LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2005 M. SPALIO 10 D. ĮSAKYMO NR. 3-439 „DĖL CIVILINIŲ ORLAIVIŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3-447

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymą Nr. 3-439 „Dėl Civilinių orlaivių registravimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINIŲ ORLAIVIŲ REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1680 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro nuostatų patvirtinimo“, 3 punktu,

tvirtinu Civilinių orlaivių registro objektų registravimo taisykles (pridedama).“

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                         Marius Skuodis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2005 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3-439

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2021 m. rugsėjo 30 d. įsakymo

Nr. 3-447redakcija)

 

CIVILINIŲ ORLAIVIŲ REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Civilinių orlaivių registro objektų registravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1680 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), 11 punkte nurodytų  orlaivių, bepiločių orlaivių ir bepiločių orlaivių naudotojų registravimo, laikino registravimo, perregistravimo, registravimo sustabdymo ir registravimo panaikinimo tvarką.

2. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre (toliau – registras) orlaivius, bepiločius orlaivius, bepiločių orlaivių naudotojus registruoja, laikinai registruoja, perregistruoja, sustabdo ar panaikina jų registravimą, orlaivio, bepiločio orlaivio registravimo liudijimą ar jo dublikatą, bepiločio orlaivio sistemos naudotojo registracijos pažymėjimą, orlaivio laikino registravimo liudijimą išduoda, orlaivio, bepiločio orlaivio registravimo liudijimą keičia, bepiločio orlaivio sistemos naudotojo registracijos pažymėjimą atnaujina ir Registro nuostatų III skyriuje nurodytus duomenis, su registravimu, laikinu registravimu, perregistravimu, registravimo sustabdymu ir registravimo panaikinimu susijusius duomenis bei pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas tvarko viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA).

3. Orlaiviai, bepiločiai orlaiviai ir bepiločių orlaivių naudotojai registruojami, laikinai registruojami, perregistruojami, jų registravimas sustabdomas ir panaikinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu, Registro nuostatais ir Taisyklėmis.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ ORLAIVIAMS, BEPILOČIAMS ORLAIVIAMS REGISTRUOTI PATEIKIMAS

 

4. Norėdamas registruoti, perregistruoti orlaivį, bepilotį orlaivį, laikinai registruoti orlaivį, orlaivio, bepiločio orlaivio savininkas arba jo įgaliotas atstovas privalo sumokėti nustatytą atlyginimą ir pateikti TKA Taisyklių 1 priede nustatytos formos paraišką (toliau – paraiška).

5. Kartu su paraiška turi būti pateikti:

5.1. nuosavybės teisę į orlaivį, bepilotį orlaivį patvirtinantis dokumentas (orlaivio, bepiločio orlaivio pirkimo–pardavimo, dovanojimo, mainų sutartis ar kiti dokumentai, įrodantys teisėtą orlaivio, bepiločio orlaivio įgijimą); jeigu minėtas dokumentas yra surašytas užsienio kalba, TKA pareikalavus turi būti pateiktas oficialus jo vertimas į lietuvių kalbą; siekiant patvirtinti Lietuvoje pagaminto naujo orlaivio (išskyrus nustatyta tvarka patvirtintų gamybos įmonių pagamintus orlaivius) nuosavybės teisę, pateikiami medžiagų, agregatų ir kitų dalių, iš kurių buvo pagamintas orlaivis, dokumentai; teismo ar muitinės sprendimu konfiskuoti orlaiviai, bepiločiai orlaiviai registruojami orlaivių valdytojų vardu, pateikus teismo ar muitinės sprendimo kopiją, patvirtintą konfiskuotą orlaivį, bepilotį orlaivį realizavusios įstaigos (įmonės) antspaudu, ir dokumentą, įrodantį teisę valdyti konfiskuotą orlaivį, bepilotį orlaivį;

5.2. orlaivio, bepiločio orlaivio perdavimo ir priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;

