LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2010 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 2B-408 „DĖL TECHNINĖS APŽIŪROS KONTROLIERIŲ ŽINIŲ ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 16 d. Nr. 2BE-26

 

1. P a k e i č i u  Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. 2B-408 „Dėl Techninės apžiūros kontrolierių žinių įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI TEISĘ ATLIKTI PRIVALOMĄJĄ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĘ APŽIŪRĄ, IR TECHNINĖS APŽIŪROS KONTROLIERIŲ ŽINIŲ PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 ir 30 punktais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ 2.13 ir 2.32 papunkčiais, Reikalavimų įmonėms, atliekančioms motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, ir teisės atlikti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą suteikimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir šios teisės panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 3-375 „Dėl Reikalavimų įmonėms, atliekančioms motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, ir teisės atlikti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą suteikimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir šios teisės panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 51 punktu ir įgyvendindamas 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB, (OL 2014 L 127, p. 51)

t v i r t i n u  Asmenų, siekiančių įgyti teisę atlikti privalomąją transporto priemonių techninę apžiūrą, ir techninės apžiūros kontrolierių žinių patikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. kovo 1 d.

3. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Genius Lukošius

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie

Susisiekimo ministerijos viršininko

2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 2B-408

(Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus 2020 m. sausio 16 d. įsakymo

Nr. 2BE-26 redakcija)

 

asmenų, siekiančių ĮGYTI TEISĘ ATLIKTI PRIVALOMĄJĄ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĘ APŽIŪRĄ, IR TECHNINĖS APŽIŪROS KONTROLIERIŲ ŽINIŲ PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Asmenų, siekiančių įgyti teisę atlikti privalomąją transporto priemonių techninę apžiūrą, ir techninės apžiūros kontrolierių žinių patikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų, siekiančių įgyti teisę atlikti privalomąją transporto priemonių techninę apžiūrą, ir techninės apžiūros kontrolierių žinių patikrinimo tvarką.

2.    Aprašas taikomas:

2.1. asmenims, siekiantiems įgyti teisę atlikti privalomąją transporto priemonių techninę apžiūrą (toliau – privalomoji techninė apžiūra), kurie atitinka Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – Įstatymas) 291 straipsnio nuostatas ir pageidauja, kad jų žinios būtų patikrintos;

2.2. techninės apžiūros kontrolieriams, siekiantiems atnaujinti žinias atlikti privalomąją techninę apžiūrą, kurie atitinka Įstatymo 291 straipsnio nuostatas ir pageidauja, kad jų žinios būtų patikrintos;

2.3. iki 2018 m. gegužės 20 d. dirbusiems techninės apžiūros įmonėje techninės apžiūros kontrolieriams, siekiantiems atnaujinti žinias atlikti privalomąją techninę apžiūrą, kurių turimas išsilavinimas (kvalifikacija) ar patirtis neatitinka Įstatymo 291 straipsnyje nurodyto (arba jam prilyginto) išsilavinimo (kvalifikacijos) ar patirties, ir kurie pageidauja, kad jų žinios būtų patikrintos;

2.4. Asmenų, siekiančių įgyti teisę atlikti privalomąją techninę apžiūrą, ir techninės apžiūros kontrolierių žinių patikrinimo egzaminavimo, egzamino bilietų klausimų sudarymo ir ginčų nagrinėjimo komisijos (toliau – Komisija) nariams;

2.5. Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), priimantiems dokumentus ir (arba) vykdantiems žinių patikrinimą.

3. Už asmenų, siekiančių įgyti teisę atlikti privalomąją techninę apžiūrą, ir techninės apžiūros kontrolierių žinių patikrinimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Kvalifikacinis egzaminas – teorinių žinių ir praktinių įgūdžių patikrinimo egzaminas, kurio metu patikrinamas asmenų  pasirengimas atlikti privalomąją techninę apžiūrą.

