškėjo pageidaujamų įgyti pareigų bei prašyme išduoti kvalifikacijos atestatą nurodytų statinių ir darbo sričių). Egzamino metu leidžiama naudotis literatūra ir kitomis pagalbinėmis informacinėmis priemonėmis;

12.3. atsakymai į atskirus Egzamino raštu klausimus įvertinami balais:

12.3.1. teisingas ir išsamus atsakymas į klausimą įvertinamas 1 balu;

12.3.2. neišsamus arba iš dalies teisingas atsakymas į klausimą įvertinamas 0,5 balo;

12.3.3. neatsakytas klausimas arba atsakytas neteisingai įvertinamas 0 balų;

12.4. kiekvienam Pareiškėjui šiame punkte nustatyta tvarka pateikiami traukti atskiri bilietai, atsižvelgiant į pageidaujamas įgyti pareigas ir prašyme išduoti kvalifikacijos atestatą nurodytą darbo sritį (sritis):

12.4.1. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto dalies (elektrotechnikos (iki 1 kV įtampos)) vadovo, ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto dalies (elektrotechnikos (iki 1 kV įtampos)) vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto dalies (elektrotechnikos (iki 1 kV įtampos)) ekspertizės vadovo ir (ar) statinio dalies (elektrotechnikos (iki 1 kV įtampos)) ekspertizės vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietą, susidedantį iš 6 (šešių) klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 5 balai;

12.4.2. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto dalies (elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos)) vadovo, ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto dalies (elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos)) vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto dalies (elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos)) ekspertizės vadovo ir (ar) statinio dalies (elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos)) ekspertizės vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietą, susidedantį iš 9 (devynių) klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 7 balai;

12.4.3. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto dalies (elektroninių ryšių (telekomunikacijų)) vadovo, ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto dalies (elektroninių ryšių (telekomunikacijų)) vykdymo priežiūros vadovo ir (ar) statinio projekto dalies (elektroninių ryšių (telekomunikacijų)) ekspertizės vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietą, susidedantį iš 9 (devynių) klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 7 balai;

12.4.4. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto dalies (apsauginės signalizacijos) vadovo, ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto dalies (apsauginės signalizacijos) vykdymo priežiūros vadovo ir (ar) statinio projekto dalies (apsauginės signalizacijos) ekspertizės vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietą, susidedantį iš 5 (penkių) klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 4 balai;

12.4.5. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto dalies (gaisrinės signalizacijos) vadovo, ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto dalies (gaisrinės signalizacijos) vykdymo priežiūros vadovo ir (ar) statinio projekto dalies (gaisrinės signalizacijos) ekspertizės vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietą, susidedantį iš 5 (penkių) klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 4 balai;

12.4.6. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto dalies (procesų valdymo ir automatizacijos) vadovo, ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto dalies (procesų valdymo ir automatizacijos) vykdymo priežiūros vadovo ir (ar) statinio projekto dalies (procesų valdymo ir automatizacijos) ekspertizės vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietą, susidedantį iš 9 (devynių) klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma –7 balai;

12.4.7. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti statinio projekto dalies (vienos ar kelių iš nurodytų 12.4.1–12.4.6 papunkčiuose) ekspertizės vadovo pareigas, traukia papildomą Egzamino bilietą susidedantį iš 3 (trijų) klausimų, susijusių su statinio projekto dalies ekspertizės veikla. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai. Jei Pareiškėjo profesinės žinios pagal 12.4.1–12.4.6 papunkčių nuostatas įvertinamos neigiamai, profesinės žinios pagal 12.4.7 papunkčio nuostatas nevertinamos;

12.4.8. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti statinio dalies (elektrotechnikos) ekspertizės vadovo pareigas, traukia papildomą Egzamino bilietą, susidedantį iš 3 (trijų) klausimų, susijusių su statinio dalies ekspertizės veikla. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai. Jei Pareiškėjo profesinės žinios pagal 12.4.1 ar 12.4.2 papunkčių nuostatas įvertinamos neigiamai, profesinės žinios pagal 12.4.8 papunkčio nuostatas nevertinamos.

13. Individualaus pokalbio su Pareiškėju metu:

13.1. gali būti užduodami papildomi klausimai, susiję su Egzamino raštu atsakymais ir (ar) Pareiškėjo profesiniu pasirengimu bei patirtimi (pvz., parengtais projektais, vykdytomis ekspertizėmis, atliktais mokslo ir kitais darbais, susijusiais su prašoma atestuoti veikla, kitais profesiniais pasiekimais);

13.2. aptariami Egzamino rezultatai (pristatomos Pareiškėjui siūlomos suteikti pareigos statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį ir (ar) darbo srityje (srityse), nurodomos neigiamo profesinių žinių įvertinimo priežastys, sprendžiami kiti su Pareiškėjo profesinių žinių įvertinimu susiję klausimai).

14. Pareiškėjas, išlaikęs egzaminą raštu, tačiau neatvykęs arba atsisakęs atvykti į pokalbį, profesinių žinių vertinimą atliekančio personalo sprendimu gali būti pripažintas neišlaikiusiu profesinių žinių egzamino.

15. Profesinių žinių vertinimą atliekantis personalas:

15.1. kolegialiai priima sprendimus dėl Pareiškėjų profesinių žinių įvertinimo;

15.2. turi teisę sustabdyti profesinių žinių vertinimo procedūrą, jei Pareiškėjas nevykdo teisėtų profesinių žinių vertinimą atliekančio personalo reikalavimų.

16. Pareiškėjas, gavęs neigiamą profesinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti Egzaminą ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo Egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Egzamino perlaikymų skaičius neribojamas.

17. Teigiamai įvertinto profesinių žinių egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų paskelbimo dienos.

18. Profesinių žinių vertinimas vykdomas valstybine kalba. Kitų valstybių (trečiųjų šalių) bei Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai profesinių žinių vertinimo metu gali naudotis vertėjo paslaugomis. Šiuo atveju vertimo paslaugų teikėjas negali jokiu būdu ir forma Pareiškėjo konsultuoti, jam padėti, patarti ar kitaip profesine prasme įtakoti, atsakant į Egzamino klausimus. Nustačius šio reikalavimus pažeidimus, profesinių žinių vertinimą atliekantis personalas sustabdo profesinių žinių vertinimo procedūrą ir suteikia teisę Pareiškėjui pakartotinai laikyti profesinių žinių vertinimo egzaminą tik tada, kai naudojamasi kito vertėjo paslaugomis. Nustačius šio reikalavimo pažeidimus du kartus iš eilės, LSIS turi teisę atsisakyti vertinti Pareiškėjo profesines žinias.

19. Profesinių žinių vertinimo paslaugos yra mokamos. Už vieno Egzamino laikymą ar perlaikymą imamas LSIS Prezidiumo nustatyto dydžio mokestis. Šis mokestis turi būti sumokėtas iki Egzamino pradžios. Neišlaikius Egzamino arba neatvykus į Egzaminą be svarbių priežasčių, sumokėtas mokestis negrąžinamas.

 

VII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO PERSONALAS

 

20. Pareiškėjų profesines žinias kiekviename įgaliotame LSIS klube (bendrijoje) vertina specialistai, atitinkantys statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 31.4 papunktyje nustatytus reikalavimus.

21. Kiekvieno LSIS klubo (bendrijos), siekiančio įgyti teisę vertinti Pareiškėjų profesines žinias pagal Programą, vadovas parenka kvalifikacinius ir kitus nustatytus reikalavimus  atitinkančius specialistus profesinėms žinioms vertinti. Kandidatų vertinti profesines žinias sąrašas, nurodant vardus, pavardes, pareigas, profesinės veiklos patirtį, išsilavinimą, specialybę, kartu su dokumentuotais įrodymais, patvirtinančiais kandidato atitiktį  STR 1.02.01:2017 31.4 papunktyje nustatytiems reikalavimams, teikiamas LSIS Prezidiumo pirmininkui (LSIS prezidentui). Pastarasis, įvertinęs kandidatų kvalifikaciją, nešališkumą bei asmenines savybes, įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu skiria (tvirtina) specialistus, vertinančius Pareiškėjų profesines žinias atskiruose LSIS klubuose (bendrijose).

22. Visus su šios Programos įgyvendinimu ir įgyvendinimo priežiūra susijusius klausimus sprendžia Lietuvos statybos inžinierių sąjungos sudaryta Centrinė statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo komisija.

 

VIII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMĄ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS

 

23. Profesinių žinių įvertinimo sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodoma:

23.1. profesinių žinių vertinimo data ir vieta;

23.2. profesinių žinių įvertinimo protokolo numeris ir parengimo data;

23.3. Programos, pagal kurią vertintos protokole nurodytų Pareiškėjų profesinės žinios, pavadinimas ir (arba) žymuo;

23.4. Pareiškėjo darbovietė ir profesinių žinių įvertinimo rezultatas (sprendimas). Jei profesinės žinios įvertinamos neigiamai, nurodomos tokio sprendimo priežastys;

23.5. Pareiškėjui siūlomos suteikti pareigos (pagal Programos 3 punktą) statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį iš nurodytų [7.7] (papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [7.7]) ir darbo srityje (srityse);

23.6. profesines žinias įvertinusių specialistų vardai, pavardės ir jų atstovų (profesinių žinių vertinimo komisijos pirmininko ir sekretoriaus) parašai;

23.7. kita su konkrečiu Pareiškėju susijusi informacija (pvz., išsilavinimas, kontaktiniai duomenys, papildomo kvalifikacijos atestato numeris) nurodoma profesinių žinių vertinimo komisijos sekretoriaus sprendimu ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau – SPSC) pageidavimu.

24. Parengiami du vienodą juridinę galią turintys profesinių žinių įvertinimo protokolo egzemplioriai, kurių vienas teikiamas SPSC, o antras lieka ir 5 metus saugomas profesinių žinių vertinimą atlikusioje LSIS įgaliotoje organizacijoje.

25. Pareiškėjui išduodamas vieno iš profesines žinias įvertinusių specialistų arba profesinių žinių vertinimo komisijos sekretoriaus pasirašytas profesinių žinių įvertinimo protokolo išrašas, kuriame nurodoma: Pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, siūlomos suteikti pareigos statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį ir darbo srityje (srityse), programos, pagal kurią buvo patikrintos profesinės žinios, žymuo, dokumento išdavimo data. Protokolo išrašas išduodamas vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 90 ir 91 punktuose nustatytais reikalavimais.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Informacija apie profesinių žinių vertinimo egzaminų laiką ir vietą skelbiama Lietuvos statybos inžinierių sąjungos interneto tinklalapyje (www.lsis.lt) ir LSIS klubų (bendrijų), nurodytų Programos priede, internetiniuose tinklalapiuose.

27. Programa ar jos dalis gali būti naudojama tik Lietuvos statybos inžinierių sąjungos vykdomos veiklos tikslams įgyvendinti. Programą naudoti kitiems tikslams galima tik rengėjui sutikus.

28. Ginčai dėl Programos taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮVERTINO

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

2017 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. 16425

 

 

PARENGĖ

VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras direktorius, LSIS Prezidiumo narys

Ramūnas Setkauskas

 

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos E-017-17-LSIS

priedas

 

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS KLUBŲ (BENDRIJŲ), ĮGALIOTŲ

VERTINTI STATYBOS INŽINIERIŲ, SIEKIANČIŲ EITI YPATINGOJO IR  NEYPATINGOJO STATINIO PROJEKTO DALIŲ (ELEKTROTECHNIKOS, ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ), APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS, GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS IR(AR) PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS) VADOVO, ŠIŲ PROJEKTO DALIŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO IR EKSPERTIZĖS VADOVO BEI STATINIO DALIES (ELEKTROTECHNIKOS (IKI 10 KV ĮTAMPOS) EKSPERTIZĖS VADOVO PAREIGAS,  PROFESINES ŽINIAS, SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Įgaliotos organizacijos pavadinimas

Adresas

Žinių vertinimo patalpų adresas ir vietų skaičius

Atsakingo vadovo vardas, pavardė, tel.

Interneto svetainės adresas,

el. paštas

1.

VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras

Trakų g. 1/26, Vilnius

Trakų g. 1/26, Vilnius,

3 auditorijos, 180 vietų

Ramūnas Setkauskas,

(8 5) 2621690

www.kvc.vgtu.lt

2.

LSIS Kauno apskrities bendrija

Studentų g. 48-429,

Kaunas

Studentų g. 48-429,

Kaunas,

KTU Statybos fakultetas

432 auditorija, 50 vietų

Žymantas Rudžionis

(8 37) 451438

8 687 50991

www.kasib.lt

3.

Šiaulių apskrities bendrija LSIS

Tilžės g. 170, Šiauliai

Vilniaus g. 141, Šiauliai, Šiaulių universiteto

Technologijos fakulteto auditorija
50 vietų

Jonas Šarakauskas

(8 41) 52 34 58

www.sasib.lt

 

________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. D1-783

 

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

 

Programos žymuo: E-018-17-LSIS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Programos pavadinimas: ypatingojo statinio projekto dalies vadovo,  ypatingojo  statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, neypatingojo statinio projekto dalies vadovo, neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo ir statinio dalies ekspertizės vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (toliau – Programa).

2. Programos tikslas: nustatyti statybos inžinierių, pageidaujančių įgyti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti Programos 3 punkte nurodytas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas (toliau – Pareiškėjų), profesinių žinių apimtį, detalumą ir įvertinimo tvarką.

3. Programos paskirtis: Programa skirta Pareiškėjų profesinėms žinioms vertinti, kai siekiama įgyti teisę eiti 3.1-3.6 papunkčiuose nurodytas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų (toliau – Vadovų) pareigas projektavimo ir (ar) ekspertizės darbo srityje (srityse): projekto dalis – vandentiekio ir nuotekų šalinimo; statinio dalies ekspertizė – vandentiekio ir nuotekų šalinimo:

3.1. ypatingojo statinio projekto dalies vadovo (toliau – YSPDV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio;

3.2. ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (toliau – YSPDVPV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio;

3.3. statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (toliau – SPDEV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio;

3.4. statinio dalies ekspertizės vadovo (toliau – SDEV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio;

3.5. neypatingojo statinio projekto dalies vadovo (toliau – NSPDV);

3.6. neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (toliau – NSPDVPV);

3.7. Pareiškėjų, siekiančių eiti Programos 3.1-3.6 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas ir įgyti teisę vadovauti kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio, kito ypatingojo ar neypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje tvarkomųjų statybos darbų projektavimui, projekto vykdymo priežiūrai ir (ar) tokio statinio ekspertizei, profesinės žinios papildomai vertinamos pagal Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programą E-163-17-LSIS.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS ANOTACIJA

 

4. Pagal šią Programą Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (toliau – LSIS) vertina Pareiškėjų profesines žinias ir gebėjimus, reikalingus projektuoti, prižiūrėti ir (ar) ekspertuoti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus, inžinerines sistemas bei įrenginius, atsižvelgiant į:

4.1. esminius reikalavimus statiniams ir statybos gaminiams, taip pat funkcinius, technologinius, techninius, geologinius, hidrologinius, klimatologinius, ekonominius bei kokybės reikalavimus, kitus projektuojamų, prižiūrimų ir (ar) ekspertuojamų statinių rodiklius bei charakteristikas;

4.2. aplinkos, gaisrinės saugos, sveikatos apsaugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių išsaugojimo bei trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.

5. Pareiškėjų profesinės žinios vertinamos pagal Programoje nurodytas temas.

 

III SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS TURINYS

 

6. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta lentelėje.

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Vadovų pareigos

 

STATINIO VANDENTIEKIO INŽINERINĖS SISTEMOS

YSPDV,

YSPDVPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

 

1.

Statinio vandentiekio inžinerinių sistemų klasifikavimas.

2.

Statinio vandentiekio inžinerinių sistemų elementų (vamzdžių, armatūros, vandens apskaitos mazgų ir kt.) tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai.

3.

Vandentiekio įvadų į pastatus projektavimas (schemos, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

4.

Statinio šaltojo vandentiekio inžinerinių sistemų projektavimas (schemos, jų skirtumai, privalumai ir trūkumai, hidraulinio skaičiavimo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

5.

Statinio karštojo ir cirkuliacinio vandentiekio inžinerinių sistemų projektavimas (schemos, jų skirtumai, privalumai ir trūkumai, hidraulinio skaičiavimo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

6.

Gaisrų gesinimo (aušinimo) sistemos (paskirtis, tipai, rūšys veikimo ir parinkimo principai, įrenginiai ir jų savybės).

7.

Gaisrų gesinimo (aušinimo) sistemų projektavimas (schemos, skaičiavimai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

8.

Gaisrų gesinimo (aušinimo) sistemų valdymas ir automatizavimas.

9.

Bendrieji statinio vandentiekio inžinerinių sistemų bandymo, paleidimo, derinimo, plovimo (valymo, dezinfekavimo), atidavimo eksploatacijai reikalavimai.

 

VANDENVIETĖS, VANDENTIEKIO TINKLAI, VANDENS RUOŠIMO IR GERINIMO ĮRENGINIAI

YSPDV,

YSPDVPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

 

10.

Vandens (geriamojo, gamybinio, gaisrinio ir kt.) suvartojimo normos ir poreikio nustatymas.

11.

Vandens paėmimo šaltiniai (tipai, įvertinimo (parinkimo) ypatumai).

12.

Požeminio ir paviršinio vandens imtuvai (tipai, parinkimo ypatumai).

13.

Vandens ėmykloms ir vandens ruošykloms keliami esminiai reikalavimai (mechaninis atsparumas ir pastovumas, gaisrinė sauga, higiena, sveikata, aplinkos apsauga).

14.

Sanitarinės apsaugos zonos aplink vandens ėmimo šaltinius (klasifikavimas, nustatymas, tikslinimas, tvarkymo režimas).

15.

Vandens tiekimo patikimumo kategorijos.

16.

Vandens pakėlimo siurblinės (klasifikavimas, parinkimas, taikymas, projektavimo principai, techniniai ir technologiniai reikalavimai).

17.

Reikalavimai geriamojo vandens kokybei.

18.

Vandens ruošimo būdai ir įrenginiai (klasifikavimas, parinkimas, taikymas, projektavimo principai, techniniai ir technologiniai reikalavimai).

 

 

 

 

YSPDV,

YSPDVPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

19.

Vandens valymas, dezinfekavimas ir kitų vandens savybių gerinimas (priemonės, būdai, įrenginiai, kokybės reikalavimai).

20.

Vandentiekio tinklų klasifikavimas ir pagrindinės schemos.

21.

Vandentiekio tinklų projektavimas (hidraulinis skaičiavimas, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

22.

Vandentiekio tinklų elementų (vamzdžių, armatūros, šulinių, atramų, kompensatorių ir kt.) tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai.

23.

Vandentiekio tinklų sankirtų su gamtinėmis ir dirbtinėmis kliūtimis  projektavimo ypatumai (sprendimai).

24.

Bendrieji vandentiekio tinklų bandymo, paleidimo, derinimo, plovimo (valymo, dezinfekavimo), atidavimo eksploatacijai reikalavimai.

 

STATINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO INŽINERINĖS SISTEMOS

YSPDV,

YSPDVPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

25.

Nuotekų rūšys ir jų susidarymas.

26.

Pagrindiniai nuotekų teršalai ir leistinos jų koncentracijos.

27.

Statinio nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų klasifikavimas (pagal nuotekų šalinimo būdą, pagal šalinamas nuotekas) ir sudėtis.

28.

Statinio nuotakyno tipai, schemos, sudėtis, pagrindiniai projektavimo bei įrengimo reikalavimai.

29.

Statinio nuotakyno elementų (nuotakų, stovų, išvadų, saugos bei priežiūros įtaisų) projektavimas (skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

30.

Nuotekų įlajų projektavimas (skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

31.

Nuotekų kėlimo ir valymo įtaisų projektavimas (skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

32.

Statinio nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų dalių (medžiagų, gaminių, dirbinių: vamzdžių, armatūros, pravalų, uždorių ir kt.) tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai.

33.

Specialieji reikalavimai atskirojo nuotekų šalintuvo, skirto gamybinėms nuotekoms, projektavimui ir įrengimui.

34.

Atmosferinių kritulių surinkimas nuo įvairios paskirties statinių (priemonės, būdai, įrenginiai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

35.

Bendrieji statinio nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų bandymo, paleidimo, derinimo, plovimo (valymo, dezinfekavimo), atidavimo eksploatacijai reikalavimai.

 

NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI IR NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI

YSPDV,

YSPDVPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

36.

Nuotekų šalinimo tinklams ir nuotekų valykloms keliami esminiai reikalavimai (mechaninis atsparumas ir pastovumas, gaisrinė sauga, higiena, sveikata, aplinkos apsauga).

37.

Nuotekų šalinimo tinklų klasifikavimas pagal paskirtį.

38.

Nuotekų šalinimo  tinklų   trasavimas (pagrindinės schemos ir vietovės

 

reljefo įvertinimas).

 

 

 

 

 

YSPDV,

YSPDVPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

39.

Savitakinės (gravitacinės) nuotekų šalinimo sistemos projektavimas (schemos, hidraulinių skaičiavimų principai, dalims ir elementams keliami reikalavimai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

40.

Slėginės nuotekų šalinimo sistemos projektavimas (schemos, hidraulinių skaičiavimų principai, dalims ir elementams keliami reikalavimai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

41.

Lauko nuotakyno siurblinių projektavimas (skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

42.

Vakuuminių nuotekų šalinimo tinklų projektavimas (schemos, hidraulinių skaičiavimų principai, dalims ir elementams keliami reikalavimai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

43.

Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų projektavimas (schemos, hidraulinių skaičiavimų principai, dalims ir elementams keliami reikalavimai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

44.

Nuotekų  šalinimo  tinklų elementų (vamzdžių, armatūros, šulinių, apžiūros šulinėlių ir kt.) tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai.

45.

Nuotekų šalinimo tinklų sankirtų su gamtinėmis ir dirbtinėmis kliūtimis projektavimo ypatumai (sprendimai).

46.

Nuotekų valymas (priemonės, būdai, įrenginiai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

47.

Nuotekų mechaninio valymo įrenginiai (skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

48.

Nuotekų biologinio valymo įrenginiai (skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

49.

Vietiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai (skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

50.

Bendrieji nuotekų šalinimo tinklų bandymo, paleidimo, derinimo, plovimo (valymo, dezinfekavimo), atidavimo eksploatacijai reikalavimai.

 

BENDRIEJI STATINIO PROJEKTAVIMO PLANAVIMO, ORGANIZAVIMO, VYKDYMO IR KONTROLĖS REIKALAVIMAI

YSPDV,

YSPDVPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

51.

Bendrosios statinio projektavimo proceso organizavimo ir vykdymo nuostatos (teisinis reglamentavimas, tikslai, uždaviniai, atsakomybė).

52.

Projekto dalies vadovo ir projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigos, teisės, atsakomybė, parinkimo ir samdymo tvarka, bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais statinio projektavimo bei statinio statybos priežiūros proceso dalyviais.

53.

Statinio statybos rūšys.

54.

Statinių klasifikavimas (pagal kategorijas, pagal naudojimo paskirtį).

55.

Esminiai statinių reikalavimai ir statybos produktams.

56.

Tarptautinių, Europos ir kitų užsienio valstybių standartų ir kitų norminių dokumentų taikymo (naudojimo) Lietuvoje tvarka.

57.

Statinio projektavimui  pradėti ir (ar) vykdyti  reikalinga informacija ir

 

duomenys.

 

 

 

YSPDV,

YSPDVPV,

NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

58.

Projektavimo užduoties paskirtis, sudėtis ir rengimo tvarka.

59.

Prisijungimo sąlygos (jų paskirtis, sudėtis, išdavimo ir gavimo tvarka). Vandens, nuotekų ir kitų reikalingų išteklių nustatymas, rengiant dokumentus prisijungimo sąlygoms gauti.

60.

Statinio projekto rūšys.

61.

Statinio projekto rengimo etapai (vien stadijinio ir dvi stadijinio projekto rengimo atvejai).

62.

Statinio techninio projekto paskirtis ir sudėtis.

63.

Statinio darbo projekto paskirtis ir sudėtis.

64.

Statinio techninio darbo projekto sudėtis.

65.

Bendruoju atveju statinio projekto dalyje „Vandentiekis ir nuotekų šalinimas“ pateikiami sprendiniai ir informacija.

66.

Statinio projekto techninių specifikacijų paskirtis, sudėtis ir rengimo ypatumai.

67.

Reikalavimų statybos produktams (gaminiams, medžiagoms) ir įrenginiams pateikimo (nurodymo) statinio projekte ypatumai.

68.

Projektinių sprendinių derinamas projektavimo metu.

69.

Pagrindiniai standartai ir kiti dokumentai, reglamentuojantys projekto įforminimo tvarką.

70.

Brėžinių braižymo taisyklės (reikalavimai) ir grafiniai žymėjimai.

71.

Brėžinio ir kitų projekto sprendinių dokumentų pagrindinio įrašo struktūra.

72.

Statinio projekto dokumentų žymenys, jų struktūra.

73.

Statinio techninio ir darbo projekto komplektavimo bei bylų įforminimo tarka.

74.

Statinio projekto dokumentų pasirašymo ir tvirtinimo tvarka.

75.

Statinio projekto dokumentų, rengiamų keliomis kalbomis, įforminimo ir pasirašymo tvarka.

76.

Atskirų statinio projekto dalių sprendinių suderinamumo užtikrinimas.

77.

Projekto dokumentų keitimo, taisymo ir papildymo tvarka bei įforminimas.

78.

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūra (organizavimas, atlikimas, dokumentavimas, gerinimas).

79.

Statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijų taikymas statinio projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros veikloje.

80.

Informacinių priemonių (įrankių, įrangos, programų) taikymas automatizuotam vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei inžinerinių sistemų projektavimui.

81.

Priemonės triukšmui vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinėse sistemose mažinti.

82.

Bendrieji higienos ir sveikatos apsaugos reikalavimai statiniams ir statybos gaminiams. Bendrosios aplinkos ir sveikatos apsaugos užtikrinimo priemonės ir jų parinkimas projektuojant statinius.

83.

Esminiai gaisrinės saugos reikalavimai statiniams.

84.

Statinių atsparumo ugniai laipsniai ir jų nustatymo kriterijai (faktoriai).

85.

Statinių grupės pagal gaisro grėsmę juose.

86.

Statybos produktų klasifikavimas pagal degumą ir atsparumą ugniai.

87.

Pastatų, patalpų ir išorės įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų.

88.

Gaisro plitimo bei gaisro ar degimo produktų sklidimo ribojimo statinyje

 

sprendimai.

 

89.

Žmonėms evakuoti skirtų laiptinių projektavimo ypatumai.

 

STATINIO PROJEKTO DALIES EKSPERTIZĖ

SPDEV

90.

Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės organizavimo ir vykdymo bendrosios nuostatos (teisinis reglamentavimas, privalomumas, tikslai, uždaviniai, dalyviai).

91.

Statinio projekto (jo dalies) ekspertizei vykdyti reikalingi profesiniai ir asmeniniai gebėjimai.

92.

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovo samdymo (skyrimo) tvarka.

93.

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė.

94.

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovo civilinės atsakomybės draudimas.

95.

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovo dalykinis bendravimas ir bendradarbiavimas su statinio projekto rengimo bei ekspertizės dalyviais.

96.

Dalinės statinio projekto ekspertizės sudėtis, atlikimo ir dokumentavimo tvarka. Statinio projekto (jo dalies) įvertinimas.

97.

Pakartotinė statinio projekto (jo dalies) ekspertizė (iniciavimas, planavimas, organizavimas, atlikimas, dokumentavimas).

98.

Specialioji statinio projekto (jo dalies) ekspertizė (iniciavimas, planavimas, organizavimas, atlikimas, dokumentavimas).

 

STATINIO DALIES EKSPERTIZĖ

SDEV

99.

Statinio (jo dalies) ekspertizės organizavimo ir vykdymo bendrosios nuostatos (teisinis reglamentavimas, privalomumas, tikslai, uždaviniai, dalyviai).

100.

Statinio  (jo dalies) ekspertizei vykdyti reikalingi profesiniai ir asmeniniai gebėjimai.

101.

Statinio dalies ekspertizės vadovo samdymo (skyrimo) tvarka.

102.

Statinio dalies ekspertizės vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė.

103.

Statinio dalies ekspertizės vadovo civilinės atsakomybės draudimas.

104.

Statinio dalies ekspertizės vadovo dalykinis bendravimas ir bendradarbiavimas su statinio projektavimo, statybos, priežiūros, ekspertizės ir eksploatavimo dalyviais.

105.

Statinio (jo dalies) ekspertizės užduoties paskirtis, sudėtis ir rengimo tvarka.

106.

Statinio (jo dalies) ekspertizei pradėti ir (ar) vykdyti reikalinga informacija ir duomenys.

107.

Dalinės statinio ekspertizės sudėtis, atlikimo ir dokumentavimo tvarka. Statinio (jo dalies) techninės būklės įvertinimas.

108.

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei inžinerinių sistemų defektai ir jų priežastys.

109.

Statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies ekspertizės metodai ir gautų rezultatų vertinimas.

110.

Pakartotinė statinio (jo dalies) ekspertizė (iniciavimas, planavimas, organizavimas, atlikimas, dokumentavimas).

