LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVO 2021 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. V-285 „DĖL SPORTO, LAISVALAIKIO IR PRAMOGŲ ATVIROSE ERDVĖSE TEIKIMO BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 20 d. Nr. V-878

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 12 d. sprendimą Nr. V-285 „Dėl sporto, laisvalaikio ir pramogų atvirose erdvėse teikimo būtinųjų sąlygų“:

1.1. Pakeičiu 1 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

1. Įpareigoti sporto, laisvalaikio ir pramogų (įskaitant slidinėjimo trasų paslaugas) bei ekskursijų paslaugas atvirose erdvėse (toliau – paslaugos) teikiančius asmenis (toliau – paslaugų teikėjas) ir jų darbuotojus užtikrinti, kad:“.

1.2. Papildau 1.18 papunkčiu:

1.18. vykstant į ekskursijas, viena transporto priemone gali vykti ne daugiau kaip 10 asmenų, persirgusių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų, ar asmenų, paskiepytų Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą. Viena transporto priemone vykstantys asmenys privalo dėvėti kaukes visos kelionės metu. Transporto priemonės dažnai liečiami paviršiai (turėklai, rankenos ir kt.) prieš ekskursiją valomi ir dezinfekuojami vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-CoV-2 virusu) https://bit.ly/3tyr2B4.“

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. balandžio 22 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                Arūnas Dulkys