LIETUVOS RESPUBLIKOS

LOTERIJŲ ĮSTATYMO NR. IX-1661 2, 10 IR 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. rugsėjo 23 d. Nr. XII-1111
Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Mažoji loterija – loterija, kurios organizatorius turi savivaldybės, kurios teritorijoje organizuojama loterija, vykdomosios institucijos licenciją, išduotą vadovaujantis šio Įstatymo reikalavimais, kai loterijos bilietai platinami ir loterija organizuojama sporto varžybų, kultūros arba kito viešo renginio metu ir laimėjimai išduodami iki renginio pabaigos, ir kurios numatomų išplatinti bilietų nominali vertė neviršija 30 000 eurų.“

 

2 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Piniginiai laimėjimai, viršijantys 1 500 eurų, išmokami tik išrašant banko čekį arba pervedami į laimėjusio asmens nurodytą sąskaitą kredito įstaigoje. Piniginiai laimėjimai, neviršijantys 1 500 eurų, laimėjusio asmens prašymu turi būti išmokami grynaisiais pinigais.“

 

3 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

14 straipsnis. Loterijų organizatorių kapitalo dydis arba finansinės garantijos

1. Didžiosios loterijos organizatoriaus nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 144 000 eurų.

2. Mažosios loterijos organizatoriaus nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 14 000 eurų.

3. Mažosios loterijos organizatorius, kuris pagal įstatymus neturi nuosavo kapitalo, privalo turėti kredito įstaigos finansinę garantiją. Garantijos dydis turi būti ne mažesnis kaip 14 000 eurų.

4. Šio straipsnio 1, 2 arba 3 dalies reikalavimus loterijos organizatorius privalo būti įvykdęs iki dokumentų licencijai gauti pateikimo.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė