LIETUVOS RESPUBLIKOS

KREDITO UNIJŲ ĮSTATYMO NR. I-796 5, 10, 21, 29, 40, 45, 51, 52 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 52, 53 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2019 m. gegužės 28 d. Nr. XIII-2132

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Be šio straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, indėlius ir kitas grąžintinas lėšas kredito unija turi teisę priimti ir iš Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, jeigu tai numatyta kredito unijų steigimo dokumentuose, Lietuvos Respublikoje įsteigtų asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, profesinių sąjungų organizacijų, labdaros ir paramos fondų, tarptautinių ar užsienio valstybių labdaros ir paramos fondų, kredito unijos narių steigiamų juridinių asmenų, kurie gali būti kredito unijos asocijuotais nariais pagal šio įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nurodytus reikalavimus, taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka iš kredito unijos narių nepilnamečių vaikų (įvaikių) ar globojamų vaikų, jeigu bent vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjų (rūpintojų) yra kredito unijos narys.“

 

2 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) asociacijos, profesinės sąjungos, profesinių sąjungų susivienijimai, religinės bendruomenės ir bendrijos, advokatų profesinės bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, šeimynos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės;“.

2. Pakeisti 10 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Jeigu reorganizuojant kredito uniją dalyvauja kredito unijos, kurių buveinės įregistruotos besiribojančiose savivaldybėse ir kurių narystės kriterijai atitinka šio straipsnio 1 dalies 1 punktą, po reorganizavimo veiklą vykdančios kredito unijos narystės kriterijus gali apimti reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios vienos ar kelių kredito unijų narystės kriterijus. Tuo atveju, kai reorganizuojant kredito uniją dalyvauja kredito unijos, kurių buveinės įregistruotos nesiribojančiose savivaldybėse, po reorganizavimo veiklą vykdančios kredito unijos nariais gali būti fiziniai asmenys, jeigu jie gyvena, dirba arba mokosi savivaldybės, kurioje įregistruota po reorganizavimo veiklą vykdančios kredito unijos buveinė, teritorijoje ir kitų po reorganizavimo veikiančios kredito unijos įstatuose nurodytų savivaldybių, kurios ribojasi su šia savivaldybe, teritorijose. Šios nuostatos mutatis mutandis taikomos ir po reorganizavimo veiklą vykdančios kredito unijos asocijuotiems nariams.“

 

3 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukia kredito unijos valdyba kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie šaukiamą eilinį visuotinį narių susirinkimą kredito unijos valdyba privalo ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki susirinkimo dienos, be įstatuose nurodytų informavimo būdų, paskelbti kredito unijos interneto svetainėje (jeigu ją kredito unija turi), paskelbti centrinės kredito unijos, kurios nare yra kredito unija, interneto svetainėje ir pranešti kredito unijos nariams raštu vienu iš šių būdų: asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis (elektroniniu paštu, trumpąja (SMS) žinute ar per elektroninės bankininkystės sistemas).“

 

4 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kredito unija privalo turėti nuolat veikiančią vidaus audito tarnybą arba atlikti vidaus audito funkciją stebėtojų tarybos sprendimu, o jeigu ji kredito unijoje nesudaroma, – kredito unijos valdybos sprendimu pavesti centrinei kredito unijai, kurios nare ji yra. Vidaus audito tarnybą renka ir atšaukia stebėtojų taryba, o jeigu ji kredito unijoje nesudaroma, – kredito unijos valdyba. Vidaus audito tarnyba už savo veiklą atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui ir stebėtojų tarybai, o jeigu ji kredito unijoje nesudaroma, – kredito unijos valdybai kredito unijos įstatuose nustatyta tvarka ne rečiau kaip kartą per metus. Jeigu atlikti kredito unijos vidaus audito funkciją pavedama centrinei kredito unijai, kurios nare ji yra, toks pavedimas nelaikomas kredito unijos veiklą papildančių paslaugų pirkimu ir jam netaikomos šio įstatymo 5 straipsnio 12 dalies nuostatos. Tuo atveju, kai kredito unija atlikti vidaus audito funkciją paveda centrinei kredito unijai, kurios nare ji yra, šio įstatymo nuostatos, reglamentuojančios vidaus auditą, išskyrus šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 4 punktą, centrinei kredito unijai taikomos mutatis mutandis.

 

5 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 40 straipsnio 3 dalį.

 

 

6 straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 45 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Jeigu skolinimo laikas viršija 5 metus, toks skolinimas turi būti užtikrintas bent viena iš šių prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių:

1) hipoteka;

2) valstybių centrinių bankų ir vyriausybių vertybinių popierių įkeitimu;

3) indėlio, esančio toje kredito unijoje, įkeitimu, jeigu prašoma skolinti pinigų suma ir palūkanos už ją neviršija indėlio su palūkanomis sumos;

4) valstybės garantuojamos garantijų institucijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatyme, garantija;

5) kilnojamojo daikto, įsigyto už skolinimo sandorio lėšas, įkeitimu, tačiau ne daugiau negu 30 procentų skolinimo sumos ir ne ilgesniam kaip 7 metų terminui nuo skolinimo sandorio sudarymo.“

 

7 straipsnis. 51 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 51 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Pasibaigus finansiniams metams, kredito unija privalo:

1) ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki kredito unijos visuotinio narių susirinkimo sudaryti sąlygas kredito unijos nariams susipažinti su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir sprendimo dėl pelno paskirstymo projektu;

2) ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos kredito unijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir priimti sprendimą dėl pelno paskirstymo;

3) per 5 darbo dienas po kredito unijos visuotinio narių susirinkimo sprendimo dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo priėmimo dienos pateikti priežiūros institucijai šio susirinkimo patvirtintą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir sprendimą dėl pelno paskirstymo;

4) per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos priežiūros institucijos nustatyta tvarka paskelbti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir kitą priežiūros institucijos nurodytą informaciją visuomenei.“

2. Pripažinti netekusia galios 51 straipsnio 5 dalį.

 

8 straipsnis. 52 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 52 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kredito unijos auditorius negali atlikti tos pačios kredito unijos audito ilgiau kaip 5 finansinius metus iš eilės.“

 

9 straipsnis. 52 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 52 straipsnį.

 

10 straipsnis. 53 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 53 straipsnį.

 

11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šio įstatymo 7 straipsnis, išskyrus 1 dalyje išdėstytos Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 51 straipsnio 4 dalies 2 punktą, 9 ir 10 straipsniai įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 51, 52 ir 53 straipsnių nuostatos dėl finansinių ataskaitų rinkinių audito iki 2023 m. sausio 1 d. taikomos tik centrinių kredito unijų narėmis nesančioms kredito unijoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 71 straipsnio nuostatas iki 2018 m. sausio 1 d. yra gavusios Lietuvos banko sutikimą vykdyti pertvarkymą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė