LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. BIRŽELIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-823 „DĖL VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO SAVIVALDYBĖMS“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 7 d. Nr. V-1022

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymą Nr. V-823 „Dėl Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms“:

1.                 Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašas ir Lėšų vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 2020 metais paskirstymas pagal savivaldybes nauja redakcija nedėstomi):

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO SAVIVALDYBĖMS

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 66 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 61 punktu ir siekdamas įgyvendinti Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“, 13.3 papunktį ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020–2022 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-163 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 11.01.03.04.01 priemonę bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. 718 „Dėl lėšų skyrimo“ 2.2 papunktį:

1.  T v i r t i n u  pridedamus:

1.1.    Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašą;

1.2.    Lėšų vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų 2020 metais paskirstymą pagal savivaldybes (finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.1);

1.3.    Lėšų vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų 2020 metais paskirstymą pagal savivaldybes (finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.5).

2.    S k i r i u savivaldybėms 2020 metais vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos asignavimų:

2.1.    2 500 000 (du milijonus penkis šimtus tūkstančius) eurų iš valstybės biudžeto lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.1);

2.2.    5 500 000 (penkis milijonus penkis šimtus tūkstančių) eurų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.5).

2. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintą Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašą:

2.1. pakeičiu 15.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

15.1. Ministerijos Buhalterinės apskaitos skyriui už kiekvieną ketvirtį (kurį vykdomas pavedimas) ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos pagal kiekvieną finansavimo šaltinį (finansavimo šaltinių kodai 1.1.1.1.1 ir 1.1.1.1.5) pateikia:“;

2.2. pakeičiu 15.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.3. nepanaudotų lėšų likutį pagal kiekvieną finansavimo šaltinį (finansavimo šaltinų kodai 1.1.1.1.1 ir 1.1.1.1.5) grąžina į Ministerijos sąskaitą, nurodytą Lėšų naudojimo sutartyje iki einamųjų biudžetinių metų gruodžio 15 d., ir per 3 darbo dienas raštu informuoja apie tai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekonomikos departamento Švietimo ekonomikos skyrių (turi būti nurodoma nepanaudotų lėšų suma pagal kiekvieną finansavimo šaltinį ir finansavimo šaltinių kodai 1.1.1.1.1 ir 1.1.1.1.5).“

3. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintą Lėšų vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 2020 metais paskirstymą pagal savivaldybes ir pavadinimą išdėstau taip:

LĖŠŲ VAIKŲ VASAROS STOVYKLOMS IR KITIOMS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLOMS FINANSUOTI IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 2020 METAIS PASKIRSTYMAS PAGAL SAVIVALDYBES (FINANSAVIMO ŠALTINIO KODAS 1.1.1.1.1)“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                           Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro 2020 m. liepos 7 d.

įsakymu Nr. V-1022

 

 

LĖŠŲ VAIKŲ VASAROS STOVYKLOMS IR KITOMS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLOMS FINANSUOTI IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ 2020 METAIS PASKIRSTYMAS PAGAL SAVIVALDYBES (FINANSAVIMO ŠALTINIO KODAS 1.1.1.1.5)

 

 

Eil. Nr.

Savivaldybė

Lėšos, tūkst. eurų

1

Akmenės r. sav.

34,0

2

Alytaus m. sav.

120,9

3

Alytaus r. sav.

24,4

4

Anykščių r. sav.

32,7

5

Birštono sav.

8,8

6

Biržų r. sav.

41,1

7

Druskininkų sav.

31,9

8

Elektrėnų sav.

46,3

9

Ignalinos r. sav.

19,6

10

Jonavos r. sav.

79,8

11

Joniškio r. sav.

38,2

12

Jurbarko r. sav.

46,7

13

Kaišiadorių r. sav.

51,1

14

Kalvarijos sav.

18,6

15

Kauno m. sav.

620,5

16

Kauno r. sav.

158,9

17

Kazlų Rūdos sav.

20,8

18

Kėdainių r. sav.

89,9

19

Kelmės r. sav.

47,0

20

Klaipėdos m. sav.

361,5

21

Klaipėdos r. sav.

83,3

22

Kretingos r. sav.

77,1

23

Kupiškio r. sav.

30,5

24

Lazdijų r. sav.

32,5

25

Marijampolės sav.

116,0

26

Mažeikių r. sav.

110,9

27

Molėtų r. sav.

28,3

28

Neringos sav.

2,3

29

Pagėgių sav.

13,3

30

Pakruojo r. sav.

30,1

31

Palangos m. sav.

30,8

32

Panevėžio m. sav.

190,2

33

Panevėžio r. sav.

48,2

34

Pasvalio r. sav.

42,8

35

Plungės r. sav.

69,7

36

Prienų r. sav.

41,6

37

Radviliškio r. sav.

65,3

38

Raseinių r. sav.

58,6

39

Rietavo sav.

13,8

40

Rokiškio r. sav.

48,0

41

Šakių r. sav.

49,6

42

Šalčininkų r. sav.

63,8

43

Šiaulių m. sav.

229,3

44

Šiaulių r. sav.

57,9

45

Šilalės r. sav.

43,8

46

Šilutės r. sav.

77,2

47

Širvintų r. sav.

24,3

48

Skuodo r. sav.

27,8

49

Švenčionių r. sav.

40,9

50

Tauragės r. sav.

72,3

51

Telšių r. sav.

78,3

52

Trakų r. sav.

55,1

53

Ukmergės r. sav.

62,8

54

Utenos r. sav.

64,7

55

Varėnos r. sav.

32,8

56

Vilkaviškio r. sav.

67,8

57

Vilniaus m. sav.

1190,6

58

Vilniaus r. sav.

175,7

59

Visagino sav.

34,6

60

Zarasų r. sav.

24,7

IŠ VISO

5500,0

 

 

______________________