5.3. jeigu orlaivis, bepilotis orlaivis buvo registruotas kitos valstybės orlaivių registre, – tos valstybės orlaivių registro tvarkytojo išduoto pažymėjimo, kuriuo patvirtinama, kad orlaivis, bepilotis orlaivis yra išregistruotas iš šio registro, originalas; jeigu orlaivis, bepilotis orlaivis nebuvo registruotas kitos valstybės orlaivių registre, pateikiama valstybės, iš kurios orlaivis, bepilotis orlaivis importuotas, orlaivių registro tvarkytojo išduota pažyma, kuria patvirtinama, kad orlaivis, bepilotis orlaivis nebuvo registruotas tos šalies registre; jeigu negalima pateikti kurio nors iš šių dokumentų originalo, turi būti pateiktas prašymas padaryti išimtį ir nurodytos dokumentų originalų nepateikimo priežastys;

5.4. jeigu bepiločio orlaivio, orlaivio savininkas ir (arba) naudotojas yra Lietuvos Respublikos pilietis, –  Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; jeigu bepiločio orlaivio, orlaivio savininkas ir (arba) naudotojas yra užsienio valstybės juridinis ar fizinis asmuo, jis pateikia atitinkamą įregistravimo ar asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

5.5. orlaivio, bepiločio orlaivio valdymo ir (arba) naudojimo teisę patvirtinantis dokumentas (nuomos, panaudos sutartis ir kt.); jeigu minėtas dokumentas yra surašytas užsienio kalba, TKA pareikalavus turi būti pateiktas oficialus jo vertimas į lietuvių kalbą;

5.6. orlaivio, bepiločio orlaivio savininko įgaliojimas konkrečiam asmeniui atlikti su orlaivio, bepiločio orlaivio registravimu, perregistravimu, orlaivio laikinu registravimu susijusius veiksmus.

 

III SKYRIUS

ORLAIVIŲ, BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ REGISTRAVIMO TVARKA

 

6. Orlaivis, bepilotis orlaivis registre registruojamas atsižvelgiant į Aviacijos įstatymo 24 straipsnio 3 ir 71 dalių nuostatas.

7. Orlaivis gali būti laikinai įregistruotas registre Aviacijos įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju. Tokiu atveju orlaivio registravimo liudijime nurodoma registravimo pabaigos data.

8. TKA, gavusi paraišką ir Taisyklių 5 punkte nurodytus dokumentus, juos patikrina, įvertina, ar įvykdytos visos sąlygos, būtinos orlaiviui, bepiločiam orlaiviui registruoti, orlaiviui laikinai registruoti, ir per 30 kalendorinių dienų  nuo visų dokumentų gavimo priima sprendimą dėl orlaivio registravimo, laikino registravimo arba atsisakymo registruoti, laikinai registruoti, bepiločio orlaivio registravimo arba atsisakymo registruoti arba dėl orlaivių, bepiločių orlaivių ir jų savininkų arba įgaliotų atstovų duomenų tvarkymo ir apie tai raštu praneša duomenų teikėjui. Jeigu orlaivis, bepilotis orlaivis yra perregistruojamas, TKA per 10 kalendorinių dienų priima sprendimą dėl orlaivio, bepiločio orlaivio perregistravimo arba atsisakymo jį perregistruoti ir apie tai raštu praneša duomenų teikėjui. Kai atsisakoma registruoti arba perregistruoti orlaivį, bepilotį orlaivį, laikinai registruoti orlaivį, orlaivio, bepiločio orlaivio savininkas ar jo įgaliotas atstovas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuojamas apie atsisakymą registruoti, perregistruoti ar laikinai registruoti orlaivį, bepilotį orlaivį ir tokio sprendimo priežastis. Priėmus sprendimą registruoti orlaivį, bepilotį orlaivį per 5 darbo dienas yra išduodamas orlaivio, bepiločio orlaivio registravimo liudijimas ir duomenys įrašomi į Registro duomenų bazę.