 

IV SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

7. Programa parengta remiantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:

7.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

7.2. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas;

7.3. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas;

7.4. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas;

7.5. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“;

7.6. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 4 d. nutarimu Nr. 120 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;

7.7. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5);

7.8. statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

7.9. statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-905 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas” patvirtinimo”;

7.10. statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo;

7.11. statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1053 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;

7.12. statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;

7.13. statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;

7.14. statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12  d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“;

7.15. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas” patvirtinimo”;

7.16. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga patvirtinimo”;

7.17. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” patvirtinimo”;

7.18. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” patvirtinimo”;

7.19. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo” patvirtinimo”;

7.20. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” patvirtinimo”;

7.21. statybos techninis reglamentas STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas. Vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. D1-156 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas. Vandenruoša. Pagrindinės nuostatos” patvirtinimo”;

7.22. statybos techninis reglamentas STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-376 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos” patvirtinimo”;

7.23. statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“;

7.24. statybos techninis reglamentas STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-309 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ patvirtinimo“;

7.25. statybos techninis reglamentas STR 2.03.03:2005 „Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvinimo projektavimas. Pagrindinės nuostatos.“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-466 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.03:2005 „Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvinimo projektavimas. Pagrindinės nuostatos.“ patvirtinimo”;

7.26. statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.“ patvirtinimo”;

7.27. Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22 „Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.28. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 „Dėl Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“;

7.29. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

7.30. Rekomendacijos R 14-2011 „Rekomendacijos. Santrumpos ir vardiniai žymėjimai statybų projektinėje dokumentacijoje“. Vilnius: Lietuvos projektavimo įmonių asociacija, 2011;

7.31. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253 „Dėl Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo;

7.32. Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“;

7.33. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“;

7.34. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo“;

7.35. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“;

7.36. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-1 „Dėl Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

7.37. Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr.V-586 įsakymu „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“;

7.38. Mažo našumo nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo rekomendacijos (R 23-00), patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 506 „Dėl Mažo našumo nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo rekomendacijų patvirtinimo“;

7.39. Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-18 „Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.40. Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-99), patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-99) patvirtinimo“;

7.41. Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 252 „Dėl Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklių patvirtinimo“;

7.42. Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“;

7.43. Lietuvos higienos norma HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-513 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“;

7.44. Lietuvos standartas LST EN 805:2004 „Vandentieka. Lauko sistemos ir jų dalys. Reikalavimai“;

7.45. Lietuvos standartas LST EN 1508:2000 „Vandentieka. Vandens laikymo sistemos ir jų dalys“;

7.46. Lietuvos standartas LST EN 1610:2016 „Nuotakyno tiesimas ir bandymas“;

7.47. Lietuvos standartas LST EN 12056-1:2002 „Savitakiai pastatų nuotakynai. 1 dalis. Bendrieji ir veikimo reikalavimai“;

7.48. Lietuvos standartas LST EN 12056-2:2002 „Savitakiai pastatų nuotakynai. 2 dalis. Buitinių nuotekų vamzdynas, jo planavimas ir apskaičiavimas“;

7.49. Lietuvos standartas LST EN 12056-3:2002 „Savitakiai pastatų nuotakynai. 3 dalis. Lietaus nuotakynas, jo planavimas ir apskaičiavimas“;

7.50. Lietuvos standartas LST EN 12056-5:2002 „Savitakiai pastatų nuotakynai. 5 dalis. Įrengimas, bandymas ir valdymo, priežiūros bei naudojimo nurodymai“;

7.51. Lietuvos standartas LST EN 12889:2000 „Nekasamasis nuotakyno tiesimas ir bandymas“;

7.52. Lietuvos standartas LST EN 1671:2000 „Slėginiai lauko nuotakynai“;

7.53. Lietuvos standartas LST EN 1295-1:2000 „Požeminių vamzdynų atsparumo įvairioms apkrovoms apskaičiavimas“;

7.54. Lietuvos standartas LST EN 12255-1:2002 „Nuotekų valyklos, l dalis. Bendrieji statybos principai“;

7.55. Lietuvos standartas LST EN 12255-3+AC:2002 „Nuotekų valyklos. 3 dalis. Parengtinis valymas“;

7.56. Lietuvos standartas LST EN 12255-4:2002 „Nuotekų valyklos. 4 dalis. Pirminis nusodinimas“;

7.57. Lietuvos standartas LST EN 12255-6:2002 „Nuotekų valyklos. 6 dalis. Veikliojo dumblo procesas“;

7.58. Lietuvos standartas LST EN 12255-7:2002 „Nuotekų valyklos. 7 dalis. Biologiniai plėveliniai reaktoriai“;

7.59. Lietuvos standartas LST EN 12255-8:2002 „Nuotekų valyklos. 8 dalis. Dumblo apdorojimas ir sandėliavimas“;

7.60. Lietuvos standartas LST EN 12255-9:2002 „Nuotekų valyklos. 9 dalis. Kvapo slopinimas ir vėdinimas“;

7.61. Lietuvos standartas LST EN 12255-10:2002 „Nuotekų valyklos. 10 dalis. Saugos principai“;

7.62. Lietuvos standartas LST EN 12255-11:2002 „Nuotekų valyklos. 11 d. Būtini bendrieji duomenys“;

7.63. Lietuvos standartas LST EN 12255-12:2004 „Nuotekų valyklos. 12 dalis. Valdymas ir automatizavimas“;

7.64. Lietuvos standartas LST EN 12255-13:2003 „Nuotekų valyklos. 13 dalis. Cheminis valymas. Nuotekų valymas nusodinimo būdu“;

7.65. Lietuvos standartas LST EN 12255-14:2004 „Nuotekų valyklos. 14 dalis. Dezinfekavimas“;

7.66. Lietuvos standartas LST EN 12566-1:2000/A1:2004 “Mažieji - iki 50 GE - nuotekų valymo įrenginiai. 1 dalis. Gamintiniai septikai“;

7.67. Lietuvos standartas LST EN 12566-3:2005+A2:2013„Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamykliniai ir (arba) statybvietėje surinkti buitinių nuotekų valymo įrenginiai“;

7.68. Kusta A. ir kt. Žemės ūkio ir gyvenamųjų vietovių vandentiekis. Vilnius: Margi raštai, 2006;

7.69. Lukianas A. ir kt. Skysčių mechanika ir vandentiekis. Vilnius: Technika, 2005;

7.70. Žibienė G. Pastatų santechnika. Pastatų nuotakynas. Kaunas: Arvyda, 2008;

7.71. Sakalauskas A., Šulga V. Vandentieka. Lauko vandentiekis ir vandens imtuvai. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2005;

7.72. Sakalauskas A. ir kt. Vandentieka. Vandens ruošimas. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2007;

7.73. Paulauskienė Z. Pastato vandentiekio ir nuotekų šalintuvo projektavimas. Metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2005;

7.74. Šulga V. Pastatų vandentiekiai ir nuotekų šalintuvai. Vilnius: Technika, 1994;

7.75. Sakalauskas A. Vandens imtuvų projektavimas. Vilnius: Technika, 1992;

7.76. Matuzevičius A. Rekomendacijos biologinio valymo įrenginiams projektuoti. Vilnius: Technika,1997;

7.77. Pekus R. Inžinerinių tinklų hidrauliniai skaičiavimai. Vilnius: Technika, 2003;

7.78. Levitas E. ir kt. Nuotekų surinkimas ir valymas. Kaunas: Arvyda, 2008;

7.79. M. Rimeika A. Nuotakyno projektavimas. Metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2006;

7.80. Rimeika M. ir kt. Mažų nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Vilnius: Technika, 2011;

7.81. Packevičius A. Santechniko vadovas. Vilnius: Technika, 2008.

Informaciją apie teisės aktų pakeitimus galima rasti „Teisės aktų registre“ (www.e-tar.lt) arba Aplinkos ministerijos interneto tinklalapyje (www.am.lt).

 

V SKYRIUS

PROFESINĮ VERTINIMĄ ATLIEKANTI ORGANIZACIJA

 

8. Pareiškėjų profesines žinias vertina Programos priede nurodyti Lietuvos statybos inžinierių sąjungos klubai (bendrijos).

9. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga – pelno nesiekianti laisvanoriška organizacija, vienijanti statybos inžinierius ir aktyviai dalyvaujanti jų mokymo, kvalifikacijos tobulinimo bei profesinių žinių ir gebėjimų vertinimo veikloje. LSIS veiklą vykdo visoje šalyje per veikiančius klubus (bendrijas). Jų įgaliojimus ir teises vertinti Pareiškėjų  profesines žinias nustato (skiria) LSIS Prezidiumo pirmininkas (LSIS prezidentas).

10. Pareiškėjų profesinių žinių vertinimo egzaminai organizuojami ir vykdomi Programos priede nurodytų LSIS klubų (bendrijų) patalpose. Pareiškėjų profesines žinias vertinti įgalioti LSIS klubai (bendrijos) apsirūpinę veiklai vykdyti reikalingomis organizacinėmis-techninėmis priemonėmis (biuro įranga, ryšio priemonėmis ir kt.).

 

VI SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

 

11. Profesinių žinių vertinimo egzaminas (toliau – Egzaminas) susideda iš dviejų dalių – atsakymų į klausimus raštu ir pokalbio.

12. Egzamino raštu tvarka:

12.1. klausimus, iš kurių sudaromi Egzamino raštu bilietai, vadovaujantis šia Programa, rengia LSIS. Egzamino raštu klausimai iš anksto neskelbiami;

12.2. Egzamino raštu trukmė – 2 val. (nepriklausomai nuo Pareiškėjo pageidaujamų įgyti pareigų bei prašyme išduoti kvalifikacijos atestatą nurodytų statinių ir darbo sričių). Egzamino metu leidžiama naudotis literatūra ir kitomis pagalbinėmis informacinėmis priemonėmis;

12.3. atsakymai į atskirus Egzamino raštu klausimus įvertinami balais:

12.3.1. teisingas ir išsamus atsakymas į klausimą įvertinamas 1 balu;

12.3.2. neišsamus arba iš dalies teisingas atsakymas į klausimą įvertinamas 0,5 balo;

12.3.3. neatsakytas klausimas arba atsakytas neteisingai įvertinamas 0 balų;

12.4. kiekvienam Pareiškėjui šiame punkte nustatyta tvarka pateikiami traukti atskiri bilietai, atsižvelgiant į pageidaujamas įgyti pareigas ir prašyme išduoti kvalifikacijos atestatą nurodytą darbo sritį (sritis):

12.4.1. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto dalies (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) vadovo, ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto dalies (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto dalies (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) ekspertizės vadovo ir (ar) statinio dalies (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) ekspertizės vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietą, susidedantį iš 5 (penkių) klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 4 balai;

12.4.2. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti statinio projekto dalies (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) ekspertizės vadovo pareigas, traukia papildomą Egzamino bilietą, susidedantį iš 3 (trijų)  klausimų, susijusių su statinio projekto dalies ekspertizės veikla. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai. Jei Pareiškėjo profesinės žinios pagal 12.4.1 papunkčio nuostatas įvertinamos neigiamai, profesinės žinios pagal 12.4.2 papunkčio nuostatas nevertinamos;

12.4.3. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti statinio dalies (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) ekspertizės vadovo pareigas, traukia papildomą Egzamino bilietą, susidedantį iš 3 klausimų, susijusių su statinio dalies ekspertizės veikla. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai. Jei Pareiškėjo profesinės žinios pagal 12.4.1 papunkčio nuostatas įvertinamos neigiamai, profesinės žinios pagal 12.4.3 papunkčio nuostatas nevertinamos;

13. Individualaus pokalbio su Pareiškėju metu:

13.1. gali būti užduodami papildomi klausimai, susiję su Egzamino raštu atsakymais ir (ar) Pareiškėjo profesiniu pasirengimu bei patirtimi (pvz., parengtais projektais, vykdytomis ekspertizėmis, atliktais mokslo ir kitais darbais, susijusiais su prašoma atestuoti veikla, kitais profesiniais pasiekimais);

13.2. aptariami Egzamino rezultatai (pristatomos Pareiškėjui siūlomos suteikti pareigos statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį ir (ar) darbo srityje (srityse), nurodomos neigiamo profesinių žinių įvertinimo priežastys, sprendžiami kiti su Pareiškėjo profesinių žinių įvertinimu susiję klausimai).

14. Pareiškėjas, išlaikęs egzaminą raštu, tačiau neatvykęs arba atsisakęs atvykti į pokalbį, profesinių žinių vertinimą atliekančio personalo sprendimu gali būti pripažintas neišlaikiusiu profesinių žinių egzamino.

15. Profesinių žinių vertinimą atliekantis personalas:

15.1. kolegialiai priima sprendimus dėl Pareiškėjų profesinių žinių įvertinimo;

15.2. turi teisę sustabdyti profesinių žinių vertinimo procedūrą, jei Pareiškėjas nevykdo teisėtų profesinių žinių vertinimą atliekančio personalo reikalavimų.

16. Pareiškėjas, gavęs neigiamą profesinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti Egzaminą ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo Egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Egzamino perlaikymų skaičius neribojamas.

17. Teigiamai įvertinto profesinių žinių egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų paskelbimo dienos.

18. Profesinių žinių vertinimas vykdomas valstybine kalba. Kitų valstybių (trečiųjų šalių) bei Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai profesinių žinių vertinimo metu gali naudotis vertėjo paslaugomis. Šiuo atveju, vertimo paslaugų teikėjas negali jokiu būdu ir forma Pareiškėjo konsultuoti, jam padėti, patarti ar kitaip profesine prasme įtakoti, atsakant į Egzamino klausimus. Nustačius šio reikalavimus pažeidimus, profesinių žinių vertinimą atliekantis personalas sustabdo profesinių žinių vertinimo procedūrą ir suteikia teisę Pareiškėjui pakartotinai laikyti profesinių žinių vertinimo egzaminą tik tada, kai naudojamasi kito vertėjo paslaugomis. Nustačius šio reikalavimo pažeidimus du kartus iš eilės, LSIS turi teisę atsisakyti vertinti Pareiškėjo profesines žinias.

19. Profesinių žinių vertinimo paslaugos yra mokamos. Už vieno Egzamino laikymą ar perlaikymą imamas LSIS Prezidiumo nustatyto dydžio mokestis. Šis mokestis turi būti sumokėtas iki Egzamino pradžios. Neišlaikius Egzamino arba neatvykus į Egzaminą be svarbių priežasčių, sumokėtas mokestis negrąžinamas.

 

VII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO PERSONALAS

 

20. Pareiškėjų profesines žinias kiekviename įgaliotame LSIS klube (bendrijoje) vertina specialistai, atitinkantys statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 31.4 papunktyje nustatytus reikalavimus.

21. Kiekvieno LSIS klubo (bendrijos), siekiančio įgyti teisę vertinti Pareiškėjų profesines žinias pagal Programą, vadovas parenka kvalifikacinius ir kitus nustatytus reikalavimus  atitinkančius specialistus profesinėms žinioms vertinti. Kandidatų vertinti profesines žinias sąrašas, nurodant vardus, pavardes, pareigas, profesinės veiklos patirtį, išsilavinimą, specialybę, kartu su dokumentuotais įrodymais, patvirtinančiais kandidato atitiktį  STR 1.02.01:2017 31.4 papunktyje nustatytiems reikalavimams, teikiamas LSIS Prezidiumo pirmininkui (LSIS prezidentui). Pastarasis, įvertinęs kandidatų kvalifikaciją, nešališkumą bei asmenines savybes, įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu skiria (tvirtina) specialistus, vertinančius Pareiškėjų profesines žinias atskiruose LSIS klubuose (bendrijose).

22. Visus su šios Programos įgyvendinimu ir įgyvendinimo priežiūra susijusius klausimus sprendžia Lietuvos statybos inžinierių sąjungos sudaryta Centrinė statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo komisija.

 

VIII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMĄ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS

 

23. Profesinių žinių įvertinimo sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodoma:

23.1. profesinių žinių vertinimo data ir vieta;

23.2. profesinių žinių įvertinimo protokolo numeris ir parengimo data;

23.3. Programos, pagal kurią vertintos protokole nurodytų Pareiškėjų profesinės žinios, pavadinimas ir (arba) žymuo;

23.4. Pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė ir profesinių žinių įvertinimo rezultatas (sprendimas). Jei profesinės žinios įvertinamos neigiamai, nurodomos tokio sprendimo priežastys;

23.5. Pareiškėjui siūlomos suteikti pareigos (pagal Programos 3 punktą) statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį iš nurodytų [7.8] (papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [7.8]) ir darbo srityje (srityse);

23.6. profesines žinias įvertinusių specialistų vardai, pavardės ir jų atstovų (profesinių žinių vertinimo komisijos pirmininko ir sekretoriaus) parašai;

23.7. kita su konkrečiu Pareiškėju susijusi informacija (pvz., išsilavinimas, kontaktiniai duomenys, papildomo kvalifikacijos atestato numeris) nurodoma profesinių žinių vertinimo komisijos sekretoriaus sprendimu ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau – SPSC) pageidavimu.

24. Parengiami du vienodą juridinę galią turintys profesinių žinių įvertinimo protokolo egzemplioriai, kurių vienas teikiamas SPSC, o antras lieka ir 5 metus saugomas profesinių žinių vertinimą atlikusioje LSIS įgaliotoje organizacijoje.

25. Pareiškėjui išduodamas vieno iš profesines žinias įvertinusių specialistų arba profesinių žinių vertinimo komisijos sekretoriaus pasirašytas profesinių žinių įvertinimo protokolo išrašas, kuriame nurodoma: Pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, siūlomos suteikti pareigos statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį ir darbo srityje (srityse), programos, pagal kurią buvo patikrintos profesinės žinios, žymuo, dokumento išdavimo data. Protokolo išrašas išduodamas vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 90 ir 91 punktuose nustatytais reikalavimais.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Informacija apie profesinių žinių vertinimo egzaminų laiką ir vietą skelbiama Lietuvos statybos inžinierių sąjungos interneto tinklalapyje (www.lsis.lt) ir LSIS klubų (bendrijų), nurodytų Programos priede, internetiniuose tinklalapiuose.

27. Programa ar jos dalis gali būti naudojama tik Lietuvos statybos inžinierių sąjungos vykdomos veiklos tikslams įgyvendinti. Programą naudoti kitiems tikslams galima tik rengėjui sutikus.

28. Ginčai dėl Programos taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

ĮVERTINO

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

2017 m. rugpjūčio 11 d. d. raštu Nr. 16425

 

PARENGĖ

VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras direktorius, LSIS Prezidiumo narys

Ramūnas Setkauskas

 

 

 

 


 

 

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos E-018-17-LSIS

priedas

 

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS KLUBŲ (BENDRIJŲ), ĮGALIOTŲ

VERTINTI STATYBOS INŽINIERIŲ, SIEKIANČIŲ EITI YPATINGOJO IR  NEYPATINGOJO STATINIO PROJEKTO DALIŲ (ELEKTROTECHNIKOS, ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ), APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS, GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS IR(AR) PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS) VADOVO, ŠIŲ PROJEKTO DALIŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO IR EKSPERTIZĖS VADOVO BEI STATINIO DALIES (ELEKTROTECHNIKOS (IKI 10 KV ĮTAMPOS) EKSPERTIZĖS VADOVO PAREIGAS,  PROFESINES ŽINIAS, SĄRAŠAS

 

 

Eil.

Nr.

Įgaliotos organizacijos pavadinimas

Adresas

Žinių vertinimo patalpų adresas ir vietų skaičius

Atsakingo vadovo vardas, pavardė, tel.

Interneto svetainės adresas,

el. paštas

1.

VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras

Trakų g. 1/26, Vilnius

Trakų g. 1/26, Vilnius,

3 auditorijos, 180 vietų

Ramūnas Setkauskas,

(8 5) 2621690

www.kvc.vgtu.lt

2.

LSIS Kauno apskrities bendrija

Studentų g. 48-429,

Kaunas

Studentų g. 48-429,

Kaunas,

KTU Statybos fakultetas

432 auditorija, 50 vietų

Žymantas Rudžionis

(8 37) 451438

8 687 50991

www.kasib.lt

3.

LSIS Klaipėdos klubas

V. Berbomo g. 10, Klaipėda

V. Berbomo g. 10, Klaipėda,

auditorija 150 vietų,

2 kabinetai po 36 kv. m

Tautvydas Petras Tubis,

(8 46) 41 16 02

8 686 76 153

www.lsiskl.lt

 

 


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. D1-783

 

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

 

Programos žymuo: E-019-17-LSIS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Programos pavadinimas: ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, neypatingojo statinio projekto dalies vadovo, neypatingojo  statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo ir  statinio dalies ekspertizės vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (toliau – Programa).

2. Programos tikslas: nustatyti statybos inžinierių, pageidaujančių įgyti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti Programos 3 punkte nurodytas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas (toliau – Pareiškėjų),  profesinių žinių apimtį, detalumą ir įvertinimo tvarką.

3. Programos paskirtis: Programa skirta Pareiškėjų profesinėms žinioms vertinti, kai siekiama įgyti teisę eiti 3.1-3.6 papunkčiuose nurodytas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų (toliau – Vadovų) pareigas projektavimo ir (ar) ekspertizės darbo srityje (srityse): projekto dalis (dalys) – šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos (iki 10 MW galios) ir tiekimo; statinio dalies ekspertizė – šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos (iki 10 MW galios) ir tiekimo:

3.1. ypatingojo statinio projekto dalies vadovo (toliau – YSPDV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio;

3.2. ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (toliau – YSPDVPV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio;

3.3. statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (toliau – SPDEV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio;

3.4. statinio dalies ekspertizės vadovo (toliau – SDEV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio;

3.5. neypatingojo statinio projekto dalies vadovo (toliau – NSPDV);

3.6. neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (toliau – NSPDVPV);

3.7. Pareiškėjų, siekiančių eiti Programos 3.1-3.6 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas ir įgyti teisę vadovauti kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio, kito ypatingojo ar neypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje tvarkomųjų statybos darbų projektavimui, projekto vykdymo priežiūrai ir (ar) tokio statinio ekspertizei, profesinės žinios papildomai vertinamos pagal Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programą E-163-17-LSIS.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS ANOTACIJA

 

4. Pagal šią Programą Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (toliau – LSIS) vertina Pareiškėjų profesines žinias ir gebėjimus, reikalingus projektuoti, prižiūrėti ir (ar) ekspertuoti statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerines sistemas, šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos tiekimo tinklus, atsižvelgiant į:

4.1. esminius reikalavimus statiniams ir statybos gaminiams, taip pat funkcinius, technologinius, techninius, geologinius, hidrologinius, klimatologinius, ekonominius bei kokybės reikalavimus, kitus projektuojamų, prižiūrimų ir (ar) ekspertuojamų statinių rodiklius bei charakteristikas;

4.2. aplinkos, gaisrinės saugos, sveikatos apsaugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių išsaugojimo bei trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.

5. Pareiškėjų profesinės žinios vertinamos pagal Programoje nurodytas temas.

 

III SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS TURINYS

 

6. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta lentelėje.

 

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Vadovų pareigos

 

ŠILDYMO SISTEMOS

YSPDV,

YSPDVPV, NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

1.

Pagrindiniai norminiai dokumentai, reglamentuojantys šildymo sistemų projektavimą.

2.

Pastato (patalpos) šilumos balansas.

3.

Patalpų mikroklimato parametrų normavimas, reglamentuojami jų dydžiai (vertės) ir mikroklimatą lemiantys veiksniai.

4.

Projektiniai lauko oro parametrai.

5.

Reikalavimai pastatų energiniam naudingumui. Šilumos energijos taupymo galimybės pastatuose.

6.

Šildymo sistemų klasifikavimas (pagal kuro (energijos šaltinio) rūšį, pagal šilumos tiekimo ir sklidimo būdą, pagal naudojamą šilumnešį ir jo temperatūrą, pagal konstrukcinius elementus), privalumai, trūkumai, parinkimo aspektai ir  bendrieji projektavimo reikalavimai.

7.

Šildymo sistemų projektinė (skaičiuojamoji) galia, jos sudedamosios dalys ir nustatymo principai.

8.

Pastatų metiniai (sezoniniai) projektiniai ir faktiniai šilumos poreikiai, jų nustatymo principai.

9.

Pagrindiniai šildymo sistemos elementai:

9.1.

šildymo prietaisai (klasifikavimas, taikymas, privalumai, trūkumai, techniniai ir technologiniai parinkimo bei išdėstymo ypatumai įvairios paskirties statiniuose, kokybės reikalavimai);

9.2

vamzdynai, uždarymo ir reguliavimo armatūra (rūšys, privalumai, trūkumai, techniniai  ir technologiniai parinkimo bei taikymo ypatumai, kokybės ir kiti reikalavimai);

9.3

šilumos šaltiniai ir šilumos punktų  įrenginiai (klasifikavimas, privalumai, trūkumai, techniniai ir technologiniai parinkimo bei taikymo ypatumai, kokybės ir kiti reikalavimai).

10.

Vandeninės šildymo sistemos ir jų projektavimas (schemos, skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

11.

Orinio šildymo sistemos ir jų projektavimas (schemos, skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

 

 

 

 

 

 

YSPDV,

YSPDVPV, NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

 

12.

Elektrinio šildymo sistemos ir jų projektavimas (schemos, skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

13.

Dujinės šildymo sistemos ir jų projektavimas (schemos, skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

14.

Garinės šildymo sistemos ir jų projektavimas (schemos, skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

15.

Naujos alternatyvios šildymo sistemos (elektrodinės-joninės, naudojančios atsinaujinančius energijos šaltinius ir kt.) ir jų projektavimas (schemos, skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

16.

Šilumos punktų  projektavimas (schemos, skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

17.

Šildymo sistemų projektavimo, įrengimo ir eksploatavimo ypatumai, atsižvelgiant į pastatų ir patalpų kategorijas pagal sprogimo ir gaisro pavojų.

18.

Šildymo sistemų projektavimo, įrengimo ir eksploatavimo ypatumai statiniuose, kuriuose technologinio proceso metu išsiskiria įvairios dulkės.

19.

Šildymo sistemų renovavimas (modernizavimas) (techniniai bei technologiniai sprendimai, priemonės ir būdai, įvertinant esamą sistemų būklę ir ekonominius aspektus).

20.

Šildymo sistemų darbo efektyvumo ir patikimumo užtikrinimas. Kontrolės, saugos, automatinio valdymo sprendimai bei įranga šildymo sistemose.

21.

Bendrieji šildymo sistemų bandymo, paleidimo, derinimo, reguliavimo ir eksploatavimo reikalavimai.

 

VĖDINIMO SISTEMOS

YSPDV,

YSPDVPV, NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

22.

Vėdinimo sistemų paskirtis, klasifikavimas ir parinkimo aspektai.

23.

Minimalaus šviežio oro kiekio žmogui nustatymas.

24.

Natūralus vėdinimas ir jo projektavimas (skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

25.

Mechaninis vėdinimas ir jo projektavimas (skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

26.

Rekuperacinės vėdinimo sistemos ir jų projektavimas (skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

27.

Dūmų bei šilumos valdymo sistemos ir  jų projektavimas (skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

28.

Avarinis vėdinimas ir jų projektavimas (parinkimo ir (ar) taikymo

 

principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YSPDV,

YSPDVPV, NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

29.

Oro užtvaros ir jų projektavimas (skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

 

30.

Vėdinimo sistemos elementų (ventiliatorių, oro paruošimo ir valymo įrenginių, ortakių, oro srauto reguliavimo įtaisų,  oro užtvarų ir kt.) tipai, rūšys, privalumai, trūkumai, parinkimo ir taikymo ypatumai, kokybės ir kiti reikalavimai.

31.

Reikalavimai vėdinimo įrangos patalpoms ir jų išdėstymui pastate.

32.

Tiekiamo oro pasiskirstymo vėdinamoje erdvėje ypatumai. Oro skirstytuvų tipai, rūšys, privalumai, trūkumai, parinkimo ir įrengimo ypatumai, kokybės ir kiti reikalavimai.

33.

Ortakių parinkimo ir įrengimo patalpose bei jų pravedimo per statinio konstrukcijas techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir saugos reikalavimai.

34.

Vėdinimo sistemų keliamo triukšmo slopinimo būdai ir priemonės, jų parinkimo ir taikymo techniniai bei technologiniai ypatumai.

35.

Gaisrinės saugos reikalavimai vėdinimo sistemoms. Vėdinimo sistemų projektavimo, įrengimo ir eksploatavimo ypatumai, atsižvelgiant į pastatų ir patalpų kategorijas pagal sprogimo ir gaisro pavojų.

36.

Dulkių ir kitų teršalų ore mažinimo būdai. Oro valymo įrenginių pastatuose tipai, rūšys, privalumai, trūkumai, parinkimo ir įrengimo ypatumai, kokybės ir kiti reikalavimai.

37.

Vėdinimo sistemų darbo efektyvumo ir patikimumo užtikrinimas. Kontrolės, saugos, signalizavimo ir automatinio valdymo sprendimai bei įranga vėdinimo sistemose.

38.

Bendrieji vėdinimo sistemų bandymo, paleidimo, derinimo, reguliavimo ir eksploatavimo reikalavimai.

 

ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS

YSPDV,

YSPDVPV, NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

39.

Oro kondicionavimo sistemų paskirtis, klasifikavimas ir parinkimo aspektai.

40.

Oro kondicionavimo sistemų projektavimas (skaičiavimo, parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

41.

Oro kondicionavimo sistemos elementų (šaltnešio paruošimo įrenginių, ortakių, oro reguliavimo įtaisų) tipai, rūšys, parinkimo ir taikymo techniniai bei technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.

42.

Reikalavimai pramoninių pastatų vidaus oro parametrams,  įvertinant patalpų  kategoriją pagal sprogimo ir gaisro pavojų bei juose vykstančius technologinius procesus.

43.

Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų, skirtų ypatingai švarioms patalpoms, projektavimo bei įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai.

44.

Oro kondicionavimo sistemų darbo  efektyvumo ir patikimumo užtikrinimas. Kontrolės, saugos, automatinio valdymo sprendimai bei įranga oro kondicionavimo sistemose.

45.

Bendrieji oro kondicionavimo sistemų bandymo, paleidimo, derinimo, reguliavimo ir eksploatavimo reikalavimai.

 

ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YSPDV,

YSPDVPV, NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

46.

Norminiai ir kiti dokumentai bei duomenys, kuriais vadovaujantis rengiama statinio projekto dalis „Šilumos gamybos ir tiekimo“.

47.

Katilinių klasifikavimas pagal jų galią, naudojimo paskirtį, pastatymo vietą, kuro rūšį, šilumos tiekimo patikimumą ir kitas charakteristikas. Reikalavimai katilinių pastatams ir patalpoms.

48.

Kuro rūšys katilinėms ir jų charakteristikos. Atskirų kuro rūšių degimo savybės. Kuro rūšių įvertinimas ekonominiu ir gamtosaugos požiūriu.

49.

Katilinių, pagal atskiras kuro rūšis, principinės veikimo schemos.

50.

Kūryklų įranga ir jos projektavimas (parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

51.

Katilų tipai pagal paskirtį ir konstrukciją.

52.

Dūmtraukiai ir jų projektavimas (parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

53.

Dūmų valymo sistemos ir jų projektavimas (parinkimo ir(ar) taikymo principai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

54.

Reikalavimai vamzdynams. Vamzdynų parinkimo ir įrengimo techniniai bei technologiniai sprendimai.

55.

Pagalbinių įrenginių (deaeratorių, siurblių, šildytuvų, akumuliacinių bakų, redukcinių ir aušinimo įrenginių) tipai, rūšys, parinkimo ir įrengimo techniniai bei technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.

56.

Vandens paruošimas (pirminis, prieš patekimą į garo katilą, vidinis ir magnetinis, šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų). Vandens paruošimo įrenginiai ir statiniai. Kondensato valymo sprendiniai.

57.

Šiluminės izoliacijos parinkimas ir įrengimas.

58.

Reikalavimai elektros tiekimui ir elektrotechniniams katilinių įrenginiams.

59.

Šilumos generatorių (įvairaus tipo kogeneratorių, šilumos siurblių, saulės kolektorių) tipai, rūšys, parinkimo ir įrengimo techniniai bei technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.

60.

Šilumos gamybos įrenginių darbo efektyvumo ir patikimumo užtikrinimas. Kontrolės, saugos, automatinio valdymo sprendimai ir  įranga šilumos gamybos įrenginiuose.

61.

Bendrieji šilumos gamybos įrenginių bandymo, paleidimo, derinimo, reguliavimo ir eksploatavimo reikalavimai.

 

ŠILUMOS TIEKIMAS

YSPDV,

YSPDVPV, NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

62.

Šilumos tiekimo tinklų klasifikavimas.

63.

Bendrosios šilumos tiekimo tinklų schemos. Bendrieji reikalavimai šilumos tiekimo sistemoms ir šilumos tiekimo tinklų komponentams.

64.

Šilumnešio debitų ir parametrų reguliavimo techniniai bei technologiniai sprendimai.

65.

Šilumos tiekimo tinklų elementų (vamzdžių, armatūros, kompensatorių, atramų ir kt.) tipai, rūšys, privalumai, trūkumai, parinkimo ir taikymo ypatumai, kokybės ir kiti reikalavimai.

66.

Šilumos tiekimo tinklų klojimo būdai,privalumai ir trūkumai, techniniai bei technologiniai sprendimai.

67.

Šilumos tiekimo tinklų tiesimas virš žemės paviršiaus (techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir saugos reikalavimai).

68.

Šilumos tiekimo tinklų teisimas kanaluose (kanalų ir apžiūros kamerų tipai, šilumos teikimo vamzdynų įrengimo montavimo bei apžiūros kamerų įrengimo techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir saugos reikalavimai).

 

 

 

 

YSPDV,

YSPDVPV, NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

69.

Betranšėjis šilumos tiekimo tinklų teisimas.

70.

Šilumos izoliavimo šilumos tiekimo sistemose techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir saugos reikalavimai.

71.

Šilumos punktų įrengimo techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir saugos reikalavimai.

72.

Šilumos teikimo tinklų darbo efektyvumo ir patikimumo užtikrinimas. Kontrolės, saugos, signalizavimo ir automatinio valdymo sprendimai bei įranga šilumos tiekimo tinkluose.

73.

Bendrieji šilumos tiekimo tinklų bandymo, paleidimo, derinimo, reguliavimo ir eksploatavimo reikalavimai.

 

BENDRIEJI STATINIO PROJEKTAVIMO PLANAVIMO, ORGANIZAVIMO, VYKDYMO IR KONTROLĖS REIKALAVIMAI

YSPDV,

YSPDVPV, NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

74.

Bendrosios statinio projektavimo proceso organizavimo ir vykdymo nuostatos (teisinis reglamentavimas, tikslai, uždaviniai, atsakomybė).

75.

Projekto dalies vadovo ir projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigos, teisės, atsakomybė, parinkimo ir samdymo tvarka, bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais statinio projektavimo bei statinio statybos priežiūros proceso dalyviais.

76.

Statinio statybos rūšys.

77.

Statinių klasifikavimas (pagal kategorijas, pagal naudojimo paskirtį).

78.

Esminiai reikalavimai statiniams ir statybos gaminiams.

79.

Tarptautinių, Europos ir kitų užsienio valstybių standartų ir norminių dokumentų taikymo (naudojimo) Lietuvoje tvarka.

80.

Statinio projektavimui pradėti ir (ar) vykdyti reikalinga informacija ir duomenys.

81.

Projektavimo užduoties paskirtis, sudėtis ir rengimo tvarka.

82.

Prisijungimo sąlygos (jų paskirtis, sudėtis, išdavimo ir gavimo tvarka). Energetinių ir kitų išteklių nustatymas, rengiant dokumentus prisijungimo sąlygoms gauti.

83.

Statinio projekto rūšys.

84.

Statinio projekto rengimo etapai (vieno ir dviejų etapų projekto rengimo atvejai).

85.

Statinio techninio projekto paskirtis ir sudėtis.

86.

Statinio darbo projekto paskirtis ir sudėtis.

87.

Statinio techninio darbo projekto sudėtis.

88.

Bendruoju atveju statinio projekto dalyje (dalyse) „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ ir (ar) „Šilumos gamyba ir tiekimas“ pateikiami sprendiniai ir informacija.

89.

Statinio projekto techninių specifikacijų paskirtis, sudėtis ir rengimo ypatumai.

90.

Reikalavimų statybos produktams (gaminiams, medžiagoms) ir įrenginiams pateikimo (nurodymo) statinio projekte ypatumai.

91.

Projektinių sprendinių derinamas projektavimo metu.

92.

Pagrindiniai standartai ir kiti dokumentai, reglamentuojantys projekto įforminimo tvarką.

93.

Brėžinių braižymo taisyklės (reikalavimai) ir grafiniai žymėjimai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YSPDV,

YSPDVPV, NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV,

SDEV

94.

Brėžinio ir kitų projekto sprendinių dokumentų pagrindinio įrašo struktūra.

95.

Statinio projekto dokumentų žymenys, jų struktūra.

96.

Statinio techninio ir darbo projekto komplektavimo bei bylų įforminimo tvarka.

97.

Statinio projekto dokumentų pasirašymo ir tvirtinimo tvarka.

98.

Statinio projekto dokumentų, rengiamų keliomis kalbomis, įforminimo ir pasirašymo tvarka.

99.

Atskirų statinio projekto dalių sprendinių suderinamumo užtikrinimas.

100.

Projekto dokumentų keitimo, taisymo ir papildymo tvarka bei įforminimas.

101.

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūra (organizavimas, atlikimas, dokumentavimas, gerinimas).

102.

Statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijų taikymas statinio projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros veikloje.

103.

Informacinių priemonių (įrankių, įrangos, programų) taikymas automatizuotam vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei inžinerinių sistemų projektavimui.

104.

Esminiai gaisrinės saugos reikalavimai statiniams.

105.

Statinių atsparumo ugniai laipsniai ir jų nustatymo kriterijai (faktoriai).

106.

Statinių grupės pagal gaisro grėsmę juose.

107.

Statybos produktų klasifikavimas pagal degumą ir atsparumą ugniai.

108.

Pastatų, patalpų ir išorės įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų.

109.

Gaisro plitimo bei gaisro ar degimo produktų sklidimo ribojimo statinyje sprendimai.

110.

Bendrieji higienos ir sveikatos apsaugos reikalavimai statiniams ir statybos gaminiams. Bendrosios aplinkos ir sveikatos apsaugos užtikrinimo priemonės ir jų parinkimas projektuojant statinius.

 

STATINIO PROJEKTO DALIES EKSPERTIZĖ

SPDEV

111.

Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės  organizavimo ir vykdymo bendrosios nuostatos (teisinis reglamentavimas, privalomumas, tikslai, uždaviniai, dalyviai). 

112.

Statinio projekto (jo dalies) ekspertizei  vykdyti reikalingi profesiniai ir asmeniniai gebėjimai.

113.

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovo samdymo (skyrimo) tvarka.

114.

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė.

115.

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovo civilinės atsakomybės draudimas.

116.

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovo dalykinis bendravimas ir bendradarbiavimas su statinio projekto rengimo bei ekspertizės dalyviais.

117.

Dalinės statinio projekto ekspertizės sudėtis, atlikimo ir dokumentavimo tvarka. Statinio projekto (jo dalies) įvertinimas.

118.

Pakartotinė statinio projekto (jo dalies) ekspertizė (iniciavimas, planavimas, organizavimas, atlikimas, dokumentavimas).

119.

Specialioji statinio projekto (jo dalies) ekspertizė (iniciavimas, planavimas, organizavimas, atlikimas, dokumentavimas).

 

STATINIO DALIES EKSPERTIZĖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDEV

120.

Statinio (jo dalies) ekspertizės  organizavimo ir vykdymo bendrosios nuostatos (teisinis reglamentavimas, privalomumas, tikslai, uždaviniai, dalyviai). 

121.

Statinio (jo dalies) ekspertizei vykdyti reikalingi profesiniai ir asmeniniai gebėjimai.

122.

Statinio dalies ekspertizės vadovo samdymo (skyrimo) tvarka.

123.

Statinio dalies ekspertizės vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė.

124.

Statinio dalies ekspertizės vadovo civilinės atsakomybės draudimas.

 

125.

Statinio dalies ekspertizės vadovo dalykinis bendravimas ir bendradarbiavimas su statinio projektavimo, statybos, priežiūros, ekspertizės ir eksploatavimo dalyviais.

126.

Statinio (jo dalies) ekspertizės  užduoties paskirtis, sudėtis ir rengimo tvarka.

127.

Statinio (jo dalies) ekspertizei pradėti ir (ar) vykdyti reikalinga informacija ir duomenys.

128.

Dalinės statinio ekspertizės sudėtis, atlikimo ir dokumentavimo tvarka. Statinio (jo dalies) techninės būklės įvertinimas.

129.

Statinio dalies (dalių) (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; šilumos gamybos ir tiekimo) defektai ir jų priežastys.

130.

Statinio dalies (dalių) (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; šilumos gamybos ir tiekimo) ekspertizės metodai ir gautų rezultatų vertinimas.

131.

Pakartotinė statinio (jo dalies) ekspertizė (inicijavimas, planavimas, organizavimas, atlikimas, dokumentavimas).

 

IV SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

7. Programa parengta remiantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:

7.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

7.2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

7.3. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas;

7.4. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;

7.5. Lietuvos Respublikos biokuro įstatymas;

7.6. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“;

7.7. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5);

7.8. statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

7.9. statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-905 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas” patvirtinimo”;

7.10. statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo;

7.11. statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;

7.12. statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;

7.13. statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12  d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“;

7.14. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas” patvirtinimo”;

7.15. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga patvirtinimo”;

7.16. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” patvirtinimo”;

7.17. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” patvirtinimo”;

7.18. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo” patvirtinimo”;

7.19. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” patvirtinimo”;

7.20. statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“;

7.21. statybos techninis reglamentas STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas. Vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. D1-156 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo”;

7.22. statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 „Dėl statybos techninių reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“;

7.23. Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22 „Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.24. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 „Dėl Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“;

7.25. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

7.26. Rekomendacijos R 14-2011 „Rekomendacijos. Santrumpos ir vardiniai žymėjimai statybų projektinėje dokumentacijoje“. Vilnius: Lietuvos projektavimo įmonių asociacija, 2011;

7.27. Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172 „Dėl Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo;

7.28. Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo;

7.29. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102 „Dėl Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo;

7.31. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo;

7.32. Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 4-170 „Dėl Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo;

7.33. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 „Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių patvirtinimo;

7.34. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo;

7.35. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253 „Dėl Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo;

7.36. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas,  patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo;

7.37. Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo;

7.38. Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 403 „Dėl Slėginių indų naudojimo taisyklių DT 12-02 patvirtinimo;

7.39. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“;

7.40. Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus   2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-250 „Dėl Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

7.41. Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus   2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-249 „Dėl Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

7.42. Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus   2013 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1-264 „Dėl Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

7.43. Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, patvirtintos  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V-1081 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2009 "Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas" patvirtinimo”;

7.44. Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr.V-586 įsakymu „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“;

7.45. Juodis E. Vėdinimas. Vilnius: Enciklopedija, 2008;

7.46. Kytra S. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Kaunas: Technologija, 2006;

7.47. Packevičius A. Santechniko vadovas. Vilnius: Technika, 2008;

7.48. Gluosnis A. Efektyviai vartojančios dujinį kurą įrangos gyvenamuose, visuomeniniuose ir administraciniuose pastatuose. Kaunas: Technologija, 2007;

7.49. Gudzinskas J. ir kt. Šilumos vartotojo vadovas. Vilnius: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2011;

7.50. Vares V. ir kt. Biokuro naudotojo žinynas. Vilnius: Žara, 2007;

7.51. Rondlov P. Centralizuoto šilumos tiekimo žinynas. Fredericia: Europos centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžių gamintojų asociacija, 1998;

7.52. Gluosnis A. Šilumos punktų įrangos ir šildymo sistemų reguliavimo bei apskaitos prietaisų žinynas. Kaunas: Technologija, 2002;

7.53. Gluosnis A. Karšto vandens ruošimo sistemos ir jų įranga (žinynas). Kaunas: Technologija, 2006;

Informaciją apie teisės aktų pakeitimus galima rasti „Teisės aktų registre“ (www.e-tar.lt ) arba Aplinkos ministerijos interneto tinklalapyje (www.am.lt).

 

V SKYRIUS

PROFESINĮ VERTINIMĄ ATLIEKANTI ORGANIZACIJA

 

8. Pareiškėjų profesines žinias vertina Programos priede nurodyti Lietuvos statybos inžinierių sąjungos klubai (bendrijos).

9. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga – pelno nesiekianti laisvanoriška organizacija, vienijanti statybos inžinierius ir aktyviai dalyvaujanti jų mokymo, kvalifikacijos tobulinimo bei profesinių žinių ir gebėjimų vertinimo veikloje. LSIS veiklą vykdo visoje šalyje per veikiančius klubus (bendrijas). Jų įgaliojimus ir teises vertinti Pareiškėjų  profesines žinias nustato (skiria) LSIS Prezidiumo pirmininkas (LSIS prezidentas).

10. Pareiškėjų profesinių žinių vertinimo egzaminai organizuojami ir vykdomi Programos priede nurodytų LSIS klubų (bendrijų) patalpose. Pareiškėjų profesines žinias vertinti įgalioti LSIS klubai (bendrijos) apsirūpinę veiklai vykdyti reikalingomis organizacinėmis-techninėmis priemonėmis (biuro įranga, ryšio priemonėmis ir kt.).

 

VI SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

 

11. Profesinių žinių vertinimo egzaminas (toliau – Egzaminas) susideda iš dviejų dalių – atsakymų į klausimus raštu ir pokalbio.

12. Egzamino raštu tvarka:

12.1. klausimus, iš kurių sudaromi Egzamino raštu bilietai, vadovaujantis šia Programa, rengia LSIS. Egzamino raštu klausimai iš anksto neskelbiami;

12.2. Egzamino raštu trukmė – 2 val. (nepriklausomai nuo Pareiškėjo pageidaujamų įgyti pareigų bei prašyme išduoti kvalifikacijos atestatą nurodytų statinių ir darbo sričių). Egzamino metu leidžiama naudotis literatūra ir kitomis pagalbinėmis informacinėmis priemonėmis;

12.3. atsakymai į atskirus Egzamino raštu klausimus įvertinami balais:

12.3.1. teisingas ir išsamus atsakymas į klausimą įvertinamas 1 balu;

12.3.2. neišsamus arba iš dalies teisingas atsakymas į klausimą įvertinamas 0,5 balo;

12.3.3. neatsakytas klausimas arba atsakytas neteisingai įvertinamas 0 balų;

12.4. kiekvienam Pareiškėjui šiame punkte nustatyta tvarka pateikiami traukti atskiri bilietai, atsižvelgiant į siekiamas eiti pareigas ir prašyme išduoti kvalifikacijos atestatą nurodytą darbo sritį (sritis):

12.4.1. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto dalies (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo) vadovo, ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto dalies (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo) vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto dalies (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo) ekspertizės vadovo ir (ar) statinio dalies (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo) ekspertizės vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietą, susidedantį iš 5 (penkių) klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 4 balai;

12.4.2. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto dalies (šilumos gamybos ir tiekimo) vadovo, ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto dalies (šilumos gamybos ir tiekimo) vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto dalies (šilumos gamybos ir tiekimo) ekspertizės vadovo ir (ar) statinio dalies (šilumos gamybos ir tiekimo) ekspertizės vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietą, susidedantį iš 5 (penkių) klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 4 balai;

12.4.3. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti statinio projekto dalies (dalių) (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo ir (ar) šilumos gamybos ir tiekimo) ekspertizės vadovo pareigas, traukia papildomą Egzamino bilietą susidedantį iš 3 (trijų) klausimų, susijusių su statinio projekto dalies ekspertizės veikla. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai. Jei Pareiškėjo profesinės žinios pagal 12.4.1 ir (ar) 12.4.2 papunkčių nuostatas įvertinamos neigiamai, profesinės žinios pagal 12.4.3 papunkčio nuostatas nevertinamos;

12.4.4. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti statinio dalies (dalių) (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo ir (ar) šilumos gamybos ir tiekimo) ekspertizės vadovo pareigas, traukia papildomą Egzamino bilietą susidedantį iš 3 (trijų) klausimų, susijusių su statinio dalies ekspertizės veikla. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai. Jei Pareiškėjo profesinės žinios pagal 12.4.1 ir (ar) 12.4.2 papunkčių nuostatas įvertinamos neigiamai, profesinės žinios pagal 12.4.4 papunkčio nuostatas nevertinamos.

13. Individualaus pokalbio su Pareiškėju metu:

13.1. gali būti užduodami papildomi klausimai, susiję su Egzamino raštu atsakymais ir (ar) Pareiškėjo profesiniu pasirengimu bei patirtimi (pvz., parengtais projektais, vykdytomis ekspertizėmis, atliktais mokslo ir kitais darbais, susijusiais su prašoma atestuoti veikla, kitais profesiniais pasiekimais);

13.2. aptariami Egzamino rezultatai (pristatomos Pareiškėjui siūlomos suteikti pareigos statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį ir (ar) darbo srityje (srityse), nurodomos neigiamo profesinių žinių įvertinimo priežastys, sprendžiami kiti su Pareiškėjo profesinių žinių įvertinimu susiję klausimai).

14. Pareiškėjas, išlaikęs egzaminą raštu, tačiau neatvykęs arba atsisakęs atvykti į pokalbį, profesinių žinių vertinimą atliekančio personalo sprendimu gali būti pripažintas neišlaikiusiu profesinių žinių egzamino.

15. Profesinių žinių vertinimą atliekantis personalas:

15.1. kolegialiai priima sprendimus dėl Pareiškėjų profesinių žinių įvertinimo;

15.2. turi teisę sustabdyti profesinių žinių vertinimo procedūrą, jei Pareiškėjas nevykdo teisėtų profesinių žinių vertinimą atliekančio personalo reikalavimų.

16. Pareiškėjas, gavęs neigiamą profesinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti Egzaminą ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo Egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Egzamino perlaikymų skaičius neribojamas.

17. Teigiamai įvertinto profesinių žinių egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų paskelbimo dienos.

18. Profesinių žinių vertinimas vykdomas valstybine kalba. Kitų valstybių (trečiųjų šalių) bei Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai profesinių žinių vertinimo metu gali naudotis vertėjo paslaugomis. Šiuo atveju, vertimo paslaugų teikėjas negali jokiu būdu ir forma Pareiškėjo konsultuoti, jam padėti, patarti ar kitaip profesine prasme įtakoti, atsakant į Egzamino klausimus. Nustačius šio reikalavimus pažeidimus, profesinių žinių vertinimą atliekantis personalas sustabdo profesinių žinių vertinimo procedūrą ir suteikia teisę Pareiškėjui pakartotinai laikyti profesinių žinių vertinimo egzaminą tik tada, kai naudojamasi kito vertėjo paslaugomis. Nustačius šio reikalavimo pažeidimus du kartus iš eilės, LSIS turi teisę atsisakyti vertinti Pareiškėjo profesines žinias.

19. Profesinių žinių vertinimo paslaugos yra mokamos. Už vieno Egzamino laikymą ar perlaikymą imamas LSIS Prezidiumo nustatyto dydžio mokestis. Šis mokestis turi būti sumokėtas iki Egzamino pradžios. Neišlaikius Egzamino arba neatvykus į Egzaminą be svarbių priežasčių, sumokėtas mokestis negrąžinamas.

 

VII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO PERSONALAS

 

20. Pareiškėjų profesines žinias kiekviename įgaliotame LSIS klube (bendrijoje) vertina specialistai, atitinkantys statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 31.4 papunktyje nustatytus reikalavimus.

21. Kiekvieno LSIS klubo (bendrijos), siekiančio įgyti teisę vertinti Pareiškėjų profesines žinias pagal Programą, vadovas parenka kvalifikacinius ir kitus nustatytus reikalavimus atitinkančius specialistus profesinėms žinioms vertinti. Kandidatų vertinti profesines žinias sąrašas, nurodant vardus, pavardes, pareigas, profesinės veiklos patirtį, išsilavinimą, specialybę, kartu su dokumentuotais įrodymais, patvirtinančiais kandidato atitiktį  STR 1.02.01:2017 31.4 papunktyje nustatytiems reikalavimams, teikiamas LSIS Prezidiumo pirmininkui (LSIS prezidentui). Pastarasis, įvertinęs kandidatų kvalifikaciją, nešališkumą bei asmenines savybes, įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu skiria (tvirtina) specialistus, vertinančius Pareiškėjų profesines žinias atskiruose LSIS klubuose (bendrijose).

22. Visus su šios Programos įgyvendinimu ir įgyvendinimo priežiūra susijusius klausimus sprendžia Lietuvos statybos inžinierių sąjungos sudaryta Centrinė statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo komisija.

 

VIII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMĄ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS

 

23. Profesinių žinių įvertinimo sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodoma:

23.1. profesinių žinių vertinimo data ir vieta;

23.2. profesinių žinių įvertinimo protokolo numeris ir parengimo data;

23.3. Programos, pagal kurią vertintos protokole nurodytų Pareiškėjų profesinės žinios, pavadinimas ir (arba) žymuo;

23.4. Pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė ir profesinių žinių įvertinimo rezultatas (sprendimas). Jei profesinės žinios įvertinamos neigiamai, nurodomos tokio sprendimo priežastys;

23.5. Pareiškėjui siūlomos suteikti pareigos (pagal Programos 3 punktą) statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį iš nurodytų [7.7] (papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [7.7]) ir darbo srityje (srityse);

23.6. profesines žinias įvertinusių specialistų vardai, pavardės ir jų atstovų (profesinių žinių vertinimo komisijos pirmininko ir sekretoriaus) parašai;

23.7. kita su konkrečiu Pareiškėju susijusi informacija (pvz., išsilavinimas, kontaktiniai duomenys, papildomo kvalifikacijos atestato numeris) nurodoma profesinių žinių vertinimo komisijos sekretoriaus sprendimu ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau – SPSC) pageidavimu.

24. Parengiami du vienodą juridinę galią turintys profesinių žinių įvertinimo protokolo egzemplioriai, kurių vienas teikiamas SPSC, o antras lieka ir 5 metus saugomas profesinių žinių vertinimą atlikusioje LSIS įgaliotoje organizacijoje.

25. Pareiškėjui išduodamas vieno iš profesines žinias įvertinusių specialistų arba profesinių žinių vertinimo komisijos sekretoriaus pasirašytas profesinių žinių įvertinimo protokolo išrašas, kuriame nurodoma: Pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, siūlomos suteikti pareigos statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį ir darbo srityje (srityse), programos, pagal kurią buvo patikrintos profesinės žinios, žymuo, dokumento išdavimo data. Protokolo išrašas išduodamas vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 90 ir 91 punktuose nustatytais reikalavimais.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Informacija apie profesinių žinių vertinimo egzaminų laiką ir vietą skelbiama Lietuvos statybos inžinierių sąjungos interneto tinklalapyje (www.lsis.lt) ir LSIS klubų (bendrijų), nurodytų Programos priede, internetiniuose tinklalapiuose.

27. Programa ar jos dalis gali būti naudojama tik Lietuvos statybos inžinierių sąjungos vykdomos veiklos tikslams įgyvendinti. Programą naudoti kitiems tikslams galima tik rengėjui sutikus.

28. Ginčai dėl Programos taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

ĮVERTINO

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

2017 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. 16453

 

PARENGĖ

VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras direktorius, LSIS Prezidiumo narys

Ramūnas Setkauskas

 


 

 

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių

žinių vertinimo egzaminų programos E-019-17-LSIS

priedas

 

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS KLUBŲ (BENDRIJŲ), ĮGALIOTŲ

VERTINTI STATYBOS INŽINIERIŲ, SIEKIANČIŲ EITI YPATINGOJO IR  NEYPATINGOJO STATINIO PROJEKTO DALIŲ (ELEKTROTECHNIKOS, ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ), APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS, GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS IR(AR) PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS) VADOVO, ŠIŲ PROJEKTO DALIŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO IR EKSPERTIZĖS VADOVO BEI STATINIO DALIES (ELEKTROTECHNIKOS (IKI 10 KV ĮTAMPOS) EKSPERTIZĖS VADOVO PAREIGAS,  PROFESINES ŽINIAS, SĄRAŠAS

 

 

 

Eil. Nr.

Įgaliotos organizacijos pavadinimas

Adresas

Žinių vertinimo patalpų adresas ir vietų skaičius

Atsakingo vadovo vardas, pavardė, tel.

Interneto svetainės adresas,

el. paštas

1.

VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras

Trakų g. 1/26, Vilnius

Trakų g. 1/26, Vilnius,

3 auditorijos, 180 vietų

Ramūnas Setkauskas,

(8 5) 262 1690

www.kvc.

vgtu.lt

2.

LSIS Kauno apskrities bendrija

Studentų g. 48-429,

Kaunas

Studentų g. 48-429,

Kaunas,

KTU Statybos fakultetas,

432 auditorija, 50 vietų

Žymantas Rudžionis

(8 37) 451438

8 687 50991

www.kasib.lt

 

 


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. D1-783

 

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

 

Programos žymuo: E-020-17-LSIS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Programos pavadinimas: ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, neypatingojo statinio projekto dalies vadovo, neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (toliau – Programa).

2. Programos tikslas: nustatyti statybos inžinierių, pageidaujančių įgyti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti Programos 3 punkte nurodytas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas (toliau – Pareiškėjų),  profesinių žinių apimtį, detalumą ir įvertinimo tvarką.

3. Programos paskirtis: Programa skirta Pareiškėjų profesinėms žinioms vertinti, kai siekiama įgyti teisę eiti 3.1-3.5 papunkčiuose nurodytas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų (toliau – Vadovų) pareigas projektavimo ir (ar) ekspertizės darbo srityje   projekto dalis – pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo:

3.1. ypatingojo statinio projekto dalies vadovo (toliau – YSPDV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio;

3.2. ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (toliau – YSPDVPV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio;

3.3. statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (toliau – SPDEV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio;

3.4. neypatingojo statinio projekto dalies vadovo (toliau – NSPDV);

3.5. neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (toliau – NSPDVPV);

3.6. Pareiškėjų, siekiančių eiti Programos 3.1-3.5 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas ir įgyti teisę vadovauti kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio, kito ypatingojo ar neypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje tvarkomųjų statybos darbų projektavimui, projekto vykdymo priežiūrai ir (ar) tokio statinio ekspertizei, profesinės žinios papildomai vertinamos pagal Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programą E-163-17-LSIS.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS ANOTACIJA

 

4. Pagal šią Programą Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (toliau – LSIS) vertina Pareiškėjų profesines žinias ir gebėjimus, reikalingus projektuoti, prižiūrėti ir (ar) ekspertuoti pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo sprendinius, atsižvelgiant į:

4.1. esminius reikalavimus statiniams ir statybos gaminiams, taip pat funkcinius, technologinius, techninius, geologinius, hidrologinius, klimatologinius, ekonominius bei kokybės reikalavimus, kitus projektuojamų, prižiūrimų ir (ar) ekspertuojamų statinių rodiklius bei charakteristikas;

4.2. aplinkos, gaisrinės saugos, sveikatos apsaugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių išsaugojimo bei trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.

5. Pareiškėjų profesinės žinios vertinamos pagal Programoje nurodytas temas.

 

III SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS TURINYS

 

6. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta lentelėje.

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Vadovų pareigos

 

BENDRIEJI PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIES SPRENDINIAI

YSPDV,

YSPDVPV, NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV

1.

Bendrųjų pažintinių duomenų apie statinį nustatymas ir pateikimas.

2.

Statybos geodezinė kontrolė (periodiškumas, tvarka, dokumentavimas).

3.

Geologinės ir hidrologinės statybvietės sąlygos bei jų įtaka pasirengimui statybai ir statybos darbų organizavimui.

4.

Klimato sąlygos ir jų įtaka pasirengimui statybai ir statybos darbų organizavimui.

5.

Statinio statybos metu susidarysiančių atliekų tvarkymas (atliekų kiekio nustatymo principai, atliekų tvarkymo būdai ir panaudojimo galimybės, kiti atliekų tvarkymo reikalavimai).

6.

Želmenų, dirvožemio bei kito iškasamo grunto išsaugojimas ir panaudojimas (būdai, priemonės, techniniai ir technologiniai sprendimai).

7.

Gamybinės, ūkinės ar kt. veiklos ribojimo, sustabdymo ar nutraukimo sąlygos ir reikalavimai statinio statybos metu.

8.

Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais sąlygos bei reikalavimai statinio statybos metu.

9.

Reikalavimų statybos įrangai ir mechanizmams nustatymas bei pateikimas.

10.

Aplinkos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos statinio statybos metu reikalavimų nustatymas ir pateikimas.

11.

Statinio statybos bei statybos darbų eiliškumo grafikas ir jame pateikiami sprendiniai.

12.

Statybvietės planas ir jame nurodomi statinio statybos darbų organizavimo sprendiniai.

13.

Bendrieji atskirų statybos darbų ir technologinių procesų vykdymo organizaciniai, techniniai ir technologiniai ypatumai. 

14.

Statybos darbų technologijos projektas (privalomumas, sudėtis, rengimo tvarka, ekspertizė).

 

STATYBOS AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS

YSPDV,

YSPDVPV, NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV

15.

Statybos aikštelės aptvėrimo paskirtis ir bendrieji reikalavimai.

16.

Laikinos tvoros ir signaliniai aptvėrimai (konstrukciniai sprendimai ir įrengimo ypatumai).

17.

Laikinų tvorų įrengimas už statybvietės ribų (servitutinėse zonose, gatvės zonose, valstybinės ir nevalstybinės nuosavybės teritorijose).

18.

Įvažiavimų ir išvažiavimų iš statybvietės įrengimas (privalomi įvertinti aspektai, techniniai ir technologiniais sprendimai, kokybės, saugos ir

 

kiti reikalavimai).

 

 

 

 

 

 

YSPDV,

YSPDVPV, NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV

19.

Laikinų kelių (transporto, pėsčiųjų) statybos aikštelėje įrengimas (privalomi įvertinti aspektai, techniniai ir technologiniais sprendimai, kokybės, saugos ir kiti reikalavimai).

20.

Autotransporto ir ratinių mechanizmų išvažiavimo iš statybos aikštelės sąlygos ir reikalavimai.

21.

Statybvietės aprūpinimas elektra (šaltiniai, laikinos elektros tiekimo linijos įrengimo techniniai ir technologiniais sprendimai, elektros energijos laikina apskaita).

22.

Statybvietės aprūpinimas vandeniu (šaltiniai, laikinos vandens tiekimo linijos įrengimo techniniai ir technologiniais sprendimai, vandens sąnaudų laikina apskaita).

23.

Statybvietės aprūpinimas ryšiais.

24.

Statybvietės aprūpinimas specifiniais ištekliais (šiluma, suslėgtu oru, deguonimi, acitilenu ir kt.) (šaltiniai, laikinos tiekimo linijos įrengimo techniniai ir technologiniais sprendimai, išteklių sąnaudų laikina  apskaita).

25.

Gaisrinės saugos reikalavimai ir užtikrinimo priemonės statybos aikštelėje ir statomuose statiniuose.

26.

Statybvietės paruošimas darbams neįprastomis geologinėmis ir hidrogeologinėmis sąlygomis (aukštas gruntinio vanduo, užpelkėjęs, piltas, durpinis ar su įvairiomis priemaišomis gruntas, karstiniai regionai).

 

DARBŲ VYKDYMO ZONOJE IR ŠALIA JOS ESANČIŲ STATINIŲ APSAUGA

YSPDV,

YSPDVPV, NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV

27.

Esamų inžinerinių tinklų apsauga (būdai, priemonės, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės, saugos ir kiti reikalavimai).

28.

Esamų pastatų apsauga (būdai, priemonės, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės, saugos ir kiti reikalavimai).

29.

Esamų susisiekimo komunikacijų apsauga (būdai, priemonės, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės, saugos ir kiti reikalavimai).

30.

Esamų hidrotechnikos statinių apsauga (būdai, priemonės, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės, saugos ir kiti reikalavimai).

31.

Įlaidinės (špuntinės) sienutės įrengimas (būdai, priemonės, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės, saugos ir kiti reikalavimai).

32.

Gręžtinių gelžbetoninių polių apsauginės sienutės įrengimas (būdai, priemonės, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės, saugos ir kiti reikalavimai).

33.

„Berlyno“ sienutės įrengimas (būdai, priemonės, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės, saugos ir kiti reikalavimai).

34.

„Sienutės grunte“ įrengimas (būdai, priemonės, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės, saugos ir kiti reikalavimai).

35.

Statybos metu išardytų arba apgadintų dangų atstatymas (būdai, priemonės, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės, saugos ir kiti reikalavimai).

 

INŽINERINIŲ TINKLŲ TIESIMO YPATUMAI

YSPDV,

YSPDVPV, NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV

36.

Inžinerinių tinklų apsaugos zonos.

37.

Darbo zonos nustatymas tiesiant inžinerinius tinklus.

38.

Statybos darbų vykdymas šalia veikiančių inžinerinių tinklų (kokybės, saugos, aplinkosaugos ir kiti  reikalavimai, jų įgyvendinimo  

 

organizacinės, techninės ir technologinės priemonės).

 

 

 

 

 

YSPDV,

YSPDVPV, NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV

39.

Iškasų ir pylimų šlaitų sutvirtinimas (kokybės, saugos, aplinkosaugos ir kiti reikalavimai, jų įgyvendinimo  organizacinės, techninės ir technologinės priemonės).

40.

Inžinerinių tinklų tiesimo būdai, jų privalumai ir trūkumai, organizacinės, techninės ir technologinės priemonės.

41.

Dideliame gylyje klojamų inžinerinių tinklų tiesimo ypatumai.

42.

Inžinerinių tinklų tiesimas užstatytose teritorijose (būdai, priemonės, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės, saugos ir kiti reikalavimai).

43.

Inžinerinių tinklų tiesimas po susisiekimo komunikacijomis (būdai, priemonės, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės, saugos ir kiti reikalavimai).

44.

Inžinerinių tinklų renovacijos (būdai, priemonės, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės, saugos ir kiti reikalavimai).

 

STATYBOS DARBŲ VYKDYMO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOSE YPATUMAI

YSPDV,

YSPDVPV, NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV

45.

Kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų apsaugos zonos.

46.

Darbo vietų klasifikavimas, planavimo sąlygos, apsauga ir kontrolė.

47.

Techninių eismo reguliavimo priemonių naudojimas darbo vietose.

48.

Leidimo riboti eismą naudojimo sąlygos ir dokumentai.

49.

Kelio ženklų schemų sudarymas ir tipinių eismo schemų naudojimas.

50.

Laikini kelio ženklai ir eismo reguliavimo įtaisai, jų įrengimo ypatumai.

51.

Laikino horizontalaus ženklinimo darbo vietų zonose ypatumai. 

52.

Laikinų apvažiavimo ir privažiavimo kelių įrengimas (reikalavimai, jų įgyvendinimo būdai ir priemonės, techniniai (konstrukciniai) ir technologiniai sprendimai, kokybės, saugos ir kiti reikalavimai).

 

ŽEMĖS DARBAI IR VANDENTVARKA STATYBOS AIKŠTELĖJE

YSPDV,

YSPDVPV, NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV

53.

Žemės darbų vykdymas šalia  veikiančių inžinerinių tinklų (kokybės, saugos, aplinkosaugos ir kiti reikalavimai, jų įgyvendinimo  organizacinės, techninės ir technologinės priemonės).

54.

Žemės darbų vykdymas šalia pastatų (kokybės, saugos, aplinkosaugos ir kiti reikalavimai, jų įgyvendinimo  organizacinės, techninės ir technologinės priemonės).

55.

Darbas iškasoje ir šalia pylimų (saugos ir kiti reikalavimai, jų įgyvendinimo  organizacinės, techninės ir technologinės priemonės).

56.

Iškasų užpylimas gruntu (būdai, priemonės, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

57.

Grunto sutankinimas (būdai, priemonės, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir kiti reikalavimai).

58.

Vandens nuvedimas statybos aikštelėje (būdai, priemonės, techniniai ir technologiniai sprendimai, saugos, aplinkosaugos ir kiti reikalavimai).

59.

Vandens pašalinimas iš iškasų (būdai, priemonės, techniniai ir technologiniai sprendimai, saugos, aplinkosaugos ir kiti reikalavimai).

60.

Vandens lygio pažeminimas (būdai, priemonės, techniniai ir technologiniai sprendimai, saugos, aplinkosaugos ir kiti reikalavimai).

61.

Statybinių mechanizmų žemės darbams parinkimo aspektai.

62.

Statybinių mechanizmų ir transporto priemonių saugaus  naudojimo  šalia   iškasų ir pylimų reikalavimai.

63.

Grunto sandėliavimas (sąlygos, būdai, priemonės, techniniai ir

 

technologiniai sprendimai, kokybės, saugos, aplinkosaugos ir kiti reikalavimai).

 

64.

Dirvožemio ir kito iškasto grunto išsaugojimas ir panaudojimas (būdai, priemonės, techniniai ir technologiniai sprendimai).

 

STATYBVIETĖJE ESANČIŲ STATINIŲ GRIOVIMAS IR INŽINERINIŲ TINKLŲ IŠKĖLIMAS, PASTATŲ REKONSTRUKCIJA IR REMONTAS

YSPDV,

YSPDVPV, NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV

65.

Statinių griovimo ir inžinerinių tinklų iškėlimo parengiamieji darbai (inžinerinių tinklų ir sistemų atjungimas, griovimo darbų etapų nustatymas, griovimo būdų pasirinkimas ir kt.).

66.

Statinių griovimo būdai ir priemonės, jų privalumai ir trūkumai, pasirinkimo aspektai.

67.

Statinių  konstrukcijų pjaustymas ir skaldymas (būdai, priemonės, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės, saugos ir kiti reikalavimai).

68.

Statinių  sprogdinimas (būdai, priemonės, organizaciniai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės, saugos ir kiti reikalavimai).

69.

Inžinerinių tinklų iškėlimas (būdai, priemonės, organizaciniai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės, saugos ir kiti reikalavimai).

70.

Išardytų statinio konstrukcijų arba jų dalių tvarkymas (nukėlimas, sandėliavimas, laikymas, perdirbimas, transportavimas).

71.

Statinių griovimo šalia pastatų ar kitų statinių ypatumai.

72.

Bendrosios saugos ir sveikatos užtikrinimo priemonės, vykdant statinių griovimą ar inžinerinių tinklų iškėlimą.

73.

Pastatų rekonstrukcijos ir remonto darbai (sąlygos, privalomi įvertinti aspektai, organizaciniai, techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės, saugos ir kiti reikalavimai).

 

STATYBOS PRODUKTŲ TRANSPORTAVIMAS, SANDĖLIAVIMAS, MONTAVIMAS

YSPDV,

YSPDVPV, NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV

74.

Statybinių krovinių gabenimui naudojamas transportas (rūšys, parinkimo kriterijai, pakrovimo ir iškrovimo ypatumai, kiti su produktų transportavimu susiję aspektai).

75.

Kėlimo kranai ir mechanizmai (rūšys, parinkimo kriterijai, pastatymo ypatumai, su naudojimu susijusi rizika ir jos valdymo priemonės, kiti kėlimo įrenginių eksploatavimo aspektai).

76.

Statybos produktų sandėliavimas (vietų parinkimas, reikalingos sąlygos ir jų užtikrinimas, saugos, aplinkosaugos ir kiti produktų sandėliavimo reikalavimai).

77.

Papildomo žemės sklypo statybos produktams sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti nuoma (galimybių vertinimo aspektai, bendrosios sąlygos ir jų užtikrinimas, saugos, aplinkosaugos ir kiti reikalavimai).

78.

Surenkamų konstrukcijų montavimas (būdai, priemonės, organizaciniai, techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės, saugos ir kiti reikalavimai).

 

SAUGOS BEI HIGIENOS REIKALAVIMŲ UŽTIKRINIMAS VYKDANT STATYBO SDARBUS

 

79.

Bendrieji saugos (darbuotojų, gaisrinės, aplinkos) ir higienos reikalavimai statybos aikštelėje ir statomame statinyje.

80.

Su planuojamais  vykdyti  statybos darbais susijusios rizikos nustatymas,

 

vertinimas ir valdymo priemonės parinkimas.

 

 

 

 

 

YSPDV,

YSPDVPV, NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV

YSPDV,

YSPDVPV, NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV

81.

Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimas (poreikio nustatymas, pastatymo vietos parinkimas, įrengimui ir naudojimui keliami reikalavimai).

82.

Statybvietę supančios aplinkos (teritorijos) ribos, jos aptvėrimas (ženklinimas), saugos reikalavimų joje užtikrinimas.

83.

Bendrieji atskirų statybos darbų ir technologinių procesų saugaus vykdymo ypatumai. 

84.

Gaisrinės saugos užtikrinimo priemonių parinkimas ir įrengimas statybvietėje.

85.

Statinio statybos metu galimos avarijos ir prevencinės priemonės joms išvengti. 

86.

Saugos reikalavimai ir priemonės atliekant darbus veikiančioje įmonėje arba greta jos.

87.

Triukšmo, dulkių ir kitų kenksmingų veiksnių sumažinimo statybvietėje būdai ir priemonės.

88.

Statybvietėje būtinos pirmosios pagalbos priemonės.

89.

Darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu.

 

BENDRIEJI STATINIO PROJEKTAVIMO PLANAVIMO, ORGANIZAVIMO, VYKDYMO IR KONTROLĖS REIKALAVIMAI

 

90.

Bendrosios statinio projektavimo proceso organizavimo ir vykdymo nuostatos (teisinis reglamentavimas, tikslai, uždaviniai, atsakomybė).

91.

Projekto dalies vadovo ir projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigos, teisės, atsakomybė, parinkimo ir samdymo tvarka, bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais statinio projektavimo bei statinio statybos priežiūros proceso dalyviais.

92.

Statinio statybos rūšys.

93.

Statinių klasifikavimas (pagal kategorijas, pagal naudojimo paskirtį).

94.

Esminiai reikalavimai statiniams ir statybos gaminiams.

95.

Tarptautinių, Europos ir kitų užsienio valstybių standartų ir norminių dokumentų taikymo (naudojimo) Lietuvoje tvarka.

96.

Statinio projektavimui pradėti ir (ar) vykdyti reikalinga informacija ir duomenys.

97.

Projektavimo užduoties paskirtis, sudėtis ir rengimo tvarka.

98.

Prisijungimo  sąlygos (jų paskirtis, sudėtis, išdavimo ir gavimo tvarka). Energetinių ir kitų išteklių nustatymas, rengiant dokumentus prisijungimo sąlygoms gauti.

99.

Statinio projekto rūšys.

100.

Statinio projekto rengimo etapai (vieno ir dviejų etapų projekto rengimo atvejai).

101.

Statinio techninio projekto paskirtis ir sudėtis.

102.

Statinio darbo projekto paskirtis ir sudėtis.

103.

Statinio techninio darbo projekto sudėtis.

104.

Bendruoju atveju statinio projekto dalyje „Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo“ pateikiami sprendiniai ir informacija.

105.

Statinio projekto techninių specifikacijų paskirtis, sudėtis ir rengimo ypatumai.

106.

Projektinių sprendinių derinamas projektavimo metu.

107.

Pagrindiniai  standartai ir  kiti  dokumentai, reglamentuojantys projekto

 

įforminimo tvarką.

 

 

 

 

 

YSPDV,

YSPDVPV, NSPDV,

NSPDVPV, SPDEV

108.

Brėžinių braižymo taisyklės (reikalavimai) ir grafiniai žymėjimai.

109.

Brėžinio ir kitų projekto sprendinių dokumentų pagrindinio įrašo struktūra.

110.

Statinio projekto dokumentų žymenys, jų struktūra.

111.

Statinio techninio ir darbo projekto komplektavimo bei bylų įforminimo tvarka.

112.

Statinio projekto dokumentų pasirašymo ir tvirtinimo tvarka.

113.

Statinio projekto dokumentų, rengiamų keliomis kalbomis, įforminimo ir pasirašymo tvarka.

114.

Atskirų statinio projekto dalių sprendinių suderinamumo užtikrinimas.

115.

Projekto dokumentų keitimo, taisymo ir papildymo tvarka bei įforminimas.

116.

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūra (organizavimas, atlikimas, dokumentavimas, gerinimas).

117.

Statinio informacinio modeliavimo (toliau − BIM) technologijų taikymas statinio projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros veikloje.

118.

Informacinių priemonių (įrankių, įrangos, programų) taikymas automatizuotam vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei inžinerinių sistemų projektavimui.

119.

Esminiai gaisrinės saugos reikalavimai statiniams.

120.

Statinių atsparumo ugniai laipsniai ir jų nustatymo kriterijai (faktoriai).

121.

Statinių grupės pagal gaisro grėsmę juose.

122.

Statybos produktų klasifikavimas pagal degumą ir atsparumą ugniai.

123.

Pastatų, patalpų ir išorės įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų.

124.

Gaisro plitimo bei gaisro ar degimo produktų sklidimo ribojimo statinyje sprendimai.

 

STATINIO PROJEKTO DALIES EKSPERTIZĖ

SPDEV

125.

Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės  organizavimo ir vykdymo bendrosios nuostatos (teisinis reglamentavimas, privalomumas, tikslai, uždaviniai, dalyviai). 

126.

Statinio projekto (jo dalies) ekspertizei  vykdyti reikalingi profesiniai ir asmeniniai gebėjimai.

127.

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovo samdymo (skyrimo) tvarka.

128.

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė.

129.

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovo civilinės atsakomybės draudimas.

130.

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovo dalykinis bendravimas ir bendradarbiavimas su statinio projekto rengimo bei ekspertizės dalyviais.

131.

Dalinės statinio projekto ekspertizės sudėtis, atlikimo ir dokumentavimo tvarka. Statinio projekto (jo dalies) įvertinimas.

132.

Pakartotinė statinio projekto (jo dalies) ekspertizė (inicijavimas, planavimas, organizavimas, atlikimas, dokumentavimas).

133.

Specialioji statinio projekto (jo dalies) ekspertizė (inicijavimas, planavimas, organizavimas, atlikimas, dokumentavimas).

 

IV SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

7. Programa parengta remiantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:

7.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

7.2. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“;

7.3. statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo;

7.4. statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1053 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;

7.5. statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;

7.6. statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;

7.7. statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12  d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“;

7.8. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas” patvirtinimo”;

7.9. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga patvirtinimo”;

7.10. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” patvirtinimo”;

7.11. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” patvirtinimo”;

7.12. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo” patvirtinimo”;

7.13. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” patvirtinimo”;

7.14. statybos techninis reglamentas STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 319 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai patvirtinimo“;

7.15. statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533  „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai patvirtinimo“;

7.16. statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.” patvirtinimo“;

7.17. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 „Dėl Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 patvirtinimo“;

7.18. Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22 „Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.19. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 „Dėl statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“;

7.20. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

7.21. Rekomendacijos R 14-2011 „Rekomendacijos. Santrumpos ir vardiniai žymėjimai statybų projektinėje dokumentacijoje“;

7.22. Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas. Vilnius: Naujasis lankas, 2009;

7.23. Zavadskas E. K. ir kt. Statybos procesų technologija: vadovėlis. Vilnius: Technika, 2008;

7.24. Zavadskas E. K. ir kt. Statybos organizavimas: vadovėlis. Vilnius:  Technika, 2009;

7.25. Kitinas V. Darbuotojų sauga ir sveikata statyboje. Vilnius: Saulės spektras, 2003;

7.26. Kitinas V. Tipinių statybos procesų technologijos ir darbo organizavimo reglamentai. Vilnius: Naujasis lankas, 2007.

7.27. Elektroninės statybos taisyklės [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija, 2014 [žiūrėta 2017-08-24]. <www.statybostaisykles.lt>;

7.28. Informaciją apie teisės aktų pakeitimus galima rasti „Teisės aktų registre“ (www.e-tar.lt) arba Aplinkos ministerijos interneto tinklalapyje (www.am.lt).

 

V SKYRIUS

PROFESINĮ VERTINIMĄ ATLIEKANTI ORGANIZACIJA

 

8. Pareiškėjų profesines žinias vertina Programos priede nurodyti Lietuvos statybos inžinierių sąjungos klubai (bendrijos).

9. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga – pelno nesiekianti laisvanoriška organizacija, vienijanti statybos inžinierius ir aktyviai dalyvaujanti jų mokymo, kvalifikacijos tobulinimo bei profesinių žinių ir gebėjimų vertinimo veikloje. LSIS veiklą vykdo visoje šalyje per veikiančius klubus (bendrijas). Jų įgaliojimus ir teises vertinti Pareiškėjų  profesines žinias nustato (skiria) LSIS Prezidiumo pirmininkas (LSIS prezidentas).

10. Pareiškėjų profesinių žinių vertinimo egzaminai organizuojami ir vykdomi Programos priede nurodytų LSIS klubų (bendrijų) patalpose. Pareiškėjų profesines žinias vertinti įgalioti LSIS klubai (bendrijos) apsirūpinę veiklai vykdyti reikalingomis organizacinėmis-techninėmis priemonėmis (biuro įranga, ryšio priemonėmis ir kt.).

 

VI SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

 

11. Profesinių žinių vertinimo egzaminas (toliau – Egzaminas) susideda iš dviejų dalių – atsakymų į klausimus raštu ir pokalbio.

12. Egzamino raštu tvarka:

12.1. klausimus, iš kurių sudaromi Egzamino raštu bilietai, vadovaujantis šia Programa, rengia LSIS. Egzamino raštu klausimai iš anksto neskelbiami;

12.2. Egzamino raštu trukmė – 2 val. (nepriklausomai nuo Pareiškėjo pageidaujamų įgyti pareigų bei prašyme išduoti kvalifikacijos atestatą nurodytų statinių ir darbo sričių). Egzamino metu leidžiama naudotis literatūra ir kitomis pagalbinėmis informacinėmis priemonėmis;

12.3. atsakymai į atskirus Egzamino raštu klausimus įvertinami balais:

12.3.1. teisingas ir išsamus atsakymas į klausimą įvertinamas 1 balu;

12.3.2. neišsamus arba iš dalies teisingas atsakymas į klausimą įvertinamas 0,5 balo;

12.3.3. neatsakytas klausimas arba atsakytas neteisingai įvertinamas 0 balų;

12.4. kiekvienam Pareiškėjui šiame punkte nustatyta tvarka pateikiami traukti atskiri bilietai, atsižvelgiant į siekiamas eiti pareigas ir prašyme išduoti kvalifikacijos atestatą nurodytą darbo sritį (sritis):

12.4.1. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto dalies (pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo) vadovo, ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto dalies (pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo) vykdymo priežiūros vadovo pareigas ir (ar) statinio projekto dalies (pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo) ekspertizės vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietą, susidedantį iš 5 (penkių) klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 4 balai;

12.4.2. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti statinio projekto dalies (pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo) ekspertizės vadovo pareigas, traukia papildomą Egzamino bilietą susidedantį iš 3 (trijų) klausimų, susijusių su statinio projekto dalies ekspertizės veikla. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai. Jei Pareiškėjo profesinės žinios pagal 12.4.1 papunkčio nuostatas įvertinamos neigiamai, profesinės žinios pagal 12.4.2 papunkčio nuostatas nevertinamos.

13. Individualaus pokalbio su Pareiškėju metu:

13.1. gali būti užduodami papildomi klausimai, susiję su Egzamino raštu atsakymais ir (ar) Pareiškėjo profesiniu pasirengimu bei patirtimi (pvz., parengtais projektais, vykdytomis ekspertizėmis, atliktais mokslo ir kitais darbais, susijusiais su prašoma atestuoti veikla, kitais profesiniais pasiekimais);

13.2. aptariami Egzamino rezultatai (pristatomos Pareiškėjui siūlomos suteikti pareigos statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį ir (ar) darbo srityje (srityse), nurodomos neigiamo profesinių žinių įvertinimo priežastys, sprendžiami kiti su Pareiškėjo profesinių žinių įvertinimu susiję klausimai).

14. Pareiškėjas, išlaikęs egzaminą raštu, tačiau neatvykęs arba atsisakęs atvykti į pokalbį, profesinių žinių vertinimą atliekančio personalo sprendimu gali būti pripažintas neišlaikiusiu profesinių žinių egzamino.

15. Profesinių žinių vertinimą atliekantis personalas:

15.1. kolegialiai priima sprendimus dėl Pareiškėjų profesinių žinių įvertinimo;

15.2. turi teisę sustabdyti profesinių žinių vertinimo procedūrą, jei Pareiškėjas nevykdo teisėtų profesinių žinių vertinimą atliekančio personalo reikalavimų.

16. Pareiškėjas, gavęs neigiamą profesinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti Egzaminą ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo Egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Egzamino perlaikymų skaičius neribojamas.

17. Teigiamai įvertinto profesinių žinių egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų paskelbimo dienos.

18. Profesinių žinių vertinimas vykdomas valstybine kalba. Kitų valstybių (trečiųjų šalių) bei Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai profesinių žinių vertinimo metu gali naudotis vertėjo paslaugomis. Šiuo atveju, vertimo paslaugų teikėjas negali jokiu būdu ir forma Pareiškėjo konsultuoti, jam padėti, patarti ar kitaip profesine prasme įtakoti, atsakant į Egzamino klausimus. Nustačius šio reikalavimus pažeidimus, profesinių žinių vertinimą atliekantis personalas sustabdo profesinių žinių vertinimo procedūrą ir suteikia teisę Pareiškėjui pakartotinai laikyti profesinių žinių vertinimo egzaminą tik tada, kai naudojamasi kito vertėjo paslaugomis. Nustačius šio reikalavimo pažeidimus du kartus iš eilės, LSIS turi teisę atsisakyti vertinti Pareiškėjo profesines žinias.

19. Profesinių žinių vertinimo paslaugos yra mokamos. Už vieno Egzamino laikymą ar perlaikymą imamas LSIS Prezidiumo nustatyto dydžio mokestis. Šis mokestis turi būti sumokėtas iki Egzamino pradžios. Neišlaikius Egzamino arba neatvykus į Egzaminą be svarbių priežasčių, sumokėtas mokestis negrąžinamas.

 

VII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO PERSONALAS

 

20. Pareiškėjų profesines žinias kiekviename įgaliotame LSIS klube (bendrijoje) vertina specialistai, atitinkantys statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 31.4 papunktyje nustatytus reikalavimus.

21. Kiekvieno LSIS klubo (bendrijos), siekiančio įgyti teisę vertinti Pareiškėjų profesines žinias pagal Programą, vadovas parenka kvalifikacinius ir kitus nustatytus reikalavimus atitinkančius specialistus profesinėms žinioms vertinti. Kandidatų vertinti profesines žinias sąrašas, nurodant vardus, pavardes, pareigas, profesinės veiklos patirtį, išsilavinimą, specialybę, kartu su dokumentuotais įrodymais, patvirtinančiais kandidato atitiktį STR 1.02.01:2017 31.4 papunktyje nustatytiems reikalavimams, teikiamas LSIS Prezidiumo pirmininkui (LSIS prezidentui). Pastarasis, įvertinęs kandidatų kvalifikaciją, nešališkumą bei asmenines savybes, įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu skiria (tvirtina) specialistus vertinančius Pareiškėjų profesines žinias atskiruose LSIS klubuose (bendrijose). 

22. Visus su šios Programos įgyvendinimu ir įgyvendinimo priežiūra susijusius klausimus sprendžia Lietuvos statybos inžinierių sąjungos sudaryta Centrinė statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo komisija.

 

VIII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMĄ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS

 

23. Profesinių žinių įvertinimo sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodoma:

23.1. profesinių žinių vertinimo data ir vieta;

23.2. profesinių žinių įvertinimo protokolo numeris ir parengimo data;

23.3. Programos, pagal kurią vertintos protokole nurodytų Pareiškėjų profesinės žinios pavadinimas ir (arba) žymuo;

23.4. Pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė ir profesinių žinių įvertinimo rezultatas (sprendimas). Jei profesinės žinios įvertinamos neigiamai, nurodomos tokio sprendimo priežastys;

23.5. Pareiškėjui siūlomos suteikti pareigos (pagal Programos 3 punktą) statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį iš nurodytų [7.6] (papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [7.6]) ir darbo srityje (srityse);

23.6. profesines žinias įvertinusių specialistų vardai, pavardės ir jų atstovų (profesinių žinių vertinimo komisijos pirmininko ir sekretoriaus) parašai;

23.7. kita su konkrečiu Pareiškėju susijusi informacija (pvz., išsilavinimas, kontaktiniai duomenys, papildomo kvalifikacijos atestato numeris) nurodoma profesinių žinių vertinimo komisijos sekretoriaus sprendimu ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau – SPSC) pageidavimu.

24. Parengiami du vienodą juridinę galią turintys profesinių žinių įvertinimo protokolo egzemplioriai, kurių vienas teikiamas SPSC, o antras lieka ir 5 metus saugomas profesinių žinių vertinimą atlikusioje LSIS įgaliotoje organizacijoje.

25. Pareiškėjui išduodamas vieno iš profesines žinias įvertinusių specialistų arba profesinių žinių vertinimo komisijos sekretoriaus pasirašytas profesinių žinių įvertinimo protokolo išrašas, kuriame nurodoma: Pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, siūlomos suteikti pareigos statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį ir darbo srityje (srityse), programos, pagal kurią buvo patikrintos profesinės žinios, žymuo, dokumento išdavimo data. Protokolo išrašas išduodamas vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 90 ir 91 punktuose nustatytais reikalavimais.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Informacija apie profesinių žinių vertinimo egzaminų laiką ir vietą skelbiama Lietuvos statybos inžinierių sąjungos interneto tinklalapyje (www.lsis.lt) ir LSIS klubų (bendrijų), nurodytų Programos priede, internetiniuose tinklalapiuose.

27. Programa ar jos dalis gali būti naudojama tik Lietuvos statybos inžinierių sąjungos vykdomos veiklos tikslams įgyvendinti. Programą naudoti kitiems tikslams galima tik rengėjui sutikus.

28. Ginčai dėl Programos taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

ĮVERTINO

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

2017 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. 16453

 

PARENGĖ

VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras direktorius, LSIS Prezidiumo narys

Ramūnas Setkauskas

 


 

 

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės

veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių

žinių vertinimo egzaminų programos E-020-17-LSIS

priedas

 

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS KLUBŲ (BENDRIJŲ), ĮGALIOTŲ

VERTINTI STATYBOS INŽINIERIŲ, SIEKIANČIŲ EITI YPATINGOJO IR  NEYPATINGOJO STATINIO PROJEKTO DALIŲ (ELEKTROTECHNIKOS, ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ), APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS, GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS IR(AR) PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS) VADOVO, ŠIŲ PROJEKTO DALIŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO IR EKSPERTIZĖS VADOVO BEI STATINIO DALIES (ELEKTROTECHNIKOS (IKI 10 KV ĮTAMPOS) EKSPERTIZĖS VADOVO PAREIGAS,  PROFESINES ŽINIAS, SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Įgaliotos organizacijos pavadinimas

Adresas

Žinių vertinimo patalpų adresas ir vietų skaičius

Atsakingo vadovo vardas, pavardė, tel.

Interneto svetainės adresas,

el. paštas

1.

VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras

Trakų g. 1/26, Vilnius

Trakų g. 1/26, Vilnius,

3 auditorijos, 180 vietų

Ramūnas Setkauskas,

(8 5) 2621690

www.kvc.

vgtu.lt

2.

LSIS Kauno apskrities bendrija

Studentų g. 48-429,

Kaunas

Studentų g. 48-429,

Kaunas,

KTU Statybos fakultetas,

432 auditorija, 50 vietų

Žymantas Rudžionis

(8 37) 451438

8 687 50991

www.kasib.lt

3.

LSIS Klaipėdos klubas

V. Berbomo g. 10,

Klaipėda

V. Berbomo g. 10, Klaipėda,

auditorija 150 vietų,

2 kabinetai po 36 kv. m

Tautvydas Petras Tubis,

(8 46) 41 16 02

8 686 76 153

www.lsiskl.lt

4.

Šiaulių apskrities bendrija LSIS

Tilžės g. 170, Šiauliai

Vilniaus g. 141, Šiauliai, Šiaulių universiteto Technologijos fakulteto auditorija 50 vietų

Jonas Šarakauskas

(8 41) 52 34 58

www.p-k.lt