4.2. Žinių patikrinimo egzaminas – kvalifikacinis egzaminas, kuris atliekamas ne rečiau kaip kartą per 2 kalendorinius metus nuo teisės atlikti privalomąją techninę apžiūrą suteikimo dienos siekiant įsitikinti techninės apžiūros kontrolieriaus teorinėmis žiniomis ir praktiniais įgūdžiais atlikti privalomąją techninę apžiūrą.

5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Įstatyme ir Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Transporto priemonių klasių pavadinimai Apraše suprantami taip, kaip jie apibrėžti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakyme Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“.

 

ii SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

6. Asmuo, pageidaujantis laikyti kvalifikacinį egzaminą, ar techninės apžiūros kontrolierius, pageidaujantis laikyti žinių patikrinimo egzaminą, (toliau kartu – egzaminuojamasis), Administracijai pateikia nustatytos formos Prašymą laikyti kvalifikacinį arba žinių patikrinimo egzaminą (1 priedas) (toliau – prašymas), užpildytą pagal pateiktų dokumentų duomenis, ir atitiktį Įstatymo 291 straipsnio 1 dalies 1–4 ir 6 punktuose nurodytiems reikalavimams įrodančius dokumentus. 

7.    Jei egzaminuojamasis kreipiasi į Administraciją laikyti žinių patikrinimo egzaminą, atitiktį Įstatymo 291 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nurodytiems reikalavimams įrodantys dokumentai, kurie Administracijai buvo pateikti, pakartotinai neteikiami.

8.    Jei egzaminuojamojo asmens duomenys pasikeitę, jis privalo pateikti ir šį faktą patvirtinančius dokumentus (vardo, pavardės pakeitimo liudijimą).

9.    Prašymas ir dokumentai, nurodyti Aprašo 6 ir 8 punktuose, turi būti pateikiami, kaip nurodyta Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“.

10.  Darbuotojas, priėmęs egzaminuojamojo prašymą ir dokumentus, patikrina, ar:

10.1. pateikti visi reikalingi dokumentai ir ar jie yra galiojantys;

10.2. egzaminuojamasis turi teisę vairuoti A, B ir C kategorijų motorines transporto priemones, įvertina jo atitiktį Įstatymo 291 straipsnio 1 dalies 1–4 ir 6 punktuose nurodytiems reikalavimams.

11.  Jeigu pateikti ne visi Apraše nurodyti dokumentai arba jie yra negaliojantys, darbuotojas per tris darbo dienas nuo dokumentų pateikimo datos apie tai egzaminuojamąjį ar jo įgaliotą asmenį informuoja raštu, nurodydamas konkrečius trūkumus.

12. Jei pateikti visi privalomi dokumentai ir asmuo atitinka Įstatymo 291 straipsnio 1 dalies 1–4 ir 6 punktuose nurodytus reikalavimus, darbuotojas priima sprendimą leisti laikyti egzaminą ir apie paskirtą egzamino datą egzaminuojamąjį informuoja raštu per tris darbo dienas nuo reikalavimus atitinkančių dokumentų pateikimo dienos.

13.  Administracija kvalifikacinį ar žinių patikrinimo egzaminą surengia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo reikalavimų atitinkančių dokumentų pateikimo dienos.

14. Kai egzaminuojamasis neturi teisės vairuoti A, B ir C kategorijų motorinių transporto priemonių, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymą arba nuo apkaltinamojo nuosprendžio dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai, jo prašymas laikyti kvalifikacinį ar žinių patikrinimo egzaminą netenkinamas. Darbuotojas per tris darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos apie neatitiktį nustatytam reikalavimui egzaminuojamąjį informuoja raštu.

 

III SKYRIUS

KVALIFIKACINIO ir žinių patikrinimo EGZAMINŲ

VYKDYMO TVARKA

 

15. Kvalifikacinis ir žinių patikrinimo egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorinių žinių ir praktinių įgūdžių patikrinimo.

