LIETUVOS RESPUBLIKOS ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

Dėl priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašo patvirtinimo

 

2020 m. gegužės 3 d. Nr. 4-275

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS veiklos“ 3.2 papunkčiu,

t v i r t i n u Priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras, laikinai einantis

ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                                  Žygimantas Vaičiūnas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos

ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 3 d.

įsakymu Nr. 4-275

 

PRIEMONĖS „DALInis Nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, siekdami gauti dalies nuomos mokesčio kompensavimą pagal priemonę „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ (toliau – Priemonė), taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikatoLaikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 3 d. Europos Komisijos komunikatu „Laikinosios valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistemos pakeitimas“ (toliau – Komunikatas), 3.1 skirsnį ir bendrąsias nuostatas;

2.2. 2020 m. balandžio 30 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. C(2020) 2957 dėl valstybės pagalbos SA.57135(2020/N) – Lietuva. COVID-19: dalinis nuomos kompensavimas įmonėms, labiausiai paveiktoms COVID-19.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas patalpų, skirtų ekonominei veiklai vykdyti, nuomotojo nuomininkui išrašytoje sąskaitoje faktūroje, mokėjimo nurodyme, pinigų priėmimo kvite, kasos pajamų orderio kvite ir kituose dokumentuose, kuriuose yra informacija apie nuomos arba nuomos paslaugos suteikimo datą, nuomos mokestį (toliau – sąskaita faktūra) už per mėnesį suteiktas nuomos paslaugas dalies nuomos mokesčio apmokėjimas.

3.2. Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo (išskyrus valstybės ir savivaldybių įmones ir įmones, kuriose 25 procentus ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 25 procentus ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė), kurio metinės pajamos 2019 m. neviršijo 50 000 000 Eur (penkiasdešimt milijonų eurų) arba turto balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršijo 43 000 000 Eur (keturiasdešimt trijų milijonų eurų).

3.3. Įmonių grupė – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme.

3.4. Karantino paskelbimo data – data, nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarime Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas), t. y. 2020 m. kovo 16 diena.

3.5. Karantino laikotarpis – laikotarpis, kuris nustatytas Nutarime.

3.6. Kompensavimo laikotarpis – laikotarpis nuo 2020 m. kovo 16 d. iki ne trumpiau kaip 60 kalendorinių dienų po karantino laikotarpio pabaigos, pabaiga laikant mėnesio, kurį sueina 60 kalendorinių dienų, paskutinę dieną (bet kuriuo atveju kompensavimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 2020 m. gruodžio 31 diena).

3.7. Nuoma arba nuomos paslaugos – paslauga (-os), apimanti (-čios) patalpų nuomą ir su nuoma susijusias nuomos sutartyje nurodytas išlaidas, kurios nurodytos sąskaitoje faktūroje.

3.8. Nuomos mokestis – kaina už nuomos paslaugas, nurodytas Aprašo 3.7 papunktyje.

3.9. Tęstinė projektų atranka – finansuotinų projektų atranka, kai pateiktos paraiškos vertinamos ir sprendimai dėl projektų finansavimo priimami pagal paraiškų pateikimo eilę.

3.10. Verslininkas – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

4. Pagal Aprašą dalinis nuomos mokesčio kompensavimas teikiamas labiausiai nuo  COVID-19 nukentėjusioms  įmonėms ir verslininkams, kurių veikla karantino laikotarpiu buvo arba yra uždrausta.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija) ir uždaroji akcinė bendrovė „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – INVEGA).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama tęstinės projektų atrankos būdu.

8. Pagal Aprašą Priemonei įgyvendinti numatoma skirti iki 100 000 000 Eur (vieno šimto milijonų eurų) valstybės biudžeto lėšų. Jeigu paskelbus kvietimą pagal teigiamai įvertintas ir vertinamas paraiškas prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė, negu kvietimui skirta lėšų suma, INVEGA gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime numatytos finansavimo sumos padidinimo. Ministerijos pritarimu kvietimo suma gali būti padidinta.

9. Kvietimą teikti paraiškas pagal Aprašą numatoma paskelbti 2020 m. gegužės mėn. ir jis galios iki 2020 m. gruodžio 1 dienos.

10. Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą. Atliekant projektų atranką, gali būti sudaromas rezervinių projektų sąrašas, jei Ministerija, įvertinusi pagal kvietimą teikti paraiškas skirtos lėšų sumos likutį ir prašomą skirti finansavimo lėšų sumą pagal teigiamai įvertintas paraiškas, kurioms finansuoti neužteko lėšų, nusprendžia, kad ateityje bus galimybių šiam kvietimui teikti paraiškas skirti papildomą lėšų sumą. Į rezervinių projektų sąrašą projektai įrašomi pagal paraiškų pateikimo eilę. Priėmusi sprendimus dėl papildomos lėšų sumos pagal kvietimą teikti paraiškas skyrimo, Ministerija gali priimti sprendimą finansuoti projektus iš rezervinių projektų sąrašo, laikydamasi nustatytos projektų eilės. Jei Ministerija nusprendžia papildomos lėšų sumos pagal kvietimą teikti paraiškas neskirti arba skirti lėšų mažiau, nei reikia į rezervinių projektų sąrašą įrašytiems projektams finansuoti, ji turi priimti sprendimą nefinansuoti tų projektų, kuriems neužteko pagal kvietimą teikti paraiškas skirtos lėšų sumos ar skiriamos papildomos lėšų sumos.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

11. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra įmonės ir verslininkai, kurie atitinka visas šias sąlygas:

11.1. Pareiškėjo vykdoma pagrindinė veikla atitinka veiklas, kurios karantino laikotarpiu buvo arba yra uždraustos Nutarimu ir kurių draudimo laikotarpiu jis nevykdė. Aplinkybė, kad tam tikra veikla karantino laikotarpio pradžioje buvo uždrausta Nutarimu, tačiau pakeitus Nutarimą karantino laikotarpiu tapo leidžiama, neturi įtakos Apraše nustatytam daliniam nuomos mokesčio kompensavimo skyrimui ir mokėjimui, jeigu pareiškėjas tokios veiklos draudimo laikotarpiu nevykdė. Taip pat Apraše nustatytam daliniam nuomos mokesčio kompensavimo skyrimui ir mokėjimui įtakos neturi aplinkybė, kad pareiškėjas, nevykdydamas karantino laikotarpiu uždraustos savo pagrindinės veiklos, vykdė nepagrindinę Nutarimu neuždraustą veiklą.

11.2. Pareiškėjo vykdoma pagrindinė veikla nėra elektroninė prekyba, ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba, azartinių žaidimų ir lažybų ar kitų azartinių lošimų organizavimo veikla, finansų įstaigų vykdoma veikla.

11.3. Pareiškėjas 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė, kaip tai apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 2 straipsnio 18 punkte.

11.4. Pareiškėjas paraiškos pateikimo metu nėra įgijęs bankrutuojančios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso.

11.5. Pareiškėjas yra įregistruotas Juridinių asmenų registre (kai pareiškėjas yra įmonė) arba pradėjo vykdyti veiklą (kai pareiškėjas yra verslininkas) ne vėliau kaip 2020 m. kovo 16 dieną.

11.6. Pareiškėjas ir nuomotojas negali priklausyti tai pačiai įmonių grupei ir (ar) pareiškėjas negali nuomotis patalpų iš nuomotojo, kai nuomotojas yra fizinis asmuo, turintis daugumą dalyvių balsų įmonėje, teikiančioje paraišką.

11.7. Pareiškėjas neturi būti gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

11.8. Pareiškėjas nėra gavęs dalinio nuomos mokesčio kompensavimo už kompensavimo laikotarpiu patirtas nuomos mokesčio išlaidas iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybė, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

12. Galutinis naudos gavėjas yra įmonė ar verslininkas, kuris su nuomotoju yra sudaręs patalpų nuomos sutartį savo ekonominei veiklai vykdyti.

13. Nuomotojas po karantino paskelbimo datos yra sumažinęs nuomos mokestį pareiškėjui ne mažiau kaip 30 proc. (kompensavimo laikotarpiu pareiškėjo ir nuomotojo sutartas nuomos mokestis lyginamas su 2020 m. vasario mėn. galiojusio nuomos mokesčio dydžiu. Jeigu pareiškėjas nuo savo veiklos pradžios pirmąjį nuomos mokestį sumokėjo už 2020 m. kovo mėn., kompensavimo laikotarpio nuomos mokestis lyginamas su 2020 m. kovo mėn. pareiškėjui taikytu nuomos mokesčiu. Jeigu pareiškėjas nuo savo veiklos pradžios pirmąjį nuomos mokestį sumokėjo už 2020 m. balandžio mėn. ar vėlesnius mėnesius, kompensavimo laikotarpio nuomos mokestis lyginamas su nuomos sutartyje numatytu mėnesio nuomos mokesčiu. Jei pareiškėjas nuo savo veiklos pradžios pirmąjį nuomos mokestį sumokėjo už 2020 m. kovo mėn. ir tą mėnesį jam jau buvo pritaikyta nuomotojo nuolaida, kompensavimo laikotarpio nuomos mokestis lyginamas su nuomos sutartyje nurodytu nuomos mokesčiu).

14. Didžiausias galimas dalinio nuomos mokesčio kompensavimo dydis per mėnesį – 50 proc. 2020 m. vasario mėn. pareiškėjui taikyto nuomos mokesčio dydžio (arba, jeigu pareiškėjas nuo savo veiklos pradžios pirmąjį nuomos mokestį sumokėjo už 2020 m. kovo mėn., nuo kovo mėn. pareiškėjui taikyto nuomos mokesčio dydžio. Jeigu pareiškėjas nuo savo veiklos pradžios pirmąjį nuomos mokestį sumokėjo už 2020 m. balandžio mėn. ar vėlesnius mėnesius – nuo nuomos sutartyje numatyto mėnesio nuomos mokesčio. Jei pareiškėjas nuo savo veiklos pradžios pirmąjį nuomos mokestį sumokėjo už 2020 m. kovo mėn. ir tą mėnesį jam jau buvo pritaikyta nuomotojo nuolaida, nuo nuomos sutartyje numatyto mėnesio nuomos mokesčio), tačiau, įvertinus nuomotojo suteiktas nuomos mokesčio nuolaidas, kompensacijos dydis pareiškėjui už pateiktas sąskaitas faktūras neturi viršyti faktiškai pareiškėjo mokamo nuomos mokesčio dydžio be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) (išskyrus atvejus, kai pareiškėjai yra ne PVM mokėtojai). Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas teikiamas už kompensavimo laikotarpiu pareiškėjo patirtas nuomos arba nuomos paslaugų išlaidas, kurios atitinka Aprašo 13 punkte nurodytas sąlygas. Mažesnė nei 50 proc. nuomos mokesčio dydžio iki nuomotojo nuolaidos pritaikymo kompensacija pareiškėjui mokama tuo atveju, jei nuomotojo Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka pritaikyta nuolaida viršija 50 proc. nuomos mokesčio dydžio arba mokėjimu pasiekiama Aprašo 18 punkte nustatyta riba.

15. Dalinis nuomos mokesčio kompensavimo dydis apskaičiuojamas nuo nuomos mokesčio be PVM, išskyrus atvejus, kai pareiškėjai yra ne PVM mokėtojai.

16. Jei pareiškėjas patalpas nuomojasi iš valstybės turto valdytojo, dalinis nuomos mokesčio kompensavimas, vadovaujantis Aprašo nuostatomis, neteikiamas.

17. Patalpų nuomos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2020 m. kovo 15 d., paraiškos pateikimo metu ji turi būti galiojanti ir registruota valstybės įmonėje Registrų centre.

18. Bendra vienam pareiškėjui teikiamo finansavimo pagal Komunikatą (subsidijų, dotacijų, mokesčių lengvatų forma) suma negali viršyti 800 000 Eur (aštuonių šimtų tūkstančių eurų), jei pareiškėjas vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje 120 000 Eur (vieno šimto dvidešimt tūkstančių eurų), jei vykdo veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos srityje 100 000 Eur (vieno šimto tūkstančių eurų) per Komunikato taikymo laikotarpį. Jei pareiškėjas veiklą vykdo keliuose sektoriuose, turi būti laikomasi kiekvienai iš šių veiklos rūšių nustatytos atitinkamos viršutinės ribos ir neturi būti viršijama bendra didžiausia galima suma.

