LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DARBDAVIUI ATSTOVAUJANČIO ASMENS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SRITIES ŽINIŲ PAKARTOTINO PASITIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. kovo 30 d. Nr. V-102

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais bei įgyvendindamas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 26 straipsnio 3 dalies nuostatas:

1. T v i r t i n u   Darbdaviui atstovaujančio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių pakartotino pasitikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2004 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. 1-327 „Dėl Darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens pakartotinio darbuotojų saugos ir sveikatos žinių patikrinimo tvarkos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. V-143 „Dėl Darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens pakartotinio darbuotojų saugos ir sveikatos žinių patikrinimo tvarkos pakeitimo“.

3. Į p a r e i g o j u:

3.1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Dokumentų valdymo skyriaus vedėją organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

3.2. VDI teritorinių skyrių vedėjus su šiuo įsakymu supažindinti vadovaujamo skyriaus darbuotojus;

3.3. VDI Komunikacijos skyriaus vedėją organizuoti šio įsakymo paskelbimą VDI interneto išorės ir vidaus svetainėse.

4. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui pagal administravimo sritį.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo

inspektoriaus pavaduotojas, laikinai vykdantis

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio

darbo inspektoriaus funkcijas                                                                                     Gintaras Čepas


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vyriausiojo

valstybinio darbo inspektoriaus

2015 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-102

 

DARBDAVIUI ATSTOVAUJANČIO ASMENS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SRITIES ŽINIŲ PAKARTOTINO PASITIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Darbdaviui atstovaujančio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių pakartotino pasitikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato aplinkybes (sąlygas), kurioms esant darbdaviui atstovaujančiam asmeniui (toliau – įmonės vadovas) Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) inspektoriai nurodo pakartotinai pasitikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau – DSS) srities žinias, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 26 straipsniu. 

2. Apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PAKARTOTINO PASITIKRINIMO APLINKYBĖS (SĄLYGOS)

 

3. VDI inspektorius nurodo, kad įmonės vadovas pakartotinai pasitikrintų DSS srities žinias tais atvejais, kai ištyrus sunkų ar mirtiną nelaimingą atsitikimą darbe, profesinę ligą nustatoma, kad įmonės vadovas nevykdo nors vienos iš įmonės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme.

4. VDI inspektorius, šio Aprašo 3 punkto nurodymui įgyvendinti, surašo VDI Reikalavimą pašalinti pažeidimus R1 (toliau – Reikalavimas) dėl įmonės vadovo  DSS srities žinių pakartotino pasitikrinimo.

5. VDI inspektoriaus surašomo Reikalavimo įvykdymo terminas suderinamas su įmonės vadovu, bet negali būti ilgesnis, negu du mėnesiai nuo Reikalavimo surašymo dienos.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Įmonės vadovas surašytą Reikalavimą gali apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba administraciniam teismui.

 

____________________________