16. Žinių patikrinimo egzamino teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai, praktines transporto priemonės tikrinimo situacijas įtraukiant į teorinius klausimus, tikrinami Administracijoje.

17.  Atvykę į kvalifikacinio egzamino teorijos žinių patikrinimą arba žinių patikrinimo egzaminą, (toliau kartu – egzaminas) egzaminuojamieji turi būti sumokėję valstybės rinkliavą, su savimi privalo turėti ir egzaminuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje). Nepateikus nurodyto dokumento ar nesumokėjus valstybės rinkliavos, egzamino laikyti neleidžiama.

18. Egzaminas laikomas kompiuteriu atsakant į egzamino bilieto klausimus ir sprendžiant praktines užduotis. Egzaminas trunka dvi valandas. Jį vykdo Administracijos paskirtas egzaminuotojas.

19. Egzamino metu egzamino patalpoje gali būti tik egzaminuotojas ir egzaminuojamasis (-ieji).

20.  Į egzaminą pavėlavusiam egzaminuojamajam laikyti egzaminą leidžiama, tačiau egzamino laikas nepratęsiamas.

21.  Jei egzaminuojamasis į egzaminą neatvyko, egzaminas laikomas nelaikytu. Tokiu atveju valstybės rinkliava laikoma nepanaudota.

22. Egzamino metu draudžiama:

22.1. naudotis bet kokia literatūra, bet kokiomis ryšio ar informacijos perdavimo ir priėmimo priemonėmis, kalbėtis tarpusavyje, trukdyti kitiems;

22.2. išeiti iš egzamino patalpos be egzaminuotojo leidimo;

22.3. kalbėtis su kitais egzaminuojamaisiais ar kitaip jiems trukdyti.

23. Egzaminuotojui nustačius bent vieną iš 22 punkte išvardytų pažeidimų, egzaminuojamasis šalinamas iš egzamino. Pašalinto egzaminuojamojo bilieto atsakymai nevertinami, egzaminas laikomas neišlaikytu ir valstybės rinkliava negrąžinama.

24. Jei per egzaminą sugenda kompiuterinė įranga ir gedimas nedelsiant pašalinamas, o bilieto klausimų atsakymai išsaugoti, egzaminas tęsiamas ir jo laikas nepratęsiamas. Jei atsakymai neišsaugoti, egzaminas kompiuteriu iš naujo laikomas tą pačią dieną.

25.  Jei gedimo nepavyksta nedelsiant pašalinti, egzaminuotojas priima sprendimą dėl egzamino laikymo iš naujo raštu tą pačią dieną arba nustato kitą egzamino datą ir laiką. Jei egzaminuojamieji su nustatyta data ir laiku nesutinka, egzaminas rengiamas kitą Administracijos paskirtą dieną, ją su egzaminuojamaisiais suderinus pasirašytinai. Tokiu atveju egzaminuojamiesiems prašymo laikyti egzaminą iš naujo pildyti nereikia.

26. Jei egzaminas iš naujo laikomas raštu tą pačią dieną, naują popierinį egzamino bilietą egzaminuojamieji traukia patys. Egzaminuojamieji atitinkamuose langeliuose simboliu „X“ turi pažymėti teisingus bilieto klausimų atsakymus. Langeliai turi būti pažymėti aiškiai (įskaitomai), mėlynai ar juodai rašančiu rašikliu. Atsakymai, pažymėti pieštuku ar naudojant korektūros priemones, laikomi neteisingais. Jei atsakymas taisomas, egzaminuojamasis neteisingą atsakymą perbraukia, teisingą atsakymą pažymi ir prie neteisingo (perbraukto) atsakymo pasirašo. Popieriumi juodraščiams pagal poreikį aprūpina egzaminatorius. Baigęs atsakinėti į biliete pateiktus klausimus, egzaminuojamasis pasirašo ant kiekvieno bilieto lapo ir bilietą atiduoda egzaminuotojui.

27.  Egzaminuojamiesiems, nebaigusiems atsakyti į bilieto klausimus, iš egzamino patalpos leidžiama išeiti vieną kartą ne ilgiau nei 10 minučių. Išeidamas egzaminuojamasis asmenines ryšio priemones ir, jei egzaminas vyksta raštu, bilietą ir juodraščius perduoda egzaminuotojui. Sugrįžus egzamino laikas nepratęsiamas. Jei egzaminuojamasis pavėluoja, toliau atsakinėti į bilieto klausimus jam neleidžiama ir žinios vertinamos pagal faktiškai atsakytus klausimus.

28.  Egzamino rezultatai skelbiami iškart, jei egzaminas laikomas kompiuteriu, arba po egzamino praėjus ne daugiau nei dviem valandoms, jei egzaminas laikomas raštu.

29. Egzaminuotojas, pasibaigus egzaminui, užpildo egzamino protokolą ir jį pasirašo. Egzamino protokole nurodoma egzamino data, protokolo eilės numeris, egzaminuotojo pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), egzaminuojamojo (-ųjų) vardas (-ai), pavardė (-ės), egzamino rezultatas (-ai).

30. Neišlaikęs egzamino egzaminuojamasis su egzamino vertinimu ir egzamino bilietu gali susipažinti po rezultatų paskelbimo. Egzaminuotojas egzamino bilietų atsakymų komentuoti neprivalo.

31. Neišlaikiusiam egzamino egzaminuojamajam valstybės rinkliava negrąžinama.

32. Kvalifikacinio egzamino praktinė dalis (toliau – praktinis egzaminas) vyksta Administracijos paskirtą dieną. Apie praktinio egzamino laiką ir vietą egzaminuojamuosius informuoja egzaminuotojas. Egzaminuojamiesiems prašymo laikyti praktinį egzaminą pildyti nereikia. Praktinį egzaminą vykdo Komisija.

33. Praktinį egzaminą leidžiama laikyti egzaminuojamiesiems, kurių kvalifikacinio egzamino teorinių žinių patikrinimo  egzamino balų suma ne mažesnė nei 7 balai.

34. Praktinio egzamino metu kiekvienas egzaminuojamasis turi patikrinti dvi skirtingų klasių ar kategorijų transporto priemones, kurias parenka Komisija. Komisijos parinktų transporto priemonių techninė būklė turi būti įvertinta prieš praktinį egzaminą, o nustatyti trūkumai turi būti surašyti į aktą. Egzaminuojamajam nesutinkant su praktinio egzamino vertinimu, praktiniam egzaminui parinktų transporto priemonių techninė būklė turi būti įvertinta ir po praktinio egzamino.

35. Praktinis egzaminas vykdomas imituojant privalomosios techninės apžiūros atlikimą. Kiekviena transporto priemonė turi būti patikrinta ir įvertinta pagal Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Techniniai reikalavimai). Įvertinus transporto priemonės būklę, turi būti užpildoma privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros rezultatų ataskaita (toliau – ataskaita). Kiekvieno egzaminuojamojo praktiniams įgūdžiams patikrinti skiriama 50 minučių.

36.  Praktinio egzamino metu egzaminuojamiesiems draudžiama:

36.1. naudotis bet kokia literatūra, bet kokiomis ryšio ar informacijos perdavimo ir priėmimo priemonėmis;

36.2. stebėti kito egzaminuojamojo praktinių įgūdžių tikrinimą;

36.3. kontaktuoti su praktinį egzaminą laikiusiais asmenimis.

37. Nustačius bent vieną iš 36 punkte išvardytų pažeidimų, praktinis egzaminas laikomas neišlaikytu ir valstybės rinkliava negrąžinama.