19. Pareiškėjas (išskyrus, kai pareiškėjas yra verslininkas) paraiškos pateikimo metu turi būti pateikęs 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį valstybės įmonei Registrų centrui.

20. Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, suteikta valstybės pagalba teikiant dalinį nuomos mokesčio kompensavimą gali būti sumuojama su nereikšminga (de minimis) pagalba toms pačioms tinkamoms išlaidoms finansuoti, taip pat su Komunikato 20 punkte leidžiamomis derinti paramos priemonėmis, jei dėl tokio sumavimo neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar suma.

 

IV SKYRIUS

ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

21. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma pateikta INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt. Užpildytą paraišką ir joje pateiktą informaciją parašu popierinėje laikmenoje arba kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje) patvirtina nuomotojas. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba. Ne lietuvių kalba, netinkamai ar ne iki galo užpildyta paraiška nebus vertinama. Paraiškoje turi būti nurodyta informacija apie pareiškėją, jo vykdoma pagrindinė veikla, ryšiai su nuomotoju (jei yra), patvirtinimas, kad pareiškėjas nėra gavęs nuomos mokesčio kompensavimo iš kitų finansavimo šaltinių, informacija apie tai, ar nurodyta sąskaita faktūra yra apmokėta, ir kita dalinio nuomos mokesčio kompensavimui administruoti ir sprendimui dėl dalinio nuomos mokesčio kompensavimo dydžio priimti būtina informacija.

22. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti duomenis apie sąskaitas faktūras už 2020 m. vasario mėn. suteiktas nuomos paslaugas (jei pareiškėjas nuo savo veiklos pradžios pirmąjį nuomos mokestį sumokėjo už 2020 m. kovo mėn., duomenis apie sąskaitas faktūras už 2020 m. kovo mėn. suteiktas nuomos paslaugas, jei pareiškėjas nuo savo veiklos pradžios pirmąjį nuomos mokestį sumokėjo už 2020 m. balandžio mėn. ar vėlesnius mėnesius, duomenis apie nuomos mokestį,  nurodytą nuomos sutartyje, jei pareiškėjas nuo savo veiklos pradžios pirmąjį nuomos mokestį sumokėjo už 2020 m. kovo mėn. ir tą mėnesį jam jau buvo pritaikyta nuomotojo nuolaida, duomenis apie nuomos mokestį nurodytą nuomos sutartyje) ir mėnesius, kuriais jam buvo suteikta nuomotojo nuolaida iki paraiškos pateikimo dienos.

23. Pareiškėjas, dėl kurio jau buvo priimtas INVEGOS sprendimas dėl dalinio nuomos mokesčio kompensavimo dydžio, sąskaitų faktūrų už nuomos paslaugas, suteiktas už kompensavimo laikotarpio mėnesius, einančius po paraiškos pateikimo dienos, duomenis INVEGAI gali teikti kas mėnesį, gavęs sąskaitą faktūrą iš nuomotojo arba rečiau. Pateikiant sąskaitų faktūrų duomenis turi būti nurodoma priimto INVEGOS sprendimo dėl dalinio nuomos mokesčio kompensavimo dydžio data ir numeris.

24. Paraiškos yra vertinamos ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo tinkamai užpildytos ir INVEGAI pateiktos paraiškos. Paraiškų vertinimo laikas, INVEGOS vadovo, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes, sprendimu ir gavus Ministerijos pritarimą gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 30 darbo dienų laikotarpiui.

25. Paraiškos vertinimo metu INVEGA turi teisę paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją, išskyrus atvejus, kai trūkstamą informaciją galima patikrinti Lietuvos Respublikos valstybės institucijų viešuose registruose ir informacinėse sistemose. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus elektroniniu paštu arba raštu per INVEGOS nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 dienos.

26. Paraiška atmetama neprašius pareiškėjo pateikti papildomų duomenų ar dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos, jei pareiškėjas ir (ar) projektas neatitinka Aprašo II ir III skyriuose nustatytų reikalavimų.

