VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL KALBOS MOKĖJIMO LYGIO ĮVERTINIMO

 

2020 m. liepos 9 d. Nr. 2-185

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. kovo 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2020/359, FCL.055 dalimi:

1.   Tvirtinu pridedamus:

1.1.      Anglų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo pažymėjimo formą.

1.2. Anglų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo egzaminuotojų (vertintojų) sąrašą.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Pilotų anglų kalbos mokėjimo lygį vertina viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros (toliau – TKA) įgaliotieji egzaminuotojai (vertintojai).

2.2. Įvertinus anglų kalbos mokėjimo lygį yra išduodamas pažymėjimas, kurį asmuo turi pristatyti į TKA Civilinės aviacijos departamento Personalo licencijavimo skyrių (toliau – PEL).

2.3. Anglų kalbos lygio egzaminuotojai (vertintojai) turi turėti ne žemesnį kaip 5 kalbos mokėjimo lygį ir būti baigę egzaminuotojų ir (arba) vertintojų kursus.

2.4. PEL darbuotojai bent kartą per 3 metus tikrina, kaip egzaminuotojai (vertintojai) laikosi Anglų kalbos lygio nustatymo vadove patvirtintos testavimo tvarkos.

2.5. Pilotams, baigusiems vidurinę mokyklą, kurioje lietuvių kalba buvo pagrindinė, taikomas 6 lietuvių kalbos mokėjimo lygis, galiojantis neribotą laiką. Lietuvių kalbos mokėjimo lygį įvertina TKA patvirtinti skrydžio egzaminuotojai kvalifikacijos tikrinimo metu.

2.6. TKA pripažįsta kitų šalių išduotus anglų kalbos lygio patvirtinimo dokumentus išduotus pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1178/2011 reikalavimus.

3. Pavedu PEL per 10 darbo dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo supažindinti šio įsakymo 1.2 papunkčiu patvirtintame sąraše nurodytus anglų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo egzaminuotojus (vertintojus) su Anglų kalbos lygio nustatymo vadovu.

 

 

 

Direktorė                                                                                                     Goda Bražytė-Balčiūnė