38.  Praktinio egzamino rezultatai skelbiami po praktinio egzamino įvertinus egzaminuojamųjų užpildytas ataskaitas.

39.  Pasibaigus praktiniam egzaminui, surašomas protokolas, kurį pasirašo visi Komisijos nariai.

40.  Egzaminuojamasis su praktinio egzamino rezultatais gali susipažinti po rezultatų paskelbimo.

 

IV SKYRIUS

KVALIFIKACINIO ir žinių patikrinimo

EGZAMINŲ TURINYS IR VERTINIMAS

 

41. Egzamino turinys ir apimtis išdėstyti Aprašo 2 priede.

42. Egzamino bilietai yra parengti lietuvių kalba. Bilietų klausimus ir praktines užduotis rengia, keičia ar papildo, ne rečiau kaip kartą per metus atnaujina ir tvirtina Komisija, sudaryta iš Administracijos ir asociacijos „Transeksta“ deleguotų atstovų. Komisijoje turi būti ne mažiau kaip trys nariai. Komisijos pirmininkas yra Administracijos atstovas. Komisijos sudėtis tvirtinama Administracijos direktoriaus įsakymu. Kai egzaminas laikomas kompiuteriu, bilietus generuoja kompiuterinė informacinė programa, kai egzaminas laikomas raštu, egzaminuojamieji traukia  Komisijos sudarytus ir egzaminuotojo atspausdintus bilietus.

43.  Egzamino bilietai sudaromi:

43.1. kvalifikacinio egzamino teorinėms žinioms patikrinti – iš 30 teorinių klausimų;

43.2. žinių patikrinimo egzaminui – iš 25 teorinių klausimų ir 5 praktinių užduočių.

44. Prie kiekvieno bilieto klausimo yra pateikiami keturi atsakymai, iš kurių tik vienas yra teisingas.

45.  Egzaminuojamojo teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai vertinami 10 balų sistema (10 balų yra aukščiausias įvertinimas).

46.  Bilietų klausimų atsakymai vertinami taip: pažymėjus 29–30 teisingų atsakymų į klausimus – 10 balų, 26–28 – 9 balai, 23–25 – 8 balai, 20–22 – 7 balai, 17–19 – 6 balai, 14–16 – 5 balai, 11–13 – 4 balai, 8–10 – 3 balai, 5–7 – 2 balai, 2–4 – 1 balas, pažymėjus 1 – 0 balų.

47. Egzaminas yra išlaikytas, jei egzaminuojamasis gavo 7 balus ir daugiau.

48.  Kvalifikacinio egzamino praktiniai įgūdžiai vertinami taip:

48.1.  skiriama 10 balų, jei egzaminuojamasis teisingai (be klaidų) nustatė visus esamus trūkumus pagal Techninių reikalavimų 2 priedo tikrinimo pozicijas, juos teisingai įvertino ir tinkamai užpildė ataskaitą;

48.2.  už kiekvieną ataskaitoje pažymėtą nesantį „nedidelį trūkumą“ arba už kiekvieną nenustatytą „nedidelį trūkumą“ atimamas vienas balas;

48.3.  už kiekvieną nenustatytą „didelį trūkumą“ arba už nesančio trūkumo ar „nedidelio trūkumo“ įvertinimą kaip „didelis trūkumas“ atimama po du balus;

48.4.  už „didelio trūkumo“ įvertinimą kaip „nedidelis trūkumas“ arba už kiekvieną „didelio trūkumo“ įvertinimą kaip „pavojingas trūkumas“ atimama po du balus;

48.5.  už „pavojingas trūkumas“ įvertinimą kaip „didelis trūkumas“ atimama po du balus;

48.6.  už kiekvieną nenustatytą „pavojingas trūkumas“ arba „pavojingas trūkumas“ įvertinimą kaip „nedidelis trūkumas“ atimama po keturis balus;

48.7.  už nesančio ar „nedidelio trūkumo“ įvertinimą kaip „pavojingas trūkumas“ atimama po keturis balus;

48.8.  už techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) pildymo tvarkos reikalavimų pažeidimą atimamas 1 balas.

49.  Kvalifikacinio egzamino praktinių įgūdžių dalies įvertinimas gaunamas iš geriausio įvertinimo (10 balų) atėmus atitinkamą balų skaičių už padarytas klaidas. Kiekvienos transporto priemonės patikrinimas vertinamas atskirai. Jei bent vienos transporto priemonės patikrinimas įvertinamas mažiau negu 7 balais, laikoma, kad praktinė egzamino dalis neišlaikyta.

50.  Kvalifikacinis egzaminas yra išlaikytas, jei egzaminuojamasis iš kiekvienos jo dalies gavo ne mažiau nei po 7 balus.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51. Asmenys, neišlaikę kvalifikacinio ar žinių patikrinimo egzamino, gali jį perlaikyti bendra tvarka Administracijai pateikę prašymą ir sumokėję valstybės rinkliavą. Kitų Aprašo II skyriuje nurodytų dokumentų pateikti nereikia.

52. Jei egzaminuojamasis su kvalifikacinio ar žinių patikrinimo egzamino rezultatais nesutinka, juos egzaminuojamasis Komisijai gali skųsti per 5 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo.

53. Komisija skundą išnagrinėja ir sprendimą priima per 10 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas raštu informuojamas ne vėliau kaip per tris darbo dienas.

54. Administracijos direktoriaus arba Komisijos sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

______________

 

 

Asmenų, siekiančių įgyti teisę

atlikti privalomąją transporto

priemonių techninę apžiūrą, ir

techninės apžiūros kontrolierių

žinių patikrinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos transporto saugos administracija

Gauta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ - ____ - ____ Nr. ___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĖMESIO, PRAŠOME PILDYTI DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS!

 

 

1. Fizinio asmens vardas

 

 

 

 

 

2. Fizinio asmens pavardė

 

 

 

 

 

3. Fizinio asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vairuotojo pažymėjimo Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Adresas

 

 

 

(deklaruota gyvenamoji vieta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(savivaldybė, miestas (miestelis) arba seniūnija ir kaimas, gatvė, namo, buto numeris)

 

 

6. Telefonas

 

7. El. paštas

 

 

 

 

8. Lietuvos transporto saugos administracijai

 

PRAŠYMAS

LAIKYTI KVALIFIKACINĮ ARBA ŽINIŲ PATIKRINIMO EGZAMINĄ

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

_________________

(sudarymo vieta)

 

 

Prašau (pažymėti „X“):

 

 

 

 

 

 

 

įvertinti žinias siekiant įgyti teisę atlikti privalomąją techninę apžiūrą;

 

 

 

 

 

 

 

patikrinti žinias siekiant atlikti privalomąją techninę apžiūrą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. SUTIKRINTI PATEIKTI DOKUMENTAI IR JŲ DUOMENYS

 

Pateikta sutikrinti (pažymėti „X“):

 

1.

 

asmens tapatybės kortelė

Nr.

 

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

pasas

Nr.

 

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

leidimas gyventi LR

Nr.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. MOKĖJIMO DUOMENYS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mokėjimo data, dokumento Nr., mokėtojas, suma, mokėtojo (asmens / įmonės) kodas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAŠYMO  LAIKYTI KVALIFIKACINĮ ARBA ŽINIŲ PATIKRINIMO EGZAMINĄ ŠAKNELĖ

 

 

 

11. Jūsų prašymas užregistruotas

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

12. Reg. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino

 

14. Numatoma paslaugos suteikimo data

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, tel. pasiteirauti)

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Prašymo laikyti kvalifikacinį arba žinių patikrinimo egzamino forma)

(1 lapo pusė)

 

 

(2 lapo pusė)

 

 

15. PRIDEDAMA (pažymėti „X“):

 

1.

 

Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas,

 

lapas (-ai / -ų).

 

 

Dokumentas (-ai), iš kurių būtų galima spręsti apie asmens praktinės ir (ar) pedagoginės veiklos patirtį

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

(pagal poreikį),

 

lapas (-ai / -ų).