27. Baigusi paraiškos vertinimą, INVEGA priima sprendimą dėl dalinio nuomos mokesčio kompensavimo dydžio ir apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją elektroniniu paštu arba raštu ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pasirašo su pareiškėju sutartį dėl dalinio nuomos mokesčio kompensavimo. INVEGA perveda pareiškėjui apskaičiuotą kompensaciją į paraiškoje nurodytą sąskaitą šiame Aprašo punkte nurodytais terminais. Pareiškėjas, gavęs teigiamą INVEGOS sprendimą dėl dalinio nuomos mokesčio kompensavimo, gali kreiptis kitą kompensavimo laikotarpio mėnesį, atlikdamas Aprašo 23 punkte nurodytus veiksmus. Pareiškėjas gali kreiptis dėl kelių mėnesių, kurie įeina į kompensavimo laikotarpį, nuomos išlaidų kompensavimo. Jeigu sąskaitų faktūrų duomenys pateikti INVEGAI nuo kalendorinio mėnesio 1 dienos iki kalendorinio mėnesio 15 dienos, kompensacijos išmokamos į paraiškoje nurodytą pareiškėjo sąskaitą ne vėliau kaip iki mėnesio, kurį sąskaitos faktūros duomenys buvo pateikti INVEGAI, paskutinės dienos. Jeigu sąskaitų faktūrų duomenys pateikti INVEGAI nuo kalendorinio mėnesio 16 dienos iki paskutinės kalendorinio mėnesio dienos, kompensacijos išmokamos į paraiškoje nurodytą pareiškėjo sąskaitą ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos.

28. Pareiškėjas, gavęs dalinio nuomos mokesčio kompensaciją, sumoka nuomotojui nuomos mokestį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (taikoma, kai sąskaita faktūra nėra apmokėta). Gali būti sumokamas ne visas sąskaitoje faktūroje nurodytas nuomos mokestis, tačiau mokama suma negali būti mažesnė nei kompensacijos dydis, apskaičiuotas pagal Aprašo 14 punktą.

29. INVEGA duomenis apie suteiktą pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui teikia vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

30. Vadovaujantis Komunikato 44 punkto nuostatomis, Ministerija informaciją apie suteiktą pagalbą turi paskelbti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainėje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/ ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo pagalbos suteikimo dienos, vadovaudamasi INVEGOS pagal Aprašo 18 punktą pateikta informacija.

31. Dalinį nuomos mokesčio kompensavimą gavusių pareiškėjų sąrašas, kuriame nurodytos išmokėtos kompensacijų sumos, bus skelbiamas INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt.

32. INVEGA turi teisę tvarkyti su Aprašo įgyvendinimu susijusius asmens duomenis. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva Nr. 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Asmens duomenys tvarkomi viešinimo, apskaitos ir audito tikslais bei atrankinių patikrų metu tikrinant nurodytos pareiškėjo informacijos tikrumą. Su Aprašo įgyvendinimu susiję asmens duomenys INVEGOJE tvarkomi ir saugomi 10 metų nuo paskutinio dokumento pagal Priemonę gavimo datos. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt.

33. INVEGA, atlikdama patikras (fizinį ir (arba) administracinį pareiškėjo paraiškoje pateiktų duomenų ir mokėjimo už nuomą dokumentų patikrinimą pagal INVEGOS vadovo patvirtintą tvarką),  pasirinktinai patikrina ne mažiau kaip dešimt procentų pareiškėjų.

34. Jei nustatoma, kad pareiškėjai pateikė neteisingą informaciją ir (ar) dokumentus, ir (ar) sąmoningai nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės sprendimo dėl dalinio nuomos mokesčio kompensavimo priėmimui, pareiškėjas privalo grąžinti visą neteisėtai gautą kompensaciją su palūkanomis, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Už paraiškoje ir kartu su paraiška pateiktos informacijos teisingumą atsako pareiškėjas.

36. Už paraiškų vertinimą, sprendimą dėl dalinio nuomos mokesčio kompensavimo skyrimo ar neskyrimo, lėšų išmokėjimą ir jų apskaitą, neteisėtai išmokėtų lėšų susigrąžinimą atsako INVEGA.

37. Pareiškėjai INVEGOS sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali skųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

____________________________