9. Orlaivį, bepilotį orlaivį registruoti arba perregistruoti, orlaivį laikinai registruoti atsisakoma Registro nuostatų 28 punkte nurodytais atvejais.

10. Orlaivio, bepiločio orlaivio nacionalinis ir registracijos ženklai (toliau – ženklai) yra žymimi ant orlaivio, bepiločio orlaivio ir suteikiami orlaiviui, bepiločiam orlaiviui vadovaujantis Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo tvarkos aprašu, tvirtinamu Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus, ir turi būti pažymėti ant orlaivio, bepiločio orlaivio iki orlaivio, bepiločio orlaivio registravimo liudijimo išdavimo.

11. Pateikus rašytinį prašymą rezervuoti ženklus ir sumokėjus nustatytą atlyginimą, norimi ženklai, jeigu jie dar yra nepanaudoti, gali būti rezervuoti ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. TKA per 5 darbo dienas nuo prašymo rezervuoti ženklus gavimo priima sprendimą rezervuoti ženklus ar jų nerezervuoti ir apie tai informuoja pareiškėją.

12. Jeigu pageidaujama, ženklai gali būti pasirenkami registravimo metu.

 

 

IV SKYRIUS

ORLAIVIŲ, BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ REGISTRAVIMO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMAS

 

13. TKA, priėmusi sprendimą registruoti orlaivį, bepilotį orlaivį, laikinai registruoti orlaivį, registruoja jį registre ir į registrą įrašo atitinkamą Registro nuostatų 12 punkte, 13.2 ir 13.3 papunkčiuose nurodytą informaciją.

14. Įregistravus orlaivį, bepilotį orlaivį registre, jo savininkui arba jo įgaliotam atstovui išduodamas orlaivio registravimo liudijimas (Taisyklių 5 priedas), bepiločio orlaivio registravimo liudijimas (Taisyklių 6 priedas). Jeigu orlaivis yra laikinai registruojamas, išduodamas orlaivio laikino registravimo liudijimas (Taisyklių 7 priedas). Toliau Taisyklėse nustatyti orlaivio, bepiločio orlaivio įregistravimo registre reikalavimai taikomi išduodant ir orlaivio laikino registravimo liudijimą.

15. Orlaivio, bepiločio orlaivio registravimo liudijime nurodoma:

15.1. orlaivio, bepiločio orlaivio registravimo liudijimo numeris;

15.2. orlaivio, bepiločio orlaivio nacionalinis ir registracijos ženklai;

15.3. duomenys apie orlaivio, bepiločio orlaivio gamintoją (pavadinimas arba vardas (vardai) ir pavardė (pavardės) ir gamintojo suteiktas orlaivio, bepiločio orlaivio ženklas;

15.4. orlaivio, bepiločio orlaivio serijos numeris;

15.5. orlaivio, bepiločio orlaivio savininkas ir (ar) naudotojas: jei tai fizinis asmuo – vardas (vardai), pavardė (pavardės), jei juridinis asmuo – juridinio asmens kodas ir pavadinimas;

15.6. orlaivio, bepiločio orlaivio savininko ir (ar) naudotojo adresai (buveinė (adresas) ir (arba) gyvenamoji vieta (adresas);

15.7. orlaivio, bepiločio orlaivio registravimo data;

15.8. jeigu orlaivis registruojamas laikinai, orlaivio laikino registravimo liudijimo galiojimo data;

15.9. pastabos, jeigu jų yra.

16. Orlaivio, bepiločio orlaivio registravimo liudijimą pasirašo TKA direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Orlaivio, bepiločio orlaivio registravimo liudijimas patvirtinamas TKA antspaudu.

17. Orlaivio, bepiločio orlaivio registravimo liudijimas nėra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas.

 

 

V SKYRIUS

ORLAIVIŲ, BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ REGISTRAVIMO PANAIKINIMAS

 

18. Orlaivio, bepiločio orlaivio registravimas registre panaikinamas Aviacijos įstatymo 24 straipsnio 6 dalyje nurodytais atvejais ir vadovaujantis Aviacijos įstatymo 24 straipsnio 71 dalimi.