 

 

 

3.

 

Dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo turi žinių Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 291 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytose srityse.

 

lapas (-ai / -ų).

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Medicininė pažyma iš Respublikinio priklausomybės ligų centro, patvirtinanti, kad asmuo nepiktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis

ar toksinėmis medžiagomis,

 

lapas (-ai / -ų).

 

 

 

5.          Dokumentas (-ai) , patvirtinantis, kad asmuo turi teisę vairuoti A, B ir C kategorijų transporto priemones.

6.         Pažyma arba išrašas dėl teistumo (neteistumo) iš Informatikos ir ryšių departamento prie

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

PASTABA: kreipiantis laikyti žinių patikrinimo egzaminą 1–3 punktuose nurodyti ir Administracijai pateikti dokumentai iš naujo nėra teikiami.

16. Patvirtinu, kad:

- esu veiksnus (-i), prašyme pateikta informacija teisinga ir išsami, o pateikti dokumentai galioja;

- žinau, kad dėl bet kokių neteisingų duomenų mano prašymas nebus tenkinamas arba išduotas dokumentas bus panaikintas, o aš galiu būti patrauktas (-a) baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

- esu susipažinęs (-usi) su Techninės apžiūros kontrolierių mokymo ir žinių įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 2B-408 „Dėl Techninės apžiūros kontrolierių žinių įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“;

- sutinku, kad duomenys, pateikti šiame prašyme, būtų teikiami ir tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka;

- sutinku, kad Administracija, Asmens duomenų valdytojų valstybės registre įregistruota kaip asmens duomenų valdytoja (žr. www.ada.lt, kodas P598), šiame prašyme pateiktus mano asmens duomenis tvarkytų prašymų priėmimo tikslu;

- sutinku, kad Administracija kreiptųsi į atitinkamus valstybės registrus ir duomenų bazes ir tikrintų pateiktą informaciją.

 

___________________ _______________________

(pareiškėjo parašas)                    (vardas ir pavardė)

 

 

TARNYBINĖS ŽYMOS

 

17. Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino

 

__________________________________________

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

 

Lietuvos transporto saugos administracijos Paslaugų departamento skyrių adresai ir telefonai:

Vilniaus skyrius– Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius, tel. (8 5) 278 5601;

Kauno skyrius – A. Juozapavičiaus pr. 57, 44356 Kaunas, tel. (8 5) 278 5601;

Klaipėdos skyrius – J. Janonio g. 24, 91234 Klaipėda, tel. (8 5) 278 5601;

Šiaulių skyrius – Aerouosto g. 9, 77103 Šiauliai, tel. (8 5) 278 5601.

Interneto svetainės adresas http://ltsa.lrv.lt/lt/.

#

______________

 

 

Asmenų, siekiančių įgyti teisę atlikti

privalomąją transporto priemonių techninę

apžiūrą, ir techninės apžiūros kontrolierių

žinių patikrinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

ASMENŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI TEISĘ ATLIKTI PRIVALOMĄJĄ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĘ APŽIŪRĄ, IR TECHNINĖS APŽIŪROS KONTROLIERIŲ ŽINIŲ PATIKRINIMO EGZAMINO TURINYS

 

 

Eil. Nr.

Temų pavadinimai

 

 

 

Teorijos egzaminas

1.

Teisiniai pagrindai

1.1.

Viešojo administravimo įstatymas. Teisės aktai, reglamentuojantys privalomąją techninę apžiūrą

1.2.

Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys kelių transporto priemonių konstrukciją ir privalomąją techninę apžiūrą

1.3.

Transporto priemonių atitikties įvertinimas. Transporto priemonės tipo patvirtinimo procesas

1.4.

Kelių transporto priemonių registravimas ir draudimas

1.5.

Kelių transporto priemonių gamyba ir perdirbimas, techninės ekspertizės pagrindai

1.6.

Teisės aktai, susiję su transporto priemonės patvirtinimu, registracija ir technine apžiūra

2.

Kelių transporto priemonių mechanika, dinamika, konstrukcija, techninė būklė ir jos kontrolė

2.1.

Kelių transporto priemonių mechanika ir dinamika

2.2.

Kelių transporto priemonių konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos ir šių medžiagų apdirbimas

2.3.

Elektronika ir elektra kelių transporto priemonėse

2.4.

Europos Sąjungos direktyvų reikalavimai dėl išmetimų iš automobilių variklių

2.5.

Kelių transporto priemonių variklių (benzininių ir dyzelinių) ir jų sistemų konstrukcija, techninė būklė ir jos kontrolė

2.6.

Transporto priemonių su dujine įranga konstrukcija, techninė būklė ir jos kontrolė

2.7.

Apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų konstrukcija, techninė būklė ir jos kontrolė

2.8.

Vairavimo sistemos, pakabos ir transmisijos konstrukcija, techninė būklė ir jos kontrolė

2.9.

Stabdžių sistemos konstrukcija, techninė būklė ir jos kontrolė

2.10.

Ratų ir padangų konstrukcija, žymėjimas, techninė būklė ir jos kontrolė

2.11.

Kėbulų, rėmų ir jų elementų konstrukcija, techninė būklė ir jos kontrolė

2.12.

Sukabintuvų konstrukcija, techninė būklė ir jos kontrolė

2.13.

Tachografų ir greičio ribojamojo prietaiso komercinėse transporto priemonėse metrologinės patikros kontrolė

2.14.

Šiuolaikinių transporto priemonių konstrukcijos (įskaitant elektrinių ir elektroninių transporto priemonės dalių), techninė būklė ir jos kontrolė

2.15.

Matymo laukas, stiklai, jų žymėjimas, būklė ir kontrolė

3.

Privalomosios techninės apžiūros atlikimo pagrindai

3.1.

Techniniai transporto priemonių reikalavimai ir techninės būklės vertinimo kriterijai

3.2.

Privalomosios techninės apžiūros atlikimo technologijos procesas

3.3.

Transporto priemonių techninės būklės tikrinimo įranga ir jos naudojimas

3.4.

Privalomosios techninės apžiūros dokumentai ir jų įforminimas

3.5.

Informacinės technologijos atliekant privalomąją techninę apžiūrą

3.6.

Darbų sauga atliekant privalomąją techninę apžiūrą

3.7.

Etika ir psichologija atliekant privalomąją techninę apžiūrą

4.

Saugių transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros atlikimas

4.1.

Samprata apie Europos transporto ministrų konferencijos rezoliuciją. Saugių transporto priemonių klasifikavimas.

4.2.

Saugių transporto priemonių techniniai reikalavimai ir techninės būklės vertinimo kriterijai

4.3.

Saugių transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros dokumentų įforminimas

5.

Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros atlikimas

5.1.

Samprata apie Europos sutartį dėl pavojingųjų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR). Pavojingųjų medžiagų ir gaminių klasifikacija pagal ADR sutartį. Kelių transporto priemonių, vežančių pavojinguosius krovinius, ženklinimas.

5.2.

Kelių transporto priemonių tipai. Bendrieji ir specialieji ADR sutarties reikalavimai pagal atskiras pavojingųjų medžiagų klases transporto priemonėms, vežančioms pavojinguosius krovinius.

5.3.

Techniniai reikalavimai ir techninės būklės vertinimo kriterijai, dokumentai, atliekant kelių transporto priemonių, vežančių pavojinguosius krovinius, privalomąją techninę apžiūrą

 

 

 

Praktinis egzaminas*

6.

Dviejų skirtingų klasių ar kategorijų transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros imitavimas

 

* Praktinis egzaminas vykdomas tik siekiantiems įgyti teisę atlikti privalomąją transporto priemonių techninę apžiūrą.

________________