LIETUVOS RESPUBLIKOS

IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO NR. I-621 1, 3, 10, 12, 13 STRAIPSNIŲ, KETVIRTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 101 IR 102 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2016 m. birželio 28 d. Nr. XII-2500

Vilnius

 

 

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Vienkartinė išmoka vaikui skiriama, jeigu nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų) ir vaikas yra Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys asmenys. Išmoka vaikui skiriama, jeigu šio straipsnio 2 dalies 1, 3 ar 4 punkto nuostatas atitinka nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų) ir vaikas nuolat gyvena ar turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba jeigu šio straipsnio 2 dalies 5 punkto nuostatą atitinka nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų) ir vaikas gyvena Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, ar Šveicarijos Konfederacijoje. Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skiriama, jeigu nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių) ir vaikas yra Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys asmenys. Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama tik Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantiems asmenims. Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai ir išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skiriama, jeigu nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjas ir vaikas yra Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys asmenys.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 3 straipsnį nauju 7 punktu:

7) išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;“.

2. Papildyti 3 straipsnį nauju 8 punktu:

8) išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui;“.

3. Buvusį 3 straipsnio 7 punktą laikyti 9 punktu.

 

3 straipsnis. Ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti ketvirtojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS VIENKARTINĖ IŠMOKA NĖŠČIAI MOTERIAI, IŠMOKA BESIMOKANČIO AR STUDIJUOJANČIO ASMENS VAIKO PRIEŽIŪRAI IR IŠMOKA GIMUS VIENU METU DAUGIAU KAIP VIENAM VAIKUI

 

4 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

10 straipsnis. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

Nėščiai moteriai, pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturinčiai teisės gauti motinystės išmokos, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos, skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka.“

 

5 straipsnis. Įstatymo papildymas 101 straipsniu

Papildyti Įstatymą 101 straipsniu:

101 straipsnis. Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

1. Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą), jeigu jis mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, iki jam sukaks 26 metai, arba jeigu jis studijuoja (studijavo) doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo laikotarpį), ir jeigu pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Ši išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks vieni metai.

2. Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai neskiriama, kai kitam iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjui už tą patį vaiką paskirta vaiko priežiūros išmoka pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą.

3. Gimus ar įvaikinus du ir daugiau vaikų, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dydis nedidinamas.“

 

 

6 straipsnis. Įstatymo papildymas 102 straipsniu

Papildyti Įstatymą 102 straipsniu:

102 straipsnis. Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

1. Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų, vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) skiriama išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui ir ši išmoka mokama nuo vaikų gimimo dienos, iki jiems sukaks 2 metai.

2. Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis atitinkamai didinamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžiu.“

 

7 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Vienkartinės išmokos vaikui, vienkartinės išmokos įsikurti ir vienkartinės išmokos nėščiai moteriai dydis apskaičiuojamas pagal teisės į išmoką atsiradimo dieną galiojusius išmokos ir bazinės socialinės išmokos dydžius. Išmokos vaikui, išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui ir globos (rūpybos) išmokos dydis ir globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas apskaičiuojami pagal tą mėnesį, už kurį išmoka mokama, galiojančius išmokos ir bazinės socialinės išmokos dydžius.“

 

8 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas ir išmoka vaikui skiriami ir mokami nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo savivaldybės administracijai dienos. Išmoka vaikui skiriama 12 mėnesių laikotarpiui arba trumpesniam laikotarpiui, jeigu vaikui sukanka šio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas amžius, iki kurio gali būti mokama išmoka vaikui, arba ši išmoka pradedama mokėti ir kitam tų pačių bendrai gyvenančių asmenų auginamam ar globojamam (rūpinamam) vaikui. Pasibaigus paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui, dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo asmuo turi teisę kreiptis ir pateikti būtinus dokumentus išmokai gauti, taip pat nurodyti duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų pajamas.

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras iki 2016 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė