LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2015 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO NR. 3-285(1.5 E) „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 6 d. Nr. 3-182(1.5 E)

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu II skyriaus pirmojo skirsnio 1.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.3.1. Plačiajuosčio elektroninio ryšio infrastruktūros plėtra vietovėse, kuriose šios infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo negali užtikrinti rinkos dalyviai.“

2. Pakeičiu II skyriaus pirmojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

39.142.147

6.907.441  

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

3.908.005

689.648

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

43.050.152

7.597.089

0

0

0

0

0“.

 

3. Pakeičiu II skyriaus antrojo skirsnio 1.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.4.2. viešosios įstaigos ir akcinės bendrovės, kurių vienintelė dalininkė arba akcininkė yra valstybė.“

4. Pakeičiu II skyriaus antrojo skirsnio 1.5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.5.2. akcinės bendrovės, kurių vienintelė akcininkė yra valstybė.“

5. Pakeičiu II skyriaus trečiojo skirsnio 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4. Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.“

6. Pakeičiu II skyriaus trečiojo skirsnio 1.5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.5.3. akcinės bendrovės, kurių vienintelė akcininkė yra valstybė.“

7. Pakeičiu II skyriaus ketvirtojo skirsnio 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4. Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.“

8. Pakeičiu II skyriaus ketvirtojo skirsnio 1.5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.5.3. akcinės bendrovės, kurių vienintelė akcininkė yra valstybė.“

9. Pakeičiu II skyriaus penktojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.309

„Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis“

Procentai

57

63

P.S.310

„Sukurtos elektroninės paslaugos“

Skaičius

0

40“.

 

10. Pakeičiu II skyriaus penktojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

15 060 240

2 029 915

0

0

0

0

627 774

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

15 060 240

2 029 915

0

0

0

0

627 774“.

 

 

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                    Rimantas Sinkevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2016-02-19 raštu Nr. ((24.37)-5K-1601812; 5K-1602721; 5K-1602721)-6K-1601639

2016-04-12 raštu Nr. ((24.37)-5K-1607905)-6K-1602855

SUDERINTA

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros  

2016-02-03 raštu Nr. 2016/2-670

2016-03-31 raštu Nr. 2016/2-1869