MIGRACIJOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJAMS, APGYVENDINTIEMS APGYVENDINIMO PATALPOSE AR LAIKINAME BŪSTE, TAIKOMŲ BENDRŲJŲ TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 30 d. Nr. 3K-76

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 8 d. nutarimu Nr. 171 „Dėl Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 26.1 ir 37.15 papunkčiais:

1Tvirtinu Prieglobsčio prašytojams, apgyvendintiems apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste, taikomas bendrąsias tvarkos taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2Siūlau Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašo 4 punkte nurodytam paslaugų teikėjui:

2.1. užpildyti Taisyklėse tuščius laukus ir pasirašytinai supažindinti su Taisyklėmis apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste apgyvendintus pilnamečius prieglobsčio prašytojus kalba, kurią jie supranta ar, pagrįstai manoma, turi suprasti;

2.2. antrus užpildytus Taisyklių egzempliorius įteikti prieglobsčio prašytojams.

3Nustatau, kad Taisykles Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos gali išversti į kitas prieglobsčio prašytojų vartojamas kalbas.

 

 

 

Direktorė                                                                                                               Evelina Gudzinskaitė


 

PATVIRTINTA

Migracijos departamento prie

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2017 m. birželio 30 d.

įsakymu Nr. 3K-76

 

 

PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJAMS, APGYVENDINTIEMS APGYVENDINIMO PATALPOSE AR LAIKINAME BŪSTE, TAIKOMOS BENDROSIOS TVARKOS TAISYKLĖS

 

 

 

Laba diena, ___________________________________________,

(įrašomas prieglobsčio prašytojo vardas ir pavardė)

 

 

Jūs pasiprašėte prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Kol lauksite Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) sprendimo dėl savo prašymo, gyvensite šiame būste.

 

Įsidėmėkite savo naująjį adresą:

 

______________________

(gatvė, namo, buto Nr.)

 

____________________________

(miestas arba gyvenvietė ir rajonas)

 

 

Jūsų būstą prižiūri ___________________________________.

(paslaugų teikėjo pavadinimas)

 

 

Jeigu turėsite klausimų apie naudojimąsi šiuo būstu ir gyvenimą jame, kreipkitės į

 

___________________________________________________________________________.

(paslaugų teikėjo paskirto kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)

 

Šis asmuo galės suteikti Jums įvairią informaciją apie gyvenimą Lietuvoje, tačiau negalės atsakyti į klausimus apie Jūsų prieglobsčio prašymą.

 

Jeigu turite klausimų dėl savo prieglobsčio prašymo, kreipkitės į Migracijos departamentą.

 

Mažai tikėtina, tačiau Migracijos departamentas gali nuspręsti Jus ir Jūsų šeimos narius apgyvendinti kitoje vietoje. Apie tai būsite informuotas (-a) iš anksto ir turėsite laiko pasiruošti persikraustyti.

 

Kol gyvensite šiame būste, turėsite laikytis būsto prižiūrėtojo nustatytų vidaus tvarkos taisyklių. Su jomis Jus supažindins __________________________________________________.

(paslaugų teikėjo paskirto kontaktinio asmens vardas, pavardė)

 

Labai svarbu, kad gyvendamas Lietuvoje laikytumėtės Lietuvos Respublikos įstatymų ir visuomeninio gyvenimo taisyklių. Už jų nesilaikymą galite būti nubaustas (-a).

 

Pristatome taisykles, kurių privalote laikytis, gyvendamas (-a) šiame būste.

 

I. PAGARBA KITAM ŽMOGUI

 

1. Gerbkite kitų šio būsto gyventojų politines pažiūras, religinius ir kitokius įsitikinimus, nesikiškite į jų asmeninį gyvenimą, nereikalaukite jų elgtis pagal Jūsų tradicijas ir papročius. Visi gyventojai, moterys ir vyrai, prieš įstatymą yra lygūs.

2. Negalima prieš kitą asmenį naudoti jėgos arba grasinti panaudoti jėgą. Negalima jėgos naudoti ir prieš Jūsų šeimos narius, įskaitant vaikus. Jeigu kyla konfliktas su kitu gyventoju, spręskite jį taikiais būdais. Nesityčiokite iš kitų.

3. Draudžiama tenkinti lytinę aistrą su kitu asmeniu, įskaitant Jūsų sutuoktinį (-ę) (sugyventinį (-ę), jeigu tas asmuo aiškiai neišreiškia sutikimo. Draudžiama turėti bet kokių seksualinių santykių su asmenimis iki 16 metų.

4. Gerbkite kitų žmonių poilsį. Nuo 7 valandos vakaro iki 7 valandos ryto draudžiama triukšmauti, garsiai leisti muziką, dainuoti ar groti muzikos instrumentais.

5. Tausokite savo ir aplinkinių sveikatą. Jeigu sergate užkrečiama liga, nedelsdamas (-a) praneškite apie tai gydytojui.

 

II. VAIKŲ PRIEŽIŪRA

 

6. Turite rūpintis savo vaikais, nepalikti jų be priežiūros arba alkanų. Lietuvoje vaiku laikomas asmuo iki 18 metų.

7. Vaikai nuo 6 iki 16 metų turi teisę mokytis. Jeigu būsto prižiūrėtojas Jūsų vaikams surado vietą darželyje ar mokykloje, privalote pasirūpinti, kad jie darželį ar mokyklą lankytų. Turite pažadinti vaikus laiku, kad jie nepavėluotų į pamokas.

 

III. RŪPINIMASIS SAVIMI

 

8. Lietuvoje narkotikai draudžiami. Į būstą draudžiama įnešti narkotikų ir būste gaminti narkotikus arba alkoholį. Apsvaigusiam nuo alkoholio viešoje vietoje rodytis nereikėtų.

9. Bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, įskaitant gyvenamųjų namų laiptines, rūkyti tabaką draudžiama. Būsto savininko ar prižiūrėtojo sprendimu rūkyti tabaką gali būti leista tik tam skirtose vietose.

10. Turite leisti gydytojui patikrinti Jūsų sveikatą. Vaistus rekomenduojama vartoti tik pagal gydytojo nurodymą arba pasitarus su gydytoju ar vaistininku.

11. Negalima būste laikyti ginklų, šaudmenų, sprogmenų, pavojingų cheminių medžiagų.

 

IV. RŪPINIMASIS BŪSTU

 

12. Tausokite būstą ir jame esantį turtą. Negadinkite, nelaužykite, nedeginkite daiktų, sienų, durų, grindų, lubų, langų, kitų įrenginių. Neparduokite jų. Būsto prižiūrėtojas gali pareikalauti iš Jūsų atlyginti būstui padarytą žalą. Taupiai naudokite vandenį, elektrą, dujas.

13. Savo būste palaikykite švarą ir tvarką. Būsto savininkas ar prižiūrėtojas gali sudaryti bendro naudojimo patalpų ir prietaisų valymo grafiką, kurio turite laikytis.

14. Rūpinkitės aplinka. Šiukšles meskite tik į šiukšliadėžes, nemėtykite ant žemės nuorūkų, butelių, saulėgrąžų lukštų, riešutų kevalų, kramtomosios gumos.

15. Gyvūnus galite laikyti tik būsto prižiūrėtojo leidimu.

16. Būste galite priimti svečius, tačiau būsto savininkas ar prižiūrėtojas gali nustatyti, kad svečiai negali pas Jus likti nakčiai.

 

V. BENDRADARBIAVIMAS

 

17. Privalote bendradarbiauti su būsto prižiūrėtoju, vykdyti jo atstovų nurodymus ir prašymus. Jeigu turite pastabų dėl gyvenimo būste, galite pateikti skundą būsto prižiūrėtojui.

18. Jeigu manote, kad būsto prižiūrėtojas su Jumis elgiasi netinkamai, neatsako į Jūsų prašymus ar skundus, galite pateikti skundą Migracijos departamentui.

19. Jeigu norėsite ilgesniam laikui (ilgiau nei 48 valandoms) išvykti iš būsto arba iš jo išsikelti, suderinkite savo išvykimą su būsto prižiūrėtoju ir Migracijos departamentu. Jeigu Migracijos departamentas neturės galimybės su Jumis susisiekti (telefonu, el. paštu ar kitais būdais) ilgiau nei 72 valandas, Jūsų prieglobsčio prašymo nagrinėjimas bus sustabdytas. Kol nagrinėjamas Jūsų prieglobsčio prašymas, neturite teisės išvykti iš Lietuvos teritorijos. Šiame punkte nurodytų taisyklių nesilaikymas gali būti pagrindas kreiptis į teismą dėl Jūsų judėjimo laisvės apribojimo.

 

***

Būsto prižiūrėtojas stebės, kaip Jūs laikotės šių taisyklių. Jeigu tyčia pažeidinėsite taisykles, nesilaikysite būsto prižiūrėtojo nurodymų, apie tai bus informuotas Migracijos departamentas.

 

Migracijos departamentas tokiu atveju priims sprendimą Jus apgyvendinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos Užsieniečių registracijos centre arba kitoje vietoje.

 

Jūsų nepatenkinamas elgesys taip pat gali turėti įtakos priėmimo sąlygoms, kuriomis Jums leidžiama naudotis.

 

VI. SVARBŪS KONTAKTAI

 

 

 

Migracijos departamentas

L. Sapiegos g. 1, 10312 Vilnius

Tel. +370 5 271 7112

El. paštas md.rastine@vrm.lt

http://www.migracija.lt

Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro valdybos (UNHCR) atstovybė Lietuvos Respublikoje

A. Jakšto g. 12, 01105 Vilnius

Tel. +370 5 210 7416

El. paštas kules@unhcr.org

http://www.unhcr.se/lt/home.html

UNHCR gali suteikti informaciją ir patarti dėl prieglobsčio procedūros bei pagalbos, teikiamos prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams Lietuvoje

 

Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“

Odminių g. 12, 01122 Vilnius

Tel. +370 5 261 1014

El. paštas info@vilnius.caritas.lt

http://www.vilnius.caritas.lt

 

Tarptautinės migracijos organizacijos (IOM) Vilniaus biuras

A. Jakšto g. 12, 01105 Vilnius

Tel. +370 5 261 0115

El. paštas iomvilnius@iom.lt

http://www.iom.lt

IOM teikia savanoriško grįžimo pagalbą, kuri atitinka užsieniečio poreikius bei užtikrina saugią kelionę namo. Užsieniečiams, kuriems reikalinga parama įsitvirtinant kilmės šalyje, taip pat teikiama reintegracijos pagalba.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

A. Juozapavičiaus g. 10A, 09316 Vilnius

Tel. +370 5 212 7322, mob. +370 686 30 050

El. paštas info@redcross.lt

http://www.redcross.lt

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija teikia teisinę ir humanitarinę pagalbą, taip pat pagalbą ieškant šeimos narių ir artimųjų.

 

 

SUSIPAŽINAU

______________________________________

(prieglobsčio prašytojo vardas, pavardė, parašas)

 

_____________