19. Orlaivio, bepiločio orlaivio savininkas arba jo įgaliotas atstovas, norėdamas panaikinti orlaivio, bepiločio orlaivio registravimą, kartu su paraiška TKA privalo pateikti orlaivio, bepiločio orlaivio registravimo liudijimą bei kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už orlaivio, bepiločio orlaivio registravimo panaikinimą.

20. TKA, gavusi paraišką, per 10 kalendorinių dienų nuo šios paraiškos gavimo priima sprendimą dėl orlaivio, bepiločio orlaivio registravimo panaikinimo ir apie tai raštu informuoja orlaivio, bepiločio orlaivio savininką ar jo įgaliotą atstovą. Panaikinus orlaivio, bepiločio orlaivio registravimą, orlaivio, bepiločio orlaivio savininkui ar jo įgaliotam atstovui yra išduodamas orlaivio registravimo panaikinimo pažymėjimas (Taisyklių 2 priedas) arba bepiločio orlaivio registravimo panaikinimo pažymėjimas (Taisyklių 3 priedas), kuriuo patvirtinama, kad orlaivis, bepilotis orlaivis išregistruotas iš registro.

21. TKA, gavusi informaciją apie Aviacijos įstatymo 24 straipsnio 6 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytas sąlygas, priima sprendimą dėl orlaivio, bepiločio orlaivio registravimo panaikinimo ir apie tai raštu informuoja orlaivio, bepiločio orlaivio savininką ar jo įgaliotą atstovą ir nurodo orlaivio, bepiločio orlaivio registravimo panaikinimo priežastis.

22. Esant Aviacijos įstatymo 24 straipsnio 6 dalies 4 ir 5 punktuose (orlaivio atveju) ir 24 straipsnio 6 dalies 4 punkte (bepiločio orlaivio atveju) nurodytoms sąlygoms, kiekvienų metų paskutinį ketvirtį TKA priima sprendimą dėl orlaivio, bepiločio orlaivio registravimo panaikinimo, apie tai raštu informuoja orlaivio, bepiločio orlaivio savininką ar jo įgaliotą atstovą ir nurodo orlaivio, bepiločio orlaivio registravimo panaikinimo priežastis.

23. Panaikinus orlaivio, bepiločio orlaivio registravimą pagal Taisyklių 21 ir 22 punktus, orlaivio, bepiločio orlaivio savininkas arba jo įgaliotas atstovas orlaivio, bepiločio orlaivio registravimo liudijimą privalo grąžinti TKA per 30 kalendorinių dienų po pranešimo apie orlaivio, bepiločio orlaivio registravimo panaikinimą gavimo. 

24. Panaikinus orlaivio, bepiločio orlaivio registravimą Aviacijos įstatymo 24 straipsnio 6 dalies 2–5 punktuose (orlaivio atveju) ir 24 straipsnio 6 dalies 2–4 punktuose (bepiločio orlaivio atveju) nurodytais atvejais, registravimo panaikinimo pažymėjimas išduodamas tik tuomet, kai orlaivio, bepiločio orlaivio savininkas arba jo įgaliotas atstovas sumoka nustatytą atlyginimą, pateikia rašytinį prašymą išduoti orlaivio registravimo panaikinimo pažymėjimą arba bepiločio orlaivio registravimo panaikinimo pažymėjimą ir grąžina orlaivio registravimo liudijimą arba bepiločio orlaivio registravimo liudijimą. Šis pažymėjimas gali būti išduodamas tik vieną kartą.

25. Jeigu registre įrašyta, kad orlaivis, bepilotis orlaivis yra įkeistas arba areštuotas, jo registravimas negali būti panaikintas be įkaito davėjo sutikimo arba valstybės įmonės Registrų centro TKA pateikto išrašo ar teismo rašytinio pranešimo, kad orlaivio, bepiločio orlaivio įkeitimas arba areštas panaikintas.

26. Prieš panaikinant orlaivio, bepiločio orlaivio registravimą, ženklai turi būti pašalinti nuo orlaivio, bepiločio orlaivio.

27. Orlaivio, bepiločio orlaivio savininkas ar jo įgaliotas atstovas, norėdamas gauti orlaivio, bepiločio orlaivio neįregistravimo pažymą (Taisyklių 4 priedas), privalo TKA pateikti rašytinį prašymą. TKA per 10 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo išduoda pažymą ir apie tai informuoja orlaivio, bepiločio orlaivio savininką ar jo įgaliotą atstovą.

28. TKA, priėmusi sprendimą panaikinti orlaivio, bepiločio orlaivio registravimą, išregistruoja orlaivį, bepilotį orlaivį iš registro.

 

VI SKYRIUS

ORLAIVIŲ, BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ REGISTRAVIMO LIUDIJIMŲ KEITIMAS IR DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS

 

29. Jeigu pasikeičia orlaivio registravimo liudijime arba bepiločio orlaivio registravimo liudijime įrašyta informacija, numatyta Taisyklių 15.3 ir 15.6 papunkčiuose, orlaivio, bepiločio orlaivio savininkas arba jo įgaliotas atstovas kartu su pranešimu apie informacijos pasikeitimą TKA turi pateikti turimą orlaivio registravimo liudijimą arba bepiločio orlaivio registravimo liudijimą ir paraišką išduoti naują orlaivio registravimo liudijimą arba bepiločio orlaivio registravimo liudijimą.

30. Jeigu pasikeičia orlaivio registravimo liudijime arba bepiločio orlaivio registravimo liudijime įrašyta informacija, numatyta Taisyklių 15.5 papunktyje, naujasis orlaivio, bepiločio orlaivio savininkas arba jo įgaliotas atstovas kartu su pranešimu apie informacijos pasikeitimą TKA turi pateikti turimą orlaivio registravimo liudijimą arba bepiločio orlaivio registravimo liudijimą ir paraišką išduoti naują orlaivio registravimo liudijimą arba bepiločio orlaivio registravimo liudijimą bei dokumentus, liudijančius į registrą įrašytos informacijos pasikeitimus.

31. Jeigu gamintojas suteikia naują orlaivio ženklą, orlaivio, bepiločio orlaivio savininkas arba jo įgaliotas atstovas TKA turi pateikti orlaivio, bepiločio orlaivio gamintojo atnaujintus dokumentus, kurie patvirtintų padarytus pakeitimus.

32. Praradęs arba sugadinęs orlaivio registravimo liudijimą arba bepiločio orlaivio registravimo liudijimą ar atgavęs jį po praradimo, orlaivio, bepiločio orlaivio savininkas arba jo įgaliotas atstovas privalo nedelsdamas pranešti apie tai TKA ir pateikti rašytinį motyvuotą paaiškinimą.

33. Norėdamas gauti orlaivio registravimo liudijimo arba bepiločio orlaivio registravimo liudijimo dublikatą, orlaivio, bepiločio orlaivio savininkas arba jo įgaliotas atstovas turi sumokėti nustatytą atlyginimą ir pateikti TKA prašymą išduoti orlaivio registravimo liudijimo arba bepiločio orlaivio registravimo liudijimo dublikatą.

34. TKA, gavusi paraiškas ar prašymus ir kitus dokumentus Taisyklių 29–31 punktuose nurodytais atvejais, juos patikrina ir per 10 kalendorinių dienų nuo šių paraiškų ar prašymų gavimo priima sprendimą dėl naujo orlaivio registravimo liudijimo arba bepiločio orlaivio registravimo liudijimo, orlaivio registravimo liudijimo dublikato arba bepiločio orlaivio registravimo liudijimo dublikato išdavimo ir apie tai raštu informuoja orlaivio, bepiločio orlaivio savininką ar jo įgaliotą atstovą.

35. Keičiant orlaivių registravimo liudijimus arba bepiločių orlaivių registravimo liudijimus ir išduodant jų dublikatus, registre turi būti padaryti atitinkami įrašai.

 

VII SKYRIUS

DUOMENŲ BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ NAUDOTOJAMS REGISTRUOTI PATEIKIMAS, BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ NAUDOTOJŲ REGISTRAVIMAS, REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS, REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMŲ ATNAUJINIMAS, BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ NAUDOTOJŲ REGISTRACIJOS SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS

 

36. Norėdamas užsiregistruoti, bepiločio orlaivio naudotojas TKA pateikia Taisyklių 38  punkte nurodytus duomenis, TKA sumoka nustatytą atlyginimą per specialią elektroninių paslaugų teikimo platformą TKA interneto svetainėje (toliau – sistema).

37. Bepiločio orlaivio naudotojas, norėdamas prisijungti prie sistemos, patvirtina savo tapatybę sistemoje numatytais būdais: naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema, asmens tapatybės kortele (su integruotu elektroninio parašo sertifikatu), mobiliuoju elektroniniu parašu, „Smart-ID“ programėle arba vartotojo ID ir slaptažodžiu (jei prisijungti siekia užsienio šalies pilietis, neturintis galimybės jungtis kitais nurodytais būdais).

38. Bepiločio orlaivio naudotojui registruojantis per sistemą pateikiama ši informacija:

38.1. jeigu bepiločio orlaivio naudotojas yra fizinis asmuo – asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), gyvenamoji vieta (adresas), gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, civilinės atsakomybės draudimo liudijimo numeris, informacija apie turimus bepiločių orlaivių naudojimo leidimus, lengvosios bepiločių orlaivių sistemos naudotojo pažymėjimo numeris, galiojimo data bei jo sąlygos, kaip nurodyta 2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos priedo C dalyje, naudojimo deklaracija, kad skrydis bus vykdomas pagal Reglamento (ES) 2019/947 priedo 1 priedėlyje nurodytą standartinį scenarijų;

38.2. jeigu bepiločio orlaivio naudotojas yra juridinis asmuo ar kita organizacija arba jos padalinyspavadinimas, kodas (jeigu neregistruotas Juridinių asmenų registre, – kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas), teisinė forma, buveinė (adresas), elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, civilinės atsakomybės draudimo liudijimo numeris, informacija apie turimus bepiločių orlaivių naudojimo leidimus, lengvosios bepiločių orlaivių sistemos naudotojo pažymėjimo numeris, galiojimo data bei jo sąlygos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2019/947 priedo C dalyje, naudojimo deklaracija, kad skrydis bus vykdomas pagal Reglamento (ES) 2019/947 priedo 1 priedėlyje nurodytą standartinį scenarijų.

39. Pateikus visus 38 punkte nurodytus duomenis ir tai patvirtinus, sistema nurodo nustatytą atlyginimą už bepiločio orlaivio naudotojo registracijos pažymėjimo išdavimą ir pateikia galimus mokėjimo būdus (elektroninė bankininkystė arba banko pavedimas).

40. TKA, įvertinusi per sistemą pateiktus duomenis, įsitikinusi, kad mokėjimas gautas, ir priėmusi sprendimą registruoti bepiločio orlaivio naudotoją, registruoja jį registre ir į registrą įrašo atitinkamus Registro nuostatų 12 punkte ir 13.1 papunktyje nurodytus duomenis apie bepiločio orlaivio naudotoją.

41. TKA atlikus Taisyklių 40 punkte nurodytus veiksmus, sistema automatiškai sugeneruoja ir bepiločio orlaivio naudotojui elektroniniu paštu pateikia elektroninį bepiločio orlaivio sistemos naudotojo registracijos pažymėjimą (Taisyklių 8 priedas):

41.1. per 1 darbo dieną, jei už paslaugą buvo sumokėta naudojantis elektronine bankininkyste;

41.2. per 5 darbo dienas, jei už paslaugą buvo sumokėta banko pavedimu.

42. Bepiločio orlaivio naudotojas, gavęs bepiločio orlaivio naudotojo registracijos pažymėjimą, privalo jame nurodytą registracijos numerį atvaizduoti ant savo naudojamo (-ų) bepiločio (-ių) orlaivio (-ių). Registracijos numeris privalo būti atvaizduotas taip, kad būtų galima jį įskaityti iš ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo.

43. Bepiločio orlaivio naudotojo registracijos pažymėjimas galioja neterminuotai.

44. Bepiločio orlaivio naudotojas, norėdamas pakeisti išduotame galiojančiame bepiločio orlaivio naudotojo registracijos pažymėjime nurodytus asmens duomenis, turi pakeisti asmens duomenis sistemoje. Pasikeitus duomenims sistemoje, prisijungimo metu pasikeitimai bus užfiksuoti, ir turės būti iš naujo atlikti Taisyklių 37–41 punktuose nurodyti veiksmai.

45. Bepiločio orlaivio naudotojo registravimą TKA gali sustabdyti arba panaikinti Registro nuostatų 351 punkte nurodytais atvejais ir tvarka.   

46. Gavęs informaciją apie Taisyklių 45 punkte nurodytus atvejus, TKA direktorius arba jo įgaliotas asmuo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Taisyklių 45 punkte nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos priima sprendimą sustabdyti bepiločio orlaivio naudotojo registravimą.

47. TKA, priėmusi sprendimą sustabdyti bepiločio orlaivio naudotojo registravimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo apie tai raštu informuoja bepiločio orlaivio naudotoją ir nurodo priežastis, dėl kurių bepiločio orlaivio naudotojo registravimas buvo sustabdytas (nurodomas registravimo sustabdymo terminas).

48. TKA, per nurodytą bepiločio orlaivio naudotojo registravimo sustabdymo terminą gavusi bepiločio orlaivio naudotojo informaciją, kad trūkumai, dėl kurių bepiločio orlaivio naudotojo registravimas buvo sustabdytas, yra pašalinti, ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų įsitikinusi, kad jie buvo pašalinti, atnaujina bepiločio orlaivio naudotojo registravimą ir apie tai elektroniniu paštu informuoja  bepiločio orlaivio naudotoją. 

49. TKA, per nurodytą terminą negavusi bepiločio orlaivio naudotojo informacijos, kad trūkumai, dėl kurių bepiločio orlaivio naudotojo registravimas buvo sustabdytas, yra pašalinti, panaikina bepiločio orlaivio naudotojo registravimą ir apie tai elektroniniu paštu informuoja bepiločio orlaivio naudotoją.

50. Informacija apie sustabdytą bepiločio orlaivio naudotojo registravimą, registravimo sustabdymo panaikinimą ar panaikintą bepiločio orlaivio naudotojo registravimą įrašoma į registrą ir saugoma sistemoje.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51. Taisyklėse nurodyti duomenys, dokumentai, paraiškos ir prašymai teikiami TKA tiesiogiai, registruotąja pašto siunta, per kurjerį arba siunčiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu elektroniniu paštu, pateikiami per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinę sistemą (jeigu registruojamas orlaivis arba bepilotis orlaivis) arba per sistemą (jeigu registruojamas bepiločio orlaivio naudotojas). 

52. TKA Taisyklėse nurodytus dokumentus ir pranešimus orlaivio, bepiločio orlaivio savininkui ar jo įgaliotam atstovui teikia tokiu būdu, kokiu buvo pateikta paraiška ar prašymas, išskyrus tuos atvejus, kai paraiškoje ar prašyme nurodytas kitoks informacijos gavimo būdas. Pranešimai bepiločio orlaivio naudotojui teikiami elektroniniu paštu arba esant poreikiui registruotąja pašto siunta.

53. TKA, būdama jai pateiktų orlaivio, bepiločio orlaivio savininko ar jo įgalioto atstovo, bepiločio orlaivio naudotojo asmens duomenų valdytoja, minėtus asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 6 punktu, 24 ir 26 straipsniais, laikydamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

54. TKA orlaivio, bepiločio orlaivio savininko ar jo įgalioto atstovo, bepiločio orlaivio naudotojo jai pateiktus asmens duomenis tvarko siekdama:

54.1. identifikuoti orlaivio, bepiločio orlaivio savininkus ar jų įgaliotus atstovus, orlaivio naudotojus, bepiločio orlaivio naudotojus;

54.2. Taisyklėse nustatyta tvarka įvertinti orlaivio, bepiločio orlaivio savininko ar jo įgalioto atstovo paraiškas registruoti, perregistruoti orlaivį, bepilotį orlaivį, laikinai įregistruoti orlaivį, panaikinti orlaivio, bepiločio orlaivio registravimą ir prie jų pridedamuose dokumentuose pateiktą informaciją, priimti sprendimus pagal šias paraiškas;

54.3. įrašyti duomenis į registrą ir Taisyklėse nustatyta tvarka išduoti ar pakeisti orlaivio registravimo liudijimą, bepiločio orlaivio registravimo liudijimą, orlaivio laikino registravimo liudijimą, taip pat išduoti orlaivio registravimo liudijimo arba bepiločio orlaivio registravimo liudijimo dublikatą;

54.4. Taisyklėse nustatyta tvarka įvertinti bepiločio orlaivio naudotojo pateiktus duomenis bepiločio orlaivio naudotojui sistemoje įregistruoti, bepiločio orlaivio naudotojo registravimui sustabdyti ar panaikinti arba registravimo sustabdymui  panaikinti, taip pat priimti sprendimus pagal pateiktus duomenis;

54.5. įrašyti duomenis į registrą ir Taisyklėse nustatyta tvarka išduoti ar pakeisti bepiločio orlaivio naudotojo registracijos pažymėjimą;

54.6. identifikuoti mokėtojus, kai jie sumoka TKA atlyginimą už TKA teikiamas paslaugas.

55. Orlaivio, bepiločio orlaivio savininko ar jo įgalioto atstovo pateiktos paraiškos ir kiti dokumentai, kuriuose nurodyti asmens duomenys, saugomi visą laikotarpį nuo jų pateikimo iki orlaivio ar bepiločio orlaivio išregistravimo ir 10 metų nuo orlaivio ar bepiločio orlaivio išregistravimo Taisyklėse nustatyta tvarka. Jeigu inicijuojamas teisminis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, TKA orlaivio, bepiločio orlaivio savininko ar jo įgalioto atstovo asmens duomenis gali saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis teismo sprendimas.

56. Pasibaigus Taisyklių 55 punkte nurodytam saugojimo terminui arba išnykus minėtame punkte nurodytoms aplinkybėms, orlaivio, bepiločio orlaivio savininko ar jo įgalioto atstovo pateikti prašymai ir kiti dokumentai, kuriuose nurodyti asmens duomenys, sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo bei jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Bepiločio orlaivio naudotojo pateikti duomenys sistemoje saugomi 10 metų nuo dienos, kai bepiločio orlaivio naudotojo registravimas yra panaikinamas arba bepiločio orlaivio naudotojas nustoja vykdyti veiklą. Pasibaigus saugojimo terminui sistemoje saugomi duomenys yra sunaikinami.

58. Orlaivio, bepiločio orlaivio savininko ar jo įgalioto atstovo pateikti prašymai ir kiti dokumentai, kuriuose nurodyti asmens duomenys, saugomi Dokumentų ir archyvų įstatymo bei jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Bepiločio orlaivio naudotojas, registruodamasis sistemoje, susipažįsta su TKA direktoriaus tvirtinama Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros interneto svetainės privatumo politika ir Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir tai patvirtina.

 

______________